Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47648
Title: Громадянське суспільство як філософсько-правова категорія: підходи до розуміння
Other Titles: The civil society as a philosophical and legal category: approaches to understanding
Гражданское общество как философско-правовая категория: подходы к пониманию
Authors: Дашо, Тарас
Dasho, Taras
Дашо, Тарас
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Дашо Т. Громадянське суспільство як філософсько-правова категорія: підходи до розуміння / Тарас Дашо // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № Випуск 22. — С. 27–33.
Bibliographic description (International): Dasho T. The civil society as a philosophical and legal category: approaches to understanding / Taras Dasho // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — No Issue 22. — P. 27–33.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, Випуск 22, 2019
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: Випуск 22
Issue Date: 26-Mar-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 340
12
Keywords: громадянське суспільство: філософсько-правова категорія
держава
громадянин
суспільні цінності
свобода
приватна власність
справедливість
рівність
civil society: philosophical and legal category
state
citizen
social values
freedom
private property
justice
equality
гражданское общество: философско-правовая категория
государство
гражданин
общественные ценности
свобода
частная собственность
справедливость
равенство
Number of pages: 7
Page range: 27-33
Start page: 27
End page: 33
Abstract: Визначено основні підходи до розуміння громадянського суспільства як філософсько-правової категорії, котрі дали змогу показати плюралізм цієї дефініції. Проаналізовано концептуальні основи громадянського суспільства в історії філософськоправового дискурсу. Обґрунтовано положення про те, що інваріантним змістом концепту громадянського суспільства залишались ідеї свободи, рівності, справедливості, суспільні цінності та чесноти. Наголошено, що сучасне громадянське суспільство виступає гарантом демократизації та потребує належного правового забезпечення у контексті глобалізаційних викликів.
The article identifies the main approaches to understanding civil society as a philosophical and legal category, which allowed to show pluralism of this definition. The author analyzes the conceptual foundations of civil society in the history of philosophical and legal discourse. It is substantiated that the invariant content of the concept of civil society remained the ideas of freedom, equality, justice, social values and virtues. It is emphasized that modern civil society is a guarantee of democratization and needs proper legal support in the context of globalization challenges.
Определены основные подходы к пониманию гражданского общества как философско-правовой категории, которые позволили показать плюрализм этой дефиниции. Проанализированы концептуальные основы гражданского общества в истории философско-правового дискурса. Обосновано положение о том, что инвариантным содержанием концепта гражданского общества оставались идеи свободы, равенства, справедливости, общественные ценности и добродетели. Отмечено, что современное гражданское общество выступает гарантом демократизации и требует надлежащего правового обеспечения в контексте глобализационных вызовов.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47648
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Дашо Т., 2019
URL for reference material: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_2_56
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/pidruchnuku/21/43.pdf
References (Ukraine): 1. Cicéron. La République. Tome I, Livre I. Texte établi et traduit par Esther Breguet, 1980. 279 р.
2. Арістотель. Політика. Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. Київ: Основи, 2000. 239 с.
3. Августин Св. Сповідь. Київ: Основи, 1996. 319 с.
4. Малинка Ю. Г. Розвиток громадянського суспільства як філософської концепції в історії суспільно-політичної думки. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 47. С. 210–218.
5. Узун Ю. В. Концепт “громадянське суспільство” в історії та теорії політичної думки: дис. … канд. політ. наук: 23.00.01. Одеса, 2002. 206 с.
6. Гроций Г. О праве войны и мира. Пер. с лат. А. Л. Сакетти. Москва: Ладомир, 1994. 868 с.
7. Мерник А. М. Підходи до розуміння громадянського суспільства: шляхи становлення. Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування. Харків: Право, 2011. Вип. 21. С. 148–160.
8. Хмара М. В. Філософсько-правове обґрунтування концептуальних основ громадянського суспільства крізь призму епох. Теорія і практика правознавства. 2014. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_2_56.
9. Задоянчук О. І. Громадянське суспільство. Київ: Знання, 1999. 18 с.
10. Локк Дж. Сочинения: в 3 т. Москва, 1985–1988. Т. 3. 560 с.
11. Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. Київ; Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 520 с.
12. Монтескье Ш. О духе законов. Избранные произведения. Москва: Госполитиздат, 1955. 803 с.
13. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права. Трактаты. Москва: Наука, 1969. С. 151–256.
14. Драч М. І. Становлення громадянського суспільства на пострадянському соціокультурному просторі (український вимір): дис. … канд. філос. наук : 09.00.03. Київ, 2006. 183 с.
15. Пейн Т. Права человека. Избр. соч. Москва: АН СССР, 1959. С. 176–246.
16. Руденко М. Еволюція теоретичних концепцій громадянського суспільства в світовій та українській політичній думці. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/pidruchnuku/21/43.pdf.
17. Карась А. Громадянське суспільство і Україна: пошук дискурсивного контексту свободи й автентичності: зб. наук. праць, підгот. за досл. прогр. каф. Філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. Львів, 2006. Вип. 3. С. 5–33.
18. Кін Дж. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення. Київ: К.І.С.; Аналіт.-дослідн. центр, 2000. 191 с.
19. Колодій А. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього(формування ідеалу). Незалежний культурологічний часопис.2001. № 21. С. 6–33.
