Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45864
Title: Pokuttia deep fault and its influence on tectonics and the oil- and gas-bearing of the south-eastern segment of the Carpathians
Other Titles: Покутський глибинний розлом і його вплив на тектоніку і нафтогазоносність південно-східного сегменту Карпат
Покутский глубинный разлом и его влияние на тектонику и нафтогазоносность юго-восточного сегмента Карпат
Authors: Шлапінський, В. Є.
Shlapinskyi, V.
Шлапинский, В. Е.
Affiliation: Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible minerals of the National Academy of Sciences of Ukraine
Институт геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины
Bibliographic description (Ukraine): Shlapinskyi V. Pokuttia deep fault and its influence on tectonics and the oil- and gas-bearing of the south-eastern segment of the Carpathians / V. Shlapinskyi // Geodynamics : scientific journal. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — No 2 (25). — P. 49–64.
Bibliographic description (International): Shlapinskyi V. Pokuttia deep fault and its influence on tectonics and the oil- and gas-bearing of the south-eastern segment of the Carpathians / V. Shlapinskyi // Geodynamics : scientific journal. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — No 2 (25). — P. 49–64.
Is part of: Геодинаміка : науковий журнал, 2 (25), 2018
Geodynamics : scientific journal, 2 (25), 2018
Journal/Collection: Геодинаміка : науковий журнал
Issue: 2 (25)
Issue Date: 28-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 553.98.551.7.242 (477.8)
Keywords: глибинний розлом
фліш
фундамент
зсув
нафтогазоносність
deep fault
flysch
basement
shift
oil- and gas-bearing
глубинный разлом
флиш
фундамент
сдвиг
нефтогазоносность
Number of pages: 16
Page range: 49-64
Start page: 49
End page: 64
Abstract: Метою дослідження є аналіз впливу Покутського глибинного розлому на тектоніку і нафтогазоносність південно-східної частини Українських Карпат. Методика. Полягає у детальному комплексному аналізі геолого-геофізичних матеріалів по цій ділянці. Результати. Вплив Покутського глибинного розлому на структуру флішу проявився у Бориславсько-Покутському покриві як серія розривних порушень північно-східної орієнтації на границі Гуцульського і Бойківського сегментів зі зміщенням структур на 10 км по горизонталі і до 1,5 км по вертикалі – лівосторонній скидо-зсув. У Скибовому покриві – це розмив передової його частини у Гуцульському сегменті. У Дуклянсько- Чорногорському покриві і Бітлянсько-Свидовецькому субпокриві – це сигмоїдальні вигини їх частин в зоні розлому з амплітудами горизонтальних зміщень до 10 км. У результаті Красношорська і Говерлянська одиниці сполучуються в єдиний субпокрив, а луски Бітлянсько-Свидовецького субпокриву в значній мірі перекриваються ним і Скупівським субпокривами. Внаслідок постпокривних вертикальних рухів у пліоцен-плейстоцені Гуцульський сегмент був піднесений. Найбільш інтенсивно здіймалася ділянка з Дуклянсько-Чорногорським покривом. З-під нього фрагментарно відслонюються структури Бітлянсько-Свидовецького субпокриву. На території Румунії їм структурно відповідають з півночі – луска з олістостромою Слон у нижньоверховинських відкладах олігоцену, а з півдня – тектонічні одиниці Тороклеж і Макла. Покутський розлом зміщує Передкарпатський регіональний мінімум (амплітуда бл. 10 км), а також Ужоцький глибинний розлом, з ознаками правостороннього зсуву. Не помітний вплив Покутського розлому на субмеридіональний Радехівсько-Вікторівський розлом. Місця перетину названих розломів, так звані вузли, за наявності пасток, є сприятливими зонами для концентрації вуглеводнів у промислових масштабах. У світлі нових даних про геологічну будову району підвищується перспективна оцінка виділених раніше структур у флішовому чохлі в районі Ворохти-Ясіні (Лазещинської, Ясінської, Стебнійської і Вороненківської), а також Семаківської і Гринявської, де отримані промислові припливи вуглеводнів. Це зауваження стосується і структур фундаменту Лопушнянської підзони Зовнішної зони Передкарпатського прогину під насувом Карпат. Наукова новизна. Вперше, з використанням нових геологічних даних, доведений вплив Покутського розлому у зоні його дії у формі лівостороннього скидо-зсуву на структури флішового чохла. Проведена структурна паралелізація Бітлянсько-Свидовецького субпокриву Кросненського покриву Українських Карпат з тектонічними одиницями Румунських Східних Карпат. Взаємодія цього розлому з Передкарпатським регіональним мінімумом і Ужоцьким глибинним розломом має характер правостороннього зсуву. Ділянки, пов’язані з цими дислокаціями, є перспективними, щодо пошуків скупчень вуглеводнів промислових масштабів. Практична значущість. У результаті проведеного дослідження внесені значні корективи стосовно геологічної будови південно-східної частини Українських Карпат. Це в комплексі з геохімічними показниками відкриває нові можливості для пошуків тут вуглеводнів.
