Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46068
Title: Migrant workers as the subjects of Ukraine’s civil diplomacy of Ukraine (on example of Ukrainian-Italian relations)
Other Titles: Трудові мігранти як суб’єкти громадянської дипломатії України (на прикладі українсько-італійських відносин)
Authors: Дорош, Леся
Кобилецька, Софія
Dorosh, Lesia
Kobyletska, Sofia
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Dorosh L. Migrant workers as the subjects of Ukraine’s civil diplomacy of Ukraine (on example of Ukrainian-Italian relations) / Lesia Dorosh, Sofia Kobyletska // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 5. — No 2. — P. 27–32.
Bibliographic description (International): Dorosh L. Migrant workers as the subjects of Ukraine’s civil diplomacy of Ukraine (on example of Ukrainian-Italian relations) / Lesia Dorosh, Sofia Kobyletska // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 5. — No 2. — P. 27–32.
Is part of: Гуманітарні візії, 2 (5), 2019
Humanitarian Vision, 2 (5), 2019
Journal/Collection: Гуманітарні візії
Issue: 2
Issue Date: 26-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 327
331.556.4(450)
Keywords: громадська дипломатія
зовнішня політика держави
трудова міграція
Італія
Україна
civil diplomacy
state foreign policy
labour migration
Italy
Ukraine
Number of pages: 6
Page range: 27-32
Start page: 27
End page: 32
Abstract: Проаналізовано проблему виокремлення трудових мігрантів як суб’єктів громадської дипломатії України та їх ролі у становленні іміджу країни та розвитку ефективних та взаємовигідних зовнішньополітичних відносин України та Італії. Наголошено на громадській активності трудових мігрантів з України у ході захисту їх прав та свобод у Італії, а також просуванні іміджу України, протидії інформаційній пропаганді проти нашої держави. Відзначено, що залучення приватних осіб та їх організацій до громадянської дипломатії є, зазвичай, вигідним для держави, оскільки її громадяни втілюють певну національну, культурну, соціальну ідентичність. Зазначено, що у випадку, коли Україна не захищатиме своїх заробітчан у країні перебування, можливе погіршення стосунків із країною перебування як мінімум, а як максимум – погіршення її зовнішньополітичного іміджу на міжнародній арені. Проаналізовано активність окремих осіб та громадських об’єднань українців в Італії, роль греко- католицької церкви, українських ЗМІ як форм громадсько-політичної діяльності українців в Італії. Зазначено, що на відміну від пропаганди, громадянська дипломатія, що побудована на взаємній довірі між людьми, яка досягається через позитивний досвід співпраці, раціональне мислення та відчуття, може вважатись важливим атрибутом м’якої сили України. Стверджується про необхідність формування стратегії зовнішньополітичної діяльності із використанням форм та механізмів громадської дипломатії, застосування якої демонструє її ефективність, зокрема і з використанням потенціалу трудових мігрантів у поширенні позитивного зовнішньополітичного іміджу України.
