Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46827
Title: Розвиток методів використання дискримінантних моделей оцінки ймовірності банкрутства на машинобудівних підприємствах
Authors: Товажнянський, В. Л.
Перерва, П. Г.
Affiliation: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Bibliographic description (Ukraine): Товажнянський В. Л. Розвиток методів використання дискримінантних моделей оцінки ймовірності банкрутства на машинобудівних підприємствах / В. Л. Товажнянський, П. Г. Перерва // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 435–444.
Bibliographic description (International): Tovazhnianskii V. L. Rozvytok metodiv vykorystannia dyskryminantnykh modelei otsinky ymovirnosti bankrutstva na mashynobudivnykh pidpryiemstvakh / V. L. Tovazhnianskii, P. H. Pererva // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2010. — No 668 : Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — P. 435–444.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 668 : Проблеми економіки та управління, 2010
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 668 : Проблеми економіки та управління
Issue Date: 23-Feb-2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 338.24
Keywords: прогнозування
банкрутство
дискримінантний аналіз
фінансова стійкість
prognostication
bankruptcy
discriminate analysis
financial firmness
Number of pages: 10
Page range: 435-444
Start page: 435
End page: 444
Abstract: Широке використання в практиці антикризового менеджменту дискримінантних функцій не завжди може надати об’єктивний результат. У них не знаходять відтворення такі важливі показники роботи підприємства, як обсяг виробництва продукції, дебіторська та кредиторська заборгованість. Ці недоліки усунені в розробленій авторами моделі оцінювання кризових явищ з використанням тригонометричних функцій.
Wide use in practice of the аnti is a crisis management discriminate them functions not always can give an objective result. Such important indexes of work of enterprise as production of goods volume, debtor and creditor debt do not find a recreation in them. These failings are the estimations of the crisis phenomena removed in the model developed authors with the use of trigonometric functions.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46827
Copyright owner: © Товажнянський В. Л., Перерва П. Г., 2010
URL for reference material: http://papers
References (Ukraine): 1. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / Т.С. Клебанова, О.М. Бондар, О.В. Мозенков та ін. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003. – 272 с.
2. Гончаров В., Іванов В. Прогнозування динаміки фінансово-економічних показників і удосконалення управління економічною стійкістю промислового підприємства // Схід. – 2006. – № 6 (78) . – С. 65–68.
3. Гриценко Л.Л., Боярко І.М., Губар А.А. Дискримінантна модель діагностики банкрутства малих підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5 (95). – C. 256–261.
4. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 31. – 440 с.
5. Ковалев А.П. Диагностики банкротства. – М.: АО “Финстатинформ”, 1995. – 96 с.
6. Леонов Д., Стеценко Б. Факторний аналіз фінансового стану акціонерного товариства методом Дюпон // Ринок цінних паперів України. – 2006. – № 1–2. – С. 47–55.
7. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 580 с.
8. Методика проведення поглибленого аналізу фінансовогосподарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27 черв. 1997 р. № 81. – Б.м., б.р.
9. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Затв. наказом Мінекономіки України від 17 січ. 2001 р. № 10. – Б.м., б.р.
10. Созанський Л.Й. Факторний аналіз фінансової стійкості будівельних підприємств України // Фінанси. – 2009 . – № 7. – С. 30–33.
11. Подсєвак В.В., Єлізарова К.С., Єлізаров І.Г. Дослідження моделей прогнозування банкрутства на прикладі гірничо-збагачувального підприємства // Вісник КТУ. – Вип. 23. – Кривий Ріг : КТУ, 2009.- С.300-305.
12. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємства. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.
13. Салига С.Я., Дацій О.І., Нестеренко Н.В., Серебряков О.В. Управління фінансовою санацією підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 240 с.
14. Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: підручник – К. : Кондор, 2006. – 380 с.
15. Шапурова О.О. Моделі оцінки банкрутства та кризового стану підприємств // Економіка та держава. – 2009. – № 4. – С. 59-–4.
16. Altman E.I. Financial Rations, Discriminent Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // Journal of Finance. – 1968. – Vol. 23. – No. 4. – P. 589–609.