The objective of this study is to analyze the influence of the Pokuttia deep fault on tectonics and the oiland gas-bearing structures in the south-eastern part of the Ukrainian Carpathians. Methodology. It is presented in a detailed complex analysis of the geological-geophysical data in the given area. Results. The influence in the Pokuttia deep fault on the flysch structure has revealed itself in the Boryslav-Pokuttia nappe as a series of dislocations with a break of continuity at the north-eastern orientation at the boundary between the Hutsulkyi and Boikivskyi segments with the structures horizontally displaced 10 km off and up to 1.5 km vertically- left-strike slip fault. In the Skyba nappe this is truncation of its front part of the Hutsulskyi segment. In the Dukla-Chornohora nappe and the Bitlya- Svydovets sub-nappe these are sigmoid curvature of their parts in the fault zone with amplitudes of horizontal displacements of up to 10 km. As a result, the Krasnoshora and Hoverla units are joined into a single sub-nappe, and the thrust-folds of the Bitlya-Svydovets sub-nappe to a considerable extent are overlapped by it and by the Skupiv subnappe. Owing to post-overthrusting vertical movements the Hutsulskyi segment was uplifted during Pliocene- Pleistocene. The rise of the area with the Duklya –Chornohora nappe was the most intensive. The structures of the Bitlya-Svydovets sub-nappe are fragmentally outcropped from under it. In the territory of Romania the nappes structurally correspond from the north - the thrust-sheet with olistostrome Slon in the Lower Verkhovyna deposits of Oligocene, and from the south - tectonic units Toroklezh and Makla. The Pokuttia fault displaces the Precarpathian regional minimum (amplitude of about 10 km), and the Uzhok deep fault with the signs of right-shift. There is a perceptible impact of the Pokuttia fault on the sub meridional Radekhiv-Viktoriv fault. Sites of intersections of the mentioned faults, so-called knots, if the traps are available, are known to be favourable zones for hydrocarbon accumulation on commercial scales. In the light of new data on the geological structure of the region, the perspective estimate is raised for the distinguished structures Vorohta-Yasynia (Lazeshchynska, Yasynska and Voronenkivska), as well as Semakivska and Hryniavska, where commercial influxes of hydrocarbons were obtained. This observation also concerns the structures of the basement of the Lopushna subzone of the outer zone of the Carpathean Foredeep under the overthrust of the Carpathians. Scientific novelty. For the first time, using new geological data it was possible to prove the influence of the Pokuttia fault in the zone of its action in a form of the left-strike-slip on the structures of the flysch cover. The structural parallelization of the Bitlya-Svydovets sub-nappe of the Krosno nappe of the Ukrainian Carpathians was carried out with the tectonic units of the Romanian Eastern Carpathians. Interaction of the given fault with the Precarpathian regional minimum and the Uzhok deep fault has a character of the right shift. Areas connected with these dislocations are prospective for hydrocarbon accumulations of commercial value. Practical Value. As a result of investigations essential corrections have been inserted concerning the geological structure of the south-eastern part of the Ukrainian Carpathians. Together with geochemical indications this presents new possibilities in searching for hydrocarbon deposits in this region.