The problems of the treatment of labour migrants as subjects of civil diplomacy of Ukraine and their role in the establishment of the country image and the development of effective and mutually beneficial foreign relations of Ukraine and Italy have been analyzed. It has been emphasized on the social activity of labour migrants from Ukraine in protecting their rights and freedoms in Italy, as well as promoting the image of Ukraine, countering informational propaganda against our state. It has been noted that the involvement of individuals and their organizations in civil diplomacy is generally beneficial for the state because its citizens embody a certain national, cultural, and social identity. It has been asserted that if Ukraine will not protect its labour migrants in the host country, relations with the host country will deteriorate at least, and, it will be a deterioration of its foreign policy image in the international arena at the maximum. The activity of individuals and civil associations of Ukrainians in Italy, the role of the Greek-Catholic Church, the Ukrainian media as forms of the public and political activity of Ukrainians in Italy have been analyzed. It has been noted that, unlike propaganda, civil diplomacy, that is based on mutual trust between people, which is achieved through positive cooperation, rational thinking and feelings, can be considered as an important attribute of the soft power of Ukraine. It is argued that about the necessity of formulation of the foreign policy strategy by using the forms and mechanisms of public and civil diplomacy which demonstrates its effectiveness, including the use of the potential of labour migrants from Ukraine in promoting a positive foreign policy image of Ukraine.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46068
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Дорош Л., Кобилецька С., 2019
URL for reference material: https://novynarnia.com/2016/04/23/asotsiatsiya-italiyaukrayina-maydan-privezla-dlya-likaren-shodu-ukrayinichergovi-20-tonn-gumdopomogi/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.radiosvoboda.org/a/27736894.html
https://www.facebook.com/ukr.embassy.italy/
http://italy.mfa.gov.ua/ua
https://www.gazetaukrainska.com/uncategorized/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sit_2013_14_9
https://www.gazetaukrainska.com/українська-італія/громада/українка-балотується-депутатом-мері/
http://www.chiesaucraina.it/index.php/uk/
https://www.radiosvoboda.org/a/26679551.html
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20111014_cdsp_paper_jmelissen.pdf
https://www.gazetaukrainska.com/uncategorized/2015-09-08-12-40-13/
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/
References (Ukraine): Асоціація «Італія-Україна Майдан» привезла для лікарень Сходу України чергові 20 тонн гуманітарної
допомоги, 23 квітня 2016 р. (2016). Новинарня. Отримано з
https://novynarnia.com/2016/04/23/asotsiatsiya-italiyaukrayina-maydan-privezla-dlya-likaren-shodu-ukrayinichergovi-20-tonn-gumdopomogi/.
Гаврилишин, П. (2014). Українська трудова
імміграція в Італії (1991–2011 рр.). Брустурів: Дискурсус.
Державна служба статистики України: Офіційний
вебсайт. (2019). Отримано з http://www.ukrstat.gov.ua/
Кудрик, Н. (2016). Волонтерам в Україні бракує
фахової підготовки – італійський активіст. Радіо
«Свобода», 16 травня 2016 р. Отримано з
https://www.radiosvoboda.org/a/27736894.html
Лебіщак, В., Городецький, О. (2003). І скликав
Форум українців… До Світла, 5, 4-14.
Медведева, Т. (2007). Основные методы и формы
гражданской дипломатии в современном политическом
процессе. Власть, 4, 71-74.
Посольство України в Італії. (2019). Отримано з
https://www.facebook.com/ukr.embassy.italy/.
Посольство України в Італії: Офіційний сайт.
(2019). Отримано з http://italy.mfa.gov.ua/ua
Про нас. (2015). Українська газета, 8 вересня 2015 р. Отримано з https://www.gazetaukrainska.com/uncategorized/ 2015-09-08-12-40-13/
Сальваторе, Ґ. (2013). Італізми в українськомовних
ЗМІ Італії. Стиль і текст, 14, 66-73. Отримано з
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sit_2013_14_9
Сореневич, М. (2016). Українка балотується
депутатом мерії міста Рим. Українська газета. ІТ.
Отримано з https://www.gazetaukrainska.com/українська-італія/громада/українка-балотується-депутатом-мері/
Сухорольська, І. (2016). Громадська дипломатія як
чинник демократизації політичної системи України: дис. ...
канд. політ. наук. Львів: [б.в.].
Українська греко-католицька церква в Італії. (2019).
Отримано з http://www.chiesaucraina.it/index.php/uk/
Українці Італії об’єдналися в раду при посольстві.
(2014). Радіо «Свобода», 7 листопада 2014 р. Отримано з
https://www.radiosvoboda.org/a/26679551.html
Gilboa, E. (2008). Searching for a Theory of Public
Diplomacy. Annals of the American Academy of Political and
Social Science, Vol. 616 [Public Diplomacy in a Changing
World], No. 1, 55-77.
