Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45584
Title: Гносеологічні аспекти технічного регулювання забезпечення якості продукції
Other Titles: Epistemological aspects of technical regulation of providing production quality
Authors: Большаков, В. Б.
Косач, Н. І.
Павлова, Г. О.
Чернишенко, О. В.
Bolshakov, Volodymyr
Kosach, Nataliia
Pavlova, Ganna
Chernyshenko, Olexandr
Affiliation: Академія метрології України
Державне підприємство “Харківський машинобудівний завод “ФЕД”
Ukrainian Academy of Metrology
State Enterprise KHARKIV MACHINERY PLANT “FED”
Bibliographic description (Ukraine): Гносеологічні аспекти технічного регулювання забезпечення якості продукції / В. Б. Большаков, Н. І. Косач, Г. О. Павлова, О. В. Чернишенко // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 80. — № 1. — С. 41–45.
Bibliographic description (International): Epistemological aspects of technical regulation of providing production quality / Volodymyr Bolshakov, Nataliia Kosach, Ganna Pavlova, Olexandr Chernyshenko // Measuring equipment and metrology : scientific journal. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — Vol 80. — No 1. — P. 41–45.
Is part of: Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник, 1 (80), 2019
Measuring equipment and metrology : scientific journal, 1 (80), 2019
Journal/Collection: Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник
Issue: 1
Volume: 80
Issue Date: 26-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Keywords: метрологічне підтвердження
оцінювання відповідності
продукція
процес вимірювання
технічне регулювання
якість продукції
Metrological confirmation
Conformity assessment
Production
Measurement process
Technical regulation
Product quality
Number of pages: 5
Page range: 41-45
Start page: 41
End page: 45
Abstract: Останнім часом у світі все більше уваги приділяється одній із основних складових конкурен- тоспроможності продукції – її якості. Це зумовлено тим, що, враховуючи глобалізацію та відкритість ринків, на світовий ринок потрапляє все більша кількість різноманітної продукції і її якість виходить на перший план. До цього також спонукає доступність її вибору і вимогливість споживачів. Якість продукції можна охарактеризувати як сукупність нормованих властивостей продукції, які задовольняють певні потреби споживачів стосовно її цільового призначення й умов використання. Тому є всі підстави констатувати, що якість продукції визначається мірою співвідношення фактично досягнутого показника якості до його нормованого значення, яке сформовано запитами споживачів, вимогами стандартів, договорів, контрактів, і якщо вона є мірою, то її необхідно виміряти, визначити ступінь її відповідності. В Україні одним з основних дієвих інструментів забезпечення якості будь-якої продукції визнана гармонізована з європейською Система технічного регулювання. Для забезпечення її функціонування прийнято низку національних нормативних актів і гармонізованих міжнародних стандартів, мета яких – впровадження у систему технічного регулювання прозорої конструктивної методології підтвердження якості продукції за допомогою оцінювання її відповідності встановленим вимогам.
In recent times, in the world, more attention is paid to one of the main components of the competitiveness of products – its quality. This is due to the globalization and openness of the markets, an increasing number of diverse products. This also prompts the availability of its choice and demanding consumers. The concept of quality - the most important consumer characteristics of products, determined by the ability to satisfy customers, as well as predictable and unexpected effects on the relevant stakeholders, encompasses not only their functions and characteristics, but also their perceived value and benefit for the customer. That is, the quality of products can be characterized as a set of normalized properties of products that satisfy certain consumer needs in relation to its intended purpose and conditions of application. Therefore, there is every reason to state that the quality of products is determined by the ratio of its actually achieved quality index to its normalized value, which is formed by the requests of customers, requirements of standards, contracts, contracts, and if it is a measure, then it should be measured , the degree of its conformity is determined. In Ukraine, one of the main effective tools for the product quality assurance is recognized, as harmonized with the European system of Technical Regulation. It is based on the legal regulation of relations in the area of definition, establishment, application and implementation of mandatory requirements for product characteristics and related processes and methods. A number of national normative acts and harmonized international standards have recently been adopted in Ukraine, aiming the introduction of transparent constructive methodology for the verification of product quality in the system of technical regulation, which constitutes the process of proving that the specified requirements. Modules for assessing the conformity of products, or regulated by the relevant regulatory documents, in particular technical regulations, or which must pay particular attention, are determined by the manufacturer. Realization of this methodology will lead the Ukrainian state to satisfy the needs of consumers and to solve economic problems.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45584
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
URL for reference material: http://posibniki.com.ua/post-yakist-produkciio
https://compliance.com/blog/compliance-program-gapanalysis-vs-effectiveness-evaluation/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2016_4_3
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/27.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2016-%D0%BF
http://posibniki.com.ua/post-yakistprodukciio
https://compliance.com/blog/compliance-program-gapanalysis-vs-effectiveness-evaluation//
References (Ukraine): 1. В. Андрійчук, “Економіка аграрних підприємств”, 2002. [Online]. Available: http://posibniki.com.ua/post-yakist-produkciio.
