Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47467
Title: Воєнні дії на території України в роки Першої світової війни у контексті революційних подій 1917–1918 рр.
Authors: Барановська, Н. М.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Барановська Н. М. Воєнні дії на території України в роки Першої світової війни у контексті революційних подій 1917–1918 рр. / Н. М. Барановська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 528 : Держава та армія. — С. 68–74.
Bibliographic description (International): Baranovska N. M. Voienni dii na terytorii Ukrainy v roky Pershoi svitovoi viiny u konteksti revoliutsiinykh podii 1917–1918 rr. / N. M. Baranovska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 528 : Derzhava ta armiia. — P. 68–74.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 528 : Держава та армія, 2005
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 528 : Держава та армія
Issue Date: 1-Mar-2005
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 94(477)”1914/1918”
Number of pages: 7
Page range: 68-74
Start page: 68
End page: 74
Abstract: Проаналізовано бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни. Особливу увагу акцентовано на значному пізнавальному матеріалі націо- й державо-творення, викликаних Великою війною 1914–1918 років.
The article analyses military operations on the Ukrainian lands in the years of the First World War. The importance of the learning material about the nation and state creation caused by the Great War of 1914–1918 is especially underlined.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47467
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
© Барановська Н. М., 2005
References (Ukraine): 1. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – К., 2000. – С. 103.
2. Горбань Ю., Шпаченко В. Український політичний вибір в контексті Першої світової війни // Перша світова війна і слов’янські народи. – К., 1998. – С. 17–23; Сарбей В. Національне відродження України. – К., 1999 (серія “Україна крізь віки”. Т.9. – С. 299–300; Реєнт О.П. Світова війна і загострення суспільної кризи в Україні // Перша світова війна і слов’янські народи. – С. 7–12.
3. Патер І. Союз визволення України: проблеми державності і соборності. – Львів, 2000. – 344 с.
4. Мазур О. Східна Галичина у роки Першої світової війни // (1914–1918): Автореф. дис. … канд. істор. наук. – Львів, 1997; Заполовсь- кий В. Буковина в останній війні Австро-Угорщини. 1914–1918. – Чернівці, 2003.
5. Яремчук В. Державотворчий процес у Західній Україні та Перша світова війна // Перша світова війна і слов’янські народи. – С. 90–96.
6. Литвин В. Україна: доба війн і революцій (1914–1920). – К., 2003. – С. 20.
7. Литвин М. Український та польський істеблішменти у період “Великої війни” і національно-демократичних революцій (1914–1918) // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2003. – Вип. 13. У 2 ч.: Україна – Польща: історія і сучасність: Зб наук. праць і спогадів пам’яті П. Калениченка (1923–1983). – Ч. 1. – С. 157; Реєнт О. Україна в імперську до-бу (ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2003. – С. 332.
8. Попик С. Українці в Австрії 1914–1918. Австрійська політика в українському питанні періоду Великої війни. – Київ–Чернівці, 1999. – С. 99.
9. ЦДАМЛМ. – Ф. 612. – Оп. 1. – Спр. 94. – Арк. 19.
10. Блок М. Апология истории или ремесло историка. – М., 1986. – С. 61–63.
11. Россия в Мировой войне 1914–1918 года (в цифрах). – М., 1925. – С. 49.
12. Шумский К. Очерки мировой войны на суше и море. – Петроград, 1915. – С. 15–16.
13. Якимович Б. Збройні сили України: Нарис історії. – Львів, 1996. – С. 85–86.
14. Шамбаров В. За войну, царя и отечество. – М., 2003. – С. 159.
15. Верба І. Арешт Михайла Грушевського у 1914 році // Проблеми історії України. – К., 2002. – Вип. 6. – С. 30.
16. Волковинський В.М. Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни // Укр. іст. журн. – 2004. – № 4. – С. 44.
17. Реєнт О. Українські землі в дипломатії європейських країн // Історія України. – 2001. – № 25. – 26. – С. 30.
18. Цит за: Сарбей В.Г. Національне відродження України. – К., 1999. – С. 307.
19. Історія українського війська. – Львів, 1936. – Ч. ІІІ. – С. 320.
20. Козеренко М. Обзор состояния товарных рынков в городах губерний Киевской, Подольской, Волынской, Полтавской, Черниговской // Известия киевс-кой городской думы. – 1916. – № 10. – С. 50.
21. Вільшанська О.Л. Повсякденне життя насе-лення України під час Першої Світової війни // Укр. іст. журн. – 2004. – № 4. – С. 38–56.
22. Маленькие одесские новости. – 1916. – 3 січня.
23. Дороговизна и борьба с ней в городах пяти губерний нашего края по данным областной анкеты // Известия киевской городской думы. – 1915. – № 7.
24. Заполовський В. Буковина в останній війні Австро-Угорщини. – С. 75. Вільшанська О.Л. Названа праця. – С. 60.