Melissen, J. (2011). Beyond the New Public
Diplomacy. Clingendael Paper, No. 3. Отримано з
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20111014_cdsp_paper_jmelissen.pdf
Signitzer, B. H., Coombs, T. (1992). Public Relations
and Public Diplomacy: Conceptual Covergences. Public
Relations Review, Vol. 18, No. 2, 137-147.
References (International): About Us. (2015). The Ukrainian newspaper.ІТ,
September 8, 2015. [In Ukrainian]. Retrieved from
https://www.gazetaukrainska.com/uncategorized/2015-09-08-12-40-13/
Embassy of Ukraine in Italy. (2019). [In Ukrainian].
Retrieved from https://www.facebook.com/ukr.embassy.italy/
Embassy of Ukraine in Italy: Official Website. (2019).
[In Ukrainian]. Retrieved from http://italy.mfa.gov.ua/ua
Gilboa, E. (2008). Searching for a Theory of Public
Diplomacy. Annals of the American Academy of Political and
Social Science, Vol. 616 [Public Diplomacy in a Changing
World], No. 1, 55–77.
Havrylyshyn, P.(2014). Ukrainian labor immigration in
Italy (1991-2011). [In Ukrainian]. Brusturiv: Dyskursus.
«Italy-Ukraine Maidan» Association brought 20 tons of
humanitarian aid to hospitals of Eastern Ukraine (2016). [In
Ukrainian]. Novynarnia. Retrieved from
https://novynarnia.com/2016/04/23/asotsiatsiya-italiyaukrayina-maydan-privezla-dlya-likaren-shodu-ukrayinichergovi-20-tonn-gumdopomogi/
Kudryk, N. (2016). Ukrainian volunteers lack the
professional training – the Italian activist. [In Ukrainian]. Radio
Liberty, May 16, 2016. Retrieved from
https://www.radiosvoboda.org/a/27736894.html
Lebishchak, V., Horodetskyi, O. (2003). And Forum called
the Ukrainians... [In Ukrainian]. Towards the light, 5, 4-14.
Medvedeva, T. (2007). The basic methods and forms of
civil diplomacy in the modern political process. [In Ukrainian].
Power, 4, 71-74.
Melissen, J. (2011). Beyond the New Public Diplomacy.
Clingendael Paper, No. 3. Отримано з http://www.clingendael.nl/sites/default/files/ 20111014_cdsp_paper_jmelissen.pdf
Salvatore, G. (2013). Italianisms in the Ukrainian
Language Media of Italy. [In Ukrainian]. Style and Text, 14, 66–73. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/sit_2013_14_9
Signitzer, B. H., Coombs, T. (1992). Public Relations
and Public Diplomacy: Conceptual Covergences. Public
Relations Review, Vol. 18, No. 2, 137-147.
Sorenevych, M. (2016). The Ukrainian is running for a
deputy of the City Hall of Rome. [In Ukrainian]. The Ukrainian
newspaper, ІТ. Retrieved from https://www.gazetaukrainska.com/українська-італія/громада/українка-балотується-депутатом-мері/
State Statistics Service of Ukraine: Official Website.
(2019). [In Ukrainian]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/
Sukhorolska, I. (2016). Public diplomacy as a factor in
the democratization of political system of Ukraine: Autoreferat
of Dissertation, PhD. in Political Science. Lviv: [without
Publisher]
Ukrainian Greek-Catholic Church in Italy. (2019). [In
Ukrainian]. Retrieved from http://www.chiesaucraina.it/index.php/uk/
Ukrainians in Italy join Council at the Embassy. (2014).
[In Ukrainian]. Radio Liberty, November 7, 2014. Retrieved
from https://www.radiosvoboda.org/a/26679551.html
Content type: Article
Appears in Collections:Humanitarian Vision. – 2019. – Vol. 5, No. 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.