Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47478
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЯким, С. С.
dc.date.accessioned2020-03-20T06:31:30Z-
dc.date.available2020-03-20T06:31:30Z-
dc.date.created2005-03-01
dc.date.issued2005-03-01
dc.identifier.citationЯким С. С. Народні збори Західної України: волевиявлення українців чи політичний фарс сталінського режиму / С. С. Яким // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 528 : Держава та армія. — С. 129–133.
dc.identifier.urihttp://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47478-
dc.description.abstractДосліджуються історичні події на Західних землях України в 1939 р., коли доля українського народу вирішувалася у Москві, яка влаштувала політичне ігрище під виглядом так званого волевиявлення західних українців “возз’єднатися” з радянською імперією.
dc.description.abstractIn this work we examine the historical events on the Western Ukraine’s lands in 1939 in the time when the Ukrainian people’s destiny was decided in Moscow, which conducted with the false will of Western Ukrainians “to join” the Soviet empire.
dc.format.extent129-133
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Національного університету “Львівська політехніка”
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”, 528 : Держава та армія, 2005
dc.titleНародні збори Західної України: волевиявлення українців чи політичний фарс сталінського режиму
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
dc.rights.holder© Яким С. С., 2005
dc.contributor.affiliationДрогобицький механічний технікум
dc.format.pages5
dc.identifier.citationenIakim S. S. Narodni zbory Zakhidnoi Ukrainy: volevyiavlennia ukraintsiv chy politychnyi fars stalinskoho rezhymu / S. S. Iakim // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 528 : Derzhava ta armiia. — P. 129–133.
dc.relation.references1. Литвин М.Р., Луцький О.І., Наумен- ко К.Є. 1939. Західні землі України. – Львів, 1999.
dc.relation.references2. Сергійчук В. Правда про “золотий вересень” 1939-го. – К., 1999.
dc.relation.references3. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж–Нью-Йорк – Львів, 1993.
dc.relation.references4. Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів. – К., 1993.
dc.relation.references5. Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии 1938–1939. – М., 1990.
dc.relation.references6. Ковалюк В. Західна Україна на початку Другої світової війни // Український історичний журнал. – 199. – № 9. – С. 30–41.
dc.relation.references7. Шаповал Ю. “Золотий вересень” 1939-го: як це робилося насправді // Літературна Ук-раїна. – 1999. – 23 вересня.
dc.relation.references8. Шиловцев Ю. Ра-дянсько-німецький пакт від 23 серпня 1939 р. // НАН України. Інститут історії України. – К., 2001. – Вип. 5. – С. 72–76.
dc.relation.references9. Яким С. Західна Україна в 1939 році: визволення, включення чи возз’єднання. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Держава та армія”. – 2001. – № 431. – С. 69–76.
dc.relation.references10. Сергійчук В. Правда про “золотий вересень” 1939-го. – С. 35.
dc.relation.references11. Довженко О. Щоденник (1941 – 1956). – К., 1995. – С. 287.
dc.relation.references12. Шаповал Ю. “Золотий вересень” 1939-го: як це робилося насправді // Літературна Україна. – 1999. – 23 вересня.
dc.relation.references13. Білас І. Органи міліції Західних областей Української РСР у 1939–1945 рр. – Львів, 1987. – С. 30.
dc.relation.references14. Центральний державний історичний архів у Львові (ЦДІА) Ф.859, Оп.1, Спр.7, Арк.18.
dc.relation.references15. Там само. – Спр.10, Арк.57-59.
dc.relation.references16. Там само. – Арк.60.
dc.relation.references17. Гордієнко В. Народні збори Західної України: Воля народу чи політичний фарс Радянського уряду // Воля і батьківщина. – Львів, 1997. – № 2. – С. 74.
dc.relation.references18. Сергійчук В. Правда про “золотий вере-сень” 1939-го. – С. 16.
dc.relation.references19. Там само. – С. 17.
dc.relation.references20. Возз’єднання українського народу в єдиній українській радянській державі (1939–1949 рр.): Збірник документів і матеріалів. – К., 1949. – С. 39.
