Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47473
Title: Українське питання в зовнішній політиці Радянського Союзу на початковому етапі Другої світової війни (вересень–листопад 1939 р.)
Authors: Гетьманчук, М. П.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Гетьманчук М. П. Українське питання в зовнішній політиці Радянського Союзу на початковому етапі Другої світової війни (вересень–листопад 1939 р.) / М. П. Гетьманчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 528 : Держава та армія. — С. 106–112.
Bibliographic description (International): Hetmanchuk M. P. Ukrainske pytannia v zovnishnii politytsi Radianskoho Soiuzu na pochatkovomu etapi Druhoi svitovoi viiny (veresen–lystopad 1939 y.) / M. P. Hetmanchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 528 : Derzhava ta armiia. — P. 106–112.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 528 : Держава та армія, 2005
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 528 : Держава та армія
Issue Date: 1-Mar-2005
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 94(477.43/44)”1939”
Number of pages: 7
Page range: 106-112
Start page: 106
End page: 112
Abstract: З’ясовується місце та роль українського питання у зовнішньополітичних планах Радянського Союзу на початку Другої світової війни. Показано, що українське питання стало однією з причин радянської війни 1939 р.
The place and the role of Ukrainian phenomenon in external political planes of Soviet Unson at the beginning of the Word War II is being darified. The is shown that Ukrainian phenomenon became one of reasons for Soviet-polish war in 1939.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47473
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
© Гетьманчук М. П., 2005
References (Ukraine): 1. Дамаскин И.А. Сталин и разведка. – М., 2004.
2. Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 – 1945 рр.) – К., 1999.
3. Лисенко О.Є. Один народ – дві історії війни // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / Ін-тут історії НАН України. – К., 2004. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 3 – 8.
4. Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну. Краткая история в документах, воспоминаниях и комментариях / Сост. Н. Яковлев и др.– М., 1991.
5. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і метеріали: У 2-х ч. – К., 1997. – Ч.2.
6. Трубайчук А. Українське питання в європейських міжнародних відносинах (1918–1945) // Київська старовина. – 1996. – № 2–3. – С. 104–108.
7. Гетьманчук М.П. Українське пи-тання в радянсько-польських відносинах 1920-1939 рр. – Львів, 1998.
8. Україна – Польща: важкі питання: Матер. ІІ Міжнарод. семінару істориків “Українсько-польські відносини 1918–1947” 22–24.05. 1997 р. – Варшава, 1998. – Т.3. – 267 с.
9. Розенберг А. Далеко идущее решение с непредсказуемыми последствиям” // Откровения и признания: Нацистская верхушка о войне “третего рейха” против СССР. Секретные речи. Дневники. Воспоминания. – Смоленск, 2000. – С. 38–49.
10. Литвин М.Р., Луцький О.І., Науменко К.Є. 1939. Західні землі України. – Львів, 1999.
11. Риббентроп И. фон. Мемуары нацистского дипломата. – Смоленск, 1998.
12. Орлов А.С. Сталин: в преддверии войны. – М., 2003.
13. СССР – Германия, 1939: Документы и материалы о советско-германс-ких отношениях с апреля по октябрь 1939 г. – В 2 т. – Вильнюс–Москва, 1989. – Ч. 1. – 128 с.
14. Гальдер Ф. Военный дневник. – М., 1968. – Т.1.
15. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Львів, 1993.
16. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. – К,, 1993. – 288 с.
17. Советско-нацистские отношения. Документы 1939 – 1941 / Пер. с нем. – Париж–Нью-Йорк, 1983.
18. Україна і Росія в історичній ретроспективі: радянський проект для України / Від. ред. В.А. Смолій. – В 3 т. – К., 2004. – Т.2.
19. Мельтюхов М. Советско-польские войны. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 2004.
20. Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939. – Warszawa, 1996. – Т. 2.
21. Трайнин И. Национальное и социальное освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии. – М., 1939.
22. Буллок А. Гитлер и Сталин: Жизнь великих диктаторов: В 2 т. – Смоленск, 2000. – Т.2.
23. Історія України: нове бачення. У 2 т. – К., 1996. – Т.2.
24. Коваль В.С. Довкола радянсько-польської війни 1939 р. / Історичні зошити Інституту історії АН України. – К., 1991. – № 1.
25. Вєтров І.Г. Україна в економічних планах правлячих кіл фашистської Німеччини напередодні нападу на Радянський Союз // Україна в Другій світовій війні: уроки історії та сучасність. – К., 1995. – С. 111–115.
26. Сергійчик В. Етнічні межі і державний кордон України. – К., 2000.
27. Кульчицький С. Лінія Керзона в історичній долі українського народу // Наука і суспільство. – 1991.– № 11. – С. 6–13.
28. Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст.– К., 1996.
29. Назарук О. Зі Львова до Варшави. Утеча перед совітами в пам’ятних днях 2–16 жовтня 1939 р.– Львів, 1995.
30. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У 2 кн. – К., 1994.– Кн. 1.
31. Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Зб. документів. – К., 1994.
32. Гринько О. Білі ночі, чорні дні. Автобіографічна повість колишнього політв’язня Комі-ГУЛАГу. – Львів, 1997.
33. Agresia sowiecka na Polskę w świetle dokumentów / Red. nauk. E. Kozłowski.– Warszawa, 1994.
References (International): 1. Damaskin I.A. Stalin i razvedka, M., 2004.