25. Литвин В. Україна: доба війн і рево-люцій (1914–1920). – С. 65.
References (International): 1. Hrytsak Ya. Narys istorii Ukrainy: formuvannia modernoi ukrainskoi natsii KhIKh – KhKh st, K., 2000, P. 103.
2. Horban Yu., Shpachenko V. Ukrainskyi politychnyi vybir v konteksti Pershoi svitovoi viiny, Persha svitova viina i slovianski narody, K., 1998, P. 17–23; Sarbei V. Natsionalne vidrodzhennia Ukrainy, K., 1999 (seriia "Ukraine kriz viky". V.9, P. 299–300; Reient O.P. Svitova viina i zahostrennia suspilnoi kryzy v Ukraini, Persha svitova viina i slovianski narody, P. 7–12.
3. Pater I. Soiuz vyzvolennia Ukrainy: problemy derzhavnosti i sobornosti, Lviv, 2000, 344 p.
4. Mazur O. Skhidna Halychyna u roky Pershoi svitovoi viiny, (1914–1918): Avtoref. dys. … kand. istor. nauk, Lviv, 1997; Zapolovs- kyi V. Bukovyna v ostannii viini Avstro-Uhorshchyny. 1914–1918, Chernivtsi, 2003.
5. Yaremchuk V. Derzhavotvorchyi protses u Zakhidnii Ukraini ta Persha svitova viina, Persha svitova viina i slovianski narody, P. 90–96.
6. Lytvyn V. Ukraine: doba viin i revoliutsii (1914–1920), K., 2003, P. 20.
7. Lytvyn M. Ukrainskyi ta polskyi isteblishmenty u period "Velykoi viiny" i natsionalno-demokratychnykh revoliutsii (1914–1918), Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini, K., 2003, Iss. 13. U 2 ch., Ukraine – Polshcha: istoriia i suchasnist: Zb nauk. prats i spohadiv pamiati P. Kalenychenka (1923–1983), Ch. 1, P. 157; Reient O. Ukraine v impersku do-bu (KhIKh – pochatok KhKh st.), K., 2003, P. 332.
8. Popyk S. Ukraintsi v Avstrii 1914–1918. Avstriiska polityka v ukrainskomu pytanni periodu Velykoi viiny, Kyiv–Chernivtsi, 1999, P. 99.
9. TsDAMLM, F. 612, Op. 1, Spr. 94, Ark. 19.
10. Blok M. Apolohiia istorii ili remeslo istorika, M., 1986, P. 61–63.
11. Rossiia v Mirovoi voine 1914–1918 hoda (v tsifrakh), M., 1925, P. 49.
12. Shumskii K. Ocherki mirovoi voiny na sushe i more, Petrohrad, 1915, P. 15–16.
13. Yakymovych B. Zbroini syly Ukrainy: Narys istorii, Lviv, 1996, P. 85–86.
14. Shambarov V. Za voinu, tsaria i otechestvo, M., 2003, P. 159.
15. Verba I. Aresht Mykhaila Hrushevskoho u 1914 rotsi, Problemy istorii Ukrainy, K., 2002, Iss. 6, P. 30.
16. Volkovynskyi V.M. Boiovi dii na ukrainskykh zemliakh u roky Pershoi svitovoi viiny, Ukr. ist. zhurn, 2004, No 4, P. 44.
17. Reient O. Ukrainski zemli v dyplomatii yevropeiskykh krain, Istoriia Ukrainy, 2001, No 25, 26, P. 30.
18. Tsyt za: Sarbei V.H. Natsionalne vidrodzhennia Ukrainy, K., 1999, P. 307.
19. Istoriia ukrainskoho viiska, Lviv, 1936, Ch. III, P. 320.
20. Kozerenko M. Obzor sostoianiia tovarnykh rynkov v horodakh hubernii Kievskoi, Podolskoi, Volynskoi, Poltavskoi, Chernihovskoi, Izvestiia kievs-koi horodskoi dumy, 1916, No 10, P. 50.
21. Vilshanska O.L. Povsiakdenne zhyttia nase-lennia Ukrainy pid chas Pershoi Svitovoi viiny, Ukr. ist. zhurn, 2004, No 4, P. 38–56.
22. Malenkye odesskye novosty, 1916, 3 sichnia.
23. Dorohovizna i borba s nei v horodakh piati hubernii nasheho kraia po dannym oblastnoi ankety, Izvestiia kievskoi horodskoi dumy, 1915, No 7.
24. Zapolovskyi V. Bukovyna v ostannii viini Avstro-Uhorshchyny, P. 75. Vilshanska O.L. Nazvana pratsia, P. 60.
25. Lytvyn V. Ukraine: doba viin i revo-liutsii (1914–1920), P. 65.
Content type: Article
Appears in Collections:Держава та армія. – 2005. – №528Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.