Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46889
Title: До визначення затримок автобусів на маршрутах
Other Titles: Determining of buses delays on the routes
Authors: Форнальчик, Є. Ю.
Кузьо, І. В.
Гілевич, В. В.
Fornalchyk, Ye.
Kuzio, I.
Hilevych, V.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Форнальчик Є. Ю. До визначення затримок автобусів на маршрутах / Є. Ю. Форнальчик, І. В. Кузьо, В. В. Гілевич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 910. — С. 125–129.
Bibliographic description (International): Fornalchyk Ye. Determining of buses delays on the routes / Ye. Fornalchyk, I. Kuzio, V. Hilevych // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Dynamika, mitsnist ta proektuvannia mashyn i pryladiv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — No 910. — P. 125–129.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів, 910, 2019
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів
Issue: 910
Issue Date: 26-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 656.05
656.13
Keywords: затримки
автобуси
маршрути
регульовані перехрестя
черги
тривалість затримок
пікові та міжпікові періоди
delays
buses
routes
regulated intersections
queues
duration of delays
peak and inter-peak periods
Number of pages: 5
Page range: 125-129
Start page: 125
End page: 129
Abstract: Аналізом розподілу тривалості рейсів автобусів на міських маршрутах встановлено відхилення від графіків руху, вказаних у паспортах маршрутів. Запропоновано затримки на маршрутах (на прикладі проїзду регульованих перехресть) визначати, на відміну від загальноприйнятих підходів, окремо для міжпікових та пікових періодів їх роботи, що дасть змогу адекватніше розробляти графіки руху.
With the analysis of distribution of the duration of buses’ passage on urban routes was established the deviations from the traffic schedules according to the passport of routes. It was offered the delays on the routes (on the example of passage of regulated intersections) determine, in contrast to the generally accepted approaches, separately for inter-peak and peak periods of their work, which will allow more adequate development of traffic schedules.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46889
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Форнальчик Є. Ю., Кузьо І. В., Гілевич В. В., 2019
References (Ukraine): 1. Форнальчик Є. Ю. Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах: монографія / Є. Ю. Форнальчик, І. А. Могила, В. Е. Трушевський, В. В. Гілевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 236 c.
2. Левашев А. Г. Проектирование регулируемых пересечений: учеб. пособ. / А. Г. Левашев, А. Ю. Михайлов, И. М. Головных. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. – 216 с.
3. Гуль А. Є. Методи розрахунку затримки транспорту / А. Є. Гуль, О. В. Степанчук // Проблеми розвитку міського середовища. – 2017. – Вип. 1 (17). – С. 69–77.
4. Лабутин А. С. Задержки транспорта на нерегулируемых пересечениях / А. С. Лабутин // Аллея науки. – 2016. – № 3 (3). – С. 73–79.
5. Патент 105751 UA, МПК G08G 1/065 (2006.01) G08G 1/056(2006.01) Спосіб визначення затримок транспортних засобів на нерегульованому перехресті / Денисенко О. В.; заявник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – № а 201311247; заявл. 10.02.2014; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11, 2014 р.
6. Левтеров А. І. Порівняльна характеристика деяких показників проїзду регульованих і нерегульованих перехресть / А. І. Левтеров, О. В. Денисенко, А. М. Ярута // Вестник ХНАДУ. – 2013. – Вып. 61–62. – С. 106–109.
7. Патент 100660 UA, МПК G08G 1/09 (2006.01) Спосіб визначення затримок транспортних засобів на регульованому перехресті та пристрій для його здійснення / Левтеров А. І., Денисенко О. В., Ярута А. М.; заявник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – № а 201101931; заявл. 27.08.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1, 2013 р.
8. Куниця О. А. Визначення дійсної транспортної затримки на нерегульованих перехрестях в одному рівні / О. А. Куниця, О. О. Закаблук // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту. – 2009. – № 2. – С. 46–51.
9. Грицунь О. М. Дослідження транспортних затримок на підходах до регульованих пішохідних переходів за різних режимів координації / О. М. Грицунь // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2016. – № 1 (225). – С. 55–59.
10. Форнальчик Є. Ю. До поняття “транспортна затримка” / Є. Ю. Форнальчик, В. В. Гілевич // Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених ЕМТ-2010. – Львів: НУЛП, 2010. – С. 64–65.
11. Горбачов П. Ф. Визначення часу затримки виїзду автобуса із зупинного пункту в потік автомобілів / П. Ф. Горбачов, О. В. Макаричев, С. В. Пронін, О. С. Колій // Автомобильный транспорт. – 2014. Вып. 35. – С. 116–121.
