Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47471
Title: Вплив УВО-ОУН на військово-патріотичне виховання української молоді Галичини у 20–30-х рр. Хх ст.: проблеми історіографії
Authors: Виздрик, В. С.
Стасюк, І. М.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Виздрик В. С. Вплив УВО-ОУН на військово-патріотичне виховання української молоді Галичини у 20–30-х рр. Хх ст.: проблеми історіографії / В. С. Виздрик, І. М. Стасюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 528 : Держава та армія. — С. 94–99.
Bibliographic description (International): Vizdrik V. S. Vplyv UVO-OUN na viiskovo-patriotychne vykhovannia ukrainskoi molodi Halychyny u 20–30-kh rr. Khkh st., problemy istoriohrafii / V. S. Vyzdryk, I. M. Stasiuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 528 : Derzhava ta armiia. — P. 94–99.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 528 : Держава та армія, 2005
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 528 : Держава та армія
Issue Date: 1-Mar-2005
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 94
17](477.83/86) “1920-1939”
Number of pages: 6
Page range: 94-99
Start page: 94
End page: 99
Abstract: Проаналізовано стан наукової розробки цієї проблеми вітчизняними та зарубіжними дослідниками.
In the article has been analyzed the condition of the scientific problem by the native and foreign historians.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47471
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
© Виздрик В. С., Стасюк І. М., 2005
References (Ukraine): 1. Боберський І. Українське сокільство. 1894–1939. – Львів, 1939; Левицький С. Український Пластовий Уклад в роках 1911–1945 у спогадах автора / Причини до історії Пласту. – Мюнхен, 1967; Тисовський О. Життя в Пласті. – Нью-Йорк–Торонто, 1969; Трильовський К. Про Січовий рух // Календар “Запорожець” на 1921 рік; Франко П. Як за-кладати пластові дружини? – Відень, 1921; Франко Т. Історія й теорія руханки. – Коломия – Львів, 1923.
2. Андрієвський Д. Політика націоналізму // Розбудова Нації. – 1930. – № 5–6; Вассиян Ю. До головних засад націо-налізму // Політолог. читання. – 1995. – №3; Донцов Д. Націоналізм. – Лондон – Торонто: Ліга Визволення України, 1966.
3. Даниленко С. Дорогою ганьби і зради: іст. хроніка. – К., 1972; Полторацький О. Українські буржуазні націоналісти – найлютіші вороги українського народу. – К., 1953; Шиш А., Хвостін М. Реакційна суть українського буржуазного націо-налізму та юнацтва. – Станіслав, 1958.
4. Васюта І. Аграрне перенаселення на Західній Україні в 20–30-ті рр. // УІЖ, 1971. – № 11; Сливка Ю. Західна Україна в реакційній політиці польської та української буржуазії (1920–1939). – К., 1985.
5. Книш З. При джерелах українського націоналізму. – Торонто, 1970; Книш З. Бойові дії ОУН на ЗУЗ у першому десятилітті її існування. В кн.: ОУН 1929–1954: Зб. статей у 25-ліття ОУН. – Париж, 1955; Макар В. Пройдений шлях: Спомини. – Торонто, 1983. – Т.1.; Мартинець В. Українське підпілля від УВО до ОУН – 1949; Мірчук П. Нарис історії ОУН. – 1920–1939. Мюнхен–Лондон – Нью-Йорк, 1968. – Т.1; Охримович Ю. Розвиток української національно-політичної думки. – Нью-Йорк, 1965; Ребет Л. Теорія нації. – Львів, 1997; Ребет Л. Світло і тіні ОУН. – Мюнхен, 1964.
6. Артюшенко Ю. Легія Українських Націоналістів // Є.Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974; Ленкавський С. Національний рух на західноукраїнських землях та І Конгрес Українських Націоналістів // Є. Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974; Пеленський З. Між двома конечностями // Є. Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974; Ребет Д. Націоналістична молодь і молодечий націоналізм // Є. Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974.