Целью исследования является анализ влияния Покутского глубинного розлома на тектонику и нафтогазоносность юго-восточной части Украинских Карпат. Методика. Состоит в детальном комплексном анализе геолого-геофизических материалов по даному участку. Результаты. Влияние Покутского глубинного розлома на структуру флиша проявилось в Бориславско-Покутськом покрове как серия разрывных нарушений северо-восточной ориєнтации на границе Гуцульского и Бойковского сегментов, со смещением структур на 10 км по горизонтали и до 1,5 км по вертикали – левосторонний сбросо-сдвиг. В Скибовом покрове это розмыв передовой его части в Гуцульском сегменте. В Дуклянско- Черногорском покрове и Битлянсько-Свидовецком субпокрове это сигмоидальные изгибы их частей в зоне разлома, с амплитудами горизонтальных смещений до 10 км. В результате Красношорская и Говерлянская единицы объединяются в единый субпокров, а чешуи Битлянско-Свидовецкого субпокрова в значительной степени перекрываются им и Скуповским субпокрывами. Вследствие постпокровных вертикальных движений в плиоцен-плейстоцене Гуцульский сегмент был приподнятый. Наиболее интенсивно воздымался участок Дуклянско-Черногорского покрова. Из-под него фрагментарно обнажаются структуры Битлянско-Свидовецкого субпокрова. На территории Румунии им структурно соотвествуют: с севера – чешуя с олистостромой Слон в нижневерховинских отложениях олигоцена, а с юга – тектонические единицы Тороклеж и Макла. Покутский разлом смещает также Предкарпатский региональный минимум (амплитуда около 10 км), и Ужокский глубинный разлом, с признаками правостороннего сдвига. Не заметно влияние Покутского розлома на субмеридиональный Радеховско-Викторовский разлом. Места пересечения названых разломов, так называемые узлы, при наличии ловушек являются благоприятными зонами для концентрации углеводородов в промышленных масштабах. В свете новых данных о геологическом строении данного района повышается перспективная оценка выделенных ранее структур во флишовом чехле в районе Ворохты-Ясини (Лазещинской, Ясинской, Стебнийской и Вороненковской), а также Семакивской и Гринявской, где получены промышленные притоки углеводородов. Эти выводы справедливы и в отношении платформенных структур фундамента типа Лопушнянской подзоны Внешней зоны Предкарпатского прогиба под надвигом Карпат. Научная новизна. Впервые, с использованием новых геологических данных, доказано влияние Покутского разлома в зоне його действия в форме левостороннего сбросо-сдвига на структуры флишевого чехла. Проведена структурная паралелизация Битлянсько-Свидовецкого субпокрова Кросненского покрова Украинских Карпат с тектоническими единицами Румынских Восточных Карпат. Взаимодействие данного разлома с Предкарпатским региональным минимумом и Ужокским глубинным разломом имеет характер правостороннего сдвига. Участки, связанные с разломными дислокациями, относятся к перспективным, в отношении поисков скоплений углеводородов промышленных масштабов. Практическая значимость. В результате проведенного исследования внесены значительные коррективы касательно геологического строения юго- восточной части Украинских Карпат. Это, в комплексе с геохимическими показателями, открывает новые возможности для поисков здесь углеводородов.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45864
Copyright owner: © Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2018
© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2018
© Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, 2018
© Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2018
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
© V. Shlapinskyi
References (Ukraine): Bejer, M. A. (1969). About shift dislocations in the
Soviet Carpathians. In the book: Scientific
reporting conference of the geological
department. (Abstracts). Moscow State University Publishing House.
Bejer, M. A., Byzova S. L., Lomize M. G. Tectonic
nappe of Mount Petros (Eastern Carpathians). Geotectonics, 4, 84–91.
Bucur, J. (1971). Observatii privind nomenclatura
tectonică in flischul cretacic si paleogen din
Carpatii Orientali / Dări seamă sedint. Inst. geol.–vol.57. №5, 23–32.
Cheban, V. D., Babyuk, S. G., Stepanyuk, V. P.,
Monchak, L. S., Anikeyev, S. G., Zhuchenko,
G. O. Geological nature of the Carpathian region
minimum of the gravity force. Scientific Visn. of
IFNTUNG, 3(4), 183–189.
Dabagjan, N. V., Kul'chickij, Ja. O., Kuzovenko, V. V.,
& Shlapinskyi. V. E. (1987). Basic sections of the
boundary layers of the upper part of Eocene –
lower part of Oligocene of the southern part of the
Skyba, Krosno and Chernogora zones. Paleont.
sb., 24, 27–33.
