Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46163
Title: Вихідна напруга локального первинного внутрішнього вихрострумового перетворювача трансформаторного типу в електропровідній феромагнітній трубі
Other Titles: Initial tension of local primary internal eddy current transformer of transformer type is in a electric conduction ferromagnetic pipe
Authors: Яцун, М. А.
Yatsun, M. A.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Яцун М. А. Вихідна напруга локального первинного внутрішнього вихрострумового перетворювача трансформаторного типу в електропровідній феромагнітній трубі / М. А. Яцун // Електроенергетичні та електромеханічні системи. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 1. — С. 85–91.
Bibliographic description (International): Yatsun M. A. Initial tension of local primary internal eddy current transformer of transformer type is in a electric conduction ferromagnetic pipe / M. A. Yatsun // Electrical Power and Electromechanical Systems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 1. — No 1. — P. 85–91.
Is part of: Електроенергетичні та електромеханічні системи, 1 (1), 2019
Electrical Power and Electromechanical Systems, 1 (1), 2019
Journal/Collection: Електроенергетичні та електромеханічні системи
Issue: 1
Issue Date: 28-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 621.313.3
Keywords: вихідна напруга
внутрішній прохідний вихрострумовий перетворювач
обмотка збудження
вимірна обмотка
діагностування трубопроводів
initial tension
internal communicating eddy current transformer
puttee of excitation
measurable puttee
diagnosticating
Number of pages: 7
Page range: 85-91
Start page: 85
End page: 91
Abstract: Під час діагностування технічного стану магістральних трубопроводів (газопроводів) виявляють дефекти типу порушення суцільності, встановлюють фактичну товщину стінки трубопроводу і визначають профіль його поверхні. На основі акустичного (ультразвукового), магнітного і вихрострумового методів контролю розроблено інтелектуальні поршні, які використовують для внутрішньотрубної технічної діагностики. Вихрострумовий метод контролю дає можливість виявити поверхневі тріщини із малим розкриттям та дефекти розшарування металу трубопроводу. За вихрострумового методу контролю первинний прохідний перетворювач параметричного або трансформаторного типу зазвичай має форму циліндричної котушки із прямокутною формою поперечного перерізу і розташований співвісно з контрольованою трубою. З метою контролю дефектів, товщини стінки і фізичних параметрів електропровідних феромагнітних труб для локалізації магнітного поля обмотку збудження первинного перетворювача доцільно виконати у формі двох кільцевих котушок, співвісних із контрольованою трубою, у яких протікатимуть протилежно спрямовані струми. Тоді для локального контролю вимірну (вторинну) обмотку первинного перетворювача доцільно розташувати біля внутрішньої поверхні труби між котушками обмотки збудження так, щоб її вісь була спрямована по радіусу труби і такий первинний перетворювач обертати по колу й переміщувати в осьовому напрямі або передбачити декілька таких вимірних обмоток по колу труби і переміщувати перетворювач тільки по осі труби. Тому актуальним є розрахунок вихідної інформації (напруги на вимірній обмотці) прохідного екранованого вихрострумового первинного перетворювача трансформаторного типу, розташованого всередині контрольованої. Визначені основна, внесена об’єктом контролю, і сумарна перетворені за Лапласом напруги на вимірній обмотці первинного внутрішнього вихрострумового перетворювача прохідного типу із обмоткою збудження, яка складається із двох зустрічно увімкнених кільцевих циліндричних котушок прямокутного поперечного перерізу зі струмом заданої форми, і вимірної обмотки, розташованої біля внутрішньої поверхні труби між котушками обмотки збудження так, щоб її вісь була спрямована по радіусу труби. Отримані результати доцільно використати під час діагностування технічного стану внутрішньої поверхні трубопроводів для визначення інформативних величин та їх. чутливостей до параметрів і дефектів об’єкта контролю розглянутим прохідним первинним вихрострумовим перетворювачем з метою розв’язки багатопараметрової інформації.
