Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47830
Назва: Дослідження впливу шумів каналу при передаванні даних способом зміни ентропії розподілу ймовірностей станів
Автори: Мельничук, С. І.
Козленко, М. І.
Приналежність: Івано-Франківський інститут менеджменту та економіки
“Галицька академія”
Бібліографічний опис: Мельничук С. І. Дослідження впливу шумів каналу при передаванні даних способом зміни ентропії розподілу ймовірностей станів / С. І. Мельничук, М. І. Козленко // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 40. — С. 164–167.
Bibliographic description: Melnychuk S. I. Doslidzhennia vplyvu shumiv kanalu pry peredavanni danykh sposobom zminy entropii rozpodilu ymovirnostei staniv / S. I. Melnychuk, M. I. Kozlenko // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2006. — No 40. — P. 164–167.
Є частиною видання: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник, 40, 2006
Журнал/збірник: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
Випуск/№ : 40
Дата публікації: 31-січ-2006
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
УДК: 681.325
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 164-167
Початкова сторінка: 164
Кінцева сторінка: 167
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано вплив шуму каналу на інформаційні сигнали в системах передачі інформації, що реалізуються на основі використання широкосмугових сигналів зі змінною ентропією розподілу ймовірностей станів.
Influence of noise of channel is analysed on informative signals in the systems of information transfer, that will be realized on the basis of the use of spread spectrum signals with variable entropy of probability distribution of being.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47830
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2006
© Мельничук С. І., Козленко М. І., 2006
Перелік літератури: 1. Заявка на пат. а200508893. Спосіб передавання та приймання інформації на основі широкосмугових сигналів, що формуються процесами зі змінною ентропією розподілу ймовірностей станів / С.І. Мельничук, М.І. Козленко.
2. Козленко М.І., Мельничук С.І. Формування та обробка широкосмугових сигналів на основі випадкових процесів зі змінною ентропією розподілу ймовірностей станів // Наукові вісті інституту менеджменту та економіки “Галицька академія”. – ІваноФранківськ, 2006. – № 1(9).
3. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М.: Наука, 1977. – 832 с.
4. Дронов С.В. Многомерный статистический анализ.:Учеб. пособие. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – 213 с.
5. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. – М.: Сов. радио, 1966. – 680 с.
6. Мельничук С.І., Козленко М.І. Дослідження статистичних характеристик випадкових сигналів провідникових та радіоканалів обміну даними розподілених систем контролю // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. – 2005. – № 4, ч. 1, т. 2. – 270 с
References: 1. Zaiavka na pat. a200508893. Sposib peredavannia ta pryimannia informatsii na osnovi shyrokosmuhovykh syhnaliv, shcho formuiutsia protsesamy zi zminnoiu entropiieiu rozpodilu ymovirnostei staniv, S.I. Melnychuk, M.I. Kozlenko.
2. Kozlenko M.I., Melnychuk S.I. Formuvannia ta obrobka shyrokosmuhovykh syhnaliv na osnovi vypadkovykh protsesiv zi zminnoiu entropiieiu rozpodilu ymovirnostei staniv, Naukovi visti instytutu menedzhmentu ta ekonomiky "Halytska akademiia", IvanoFrankivsk, 2006, No 1(9).
3. Korn H., Korn T. Spravochnik po matematike dlia nauchnykh rabotnikov i inzhenerov, M., Nauka, 1977, 832 p.
4. Dronov S.V. Mnohomernyi statisticheskii analiz.:Ucheb. posobie, Barnaul: Izd-vo Alt. hos. un-ta, 2003, 213 p.
5. Tikhonov V.I. Statisticheskaia radiotekhnika, M., Sov. radio, 1966, 680 p.
6. Melnychuk S.I., Kozlenko M.I. Doslidzhennia statystychnykh kharakterystyk vypadkovykh syhnaliv providnykovykh ta radiokanaliv obminu danymy rozpodilenykh system kontroliu, Visn. Khmelnytskoho nats. un-tu, 2005, No 4, ch. 1, V. 2, 270 s
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2006. – Випуск 40Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.