Dolenko, G. N. (1962). Geology of oil and gas of the
Carpathians. Kyiv: Publishing House of the
Academy of Sciences of the Ukrainian SSR.
Dolenko, G. N., Bojchevskaja, L. T., Kilyn, I. V.,
Ulizlo, B. M., & Pasternak, S. I. (Ed.). (1976).
Fault tectonics of the Carpathian Foredeep and
Transcarpathian Depression and its influence on
the distribution of oil and gas deposits. Kyiv: Naukova dumka.
Gabinet, M. P., Kulchytsky, Y. O., & Matkovsky, O. I.
(1976). Geology and Mineral Resources of the
Ukrainian Carpathians. Part I. Lviv: Vishcha Shkola.
Glushko V. V., Lozynjak, P. Ju., & Petrashkevich, M. I.
(1982). New ideas about the structure and zoning
of the Carpathian Foredeep. Geology and
geochemistry of combustible minerals, 58, 19–31.
Glushko, V. V., & Kruglov, S. S. (1977). Justification
of the directions of oil and gas exploration in the
deep horizons of the Ukrainian Carpathians.
Kyiv: Naukova. Dumka.
Glushko, V. V., Kuzovenko, V. V., & Shlapinskyi. V. E. (1994). Scheme of tectonics of the Teresva-
Chorny Cheremosh doub. Geology and
geochemistry of combustible minerals, 1–2. 158–163.
Glushko, V. V., Kuzovenko, V. V., & Shlapinskyi. V. E.
(2007). Geological map of the Ukrainian
Carpathians. Transcarpathian, Ivano-Frankivsk,
Lviv and Chernivtsi Regions of the Ukraine, 1:100000, by Report of JSC Nadra Concern. Ed.
Yu. Z. Krupsky. Kyiv, 2007. Funds of JSC Nadra Concern.
Gofshtejn, I. D. (1995). Geomorphological essay on
the Ukrainian Carpathians. Kyiv: Naukova dumka.
Gruzman, A. D., & Smirnov, S. E. (1982).
Olistostrom in the Upper Krosno sub-suite of the
Ukrainian Carpathians. DAN USSR. Ser. B. 10, 11–14.
Gruzman, A. D., & Smirnov, S. E. (1985).
Opistostroms of the Krosno suite of the Ukrainian
Carpathians. DAN URSR. Ser. B., 4, 17–20.
Kuzovenko, V. V., Zhygunova, Z. F., Bunda, V. A.,
Evtushko, T. L., Shlapinskij, V. E., & Shakin, A. V.
(1982). Report on group geological survey at a
scale of 1:50000 in the area of Vyshkov of the
Ivano-Frankivsk and Transcarpathian Region of
Ukr.S.S.R in 1978-1982 (sheets M-34-120-A,В,
M-34-131-Б, M-34-132-A,B). Lviv. Funds of the
State Enterprise Zakhidukrgeologia.
Kuzovenko, V. V., Glushko, V. V., Myshkin, L. P., &
Shlapinskyi, V. E. (1990). Report on the theme:
Studies of geological-geophysical materials on the
Skyba and Krosno zones of the Folded
Carpathians with the purpose of revealing of
objects prospective for oil and gas for 1988-1990, Lviv.
Kuzovenko, V. V., & Shlapinskyi. V. E. (2007). On
the nature and conditions of the placement of
“cliffs” of Neocomian diabases in the Burkut
nappe of the Ukrainian Carpathians. Proceedings
of NTSh. Geol collection, 1, 40–49.
Krupskyi, Yu. Z., Kurovets, I. M., Senkovskyi, Yu. M.,
Mykhailov, V. A., Chepil, P. M., Dryhant, D. M,
Shlapinskyi. V. E., Koltun, Yu. V.…& Bodlak, V. P.
(2014). . Unconventional sources of hydrocarbons
in Ukraine: monograph in 8 volumes. V. 2
Western oil and gas region. NJSC Naftogaz
Ukrainy and others. Kyiv: Nika-Centr.
Malskaya, R. V. (1983). Tectonic lineaments in the
Carpathian region. Oil and gas industry, 1, 19–21.