dc.relation.references21. Луцький О. Включення Західної України, Північної Буковини та Південної Бессарабії до складу УРСР // Історія України. – Львів, 1996. – С. 389.
dc.relation.references22. ЦДІА України у Львові.– Ф. 859, Оп.1, Спр.8, Арк. 581.
dc.relation.references23. Державний архів Львівської області (ДАЛО). Ф. 5002, Оп.1, Спр.3, Арк.6.
dc.relation.references24. ЦДІА України у Львові. Ф.859, Оп.1, Спр.7, Арк.18.
dc.relation.references25. Филипов С. Деятельность органов ВКП(б) в западных об-ластях Украины и Белоруссии в 1939 – 1941 гг. // Репрессии против поляков и польских граждан. – М., 1997. – С. 48–49.
dc.relation.references26. ДАЛО. Ф.3, Оп.1, Спр.4, Арк.29.
dc.relation.references27. Возз’єднання українського народу в єдиній Українській радянській державі. – С. 40–42.
dc.relation.references28. Там само. – С. 39.
dc.relation.references29. ЦДІА України у Львові. Ф.859, Оп.1, Спр.7, Арк.33.
dc.relation.references30. Там само. – Спр. 3, Арк.1-174; Спр.1, Арк.1-294.
dc.relation.references31. Центральний дер-жавний архів громадських об’єднань України. Ф.1, Оп.6, Спр.513, Арк.162.
dc.relation.references32. ЦДІА України у Львові. Ф.859, Оп.1, Спр.5, Арк.624.
dc.relation.references33. История Украинской ССР. В 10-ти т. Т.7. – К., 1984. – С. 624.
dc.relation.references34. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953. Кн. 1. – К., 1994. – С. 118–119.
dc.relation.references35. Гордієнко В. Народні Збори Західної України: Воля народу чи політичний фарс радянського уряду // Воля і батьківщина. – Львів, 1997. – № 2. – С. 76.
dc.relation.references36. ЦДІА України у Львові. Ф.859, Оп.1, Спр.3, Арк.1-174; Спр.1, Арк.1-294; Спр.8, Арк.1-88.
dc.relation.referencesen1. Lytvyn M.R., Lutskyi O.I., Naumen- ko K.Ye. 1939. Zakhidni zemli Ukrainy, Lviv, 1999.
dc.relation.referencesen2. Serhiichuk V. Pravda pro "zolotyi veresen" 1939-ho, K., 1999.
dc.relation.referencesen3. Kosyk V. Ukraine i Nimechchyna u Druhii svitovii viini, Paryzh–Niu-York – Lviv, 1993.
dc.relation.referencesen4. Trubaichuk A. Brudershaft dvokh dyktatoriv, K., 1993.
dc.relation.referencesen5. Fliaishkhauer I. Pakt. Hitler, Stalin i initsiativa hermanskoi diplomatii 1938–1939, M., 1990.
dc.relation.referencesen6. Kovaliuk V. Zakhidna Ukraine na pochatku Druhoi svitovoi viiny, Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 199, No 9, P. 30–41.
dc.relation.referencesen7. Shapoval Yu. "Zolotyi veresen" 1939-ho: yak tse robylosia naspravdi, Literaturna Uk-raina, 1999, 23 veresnia.
dc.relation.referencesen8. Shylovtsev Yu. Ra-diansko-nimetskyi pakt vid 23 serpnia 1939 y., NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy, K., 2001, Iss. 5, P. 72–76.
dc.relation.referencesen9. Yakym S. Zakhidna Ukraine v 1939 rotsi: vyzvolennia, vkliuchennia chy vozziednannia. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Derzhava ta armiia", 2001, No 431, P. 69–76.
dc.relation.referencesen10. Serhiichuk V. Pravda pro "zolotyi veresen" 1939-ho, P. 35.
dc.relation.referencesen11. Dovzhenko O. Shchodennik (1941 – 1956), K., 1995, P. 287.
