Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46630
Title: Мовностилістичні помилки ведучих українських телеканалів
Other Titles: Linguistic errors of tv presenters
Authors: Білограць, Христина
Нечипір, Ангеліна
Bilohrats, Khrystyna
Nechypir, Angelina
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Білограць Х. Мовностилістичні помилки ведучих українських телеканалів / Христина Білограць, Ангеліна Нечипір // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 3. — С. 129–135.
Bibliographic description (International): Bilohrats K. Linguistic errors of tv presenters / Khrystyna Bilohrats, Angelina Nechypir // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — No 3. — P. 129–135.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки, 3, 2019
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки
Issue: 3
Issue Date: 26-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 811.161.2`271.14
654.197(477)
Keywords: мовлення
мовностилістичні помилки
телебачення
ведучі
speech
linguistic-stylistic errors
television presenter
Number of pages: 7
Page range: 129-135
Start page: 129
End page: 135
Abstract: У наш час телебачення стало невід’ємною частиною повсякденного життя. Саме тому мовлення, яке звучить з екрана, можна називати зразком повсякденного мовленнєвого спілкування. У лексиці руйнуються відокремлення між різними категоріями слів. Вагомо змінилася структура тексту, ведучі не ставлять собі певні обмеження. В своєму мовленні працівники телеканалів використовують просторіччя, жаргонізми, та і загалом притаманну певним соціальним групам лексику, які колись вважали недопустимим вживати в ефірі. Під час дослідження проблем мовлення на телебаченні для аналізу було вибрано найпопулярніші телеканали: “1+1”, “СТБ”, “Інтер” на прикладі випусків новин “ТСН”, “Вікна-новини” та “Новини” на предмет грамотності, дотримання норм і правил української мови. Більшість помилок типові. Здебільшого відчувається, що в повсякденні диктори користуються російською мовою, а тому дуже часто помиляються, висловлюючись українською. Відтак ми виокремили найпоширеніші групи помилок ведучих аналізованих каналів, найтиповіші з них фонетичні та граматичні. Не володіючи вільно українською мовою, телеведучі й запрошені гості на передачі вдаються до калькування, творять штучні терміни, замінюючи такими принагідними саморобками давно усталені в нормативній українській мові відповідники. Працівники телеканалів “1+1” та “Інтера” демонструють з екрана недостатнє знання української лексики, їм бракує українських слів, і вони замінюють їх звичними для них російськими. Незнання українських фразеологізмів і сталих словосполучень також є однією з проблем для українських телеведучих. Оскільки телебачення транслює у широкі маси не лише ідеї, але й культуру мови, то серйозні вимоги ставлять і до мовлення ведучих на телеканалах, і до правильності вимови. Не можна забувати, що до мовлення на телебаченні глядачі ставляться як до взірця, еталона.
In our time, television has become an integral part of everyday life. That is why the speech that sounds from the screen can be called the model of everyday speech communication. In the lexicon the separation between different categories of words is destroing. The structure of the text has changed considerably, narrators does not limit itself to certain frames. In their speech, TV channel employees use vernacular, jargon, and, in general, vocabulary inherent in certain social groups that were once considered inadmissible to use on the air. During the study of TV broadcasting problems for analysis, the most popular TV channels were selected: “1 + 1”, “STB”, “Inter” on the example of “TSN”, “Window-news” and “News” news releases for literacy, observance of norms and the rules of the Ukrainian language. Most errors are typical. For the most part, it’s felt that everyday speakers use the Russian language, and so they are often mistaken when they speak Ukrainian. As a result, we have identified the most common groups of errors in the leading analysis channels, the most common of which are phonetic and grammatical. Not having a good command of Ukrainian, TV hosts and invited guests on the TV-news resort to rubbing create artificial termsreplacing the analogous long-established matches in the normative Ukrainian language with such fakes. The employees of TV channels “1+1” and “Inter” demonstrate insufficient knowledge of the Ukrainian vocabulary from the screen, they lack Ukrainian words, and they replace to them by familiar Russian. Ignorance of Ukrainian phraseologisms and consistent phrases is also one of the problems for Ukrainian TV presenter. Since television broadens not only the ideas but also the culture of the language, the serious demands are put forward both by the broadcasters on TV channels and on the correctness of pronunciation. We must not forget that television is broadcast to television as a model, a standard.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46630
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Білограць Христина, Нечипір Ангеліна, 2019
References (Ukraine): 1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів: Світ, 2003. – 432 с.
2. Білянська О. Мовна агресія як антипод культури мовлення / О. Білянська // Телевізійна й радіожурналістика: зб. наук.-метод. праць. – Львів, 2003.– С. 35–42.
3. Дмитровський З. Є. Телевізійна журналістика: навч. посіб. / З. Є. Дмитровський. – Львів: Видавн. центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 2006. – 208 с.
4. Єлісовенко Ю. П. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці / Ю. П. Єлісовенко // Стиль і текст. – К., 2001. – С. 45–52.
5. Капелюшний А. Росіянізми в телевізійному мовленні і в газетному тексті / А. Капелюшний // Телевізійна й радіожурналістика: зб. наук.-метод. праць. – Львів, 2002. – С. 21–26.
6. Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. для фак. журналістики / З. О. Мацюк, А. П. Коваль, Г. Я. Солганик, О. Ф. Пінчук та ін. – К. : Вища шк., 1983. – 151 с.