20. Чувардинський О. Історична рефлексія поняття “громадянське суспільство” та його філософська еволюція. Політичний менеджмент. 2006. № 3. С. 69–75.
References (International): 1. Cicéron. La République [La République]. Tome I, Livre I. Texte établi et traduit par Esther Breguet, 1980. 279 р.
2. Aristotel`. Polity`ka [Politics] Translation from Ancient Greek O. Ky`slyuka. Kyiv: Fundamentals Publ, 2000. 239 p.
3. Avgusty`n Sv. Spovid`[Repentance]. Kyiv: Fundamentals Publ, 1996. 319 p.
4. Maly`nka Yu. G. Rozvy`tok gromadyans`kogo suspil`stva yak filosofs`koyi koncepciyi v istoriyi suspil`no-polity`chnoyi dumky` [The development of civil society as a philosophical concept in the history of socio-political thought]. Humanitarian Bulletin ZDIA. 2011. No 47. pp. 210–218.
5. Uzun Yu. V. Koncept “gromadyans`ke suspil`stvo” v istoriyi ta teoriyi polity`chnoyi dumky` [The concept of “civil society” in the history and theory of political thought] dissertation of the candidate of political science: 23.00.01. Odessa, 2002. 206 p.
6. Grotsii G. O prave voiny i mira [On the law of war and peace]. Per. with lat.A. L. Saketti. Moscow: Ladomir, 1994.868 p.
7. Merny`k A. M. Pidxody` do rozuminnya gromadyans`kogo suspil`stva: shlyaxy` stanovlennya [Approaches to Understanding Civil Society: Ways to Become] State Building and Local Government: Coll. Sciences. Ave. / National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Research Institute of State Construction and Local Self-Government. Kharkiv: Law, 2011. Vol. 21. pp. 148–160.
8. Xmara M. V. Filosofs`ko-pravove obg`runtuvannya konceptual`ny`x osnov gromadyans`kogo suspil`stva kriz` pry`zmu epox [Philosophical and legal substantiation of conceptual foundations of civil society through the prism of epochs]. Theory and Practice of Law. 2014. Vol. 2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_2_56.
9. Zadoyanchuk O. I. Gromadyans`ke suspil`stvo [Civil society]. Kiev: Knowledge, 1999. 18 p.
10. Lokk Dzh. Sochineniya [Works]. In 3 vol. Moscow, 1985–1988. Vol. 3. 560 p.
11. Karas` A. F. Filosofiya gromadyans`kogo suspil`stva v klasy`chny`x teoriyax i neklasy`chny`x interpretaciyax [Civil Society Philosophy in Classical Theories and Non-Classical Interpretations]. Kiev; Lviv: LNU them. I. Franko Publ, 2003. 520 p.
12. Montesk’e Sh. O dukhe zakonov. Izbrannye proizvedeniya [About the spirit of laws. Selected works]. Moscow: Gospolitizdat Publ, 1955. 803 p.
13. Russo Zh.-Zh. Ob obshchestvennom dogovore, ili Printsipy politicheskogo prava. Traktaty [On the social contract, or the Principles of Political Law. Treatises]. Moscow: Nauka Publ, 1969. pp. 151–256.
14. Drach M. I. Stanovlennya gromadyans`kogo suspil`stva na postradyans`komu sociokul`turnomu prostori (ukrayins`ky`j vy`mir) [The formation of civil society in the post-soviet socio-cultural space (Ukrainian dimension)] diss. … Cand. philosopher. Sciences: 09.00.03. Kyiv, 2006. 183 p.
15. Pein T. Prava cheloveka. Izbr. soch. [Human rights. Fav. Op.] Moscow: USSR Academy of Sciences Publ, 1959. pp. 176–246.
16. Rudenko M. Evolyuciya teorety`chny`x koncepcij gromadyans`kogo suspil`stva v svitovij ta ukrayins`kij polity`chnij dumci [Evolution of Theoretical Concepts of Civil Society in World and Ukrainian Political Thought] Available at: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/pidruchnuku/21/43.pdf.
17. Karas` A. Gromadyans`ke suspil`stvo i Ukrayina: poshuk dy`skursy`vnogo kontekstu svobody` j avtenty`chnosti [Civil Society and Ukraine: Searching for the Discursive Context of Freedom and Authenticity]. Coll. Sciences. works, preparation. per ex. prog. ca. Philosophy “Civil Society as an exercise of freedom”. Lviv, 2006. Vol. 3. рр. 5–33.
18. Kin Dzh. Gromadyans`ke suspil`stvo: stari obrazy`, nove bachennya [Civil society: old images, new vision]. Kyiv: KI.S.; Analytical research Center Publ, 2000. 191 p.
19. Kolodij A. Istory`chna evolyuciya gromadyans`kogo suspil`stva ta uyavlen` pro n`ogo (formuvannya idealu) [The historical evolution of civil society and its perceptions (the formation of the ideal)]. Independent cultural journal. 2001. Vol. 21. pp. 6–33.
20. Chuvardy`ns`ky`j O. Istory`chna refleksiya ponyattya “gromadyans`ke suspil`stvo” ta jogo filosofs`ka evolyuciya [Historical reflection of the concept of “civil society” and its philosophical evolution]. Political management. 2006. Vol. 3. pp. 69–75.
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2019. – Випуск 22Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.