2. R. Kusserow, “Compliance Program Gap Analysis vs. Effectiveness Evaluation”, 2017. [Online]. Available: https://compliance.com/blog/compliance-program-gapanalysis-vs-effectiveness-evaluation/
3. В. Кропивницький, “Технічне регулювання – ос- нова розвитку сфери цивільного захисту”, 2016. Стандартизація. Сертифікація. Якість, том 4, с. 4–11, 2016. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2016_4_3
4. В. Биба, Н. Тенецька, “Якість продукції як чинник конкурентоспроможності підприємства”, 2017. Економіка і суспільство, вип. 12, с. 171–176, 2017 [Online]. Available: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/27.pdf
5. ДП “УкрНДНЦ”. ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT). Система управління якістю. Основні положення та словник термінів, Київ, Україна, 2016.
6. Про метрологію і метрологічну діяльність. Закон України від 05.06.2014 номер 1314-VII. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18.
7. М. Микийчук, П. Столярчук, Т. Бубела, “Основні завдання та ознаки метрологічного забезпечення якості продукції”. Вимірювальна техніка та метрологія, вип. 74, с. 92–98, 2013.
8. Про технічні регламенти та оцінку відповідності. Закон України від 15.01.2015 номер 124-VIII. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19.
9. Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності. Постанова КМУ від 13.01.2016, номер 95. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2016-%D0%BF.
10. ДП “УкрНДНЦ”». ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Система управління якістю. Вимоги, Київ, Україна, 2016.
11. ДП “УкрНДНЦ”. ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT). Загальні вимоги до компе- тентності випробувальних та калібрувальних лабораторій, Київ, Україна, 2017.
12. Держспоживстандарт України. ДСТУ ISO 10012:2005 (ISO 10012:2003, IDT). Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання, Київ, Україна, 2007.
13. ISO 9004:2018 Quality management – Quality of an organization – Guidance to achieve sustained success, 2018.
References (International): 1. V. Andriychuk, “Economics of agrarian enterprises”, 2002. [Online]. Available: http://posibniki.com.ua/post-yakistprodukciio.
2. R. Kusserow, “Compliance Program Gap Analysis vs. Effectiveness Evaluation”, 2017. [Online]. Available: https://compliance.com/blog/compliance-program-gapanalysis-vs-effectiveness-evaluation//.
3. V. Kropivnitsky, “Technical regulation – the basis of the development of the field of civil protection”, 2016. [Online]. Standardization. Certification Quality, 2016, No. 4, pp. 4–11. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2016_4_3.
4. V. Biba, N. Tenetska, “Product quality as a factor of enterprise competitiveness”, 2017. [Online]. Economy and society, 2017, No. 12, pp. 171–176. Available: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/27.pdf.
5. DP “UkrNDNTS”. DSTU ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Quality management system. Fundamentals and Vocabulary, Kyjv, Ukraine, 2016.
6. Metrology and metrological activity. Law of Ukraine dated 06.05.2014 No. 1314-VII. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18.
7. M. Mikyichuk, P. Stolyarchuk, T. Bubela, “Main tasks and features of metrological quality assurance of products”, Measurement Equipment and Metrology: No. 74, pp. 92–98, 2013.
8. Technical regulations and conformity assessment. Law of Ukraine dated January 15, 2015 No. 124-VIII. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19.
9. Approval of conformity assessment modules used to develop conformity assessment procedures and rules for using conformity assessment modules. Resolution of the CMU dated January 13, 2016, No. 95. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2016-%D0%BF.
10. DP “UkrNDNTS”. DSTU ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Quality management system. Requirements. Kyiv, Ukraine, 2016.
11. DP “UkrNDNTS”. DSTU ISO/IEC 17025:2017 (ISO / IEC 17025:2017, IDT) General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, Kyiv, Ukraine, 2017.
12. Derzhspozhyvstandart of Ukraine. DSTU ISO 10012:2005 (ISO 10012:2003, IDT). Measurement management systems. Requirements for measurement processes and measuring equipment, Kyiv, Ukraine, 2007.
13. ISO 9004:2018 Quality management – Quality of an organization – Guidance to achieve sustained success, 2018.
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2019. – Випуск 80, №1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.