Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46171
Title: Математичне моделювання комутаційних електромагнітних процесів у довгих лініях електропередач у циклі АПВ
Other Titles: Mathematical modeling switching electromagnetic processes in the long power line in the automatic reclosing cycle
Authors: Чабан, А. В.
Лисяк, Г. М.
Левонюк, В. Р.
Chaban, A. V.
Lysiak, H. M.
Levoniuk, V. R.
Affiliation: Львівський національний аграрний університет
Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Чабан А. В. Математичне моделювання комутаційних електромагнітних процесів у довгих лініях електропередач у циклі АПВ / А. В. Чабан, Г. М. Лисяк, В. Р. Левонюк // Електроенергетичні та електромеханічні системи. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 1. — С. 63–73.
Bibliographic description (International): Chaban A. V. Mathematical modeling switching electromagnetic processes in the long power line in the automatic reclosing cycle / A. V. Chaban, H. M. Lysiak, V. R. Levoniuk // Electrical Power and Electromechanical Systems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 1. — No 1. — P. 63–73.
Is part of: Електроенергетичні та електромеханічні системи, 1 (1), 2019
Electrical Power and Electromechanical Systems, 1 (1), 2019
Journal/Collection: Електроенергетичні та електромеханічні системи
Issue: 1
Issue Date: 28-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 621.316.925
Keywords: математичне моделювання
комутаційні процеси
принцип Гамільтона – Остроградського
електрична мережа
високовольтний вимикач
автоматичне повторне ввімкнення
mathematical modeling
switching processes
Hamilton–Ostrogradsky principle
electric network
high-voltage circuit breaker
automatic reclosing cycle
Number of pages: 11
Page range: 63-73
Start page: 63
End page: 73
Abstract: Виконано аналіз наукових публікацій, який показав, що здебільшого дослідження комутаційних перехідних процесів в електричних мережах під час циклів автоматичного повторного ввімкнення (АПВ) вимикачів здійснюють без урахування впливу на них електромеханічних процесів у механізмах переміщення контактів вимикачів, незважаючи на те, що швидкість їх перебігу співмірна з швидкістю проходження електромагнітних процесів. На основі модифікованого принципу Гамільтона – Остроградського запропоновано математичну модель фрагмента електричної мережі, який складається із міжсистемної лінії електропередачі надвисокої напруги, компенсувальних реакторів та високовольтного вимикача з пристроєм АПВ. Показано, що запропонована в роботі методика ідентифікації крайових умов другого роду до диференціального рівняння довгої лінії підвищує ефективність побудови її моделі, оскільки не потребує створення розширених колових заступних схем, з одного боку; та дає змогу на польовому рівні врахувати перебіг електромагнітних процесів, з другого. Використана в роботі математична модель вимикача надвисокої напруги дає змогу враховувати комутаційні дугові процеси на основі нелінійного активного опору і ємності та динаміку руху механізму переміщення контактів на основі теорії Лаґранжа. Це уможливлює ефективне дослідження перехідних процесів у електричних мережах під час АПВ вимикачів без застосування процедури пошуку початкових умов комутації. На підґрунті розробленої математичної моделі написано програмний код алгоритмічною мовою Visual Fortran та здійснено комп’ютерну симуляцію перехідних комутаційних процесів у довгій лінії електропередачі з урахуванням дії пристрою однократного АПВ та механічних процесів у вимикачі. Результати досліджень подано у вигляді рисунків, які проаналізовано. Підтверджено, що розвиток і застосування міждисциплінарних (інтердисциплінарних) методів дослідження дає змогу виключно з використанням єдиного енергетичного підходу будувати моделі електротехнічних та електромеханічних підсистем як елементів єдиної електроенергетичної системи, зокрема й математичні моделі вимикачів надвисокої напруги та довгих ліній електропередач.