Nakapelukh, M., Bubniak, I., Yegorova, T.,
Murovskaya, A., Gintov, O., Shlapinskyi, V., &
Vikhot, Y. (2017). Balanced geological cross-section
of the outer ukrainian carpathians along the pancake
profile. Journal of Geodynamics, 108, 13-25.
Sandulescu, M., Micu, M., Bratu, E., Constannin, P.,
Popescu, O. (1987). Sur la presence du facies de
Slons, dans la nappe de Tarcau, au nord de la
vallee de la Moldova (Carpathes Orientales). Rev.
Roum.Geol. Geoph. Geogr. – Serie Geologie, XXXI.
Subbotin, S. I. (1955). The deep structure of the
Soviet Carpathians. Kyiv: Publishing House of the
Academy of Sciences of the Ukrainian SSR.
Shakin, V. A., & Sandler, Ja. M. (1963). Gypsum in
the Oligocene flysch of the Carpathians. Tr.
UkrNIGRI. 6, 110–173.
Shlapinskyi, V. E. (2009). Microfauna in the
olistostormic formations in the Upper Cretaceous
of the Goverla sub-nappe in the Yasinya area.
Fossil fauna and flora of Ukraine: paleoecological
and stratigraphic aspects: [collection of scientific
works of IGS NAS of Ukraine]. [resp. ed.
P. F. Gozhyk]. Kyiv
Shlapinskyi, V. E. (1989). Geochemical anomalies of
the Folded Carpathians and their relationship with
petroleum bearing. Problems of geology and
geochemistry of combustible minerals of the west
of the Ukrainian SSR: abstracts of the reports. of
the rep. conf. (Lviv, October 2–6, 1989). III, 77–78.
Shlapinskyi, V. E. (2012). Some issues of the
tectonics of the Ukrainian Carpathians.
Proceedings of NTSh, Geological collection, ХХХ, 48–68.
Shlapinskyi, V. E. (2012). On the boundary between
the Oligocene and the Miocene in the Boryslav-
Pokutttya nappe of the Carpathian Foredeep and
the Folded Carpathians. Proceedings of NTSh,
Geological collection, ХХХ, 100–118.
Shlapinskyi, V. E. (2014). Tectonic klippes in the
upper reaches of streams Svidovets and Stanislaw
(Gorna Tysa basin) – geoturistic objects.
Carpathians Potential of the Cognitive Tourism.
Edited by Ihor Bubniak and Andrzeу Solecki.
Krosno, 77–81.
Shlapinskyi, V. E. (2015). Complex assessment of oil
and gas prospects of the frontal part of the Folded
Ukrainian Carpathians. International scientific
conference. Geology of Combustible Minerals:
Achievements and Prospects, Kyiv, September 2-4, 2015
Shlapinskyi, V. E. (2017). Prospects of oil and gas
bearing of Verkhovyna-Yablunytsia area.
International scientific conference devoted to the 100th anniversary of academician Grygoriy
Nazarovych Dolenko. Geology and geochemistry
of combustible minerals. 1–2 (170–171), 187–188.
Stefanesku, M. (1980). Slon olistostrome:lithological,
geometrical position, tectonic significance //
Materialy XI kongressa KBGA (litologija) Kyiv: Naukova. dumka.
Tcarnenko, P. (1989). On the discoveries of tectonic
remains in the Ukrainian Carpathians. XIV
Congress of the KBGA, Sofia, abstracts, 458-461.
Vyalov, O. S., Danysh, V. V, Tsarnenko, P. N.
(1969). Some new ideas about the tectonics of the
Eastern Carpathians. Geol. Magazine, 29, 5, 23–35.
References (International): Bejer, M. A. (1969). About shift dislocations in the
Soviet Carpathians. In the book: Scientific
reporting conference of the geological
department. (Abstracts). Moscow State University Publishing House.
Bejer, M. A., Byzova S. L., Lomize M. G. Tectonic
nappe of Mount Petros (Eastern Carpathians). Geotectonics, 4, 84–91.
Bucur, J. (1971). Observatii privind nomenclatura
tectonică in flischul cretacic si paleogen din
Carpatii Orientali, Dări seamă sedint. Inst. geol.–vol.57. No 5, 23–32.