dc.relation.referencesen12. Shapoval Yu. "Zolotyi veresen" 1939-ho: yak tse robylosia naspravdi, Literaturna Ukraine, 1999, 23 veresnia.
dc.relation.referencesen13. Bilas I. Orhany militsii Zakhidnykh oblastei Ukrainskoi RSR u 1939–1945 rr, Lviv, 1987, P. 30.
dc.relation.referencesen14. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv u Lvovi (TsDIA) F.859, Op.1, Spr.7, Ark.18.
dc.relation.referencesen15. Tam samo, Spr.10, Ark.57-59.
dc.relation.referencesen16. Tam samo, Ark.60.
dc.relation.referencesen17. Hordiienko V. Narodni zbory Zakhidnoi Ukrainy: Volia narodu chy politychnyi fars Radianskoho uriadu, Volia i batkivshchyna, Lviv, 1997, No 2, P. 74.
dc.relation.referencesen18. Serhiichuk V. Pravda pro "zolotyi vere-sen" 1939-ho, P. 16.
dc.relation.referencesen19. Tam samo, P. 17.
dc.relation.referencesen20. Vozziednannia ukrainskoho narodu v yedynii ukrainskii radianskii derzhavi (1939–1949 rr.): Zbirnyk dokumentiv i materialiv, K., 1949, P. 39.
dc.relation.referencesen21. Lutskyi O. Vkliuchennia Zakhidnoi Ukrainy, Pivnichnoi Bukovyny ta Pivdennoi Bessarabii do skladu URSR, Istoriia Ukrainy, Lviv, 1996, P. 389.
dc.relation.referencesen22. TsDIA Ukrainy u Lvovi, F. 859, Op.1, Spr.8, Ark. 581.
dc.relation.referencesen23. Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti (DALO). F. 5002, Op.1, Spr.3, Ark.6.
dc.relation.referencesen24. TsDIA Ukrainy u Lvovi. F.859, Op.1, Spr.7, Ark.18.
dc.relation.referencesen25. Filipov S. Deiatelnost orhanov VKP(b) v zapadnykh ob-lastiakh Ukrainy i Belorussii v 1939 – 1941 hh., Repressii protiv poliakov i polskikh hrazhdan, M., 1997, P. 48–49.
dc.relation.referencesen26. DALO. F.3, Op.1, Spr.4, Ark.29.
dc.relation.referencesen27. Vozziednannia ukrainskoho narodu v yedynii Ukrainskii radianskii derzhavi, P. 40–42.
dc.relation.referencesen28. Tam samo, P. 39.
dc.relation.referencesen29. TsDIA Ukrainy u Lvovi. F.859, Op.1, Spr.7, Ark.33.
dc.relation.referencesen30. Tam samo, Spr. 3, Ark.1-174; Spr.1, Ark.1-294.
dc.relation.referencesen31. Tsentralnyi der-zhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy. F.1, Op.6, Spr.513, Ark.162.
dc.relation.referencesen32. TsDIA Ukrainy u Lvovi. F.859, Op.1, Spr.5, Ark.624.
dc.relation.referencesen33. Istoriia Ukrainskoi SSR. V 10-ti t. V.7, K., 1984, P. 624.
dc.relation.referencesen34. Bilas I. Represyvno-karalna systema v Ukraini 1917 – 1953. Kn. 1, K., 1994, P. 118–119.
dc.relation.referencesen35. Hordiienko V. Narodni Zbory Zakhidnoi Ukrainy: Volia narodu chy politychnyi fars radianskoho uriadu, Volia i batkivshchyna, Lviv, 1997, No 2, P. 76.
dc.relation.referencesen36. TsDIA Ukrainy u Lvovi. F.859, Op.1, Spr.3, Ark.1-174; Spr.1, Ark.1-294; Spr.8, Ark.1-88.
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”
dc.citation.issue528 : Держава та армія
dc.citation.spage129
dc.citation.epage133
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.subject.udc94(477.81/82)”1939”
Appears in Collections:Держава та армія. – 2005. – №528Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.