At diagnosticating of the technical state of main pipelines (gas pipelines) violations of wholeness find out defects as, set the actual thickness of wall of pipeline, and determine to the profile of his surface. On the basis of acoustic (ultrasonic), magnetic and eddy current methods of control intellectual pistons that is used for inwardly pipe technical diagnostics are worked out. Eddy current a control method gives an opportunity to educe superficial cracks with the small opening and defects of stratification of metal of pipeline. At the eddy current method of control the primary communicating transformer of selfreactance or transformer type usually has a form of cylindrical spool with the rectangular form of transversal cut and align is located with the controlled pipe. At control of defects, thickness of wall and physical parameters of electric conduction ferromagnetic pipes for localization of magnetic field the puttee of excitation of primary transformer it is expedient to execute in form two circular spools, align with the controlled pipe at flowing of the oppositely directed currents in them. Then for local control the measurable (secondary) puttee of primary transformer it is expedient to dispose near the internal surface of pipe between the spools of puttee of excitation so that her axis was directed on the radius of pipe to revolve such primary transformer on a circle and transfer to axial direction, or to provide for a few such measurable windings on the circle of pipe and to move a transformer only for the axes of pipe. Therefore actual is a task of calculation of initial information (tension on a measurable puttee) of communicating screened eddy current of primary transformer of the transformer type located into controlled. Certain basic, brought in object of control and total regenerate after Laplace tension on the measurable puttee of primary internal eddy current transformer of re-entrant with the puttee of excitation, that consists of two meeting included circular cylindrical spools of rectangular transversal cut with the current of true-to-shape, and measurement winding, pipe located near an internal surface between the spools of puttee of excitation so that her axis was directed on the radius of pipe. The got results it is expedient to draw on at diagnosticating of the technical state of internal surface of pipelines for determination of informing sizes and them sensitivitis to the parameters and defects of object of control to the considered clock-houses by a primary eddy current transformer with the aim of upshot of multi-parameters information.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46163
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2019
© Яцун М. А., 2019
References (Ukraine): 1. Muzhitsky V. F. Computerized Eddy Current Flaw Detector VD-89 NM with Higher Reliability of Detection and Danger Level estimation of Stress-corrosion cracks when Inspecting Gas Pipeline under Stress- Corrosion / V. F. Muzhitsky, V. A. Karabtchewski // Pipeline & Gas Journal, 2002, vol. 2, рр. 35–44.
2. Pipeline Inspection Technologies Demonstration Report / Gas Research Institute, 2004. 98 p.
3. Albert Teisma. Technical Assessment Report Technology Assessment for Delivery Reliability for Natural Gas / Gas Technology Institute, 2004. 56 p.
4. Remote Field Eddy Current Defect Interaction, GRI Final Report GRI-95/0506. December 1995. Atherton, D. L., Clapham, L., Czura, W., Mergelas, B. J., Smith, S., Winslow, J., Zhang, Y. / Gas Research Institute, 1995. 125 p.
5. Experience with the Remote Field Eddy Current Technique / Schmidt T. R., Atherton D. L., Sullivan S. // Proc. of 3rd Nat. Sem. on Nondestructive Evaluation of Ferromagnetic Materials, Houston, March 23–25th, 1988, рр. 89–97.
6. Delivery Reliability for Natural Gas – Inspection Technologies. Technical Semiannual Progress Report DE-FC26-04NT42266 / Gas Technology Institute, 2005. 215 p.
7. Яцун М. А., Яцун А. М. Векторний потенціал магнітного поля прохідного кільцевого вихрострумового первинного перетворювача параметричного і трансформаторного типів у провідній трубі // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Електроенергетичні та електромеханічні системи”, № 763. – Львів: Вид. Львівської політехніки, 2013. – С. 120–126.
8. Яцун М. А., Яцун А. М. Векторний потенціал і складові магнітної індукції магнітного поля прохідного вихрострумового перетворювача у провідній трубі // Відбір і обробка інформації, 2016. Вип. 43 (119). С. 12–20.