17. Beaver W. Financial Ratios as Predictors of Failure // Journal of Accounting Research. – 1966. – No. 4. – P. 71–111.
18. Beaver W.H., McNichols M.F., Rhie Jung-Wu. Have Financial Statements Become Less Informative? Evidence from the Ability of Financial Ratios to Predict Bankruptcy (February 2, 2005) // http://papers. ssrn. com/sol3/ papers. cfm? abstract_id=634921.
References (International): 1. Bankrutstvo i sanatsiia pidpryiemstva: teoriia i praktyka kryzovoho upravlinnia, T.S. Klebanova, O.M. Bondar, O.V. Mozenkov and other – Kharkiv: VD "INZhEK", 2003, 272 p.
2. Honcharov V., Ivanov V. Prohnozuvannia dynamiky finansovo-ekonomichnykh pokaznykiv i udoskonalennia upravlinnia ekonomichnoiu stiikistiu promyslovoho pidpryiemstva, Skhid, 2006, No 6 (78) , P. 65–68.
3. Hrytsenko L.L., Boiarko I.M., Hubar A.A. Dyskryminantna model diahnostyky bankrutstva malykh pidpryiemstv, Aktualni problemy ekonomiky, 2009, No 5 (95), P. 256–261.
4. Zakon Ukrainy "Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom", Vidomosti Verkhovnoi Rady, 1992, No 31, 440 p.
5. Kovalev A.P. Diahnostiki bankrotstva, M., AO "Finstatinform", 1995, 96 p.
6. Leonov D., Stetsenko B. Faktornyi analiz finansovoho stanu aktsionernoho tovarystva metodom Diupon, Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, 2006, No 1–2, P. 47–55.
7. Lihonenko L.O. Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyi instrumentarii, K., Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2001, 580 p.
8. Metodyka provedennia pohlyblenoho analizu finansovohospodarskoho stanu neplatospromozhnykh pidpryiemstv ta orhanizatsii: Zatv. nakazom Ahentstva z pytan zapobihannia bankrutstvu pidpryiemstv ta orhanizatsii vid 27 cherv. 1997 y. No 81, B.m., b.r.
9. Metodychni rekomendatsii shchodo vyiavlennia oznak neplatospromozhnosti pidpryiemstva ta oznak dii z prykhovuvannia bankrutstva, fiktyvnoho bankrutstva chy dovedennia do bankrutstva: Zatv. nakazom Minekonomiky Ukrainy vid 17 sich. 2001 y. No 10, B.m., b.r.
10. Sozanskyi L.Y. Faktornyi analiz finansovoi stiikosti budivelnykh pidpryiemstv Ukrainy, Finansy, 2009 , No 7, P. 30–33.
11. Podsievak V.V., Yelizarova K.S., Yelizarov I.H. Doslidzhennia modelei prohnozuvannia bankrutstva na prykladi hirnycho-zbahachuvalnoho pidpryiemstva, Visnyk KTU, Iss. 23, Kryvyi Rih : KTU, 2009, P.300-305.
12. Tereshchenko O.O. Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstva, K., KNEU, 2000, 412 p.
13. Salyha S.Ya., Datsii O.I., Nesterenko N.V., Serebriakov O.V. Upravlinnia finansovoiu sanatsiieiu pidpryiemstva: Navch. posibnyk, K., Centre of Educational Literature, 2005, 240 p.
14. Cherep A.V. Finansova sanatsiia ta bankrutstvo subiektiv hospodariuvannia: pidruchnyk – K. : Kondor, 2006, 380 p.
15. Shapurova O.O. Modeli otsinky bankrutstva ta kryzovoho stanu pidpryiemstv, Ekonomika ta derzhava, 2009, No 4, P. 59-–4.
16. Altman E.I. Financial Rations, Discriminent Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Journal of Finance, 1968, Vol. 23, No. 4, P. 589–609.
17. Beaver W. Financial Ratios as Predictors of Failure, Journal of Accounting Research, 1966, No. 4, P. 71–111.
18. Beaver W.H., McNichols M.F., Rhie Jung-Wu. Have Financial Statements Become Less Informative? Evidence from the Ability of Financial Ratios to Predict Bankruptcy (February 2, 2005), http://papers. ssrn. com/sol3/ papers. cfm? abstract_id=634921.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №668Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.