2. Koval M.V. Ukraine v Druhii svitovii i Velykii Vitchyznianii viinakh (1939 – 1945 rr.) – K., 1999.
3. Lysenko O.Ye. Odyn narod – dvi istorii viiny, Storinky voiennoi istorii Ukrainy: Zb. nauk. statei, In-tut istorii NAN Ukrainy, K., 2004, Iss. 8, Ch. 1, P. 3 – 8.
4. Nakanune, 1931–1939. Kak mir byl vverhnut v voinu. Kratkaia istoriia v dokumentakh, vospominaniiakh i kommentariiakh, Sost. N. Iakovlev and other– M., 1991.
5. Natsionalni protsesy v Ukraini: istoriia i suchasnist. Dokumenty i meterialy: U 2-kh ch, K., 1997, Ch.2.
6. Trubaichuk A. Ukrainske pytannia v yevropeiskykh mizhnarodnykh vidnosynakh (1918–1945), Kyivska starovyna, 1996, No 2–3, P. 104–108.
7. Hetmanchuk M.P. Ukrainske py-tannia v radiansko-polskykh vidnosynakh 1920-1939 rr, Lviv, 1998.
8. Ukraine – Polshcha: vazhki pytannia: Mater. II Mizhnarod. seminaru istorykiv "Ukrainsko-polski vidnosyny 1918–1947" 22–24.05. 1997 y, Varshava, 1998, V.3, 267 p.
9. Rozenberh A. Daleko idushchee reshenie s nepredskazuemymi posledstviiam", Otkroveniia i priznaniia: Natsistskaia verkhushka o voine "treteho reikha" protiv SSSR. Sekretnye rechi. Dnevniki. Vospominaniia, Smolensk, 2000, P. 38–49.
10. Lytvyn M.R., Lutskyi O.I., Naumenko K.Ye. 1939. Zakhidni zemli Ukrainy, Lviv, 1999.
11. Ribbentrop I. fon. Memuary natsistskoho diplomata, Smolensk, 1998.
12. Orlov A.S. Stalin: v preddverii voiny, M., 2003.
13. SSSR – Hermaniia, 1939: Dokumenty i materialy o sovetsko-hermans-kikh otnosheniiakh s aprelia po oktiabr 1939 y, V 2 t, Vilnius–Moskva, 1989, Ch. 1, 128 p.
14. Halder F. Voennyi dnevnik, M., 1968, V.1.
15. Kosyk V. Ukraine i Nimechchyna u Druhii svitovii viini, Lviv, 1993.
16. Hunchak T. Ukraine: persha polovyna KhKh stolittia: Narysy politychnoi istorii, K,, 1993, 288 p.
17. Sovetsko-natsistskie otnosheniia. Dokumenty 1939 – 1941, Per. s nem, Parizh–Niu-Iork, 1983.
18. Ukraine i Rosiia v istorychnii retrospektyvi: radianskyi proekt dlia Ukrainy, Vid. red. V.A. Smolii, V 3 t, K., 2004, V.2.
19. Meltiukhov M. Sovetsko-polskie voiny, 2-e izd. ispr. i dop, M., 2004.
20. Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, Warszawa, 1996, V. 2.
21. Trainin I. Natsionalnoe i sotsialnoe osvobozhdenie Zapadnoi Ukrainy i Zapadnoi Belorussii, M., 1939.
22. Bullok A. Hitler i Stalin: Zhizn velikikh diktatorov: V 2 t, Smolensk, 2000, V.2.
23. Istoriia Ukrainy: nove bachennia. U 2 t, K., 1996, V.2.
24. Koval V.S. Dovkola radiansko-polskoi viiny 1939 y., Istorychni zoshyty Instytutu istorii AN Ukrainy, K., 1991, No 1.
25. Vietrov I.H. Ukraine v ekonomichnykh planakh pravliachykh kil fashystskoi Nimechchyny naperedodni napadu na Radianskyi Soiuz, Ukraine v Druhii svitovii viini: uroky istorii ta suchasnist, K., 1995, P. 111–115.
26. Serhiichyk V. Etnichni mezhi i derzhavnyi kordon Ukrainy, K., 2000.
27. Kulchytskyi S. Liniia Kerzona v istorychnii doli ukrainskoho narodu, Nauka i suspilstvo, 1991, No 11, P. 6–13.
28. Hrytsak Ya.Y. Narys istorii Ukrainy: formuvannia modernoi ukrainskoi natsii KhIKh–KhKh st, K., 1996.
29. Nazaruk O. Zi Lvova do Varshavy. Utecha pered sovitamy v pamiatnykh dniakh 2–16 zhovtnia 1939 y, Lviv, 1995.
30. Bilas I.H. Represyvno-karalna systema v Ukraini 1917–1953: Suspilno-politychnyi ta istoryko-pravovyi analiz. U 2 kn, K., 1994, Kn. 1.
31. Natsionalni vidnosyny v Ukraini u KhKh st., Zb. dokumentiv, K., 1994.
32. Hrynko O. Bili nochi, chorni dni. Avtobiohrafichna povist kolyshnoho politviaznia Komi-HULAHu, Lviv, 1997.
33. Agresia sowiecka na Polskę w świetle dokumentów, Red. nauk. E. Kozłowski, Warszawa, 1994.
Content type: Article
Appears in Collections:Держава та армія. – 2005. – №528Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.