Cheban, V. D., Babyuk, S. G., Stepanyuk, V. P.,
Monchak, L. S., Anikeyev, S. G., Zhuchenko,
G. O. Geological nature of the Carpathian region
minimum of the gravity force. Scientific Visn. of
IFNTUNG, 3(4), 183–189.
Dabagjan, N. V., Kul'chickij, Ja. O., Kuzovenko, V. V.,
& Shlapinskyi. V. E. (1987). Basic sections of the
boundary layers of the upper part of Eocene –
lower part of Oligocene of the southern part of the
Skyba, Krosno and Chernogora zones. Paleont.
sb., 24, 27–33.
Dolenko, G. N. (1962). Geology of oil and gas of the
Carpathians. Kyiv: Publishing House of the
Academy of Sciences of the Ukrainian SSR.
Dolenko, G. N., Bojchevskaja, L. T., Kilyn, I. V.,
Ulizlo, B. M., & Pasternak, S. I. (Ed.). (1976).
Fault tectonics of the Carpathian Foredeep and
Transcarpathian Depression and its influence on
the distribution of oil and gas deposits. Kyiv: Naukova dumka.
Gabinet, M. P., Kulchytsky, Y. O., & Matkovsky, O. I.
(1976). Geology and Mineral Resources of the
Ukrainian Carpathians. Part I. Lviv: Vishcha Shkola.
Glushko V. V., Lozynjak, P. Ju., & Petrashkevich, M. I.
(1982). New ideas about the structure and zoning
of the Carpathian Foredeep. Geology and
geochemistry of combustible minerals, 58, 19–31.
Glushko, V. V., & Kruglov, S. S. (1977). Justification
of the directions of oil and gas exploration in the
deep horizons of the Ukrainian Carpathians.
Kyiv: Naukova. Dumka.
Glushko, V. V., Kuzovenko, V. V., & Shlapinskyi. V. E. (1994). Scheme of tectonics of the Teresva-
Chorny Cheremosh doub. Geology and
geochemistry of combustible minerals, 1–2. 158–163.
Glushko, V. V., Kuzovenko, V. V., & Shlapinskyi. V. E.
(2007). Geological map of the Ukrainian
Carpathians. Transcarpathian, Ivano-Frankivsk,
Lviv and Chernivtsi Regions of the Ukraine, 1:100000, by Report of JSC Nadra Concern. Ed.
Yu. Z. Krupsky. Kyiv, 2007. Funds of JSC Nadra Concern.
Gofshtejn, I. D. (1995). Geomorphological essay on
the Ukrainian Carpathians. Kyiv: Naukova dumka.
Gruzman, A. D., & Smirnov, S. E. (1982).
Olistostrom in the Upper Krosno sub-suite of the
Ukrainian Carpathians. DAN USSR. Ser. B. 10, 11–14.
Gruzman, A. D., & Smirnov, S. E. (1985).
Opistostroms of the Krosno suite of the Ukrainian
Carpathians. DAN URSR. Ser. B., 4, 17–20.
Kuzovenko, V. V., Zhygunova, Z. F., Bunda, V. A.,
Evtushko, T. L., Shlapinskij, V. E., & Shakin, A. V.
(1982). Report on group geological survey at a
scale of 1:50000 in the area of Vyshkov of the
Ivano-Frankivsk and Transcarpathian Region of
Ukr.S.S.R in 1978-1982 (sheets M-34-120-A,V,
M-34-131-B, M-34-132-A,B). Lviv. Funds of the
State Enterprise Zakhidukrgeologia.
Kuzovenko, V. V., Glushko, V. V., Myshkin, L. P., &
Shlapinskyi, V. E. (1990). Report on the theme:
Studies of geological-geophysical materials on the
Skyba and Krosno zones of the Folded
Carpathians with the purpose of revealing of
objects prospective for oil and gas for 1988-1990, Lviv.
Kuzovenko, V. V., & Shlapinskyi. V. E. (2007). On
the nature and conditions of the placement of
"cliffs" of Neocomian diabases in the Burkut
nappe of the Ukrainian Carpathians. Proceedings
of NTSh. Geol collection, 1, 40–49.