7. Бандера С. Перспективи Української Революції. – Дрогобич, 1998; Наша тактика // Розбудова Нації. – 1930. – №1–2; Мельник А. Спогади та документи. – Київ, 1995; Стецько Я. Українська визвольна концепція. – Мюнхен, 1987; Янів В. Суспільна функція “Лісових Чортів” у міжвоєнну добу. 1922–1939 // Лісові чорти, їх життя і буття. 1942–1945. – Вашингтон–Нью-Йорк, 1983; Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. – Мюнхен–Тернопіль, 1992.
8. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. Кн.1. – Київ, 1994; Баган О. Націоналізм і національний рух. – Дрогобич, 1994; Гаврилів І. До історії створення ОУН // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Держава та армія”. 1999. – № 337; Іванишин В. Нація, держав-ність, націоналізм. – Дрогобич, 1992; Шапо- вал Ю. Україна 20–50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.
9. Гунчак Т. Україна. Перша половина 20 ст.: Нариси політичної історії. – К., 1993; Зайцев О. До питання про “саботажну акцію УВО” 1930 р. // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. – Івано-Франківськ, 1997; Швагуляк М. Суспільно-полі-тична ситуація у Західній Україні на початку 30-х рр. ХХ ст. // Записки НТШ. – Т.ССХХІІ. – Львів, 1991.
10. Дашкевич Я. Нація та націоналізм: теоретичні проблеми й історіографічні висновки // Україна в минулому. – Київ–Львів, 1996. – Вип. 9; Касьянов Г. Теорії нації та на-ціоналізму. – Київ, 1999; Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії: Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р.) – Івано-Франківськ, 1993; Кульчицький С. Історичний висновок про діяльність ОУН–УПА // Сучасність. – 2001. №2.
11. Киричук Ю. Терор і тероризм у Західній Україні // Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ – ХХ ст.: Історичні нариси / Відпов. ред. В. Смолій. – К., 2002.
12. Полянський О. Організація Українських Націоналістів: шлях від теоретичних ідей до організаційної практики // Наукові записки. – Серія: Історія. – 2000. – Вип. 10.
13. Городенщина / Ред. М. Марунчак. – Нью-Йорк–Торонто – Вінніпеґ, 1878; Жовківщина: Історичний нарис / Ред. М. Литвин. – Жовква – Львів – Балтимор, 1994 – Т.1 – 2; Перемишль – західний бастіон України. Збірник матеріалів до історії Перемишля і Перемишльської землі. – Нью-Йорк–Філадельфія, 1961.
14. Виздрик В. Військовий вишкіл у молодіжних товариствах Східної Галичини в 20–30-х рр. ХХ ст. // Вісник ДУ “Львівська політехніка” “Держава та армія”. – 1998. – №344; Виздрик В Українські молодіжні товариства Сх. Галичини у 20–30-х рр. ХХ ст. в контексті українсько-польських відносин // Укра-їнсько-польські відносини в ХХ ст.: державність, суспільство, культура: – Тернопіль, 1999; Визд-рик В. Праці Д. Донцова та їх вплив на виховання молоді // Народознавчі зошити. – Львів, 2002. – Вип. 5–6.
15. Drozd R. Stanowisko polskiego podziemia prolondynskiego w kwestji ukrainskiej w latach 1939–1944 // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. – Івано-Франківськ, 1997.
16. Olszanski T. Historia Ukrainy ХХ w. – Warszawa, 1994.
17. Torzecki R. Kwestja ukrainska w Polsce w latach 1923 – 1929. – Krakow, 1989.
References (International): 1. Boberskyi I. Ukrainske sokilstvo. 1894–1939, Lviv, 1939; Levytskyi S. Ukrainskyi Plastovyi Uklad v rokakh 1911–1945 u spohadakh avtora, Prychyny do istorii Plastu, Miunkhen, 1967; Tysovskyi O. Zhyttia v Plasti, Niu-York–Toronto, 1969; Trylovskyi K. Pro Sichovyi rukh, Kalendar "Zaporozhets" na 1921 year; Franko P. Yak za-kladaty plastovi druzhyny? – Viden, 1921; Franko T. Istoriia y teoriia rukhanky, Kolomyia – Lviv, 1923.