The article analyzes scientific publications, who showed that for the most part, the study of switching transients in electrical networks during automatic reclosing cycles of circuit breaker, are carried out without taking into account the influence of electromechanical processes in the mechanisms of circuit breaker contacts, despite the fact that the speed of their course is commensurate with the speed of the electromagnetic processes. On the basis of the modified Hamilton-Ostrogradsky principle proposed mathematical model of a fragment of an electric network which consists of an inter-system overhead power line compensating reactors and a high-voltage circuit breaker with the device automatic reclosing cycle. It is shown that the proposed method of identification of boundary conditions of the second kind to the differential equation of a long line increases the efficiency of constructing its model, since it does not require the creation of extended circular alternatives on the one hand; and allows the field level to take into account the flow of electromagnetic processes from the second. The mathematical model of the high-voltage switch used in the work makes it possible to take into account switching arc processes based on nonlinear active resistance and capacitance and motion dynamics of the mechanism of contact movement based on Lagrange theory. This makes it possible to efficiently investigate the transients in the electrical networks during the switching circuit breakers without using the initial switching procedure. On the basis of the developed mathematical model written software code in the algorithmic language Visual Fortran and done computer simulation of transient switching processes in a long transmission line, taking into account the operation of a single-unit automatic reclosing cycle and mechanical processes in the circuit breaker. The research results are presented in the form of drawings that are analyzed. It is confirmed that the development and application of interdisciplinary (interdisciplinary) research methods makes it possible to build models of electrotechnical and electromechanical subsystems as elements of a single power system, including mathematical models of ultra-high-voltage switches, based solely on a single energy approach.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46171
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2019
© Чабан A. В., Лисяк Г. М., Левонюк В. Р., 2019
References (Ukraine): 1. Голота А. Д. Автоматика в електроенергетичних системах / А. Д. Голота. К.: Вища школа, 2006. 367 с.
2. Руководство по эксплуатации выключателя LTB 362-800 (T) E4. ABB. 2009. 246 c.
3. ВишневскийЮ. И. Электрические аппараты высокого напряжения с элегазовой изоляцией / Ю. И. Вишневский. – СПб. : Энергоатомиздат, 2002. 728 с.
4. Methods of Performance Assurance for SF6 Circuitbreakers at Switchings of Compensated 500–1150 kV Overhead Power Lines / Ivan Ye. Naumkin, Viktor N. Pod’yachev, Leonid I. Sarin, Danila V. Kochura. International Conference on Power Systems Transients (IPST2013) (July 18–20, 2013).
5. Probabilistic impact of transmission line switching on power system operating states / Payman Dehghanian, Mladen Kezunovic. Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D2016) (2016 IEEE/PES).
6. An adaptive reclosure scheme for parallel transmission lines with shunt reactors / Da Lin, Huifang Wang, Shaofei Shen. Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D2016) (2016 IEEE/PES).
7. Transients caused by uncontrolled and controlled switching of circuit breakers / Ivo Uglešic, Božidar Filipovic-Grcic and Srecko Bojic. The International Symposium on High-Voltage Technique “Höfler’s Days”. Portoroz, Slovenia. (7–8 November 2013).
8. Fault analysis on three phase system by auto reclosing mechanism / Vinesh Gamit, Vivek Karode, Karan Mistry, Pankaj Parmar, Ashish Chaudhari. International Journal of Research in Engineering and Technology. Vol. 04, Issue: 05, p. 292–298.
9. Моделювання вимикача надвисокої напруги для аналізу перехідних процесів в електротехнічних системах пересилання енергії / Левонюк В. Р., Лисяк Г. М., Чабан А. В. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Серія: “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. 2018. № 900. С. 36–46.
10. Mayr O. Beitriige zur Theorie des statischen und des dynamischen Lichtbogens // Archiv fur Elektroteehnik. 1943. 37, Heft 12. S. 588–608.
11. Чабан А. В. Принцип Гамільтона–Остроградського в електромеханічних системах / А. В. Чабан. – Львів: В-во Тараса Сороки, 2015. 488 с.
