Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47739
Title: Принципи правового регулювання публічних закупівель в Європейському Союзі
Other Titles: Principles of legal regulation of public procurementsin the European Union
Принципи правового регулирования публичных закупок в Европейском Союзе
Authors: Сірант, М. М.
Sirant, M. M.
Сирант, М. М.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Сірант М. М. Принципи правового регулювання публічних закупівель в Європейському Союзі / М. М. Сірант // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № Випуск 23. — С. 127–133.
Bibliographic description (International): Sirant M. M. Principles of legal regulation of public procurementsin the European Union / M. M. Sirant // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — No Issue 23. — P. 127–133.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, Випуск 23, 2019
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: Випуск 23
Issue Date: 26-Mar-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 342.12 .073.53.003.2
Keywords: принципи правового регулювання
державні закупівлі
Європейський Союз
право Європейського Союзу
principles of legal regulation
government procurement
European Union
European Union law
принципы правового регулирования
государственные закупки
Европейский Союз
право Европейского Союза
Number of pages: 7
Page range: 127-133
Start page: 127
End page: 133
Abstract: Розглянуто принципи правового регулювання публічних закупівель в Європейському Союзі щодо адаптації в національне законодавство в умовах реформування державного управління та розвитку інформаційного суспільства. Проаналізовано принципи гласності, пропорційності, прозорості, взаємного визнання, справедливості, об’єктивності, мінімальної вартості з позиції практики Суду ЄС у контексті розвитку принципу транспарентності публічної влади в державах-членах ЄС та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
This article discusses the principles of legal regulation of public procurement in the European Union for adaptation into national legislation in terms of reforming public administration and development of the information society. Analyzes the principles of transparency, proportionality, transparency, mutual recognition, fairness, objectivity, the minimum value of the position of the Court in the context of the EU principle of transparency of public authorities in the EU member states and implementation of information and communication technologies.
Рассмотрено принципы правового регулирования государственных закупок в Европейском Союзе по адаптации в национальное законодательство в условиях реформирования государственного управления и развития информационного общества. Проанализировано принципы гласности, пропорциональности, прозрачности, взаимного признания, справедливости, объективности, минимальной стоимости с позиции практики Суда ЕС в контексте развития принципа транспарентности публичной власти в государствах-членах ЕС и внедрения информационно-коммуникационных технологий.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47739
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Сірант М. М., 2019
URL for reference material: http://edz.mcfr.ua/article.aspx?aid=47025
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b06
http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61978CJ0120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%
References (Ukraine): 1. Ортинський В. Л. Право інтеграції – перспективний напрям розвитку юридичної науки. Вісник Нац. університету “Львівська політехніка”. Юридичні науки. 2016. № 845. С. 4–11.
2. Богачова Л. Л. Принципи європейського і національного права (порівняльно-правовий аналіз критеріїв класифікації) // Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 26. С. 47–60.
3. Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС. Проект фінансується Європейським Союзом. Strasbourg, Crown Agents Ltd. 2015. 637 с.
4. Бондаренко В. А. Характеристика принципів адміністративних процедур публічних закупівель // В. А. Бондаренко, Н. О. Пустова. Наук. вісник Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ, 2017. № 1. С. 150–161.
5. Ковалів М. В. Основи управління в органах внутрішніх справ: навч.-практ. посіб. / М. В. Ковалів. Львів, 2010. 340 c.
6. Єсімов С. С. Правове регулювання застосування інформаційних технологій для формування довіри до органів державної влади. Наук. вісник Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. Серія юридична. 2015. № 1. С. 173–184.
7. Вплив практики Суду ЄС у сфері держзакупівель України. Держзакупівлі: щоміс. спеціал. журнал. 2016. № 6. [Електронний режим]. – Режим доступу: http://edz.mcfr.ua/article.aspx?aid=47025.
8. Консолідовані версії договору про Європейський Союз (вчиненого в Маастрихті сьомого дня лютого тисяча дев’ятсот дев’яносто другого року) та Договору про функціонування Європейського Союзу (вчиненого в Римі двадцять п’ятого дня березня місяця року одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят сьомого). Офіційний портал Верховної Ради України. [Електронний режим]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b06.
9. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права / А. А. Пухтецька. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. 240 c.