2. Andriievskyi D. Polityka natsionalizmu, Rozbudova Natsii, 1930, No 5–6; Vassyian Yu. Do holovnykh zasad natsio-nalizmu, Politoloh. chytannia, 1995, No 3; Dontsov D. Natsionalizm, London – Toronto: Liha Vyzvolennia Ukrainy, 1966.
3. Danylenko S. Dorohoiu hanby i zrady: ist. khronika, K., 1972; Poltoratskyi O. Ukrainski burzhuazni natsionalisty – nailiutishi vorohy ukrainskoho narodu, K., 1953; Shysh A., Khvostin M. Reaktsiina sut ukrainskoho burzhuaznoho natsio-nalizmu ta yunatstva, Stanislav, 1958.
4. Vasiuta I. Ahrarne perenaselennia na Zakhidnii Ukraini v 20–30-ti rr., UIZh, 1971, No 11; Slyvka Yu. Zakhidna Ukraine v reaktsiinii politytsi polskoi ta ukrainskoi burzhuazii (1920–1939), K., 1985.
5. Knysh Z. Pry dzherelakh ukrainskoho natsionalizmu, Toronto, 1970; Knysh Z. Boiovi dii OUN na ZUZ u pershomu desiatylitti yii isnuvannia. V kn., OUN 1929–1954: Zb. statei u 25-littia OUN, Paryzh, 1955; Makar V. Proidenyi shliakh: Spomyny, Toronto, 1983, V.1.; Martynets V. Ukrainske pidpillia vid UVO do OUN – 1949; Mirchuk P. Narys istorii OUN, 1920–1939. Miunkhen–London – Niu-York, 1968, V.1; Okhrymovych Yu. Rozvytok ukrainskoi natsionalno-politychnoi dumky, Niu-York, 1965; Rebet L. Teoriia natsii, Lviv, 1997; Rebet L. Svitlo i tini OUN, Miunkhen, 1964.
6. Artiushenko Yu. Lehiia Ukrainskykh Natsionalistiv, Ye.Konovalets ta yoho doba, Miunkhen, 1974; Lenkavskyi S. Natsionalnyi rukh na zakhidnoukrainskykh zemliakh ta I Konhres Ukrainskykh Natsionalistiv, Ye. Konovalets ta yoho doba, Miunkhen, 1974; Pelenskyi Z. Mizh dvoma konechnostiamy, Ye. Konovalets ta yoho doba, Miunkhen, 1974; Rebet D. Natsionalistychna molod i molodechyi natsionalizm, Ye. Konovalets ta yoho doba, Miunkhen, 1974.
7. Bandera S. Perspektyvy Ukrainskoi Revoliutsii, Drohobych, 1998; Nasha taktyka, Rozbudova Natsii, 1930, No 1–2; Melnyk A. Spohady ta dokumenty, Kyiv, 1995; Stetsko Ya. Ukrainska vyzvolna kontseptsiia, Miunkhen, 1987; Yaniv V. Suspilna funktsiia "Lisovykh Chortiv" u mizhvoiennu dobu. 1922–1939, Lisovi chorty, yikh zhyttia i buttia. 1942–1945, Vashynhton–Niu-York, 1983; Yaniv V. Ukrainska vdacha i nash vykhovnyi ideal, Miunkhen–Ternopil, 1992.
