Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46775
Title: Кластери як результат трансформації власності в системі інноваційних структур
Authors: Познякова, О. І.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Познякова О. І. Кластери як результат трансформації власності в системі інноваційних структур / О. І. Познякова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 135–142.
Bibliographic description (International): Pozniakova O. I. Klastery yak rezultat transformatsii vlasnosti v systemi innovatsiinykh struktur / O. I. Pozniakova // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2010. — No 668 : Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — P. 135–142.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 668 : Проблеми економіки та управління, 2010
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 668 : Проблеми економіки та управління
Issue Date: 23-Feb-2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 338.246
Keywords: кластери
трансформація власності
ефект кластерного утворення
цикл трансформації власності
інноваційна структура
конкуренція
кооперація
синергія
clusters
property`s transformation
the effect of cluster formation
cycle of property`s transformation
innovative structure
competition
cooperation
synergy
Number of pages: 8
Page range: 135-142
Start page: 135
End page: 142
Abstract: Кластери розглянуто як складову інноваційної структури з погляду трансформації власності. Показано пряму залежність виникнення кластерів від соціальноекономічних процесів у світі. Зроблено спробу самостійно дати визначення поняття “кластер”. Запропоновано поняття “ефект кластерного утворення”. Показано, що будьякий кластер має інноваційну складову. Виділено основні ознаки кластера, які відрізняють його від інших утворень.
In this article it was investigated clusters as the part of innovative structures as property transformation. It was shown a direct dependence of clusters from socio-economic processes in the world. There is an attempt to define the term “cluster”. To propose for use the term the effect of cluster formation. It was shown that any cluster is an innovative component. There is indicated the main signs of clusters that distinguish it from other entities.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46775
Copyright owner: © Познякова О. І., 2010
References (Ukraine): 1. Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів: Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 549 від 22.05.96 р. // Зібрання постанов Уряду України № 12. – К.: Україна, 1996. – 192 с.
2. Концепція створення кластерів в Україні. Проект: Департамент інвестиційної та інноваційної діяльності. – 29.08.2008. – [Цит. 2010, 12 березня] – Доступний з <www. biznes.od.ua. index.php?option = com_content&task=view&id=499&Itemid=33>
3. Алєксєєв І.В. Познякова О.І. Трансформація власності: історичний аспект // Регіональна економіка. – 2006. – № 2. – С.5–25.
4. Семенов Г.А., Богма О.С. Створення кластерних об`єднань в умовах нової економіки: Монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – 244 с.
5. Соколенко С.І. Проблеми і перспективи посилення конкурентоздатності економіки України на основі кластерів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів. – 2008. – Вип.3 (71). – С.18–30.
6. Портер М. Конкуренция/ М. Портер: Пер. с англ.: Учеб. пособ. – М.: Вильямс, 2001. – 495 с.
7. Портер М. Конкуренция/ Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 496 с.
8. Чужиков В.І. Еволюція кластерних моделей в глобальній економіці (регіональний аспект) // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів. – 2008. – Вип.3 (71). – С. 31–43.
9. Федоренко В.Г., Тугай А.М., Гойко А.Ф., Джабейло В.Б. Концепція кластерної політики в Україні // Економіка та держава. – 2008. – № 11. – С.5–15.
10. Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: Методологічні аспекти / Ін-т стратегічних досліджень. – К.: Либідь, 2006. – 312 с.
11. Соколенко С. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Украинский контекст. – 2002. – С. 635–645.
12. Федулова Л.І. Концептуальні засади державної регіональної промислової політики в умовах інноваційного розвитку // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 1 (6). – С.112–119
13. Кузьмін О. Шуляр Р. Економічні проблеми злиття підприємств // Економіка України. – 2003. – №12. – С.26–33.
14. Петросьян А., Мусатова М. Корпоративная интеграция: оценка слияний и поглощений // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – №4. – С.16–29.
15. Підвищення конкурентоздатності економіки областей Заходу та Півдня України на основі формування нових виробничих систем (кластерів) / Під заг. ред. С.І. Соколенка. – К., 2005. – 238 с.