10. Judgment of the Court of 20 February 1979. Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. Reference for a preliminary ruling: Hessisches Finanzgericht – Germany. Measures heaving an effect equivalent to quantitative restrictions. Case 120/78. [Електронний режим]. – Режим доступу: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61978CJ0120
11. Єсімов С. С. Окремі аспекти адаптації національного транспортного законодавства до вимог Європейського Союзу у транспортній сфері / С. С. Єсімов, Х. А. Висоцька. Вісник Нац. університету “Львівська політехніка”. Юридичні науки. 2014. № 801. С. 29–34.
References (International): 1. Ortynskyi V. L. Pravo intehratsii – perspektyvnyi napriam rozvytku yurydychnoi nauky / V. L. Ortynskyi [The right of integration - a perspective direction of the development of legal science]. Visnyk Nats. universytetu “Lvivska politekhnika”. Yurydychni nauky. 2016. No. 845. P. 4–11.
2. Bohachova L. L. Pryntsypy yevropeiskoho i natsionalnoho prava (porivnialno-pravovyi analiz kryteriiv klasyfikatsii) / [Principles of European and national law (comparative legal analysis of classification criteria). Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia. 2013. Vyp. 26. P. 47–60.
3. Harmonizatsiia systemy derzhavnykh zakupivel v Ukraini zi standartamy YeS. Proekt finansuietsia Yevropeiskym Soiuzom [Harmonization of the public procurement system in Ukraine with EU standards. The project is funded by the European Union]. – Strasbourg, Crown Agents Ltd. 2015. – 637 p.
4. Bondarenko V. A. Kharakterystyka pryntsypiv administratyvnykh protsedur publichnykh zakupivel [Characterization of principles of administrative procedures of public procurement]. V. A. Bondarenko, N. O. Pustova. Nauk. visnyk Lvivskoho derzh. un-tu vnutrishnikh sprav, 2017. No. 1. P. 150–161.
5. Kovaliv M. V. Osnovy upravlinnia v orhanakh vnutrishnikh sprav: navch.-prakt. Posib [Fundamentals of Management in the Interior: study-pract. tool]. / M. V. Kovaliv. Lviv, 2010. 340 p.
6. Yesimov S. S. Pravove rehuliuvannia zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii dlia formuvannia doviry do orhaniv derzhavnoi vlady [Legal regulation of the use of information technologies for building trust in public authorities]. Nauk. visnyk Lviv. derzh. un-tu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. 2015 No. 1. P. 173–184.
7. Vplyv praktyky Sudu YeS u sferi derzhzakupivel Ukrainy [Impact of the Court of Justice’s practice in the field of public procurement in Ukraine]. Derzhzakupivli: shchomisiachnyi spetsializovanyi zhurnal. 2016. No. 6. [Elektronnyi rezhym]. – Rezhym dostupu: http://edz.mcfr.ua/article.aspx?aid=47025.
8. Konsolidovani versiidohovoru pro Yevropeiskyi Soiuz(vchynenoho v Maastrykhti somoho dnia liutoho tysiacha deviatsot devianosto druhoho roku) ta Dohovoru pro funktsionuvannia Yevropeiskoho Soiuzu (vchynenoho v Rymi dvadtsiat piatoho dnia bereznia misiatsia roku odna tysiacha deviatsot piatdesiat somoho) [Consolidated version European Union Treaty (done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two) Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rada Ukrainy. [Elektronnyi rezhym]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b06.
9. Pukhtetska A. A. Yevropeiski pryntsypy administratyvnoho prava [European principles of administrative law] / A. A. Pukhtetska. K.: Int derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2012. 240 p.
10. Judgment of the Court of 20 February 1979. Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. Reference for a preliminary ruling: Hessisches Finanzgericht – Germany. Measures heaving an effect equivalent to quantitative restrictions [Judgment of the Court of 20 February 1979. Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. References for a preliminary ruling: Hessisches Finanzgericht – Germany. Measures heaving an effect equivalent to quantitative restrictions]. Case 120/78. Elektronnyi rezhym]. Rezhym dostupu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX% 3A61978CJ0120
11. Yesimov S. S. Okremi aspekty adaptatsii natsionalnoho transportnoho zakonodavstva do vymoh Yevropeiskoho Soiuzu u transportnii sferi [Some aspects of adaptation of national transport legislation to the requirements of the European Union in the field of transport] / S. S. Yesimov, Kh. A. Vysotska. Visnyk Nats. universytetu “Lvivska politekhnika”. Yurydychni nauky. 2014. No. 801. P. 29–34.
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2019. – Випуск 23Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.