Krupskyi, Yu. Z., Kurovets, I. M., Senkovskyi, Yu. M.,
Mykhailov, V. A., Chepil, P. M., Dryhant, D. M,
Shlapinskyi. V. E., Koltun, Yu. V.…& Bodlak, V. P.
(2014). . Unconventional sources of hydrocarbons
in Ukraine: monograph in 8 volumes. V. 2
Western oil and gas region. NJSC Naftogaz
Ukrainy and others. Kyiv: Nika-Centr.
Malskaya, R. V. (1983). Tectonic lineaments in the
Carpathian region. Oil and gas industry, 1, 19–21.
Nakapelukh, M., Bubniak, I., Yegorova, T.,
Murovskaya, A., Gintov, O., Shlapinskyi, V., &
Vikhot, Y. (2017). Balanced geological cross-section
of the outer ukrainian carpathians along the pancake
profile. Journal of Geodynamics, 108, 13-25.
Sandulescu, M., Micu, M., Bratu, E., Constannin, P.,
Popescu, O. (1987). Sur la presence du facies de
Slons, dans la nappe de Tarcau, au nord de la
vallee de la Moldova (Carpathes Orientales). Rev.
Roum.Geol. Geoph. Geogr, Serie Geologie, XXXI.
Subbotin, S. I. (1955). The deep structure of the
Soviet Carpathians. Kyiv: Publishing House of the
Academy of Sciences of the Ukrainian SSR.
Shakin, V. A., & Sandler, Ja. M. (1963). Gypsum in
the Oligocene flysch of the Carpathians. Tr.
UkrNIGRI. 6, 110–173.
Shlapinskyi, V. E. (2009). Microfauna in the
olistostormic formations in the Upper Cretaceous
of the Goverla sub-nappe in the Yasinya area.
Fossil fauna and flora of Ukraine: paleoecological
and stratigraphic aspects: [collection of scientific
works of IGS NAS of Ukraine]. [resp. ed.
P. F. Gozhyk]. Kyiv
Shlapinskyi, V. E. (1989). Geochemical anomalies of
the Folded Carpathians and their relationship with
petroleum bearing. Problems of geology and
geochemistry of combustible minerals of the west
of the Ukrainian SSR: abstracts of the reports. of
the rep. conf. (Lviv, October 2–6, 1989). III, 77–78.
Shlapinskyi, V. E. (2012). Some issues of the
tectonics of the Ukrainian Carpathians.
Proceedings of NTSh, Geological collection, KhKhKh, 48–68.
Shlapinskyi, V. E. (2012). On the boundary between
the Oligocene and the Miocene in the Boryslav-
Pokutttya nappe of the Carpathian Foredeep and
the Folded Carpathians. Proceedings of NTSh,
Geological collection, KhKhKh, 100–118.
Shlapinskyi, V. E. (2014). Tectonic klippes in the
upper reaches of streams Svidovets and Stanislaw
(Gorna Tysa basin) – geoturistic objects.
Carpathians Potential of the Cognitive Tourism.
Edited by Ihor Bubniak and Andrzeu Solecki.
Krosno, 77–81.
Shlapinskyi, V. E. (2015). Complex assessment of oil
and gas prospects of the frontal part of the Folded
Ukrainian Carpathians. International scientific
conference. Geology of Combustible Minerals:
Achievements and Prospects, Kyiv, September 2-4, 2015
Shlapinskyi, V. E. (2017). Prospects of oil and gas
bearing of Verkhovyna-Yablunytsia area.
International scientific conference devoted to the 100th anniversary of academician Grygoriy
Nazarovych Dolenko. Geology and geochemistry
of combustible minerals. 1–2 (170–171), 187–188.
Stefanesku, M. (1980). Slon olistostrome:lithological,
geometrical position, tectonic significance //
Materialy XI kongressa KBGA (litologija) Kyiv: Naukova. dumka.
Tcarnenko, P. (1989). On the discoveries of tectonic
remains in the Ukrainian Carpathians. XIV
Congress of the KBGA, Sofia, abstracts, 458-461.
Vyalov, O. S., Danysh, V. V, Tsarnenko, P. N.
(1969). Some new ideas about the tectonics of the
Eastern Carpathians. Geol. Magazine, 29, 5, 23–35.
Content type: Article
Appears in Collections:Геодинаміка. – 2018. – №2(25)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.