Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46598
Title: Внутрішньокорпоративні фінансові потоки у системі управління підприємством
Other Titles: Intra-corporate financial flows in the corporate management system
Authors: Шкварчук, Л. О.
Слав’юк, Р. А.
Shkvarchuk, L.
ASlav`yuk, R.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Шкварчук Л. О. Внутрішньокорпоративні фінансові потоки у системі управління підприємством / Л. О. Шкварчук, Р. А. Слав’юк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 3. — С. 64–72.
Bibliographic description (International): Shkvarchuk L. Intra-corporate financial flows in the corporate management system / L. Shkvarchuk, R. ASlav`yuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — No 3. — P. 64–72.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління, 3, 2019
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління
Issue: 3
Issue Date: 26-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 658.14.17
Keywords: інтегрована структура
фінансовий потік
фінансова допомога
інвестиції у дочірні підприємства
holding company
financial flow
financial assistance
investments in subsidiaries
Number of pages: 9
Page range: 64-72
Start page: 64
End page: 72
Abstract: У статті проведено дослідження форм та структури фінансових потоків, які виникають між різними учасниками інтегрованих структур як у вертикальній, так й горизонтальній площині. Авторами здійснено оцінювання обсягів внутрішньокорпоративних фінансових потоків найбільших холдингових структур в Україні. Загальна сума згенерованого фінансового потоку у межах інтегрованої структури є значною і у деяких випадках сягає величини більше ніж 80 % від загальної суми активів материнської компанії. Загалом структура внутрішньокорпоративних фінансових потоків є ідентичною для більшості суб’єктів і не залежить від виду діяльності, організаційної будови та форми власності. Найбільшим елементом таких потоків є поворотна фінансова допомога, яка пов’язує найчастіше материнську та дочірні компанії. У сучасних умовах формування відповідних потоків часто здійснюється з метою маніпулювання показниками фінансового стану підприємств, причому і у бік завищення, і заниження. Згідно з проведеним аналізом обґрунтовано необхідність врахування елементів внутрішньокорпоративних фінансових потоків при здійсненні незалежного оцінювання фінансового стану як дочірніх підприємств, так й материнської компанії. Автори визначили перелік відповідних показників у фінансовій звітності корпорації, а також запропонували інтерпретацію відповідних характеристик.
This study reviews the relationships between the company’s financial flows managing and the results. The purpose of this paper is to evaluate the peculiarities of the financial flows of corporation by dividing their main elements and investigating them separately. We present the research on holding companies. Recently, debate on corporate financial flows’ has received greater attention in the corporate finance literature. Corporate finance theories provide competing hypotheses on the relationship between cash holdings and corporate performance. But according our study there are no direct correlation between corporate financial flows’ and corporate performance in Ukraine. The reasons of such confusion include differences in the purpose of forming intracorporate financial flows. Sometimes corporate pursue the goal of financial wealth only through financial coordination between the parent corporations and the subsidiaries. It’s typically for corporates in Ukraine to accumulate the great input cash flows from the parent corporations to the subsidiaries. Ukrainian holdings tend to accumulate intracorporate financial flows with the intent of creating a financial safety net for themselves in anticipation of future economic downturns. We found that 80% of the holding assets are formed as a contribution to the authorized capital of the subsidiaries. The structure of intra-corporate financial flows is identical for most entities and does not depend on the type of activity, organizational structure and ownership. The main element of such flows is the financial assistance, which most often connects the parent company and subsidiary. We argue that it’s necessary to allow the elements of intra-corporate financial flows for the independent assessment of the financial position of both subsidiaries and parent companies. We also have identified a list of relevant indicators in the financial statements of the corporation needed for this purpose.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46598
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А., 2019
URL for reference material: https://ssrn.com/abstract=3154918
http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2014_4_8
https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/111546
https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/113077
https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/122339
References (Ukraine): 1. Ficbauer D., Režňáková M.. (2014) Holding Company and Its Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.. Vol. 62(2). Р. 329–337.
2. Muhammad Sohail Tahir, Mohd Norfian Alifiah, Muhammad Usman Arshad , Faiza Saleem. (2016) Financial Theories with a Focus on Corporate Cash Holding Behavior: A Comprehensive Review. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol. 6(S3). P. 215–219.
3. Vijayakumaran R., Atchyuthan N. (2017) Cash holdings and corporate performance: Evidence from Sri Lanka. Іnternational Journal of Accounting & Business Finance. Vol 3, Issue 1. Available at: https://ssrn.com/abstract=3154918
4. Петленко Ю. (2014) Особливості організації фінансів інтегрованих корпоративних структур. Світ фінансів. Вип. 4. С. 54-62. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2014_4_8
5. Річна фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Концерн-Електрон». Available at: https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/111546
6. Річна фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ». Available at: https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/113077
7. Річна фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» Available at: https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/122339.
8. Семчук І. В., Мазур В. Г. (2013) Вплив внутрішніх операцій на звітність об’єднання (групи) підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. № 3. С. 327–337.
9. Тельнова Г. В. (2013) Особливості управління фінансами інтегрованих корпоративних структур. Проблеми економіки. № 1. С. 255–260.
10. Тенюх З. І. (2010) Державні холдинги як перспективні форми управління стратегічними підприємствами. Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка. Спецвип. 29. Ч. 1. С. 286–291.
References (International): 1. Ficbauer D., Režňáková M.. (2014) Holding Company and Its Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.. Vol. 62(2). Р. 329–337.
2. Muhammad Sohail Tahir, Mohd Norfian Alifiah , Muhammad Usman Arshad , Faiza Saleem. (2016) Financial Theories with a Focus on Corporate Cash Holding Behavior: A Comprehensive Review. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol. 6(S3). P. 215–219.
3. Vijayakumaran R., Atchyuthan N. (2017) Cash holdings and corporate performance: Evidence from Sri Lanka. Іnternational Journal of Accounting & Business Finance. Vol 3, Issue 1. Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=3154918
4. Petlenko Yu. (2014). Osoblyvosti orhanizatsii finansiv intehrovanykh korporatyvnykh struktur (Features of the financial organization integrated corporate structures). Svit finansiv (The world of finance). No. 4. P. 54–62.
5. Annual Financial Report of private joint stock company “Electron Corporation”. Retrieved from: https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/111546
6. Annual Financial Report of private joint stock company “SYSTEM KEPITAL MENEDMENT”. Retrieved from: https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/113077
7. Annual Financial Report of private joint stock company «Ukrnafta». Retrieved from: https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/122339
8. Semchuk I. V., Mazur V. H. (2013). Vplyv vnutrishnikh operatsii na zvitnist ob’iednannia (hrupy) pidpryiemstv (Influence of internal operations on reporting of association (groups) of enterprises). Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu (Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis). No 3. P. 327–337.
9. Telnova H. V. (2013). Osoblyvosti upravlinnia finansamy intehrovanykh korporatyvnykh struktur (Features of financial management of integrated corporate structures). Problemy ekonomiky. (Problems of the economy). No 1. P. 255–260.
10. Teniukh Z. I. (2010). Derzhavni kholdynhy yak perspektyvni formy upravlinnia stratehichnymy pidpryiemstvamy (State-owned holdings as promising forms of management of strategic enterprises.). Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu : Seriia: Ekonomika (Scientific herald of Uzhgorod University: Series: Economics). Special issue. 29. Part.1. P. 286–291.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2019. – Випуск 3Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.