16. Каїра З.С. Інноваційні стратегії управління підприємствами: ефективність стратегічних альянсів // Наукові праці ДонНТУ. – Серія: Економічна. – 2005. – Вип. 89–2. – С. 194–201.
17. Дубовик В.С. Формування інноваційних кластерів як методу активізації інноваційної діяльності в економіці регіону // Продуктивні сили України. – 2009. – № 1 (005). – С. 153–163.
18. Прайс В. Людська поведінка: фактор у прикладній економіці // Перспективні дослідження. – 1999. – №2. – С.3–16.
19. Войнаренко М. Концепція кластерів – шлях до відродження виробництва на регіональному рівні // Економіст. – 2000. – №1. – С. 29–33.
20. Чевганова В., Брижань І. Кластери та їх економічне значення // Економіка України. – 2002. – №11. – С.35–41.
21. Осадчук С.В. Нові технології управління регіональним економічним розвитком // Вісник економічної науки України. – 2005. – №1. – С.92–95.
22. Павлюк А.П. Кластерна модель регіональної економіки: теоретико-методологічні засади // Продуктивні сили України. – 2009. – № 1 (005). – С. 105–113.
23. Макаренко І.П., Трофимчук О.М., Кузьменко В.П. Проблеми становлення інноваційної політики в Україні: За ред. І.П. Макаренко. – К.: УІДНСіР: Ін-т еволюц. Економіки, 2004. – 123 с.
24. Алєксєєв І.В. Моделювання інноваційного розвитку підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва // Інновації: проблеми науки і практики: Монографія. – Х.: ВД”ІНЖЕК”, 2006. – С. 294–316.
25. Кузьмін О.Є., Князь С.В., Тувакова Н.В., Кузнєцова А.Я. Інвестиційна та інноваційна діяльність: Монографія / За наук. ред. проф., д-ра екон. наук О.Є. Кузьміна. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 233 с.
26. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: підручник. – К.: КОНДОР, 2006. – 398 с.
27. Левковська Л.В. Формування інноваційних кластерів в Україні // Продуктивні сили України. – 2009. – № 1 (005). – С. 115–119.
References (International): 1. Polozhennia pro poriadok stvorennia i funktsionuvannia tekhnoparkiv ta innovatsiinykh struktur inshykh typiv: Zatverdzhene Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy No 549 vid 22.05.96 r., Zibrannia postanov Uriadu Ukrainy No 12, K., Ukraine, 1996, 192 p.
2. Kontseptsiia stvorennia klasteriv v Ukraini. Proekt: Departament investytsiinoi ta innovatsiinoi diialnosti, 29.08.2008, [Tsyt. 2010, 12 bereznia] – Dostupnyi z <www. biznes.od.ua. index.php?option = com_content&task=view&id=499&Itemid=33>
3. Alieksieiev I.V. Pozniakova O.I. Transformatsiia vlasnosti: istorychnyi aspekt, Rehionalna ekonomika, 2006, No 2, P.5–25.
4. Semenov H.A., Bohma O.S. Stvorennia klasternykh ob`yednan v umovakh novoi ekonomiky: monograph, Zaporizhzhia: KPU, 2008, 244 p.
5. Sokolenko S.I. Problemy i perspektyvy posylennia konkurentozdatnosti ekonomiky Ukrainy na osnovi klasteriv, Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. Klastery ta konkurentospromozhnist prykordonnykh rehioniv, 2008, Iss.3 (71), P.18–30.
6. Porter M. Konkurentsiia/ M. Porter: transl. from English: tutorial – M., Viliams, 2001, 495 p.
7. Porter M. Konkurentsiia/ transl. from English – M., Izdatelskii dom "Viliams", 2003, 496 p.
8. Chuzhykov V.I. Evoliutsiia klasternykh modelei v hlobalnii ekonomitsi (rehionalnyi aspekt), Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. Klastery ta konkurentospromozhnist prykordonnykh rehioniv, 2008, Iss.3 (71), P. 31–43.