8. Bilas I. Represyvno-karalna systema v Ukraini 1917–1953. Suspilno-politychnyi ta istoryko-pravovyi analiz. Kn.1, Kyiv, 1994; Bahan O. Natsionalizm i natsionalnyi rukh, Drohobych, 1994; Havryliv I. Do istorii stvorennia OUN, Visnyk NU "Lvivska politekhnika" "Derzhava ta armiia". 1999, No 337; Ivanyshyn V. Natsiia, derzhav-nist, natsionalizm, Drohobych, 1992; Shapo- val Yu. Ukraine 20–50-kh rokiv: storinky nenapysanoi istorii, K., 1993.
9. Hunchak T. Ukraine. Persha polovyna 20 p., Narysy politychnoi istorii, K., 1993; Zaitsev O. Do pytannia pro "sabotazhnu aktsiiu UVO" 1930 y., Ukrainsko-polski vidnosyny v Halychyni u KhKh st, Ivano-Frankivsk, 1997; Shvahuliak M. Suspilno-poli-tychna sytuatsiia u Zakhidnii Ukraini na pochatku 30-kh rr. KhKh st., Zapysky NTSh, T.SSKhKhII, Lviv, 1991.
10. Dashkevych Ya. Natsiia ta natsionalizm: teoretychni problemy y istoriohrafichni vysnovky, Ukraine v mynulomu, Kyiv–Lviv, 1996, Iss. 9; Kasianov H. Teorii natsii ta na-tsionalizmu, Kyiv, 1999; Kuhutiak M. Halychyna: Storinky istorii: Narys suspilno-politychnoho rukhu (KhIKh st, 1939 y.) – Ivano-Frankivsk, 1993; Kulchytskyi S. Istorychnyi vysnovok pro diialnist OUN–UPA, Suchasnist, 2001. No 2.
11. Kyrychuk Yu. Teror i teroryzm u Zakhidnii Ukraini, Politychnyi teror i teroryzm v Ukraini KhIKh – KhKh st., Istorychni narysy, Vidpov. red. V. Smolii, K., 2002.
12. Polianskyi O. Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv: shliakh vid teoretychnykh idei do orhanizatsiinoi praktyky, Naukovi zapysky, Serie: Istoriia, 2000, Iss. 10.
13. Horodenshchyna, Red. M. Marunchak, Niu-York–Toronto – Vinnipeg, 1878; Zhovkivshchyna: Istorychnyi narys, Red. M. Lytvyn, Zhovkva – Lviv – Baltymor, 1994 – V.1 – 2; Peremyshl – zakhidnyi bastion Ukrainy. Zbirnyk materialiv do istorii Peremyshlia i Peremyshlskoi zemli, Niu-York–Filadelfiia, 1961.
14. Vyzdryk V. Viiskovyi vyshkil u molodizhnykh tovarystvakh Skhidnoi Halychyny v 20–30-kh rr. KhKh st., Visnyk DU "Lvivska politekhnika" "Derzhava ta armiia", 1998, No 344; Vyzdryk V Ukrainski molodizhni tovarystva Skh. Halychyny u 20–30-kh rr. KhKh st. v konteksti ukrainsko-polskykh vidnosyn, Ukra-yinsko-polski vidnosyny v KhKh st., derzhavnist, suspilstvo, kultura: – Ternopil, 1999; Vyzd-ryk V. Pratsi D. Dontsova ta yikh vplyv na vykhovannia molodi, Narodoznavchi zoshyty, Lviv, 2002, Iss. 5–6.
15. Drozd R. Stanowisko polskiego podziemia prolondynskiego w kwestji ukrainskiej w latach 1939–1944, Ukrainsko-polski vidnosyny v Halychyni u KhKh st, Ivano-Frankivsk, 1997.
16. Olszanski T. Historia Ukrainy KhKh w, Warszawa, 1994.
17. Torzecki R. Kwestja ukrainska w Polsce w latach 1923 – 1929, Krakow, 1989.
Content type: Article
Appears in Collections:Держава та армія. – 2005. – №528Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.