12. Mathematical model of the double conductor power line usinf a modified Hamilton’s principle / Andriy Czaban, Marek Lis, Jaroslaw Sosnowski, Witaliy Lewoniuk / Electric machines. 2016. № 109, pр. 31–36.
13. Mathematical modelling of transient processes in power supply grid with distributed parameters / Andriy Czaban, Marek Lis, Marcin Chrzan, Andrzej Szafraniec, Vitaliy Levoniuk. Przeglad elektrotechniczny. 2018. №1, pр. 17–20.
References (International): 1. Holota, A. D. (2006). Avtomatyka v elektroenerhetychnykh systemakh [Automation in electric power systems]. Kyiv, 367 p. (ukr).
2. Rukovodstvo po ekspluatatsii vyiklyuchatelya LTB 362-800 (T) E4. [Manual for operating the switch LTB 362-800 (T) E4.] ABB. 2009. 246 p (rus).
3. Vishnevskiy, Yu. (2002). Elektricheskie apparatyi vyisokogo napryazheniya s elegazovoy izolyatsiey [Highvoltage electric devices with SF6 insulation]. Sankt-Peterburg, 728 p.(rus).
4. Methods of Performance Assurance for SF6 Circuitbreakers at Switchings of Compensated 500–1150 kV Overhead Power Lines / Ivan Ye. Naumkin, Viktor N. Pod’yachev, Leonid I. Sarin, Danila V. Kochura. International Conference on Power Systems Transients (IPST2013) (July 18–20, 2013).
5. Probabilistic impact of transmission line switching on power system operating states / Payman Dehghanian, Mladen Kezunovic. Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D2016) (2016 IEEE/PES).
6. An adaptive reclosure scheme for parallel transmission lines with shunt reactors / Da Lin, Huifang Wang, Shaofei Shen. Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D2016) (2016 IEEE/PES).
7. Transients caused by uncontrolled and controlled switching of circuit breakers / Ivo Uglešic, Božidar Filipovic-Grcic and Srecko Bojic. The International Symposium on High-Voltage Technique “Höfler’s Days”. Portoroz, Slovenia (7–8 November 2013).
8. Fault analysis on three phase system by auto reclosing mechanism / Vinesh Gamit, Vivek Karode, Karan Mistry, Pankaj Parmar, Ashish Chaudhari. International Journal of Research in Engineering and Technology. Vol.: 04 Issue: 05, pр. 292–298.
9. Levoniuk, V. R., Lysiak, H. M., Chaban, A. V. (2018). Modeliuvannia vymykacha nadvysokoi napruhy dlia analizu perekhidnykh protsesiv v elektrotekhnichnykh systemakh peresylannia enerhii [Simulation of a super-high voltage switch for the analysis of transients in electrical energy transfer systems]. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, Series: “Electric Power and Electromechanical Systems”. No. 900. pp. 36–46.
10. Mayr O. Beitriige zur Theorie des statischen und des dynamischen Lichtbogens / O. Mayr // Archiv fur Elektroteehnik. 1943. 37, Heft 12. S. 588–608.
11. Chaban, A. (2015). Pryntsyp Hamiltona-Ostrohradskoho v elektromekhanichnykh systemakh [The principle of Hamilton-Ostrogradsky in electromechanical systems]. Lviv, 488 p. (ukr).
12. Mathematical model of the double conductor power line usinf a modified Hamilton’s principle / Andriy Czaban, Marek Lis, Jaroslaw Sosnowski, Witaliy Lewoniuk / Electric machines. 2016. No. 109, pр. 31–36.
13. Mathematical modelling of transient processes in power supply grid with distributed parameters / Andriy Czaban, Marek Lis, Marcin Chrzan, Andrzej Szafraniec, Vitaliy Levoniuk. Przeglad elektrotechniczny. 2018. No. 1, pр. 17–20.
Content type: Article
Appears in Collections:Electrical Power and Electromechanical Systems. – 2019. – Vol. 1, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.