9. Яцун М. А. Складові магнітної індукції обмотки збудження прохідного вихрострумового перетворювача у провідній трубі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Електроенергетичні та електромеханічні системи”, №900. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018. С. 67–71.
10. Яцун М. А., Яцун А.М. Наближене чисельне обернення перетворення Лапласа аперіодичних перехідних величин при неруйнівному контролі імпульсним вихрострумовим методом // Вісн. Національного університету “Львівська політехніка”. 2009. № 654 . С. 285–290.
11. Яцун М. А., Яцун А. М., Шуплат О. І. Наближена числова реалізація зворотного перетворення Лапласа загасаючих коливань у разі неруйнівного контролю імпульсним вихрострумовим методом // Вісн. Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. № 671. С. 140–146.
References (International): 1. Muzhitsky V. F. Computerized Eddy Current Flaw Detector VD-89NM with Higher Reliability of Detection and Danger Level estimation of Stress-corrosion cracks when Inspecting Gas Pipeline under Stress-Corrosion / V. F. Muzhitsky, V. A. Karabtchewski // Pipeline & Gas Journal. 2002. Vol. 2. P. 35–44.
2. Pipeline Inspection Technologies Demonstration Report. Gas Research Institute. 2004. 98 p.
3. Albert Teisma. Technical Assessment Report Technology Assessment for Delivery Reliability for Natural Gas. Gas Technology Institute. 2004. 56 p.
4. Remote Field Eddy Current Defect Interaction, GRI Final Report GRI-95/0506. December 1995. Atherton, D. L., Clapham, L., Czura, W., Mergelas, B. J., Smith, S., Winslow, J., Zhang, Y. Gas Research Institute. 1995. 125p.
5. Experience with the Remote Field Eddy Current Technique / Schmidt T. R., Atherton D. L., Sullivan S. // Proc. of 3rd Nat. Sem. on Nondestructive Evaluation of Ferromagnetic Materials, Houston, March 23-25th, 1988. 1988. P. 89–97.
6. Delivery Reliability for Natural Gas - Inspection Technologies. Technical Semiannual Progress Report DEFC26-04NT42266. Gas Technology Institute. 2005. 215 p.
7. Jacun M. A., Jacun A. M. Wektornyj potencial magnitnoho polja prochidnogo kilcewogo wychrostrumowogo perwynnogo peretworjuwaca parametrycnogo i transformatornogo typiw u prowidnij trubi. Wisnyk NU “LP” “Elektroenergetycni ta electromechanicni systemy”, No. 763. Lwiw: Wyd. Lwiwskoji politechniky, 2013, s. 120–126.
8. Jacun M. A., Jacun A. M. Wektornyj potencial i skladowi magnitnoji indukciji magnitnoho polja prochidnogo wychrostrumowogo peretworjuwaca u prowidnij trubi // Widbir i obrobka informaciji, 2016 r. Wyp. 43 (119), s. 12–20.
9. Jacun M.A. Skladowi magnitnoji indukciji obmotky zbudgennja prochidnogo wychrostrumowogo peretworjuwaca u prowidnij trubi. Wisnyk NU “LP” “Elektroenergetycni ta electromechanicni systemy”, №900.- Lwiw: Wyd. Lwiwskoji politechniky, 2018 r., s. 67–71.
10. Jacun M. A., Jacun A.M. Nablygene cyselne obernennja peretworennja Laplasa aperiodycnysh pereshidnysh welychyn pry nerujniwnomu kontroli impulsnym wyshrostrumowym metodom // Wisn. NU “Lwiwska politechnika”. 2009. No. 654. S. 285–290.
11. Jacun M. A., Jacun A. M., Shuplat O. I. Nablygena chyslowa realizacija zworotnogo peretworennja Laplasa zagasajuchysh kolywan u razi nerujniwnogo kontrolu impulsnym wyshrostrumowym metodom // Wisn. NU “Lwiwska politechnika”. 2010. No. 671. S. 140–146.
Content type: Article
Appears in Collections:Electrical Power and Electromechanical Systems. – 2019. – Vol. 1, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.