7. Мітчук О. Нова суспільно-політична лексика сучасних ЗМІ / О. Мітчук // Телевізійна й радіожурналістика: зб. наук.-метод. праць. – Львів, 2003.– С. 43–51.
8. Нікітіна Н. Українська мова на телебаченні: сьогочасна ситуація / Н. Нікітіна // Дивослово. – 2004. – №12.
9. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посіб. / О. Д. Пономарів. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 240 с.
10. Сербенська О. А. Ефірне мовлення у взаєминах з усною мовою / О. Сербенська // Телевізійна й радіожурналістика: зб. наук.-метод. праць. – Львів, 2002. – С. 32–37.
11. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: навч. посіб. / О. А. Сербенська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.
12. Сербенська О. Суржик: “низька мова” безлад чи мовна патологія / О. Сербенська // Телевізійна й радіожурналістика: зб. наук.-метод. праць. – Львів, 2001. – С. 23–28.
13. Штурнак О. Порушення мовних норм на українських телеканалах (УТ-1, 1+1, ІНТЕР) / О. Штурнак // Телевізійна й радіожурналістика: зб. наук.-метод. праць. – Львів, 2003. – С. 51–57.
14. Штурнак О. Мовні контакти як об’єкт вивчення / О. Штурнак // Телевізійна й радіожурналістика: зб. наук.-метод. праць. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 119–130.
15. Штурнак О. Інтонаційна виразність – важливий елемент телевізійного тексту / О. Штурнак // Вісник Львів. нац. ун-ту: Серія: журналістика. –Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 154–160.
References (International): 1. Babych N. D. Praktychna stylistyka i kul'tura ukrayins'koyi movy: navch. posibnyk / N. D. Babych. – L'viv: Svit, 2003. – 432 s.
2. Bilyans'ka O. Movna ahresiyay akanty podkul'tury movlennya / O. Bilyans'ka // Televiziynay radiozhurnalistyka: zb. nauk.-metod. prats'. L'viv, 2003. – S. 35–42.
3. Dmytrovs'kyy Z. Ye. Televiziyna zhurnalistyka. navch. posibnyk / Z. Ye. Dmytrovs'kyy. – L'viv: Vydavnychyy tsentrL'vivs'koho natsional'noho universytetu imeni Ivana Franka, 2006. – 208 s.
4. Yelisovenko Yu. P. Kul'tura i tekhnika movlennya v tele-radiozhurnalistytsi / Yu. P. Yelisovenko // Styl' I tekst. – K., 2001. – S. 45–52.
5. Kapelyushnyy A. Rosiyanizmy v televiziynomu movlennii v hazetnomu teksti / A. Kapelyushnyy // Televiziynay radiozhurnalistyka: zb. nauk.-metod. prats'. – L'viv, 2002. – S. 21–26.
6. Matsyuk Z. O. Ukrayins'ka mova profesiynoho spilkuvannya: navch. posibnyk dlya fak. zhurnalistyky / Z. O. Matsyuk, A. P. Koval', H. Ya. Solhanyk, O. F. Pinchuk ta in. – K.: Vyshcha shk., 1983. – 151 s.
7. O. Nova suspil'no-politychna leksyka suchasnykh ZMI // Televiziyna y radiozhurnalistyka: zb. nauk.- metod. prats'. – L'viv, 2003.– S. 43–51.
8. Nikitina N. Ukrayins'ka mova na telebachenni: s'ohochasna sytuatsiya / N. Nikitina // Dyvoslovo. – 2004. – No. 12.
9. Ponomariv O. D. Kul'tura slova: Movnostylistychni porady: navch. posibnyk / O. D. Ponomariv. – 2-he vyd., stereotyp. – K.: Lybid', 2001. – 240 s.
10. Serbens'ka O. A. Efirne movlennya u vzayemynakh z usnoyu movoyu / O. Serbens'ka // Televiziyna y radiozhurnalistyka: zb. nauk-metod. hrats'. – L'viv, 2002. – S. 32–37.
11. Serbens'ka O. A. Kul'tura usnoho movlennya. Praktykum: navch. posibnyk / O. A. Serbens'ka. – K.: Tsentr navchal'noyi literatury, 2004. – 216 s.
12. Serbens'ka O. Surzhyk: “nyz'ka mova” bezlad chy movna patolohiya / O. Serbens'ka // Televiziyna y radiozhurnalistyka: zb. nauk.-metod. prats'. L'viv, 2001. – S. 23–28.
13. Shturnak O. Porushennya movnykh norm na ukrayins'kykh telekanalakh (UT-1, 1+1, INTER) / O. Shturnak // Televiziyna y radiozhurnalistyka: zb. nauk.-metod. prats'. – L'viv, 2003. – S. 51–57.
14. Shturnak O. Movni kontakty yak obʺyekt vyvchennya / O. Shturnak // Televiziyna y radiozhurnalistyka: zb. nauk.-metod. prats'. – L'viv, 2009. – Vyp. 8. – S. 119–130.
15. Shturnak O. Intonatsiyna vyraznist' – vazhlyvyy element televiziynoho tekstu / O. Shturnak // Visnyk L'viv. nats. un-tu: Seriya: zhurnalistyka. – L'viv, 2007. – Vyp. 7. – S. 154–160.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. – 2019. – Випуск 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019n3_Bilohrats_K-Linguistic_errors_of_129-135.pdf565,66 kBAdobe PDFView/Open
2019n3_Bilohrats_K-Linguistic_errors_of_129-135__COVER.png340,54 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.