12. Форнальчик Є. Ю. Про “затримки” автомобілів і транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста / Є. Ю. Форнальчик, В. В. Гілевич // Тези доп. на ІІІ Всеукр. наук.-теор. конфер. “Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання”. – Львів: НУЛП, 2019. – С. 43–45.
13. Степанчук О. В. Методологія підвищення ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.20 “Містобудування та територіальне планування” / О. В. Степанчук. – Київ: КНУБА, 2018. – 43 с.
References (International): 1. Fornalchyk Ye. Yu. Upravlinnia dorozhnim rukhom na rehulovanykh perekhrestiakh u mistakh: monograph, Ye. Yu. Fornalchyk, I. A. Mohyla, V. E. Trushevskyi, V. V. Hilevych, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018, 236 c.
2. Levashev A. H. Proektirovanie rehuliruemykh peresechenii: tutorial, A. H. Levashev, A. Iu. Mikhailov, I. M. Holovnykh, Irkutsk: Izd-vo IrHTU, 2007, 216 p.
3. Hul A. Ye. Metody rozrakhunku zatrymky transportu, A. Ye. Hul, O. V. Stepanchuk, Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha, 2017, Iss. 1 (17), P. 69–77.
4. Labutin A. S. Zaderzhki transporta na nerehuliruemykh peresecheniiakh, A. S. Labutin, Alleia nauki, 2016, No 3 (3), P. 73–79.
5. Patent 105751 UA, MPK G08G 1/065 (2006.01) G08G 1/056(2006.01) Sposib vyznachennia zatrymok transportnykh zasobiv na nerehulovanomu perekhresti, Denysenko O. V.; zaiavnyk Kharkivskyi natsionalnyi avtomobilno-dorozhnii universytet, № a 201311247; Decl. 10.02.2014; Publ. 10.06.2014, Bull. No 11, 2014 y.
6. Levterov A. I. Porivnialna kharakterystyka deiakykh pokaznykiv proizdu rehulovanykh i nerehulovanykh perekhrest, A. I. Levterov, O. V. Denysenko, A. M. Yaruta, Vestnyk KhNADU, 2013, Iss. 61–62, P. 106–109.
7. Patent 100660 UA, MPK G08G 1/09 (2006.01) Sposib vyznachennia zatrymok transportnykh zasobiv na rehulovanomu perekhresti ta prystrii dlia yoho zdiisnennia, Levterov A. I., Denysenko O. V., Yaruta A. M.; zaiavnyk Kharkivskyi natsionalnyi avtomobilno-dorozhnii universytet, № a 201101931; Decl. 27.08.2012; Publ. 10.01.2013, Bull. No 1, 2013 y.
8. Kunytsia O. A. Vyznachennia diisnoi transportnoi zatrymky na nerehulovanykh perekhrestiakh v odnomu rivni, O. A. Kunytsia, O. O. Zakabluk, Visti Avtomobilno-dorozhnoho instytutu, 2009, No 2, P. 46–51.
9. Hrytsun O. M. Doslidzhennia transportnykh zatrymok na pidkhodakh do rehulovanykh pishokhidnykh perekhodiv za riznykh rezhymiv koordynatsii, O. M. Hrytsun, Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 2016, No 1 (225), P. 55–59.
10. Fornalchyk Ye. Yu. Do poniattia "transportna zatrymka", Ye. Yu. Fornalchyk, V. V. Hilevych, Materialy I Mizhnarodnoi konferentsii molodykh vchenykh EMT-2010, Lviv: NULP, 2010, P. 64–65.
11. Horbachov P. F. Vyznachennia chasu zatrymky vyizdu avtobusa iz zupynnoho punktu v potik avtomobiliv, P. F. Horbachov, O. V. Makarychev, S. V. Pronin, O. S. Kolii, Avtomobylnyi transport, 2014. Iss. 35, P. 116–121.
12. Fornalchyk Ye. Yu. Pro "zatrymky" avtomobiliv i transportnykh potokiv na vulychno-dorozhnii merezhi mista, Ye. Yu. Fornalchyk, V. V. Hilevych, Tezy dop. na III Vseukr. nauk.-teor. konfer. "Problemy z transportnymy potokamy i napriamy yikh rozviazannia", Lviv: NULP, 2019, P. 43–45.
13. Stepanchuk O. V. Metodolohiia pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia vulychno-dorozhnoi merezhi mist : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra tekhn. nauk : spets. 05.23.20 "Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia", O. V. Stepanchuk, Kyiv: KNUBA, 2018, 43 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2019. – № 910Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.