9. Fedorenko V.H., Tuhai A.M., Hoiko A.F., Dzhabeilo V.B. Kontseptsiia klasternoi polityky v Ukraini, Ekonomika ta derzhava, 2008, No 11, P.5–15.
10. Halchynskyi A.S. Hlobalni transformatsii: kontseptualni alternatyvy: Metodolohichni aspekty, In-t stratehichnykh doslidzhen, K., Lybid, 2006, 312 p.
11. Sokolenko S. Proizvodstvennye sistemy hlobalizatsii: Seti. Aliansy. Partnerstva. Klastery: Ukrainskii kontekst, 2002, P. 635–645.
12. Fedulova L.I. Kontseptualni zasady derzhavnoi rehionalnoi promyslovoi polityky v umovakh innovatsiinoho rozvytku, Stratehichni priorytety, 2008, No 1 (6), P.112–119
13. Kuzmin O. Shuliar R. Ekonomichni problemy zlyttia pidpryiemstv, Ekonomika Ukrainy, 2003, No 12, P.26–33.
14. Petrosian A., Musatova M. Korporativnaia intehratsiia: otsenka sliianii i pohloshchenii, Problemy teorii i praktiki upravleniia, 2009, No 4, P.16–29.
15. Pidvyshchennia konkurentozdatnosti ekonomiky oblastei Zakhodu ta Pivdnia Ukrainy na osnovi formuvannia novykh vyrobnychykh system (klasteriv), by gen. ed. S.I. Sokolenka, K., 2005, 238 p.
16. Kaira Z.S. Innovatsiini stratehii upravlinnia pidpryiemstvamy: efektyvnist stratehichnykh aliansiv, Naukovi pratsi DonNTU, Serie: Ekonomichna, 2005, Iss. 89–2, P. 194–201.
17. Dubovyk V.S. Formuvannia innovatsiinykh klasteriv yak metodu aktyvizatsii innovatsiinoi diialnosti v ekonomitsi rehionu, Produktyvni syly Ukrainy, 2009, No 1 (005), P. 153–163.
18. Prais V. Liudska povedinka: faktor u prykladnii ekonomitsi, Perspektyvni doslidzhennia, 1999, No 2, P.3–16.
19. Voinarenko M. Kontseptsiia klasteriv – shliakh do vidrodzhennia vyrobnytstva na rehionalnomu rivni, Ekonomist, 2000, No 1, P. 29–33.
20. Chevhanova V., Bryzhan I. Klastery ta yikh ekonomichne znachennia, Ekonomika Ukrainy, 2002, No 11, P.35–41.
21. Osadchuk S.V. Novi tekhnolohii upravlinnia rehionalnym ekonomichnym rozvytkom, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2005, No 1, P.92–95.
22. Pavliuk A.P. Klasterna model rehionalnoi ekonomiky: teoretyko-metodolohichni zasady, Produktyvni syly Ukrainy, 2009, No 1 (005), P. 105–113.
23. Makarenko I.P., Trofymchuk O.M., Kuzmenko V.P. Problemy stanovlennia innovatsiinoi polityky v Ukraini: ed. I.P. Makarenko, K., UIDNSiR: In-t evoliuts. Ekonomiky, 2004, 123 p.
24. Alieksieiev I.V. Modeliuvannia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva na stadii naukovo-tekhnichnoi pidhotovky vyrobnytstva, Innovatsii: problemy nauky i praktyky: monograph, Kh., VD"INZhEK", 2006, P. 294–316.
25. Kuzmin O.Ye., Kniaz S.V., Tuvakova N.V., Kuznietsova A.Ya. Investytsiina ta innovatsiina diialnist: monograph, Za nauk. red. prof., d-ra ekon. nauk O.Ye. Kuzmina, Lviv: LBI NBU, 2003, 233 p.
26. Chukhrai N., Patora R. Tovarna innovatsiina polityka: upravlinnia innovatsiiamy na pidpryiemstvi: pidruchnyk, K., KONDOR, 2006, 398 p.
27. Levkovska L.V. Formuvannia innovatsiinykh klasteriv v Ukraini, Produktyvni syly Ukrainy, 2009, No 1 (005), P. 115–119.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №668Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.