Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45580
Title: Дослідження вмісту хімічних елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою
Other Titles: The research of content of chemical elements using the method of atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma
Authors: Саєвич, І. Б.
Стасів, Т. Г.
Saievych, Ivan
Stasiv, Tetiana
Affiliation: Державне підприємство “Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”
State Enterprise “Ivano-Frankivsk Research and Production Center for Standardization, Metrology and Certification”
Bibliographic description (Ukraine): Саєвич І. Б. Дослідження вмісту хімічних елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою / І. Б. Саєвич, Т. Г. Стасів // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 80. — № 1. — С. 21–23.
Bibliographic description (International): Saievych I. The research of content of chemical elements using the method of atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma / Ivan Saievych, Tetiana Stasiv // Measuring equipment and metrology : scientific journal. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — Vol 80. — No 1. — P. 21–23.
Is part of: Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник, 1 (80), 2019
Measuring equipment and metrology : scientific journal, 1 (80), 2019
Journal/Collection: Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник
Issue: 1
Volume: 80
Issue Date: 26-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Keywords: хімічні елементи
атомно-емісійна спектрометрія
показники безпеки
іграшки
Chemical elements
Atomic-emission spectrometry
Indexes of safety
Toy
Number of pages: 3
Page range: 21-23
Start page: 21
End page: 23
Abstract: Актуальність теми дослідження якості та безпечності дитячих іграшок зумовлена ймовірністю використання у виробництві дитячих іграшок небезпечних матеріалів, що може призвести до завдання шкоди як навколишньому середовищу, так і безпосередньо здоров’ю дитини. Хімічний композитний склад іграшки або її окремих складових не повинен негативно впливати на організм дитини під час її використання, особливо у випадках ковтання, вдихання або торкання до шкіри, слизової оболонки, очей. Також необхідно врахувати новітні технологічні досягнення на ринку іграшок, що порушили нові питання сучасності щодо безпеки іграшок і призвели до збільшення занепокоєння серед споживачів. Законодавчі вимоги щодо безпечності дитячих іграшок сьогодні постійно переглядають, деякі їх аспекти стали жорсткішими. У зв’язку з введенням в дію нових вимог нормативної документації щодо якості та безпечності дитячих іграшок істотну увагу звернено власне на вміст токсичних елементів у іграшках, які класифіковано на три категорії матеріалів для іграшок. Важливим є вибір сучасного методу дослідження вмісту хімічних елементів в аналізованих зразках дитячих іграшок, який дасть можливість гарантувати якість та достовірність результатів. Застосування атомно-емісійного спектрометра з індуктивно зв’язаною плазмою розширює можливості дослідження вмісту більшості відомих хімічних елементів та встановлення вмісту хімічних елементів у іграшках зокрема. У статті наведено результати визначення фактичного вмісту хімічних елементів у дитячих іграшках третьої категорії вітчизняного та зарубіжного виробництва методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою. Проаналізовано отримані результати визначення вмісту хімічних елементів досліджуваних зразків іграшок дитячих щодо відповідності вимогам чинного законодавства в сфері безпечності іграшок.
Relevance of the topic of research quality and safety of children’s toys is dictated by the probability of using the hazardous materials in the production of children's toy. This can lead to damage both of the environment and directly of the health of the child. Chemical composition of the toy or its particular parts shouldn’t have negative impact on the child's body especially in cases of swallowing, inhaling or touching the skin, mucous membrane, eyes. It is also necessary to take into account the technological advances in the toys market, which put up the safety of toys issue caused by new technologies implementation and led to increase concern among consumers. Legislative requirements of normative documentation concerning the safety of children's toys are constantly reviewed and some aspects of them are intensified. While their introducing considerable attention is paid to the migration of toxic elements from toys materials. It is important to choose a modern method of studying the migration of chemical elements in the certain samples of toys, which provides an opportunity to guarantee the quality and reliability of the results. Using atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma gives a wide possibility of the studying the content of most known chemical elements and the establishing the migration limits of these elements from toys materials in particular. The article presents data on the determination of the actual content of chemical elements in materials of children's toys of the third category of domestic and foreign production by the method of atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma. Further analysis of the obtained results of the content of chemical elements of the studied samples of toys for children regarding compliance with the requirements of the current legislation safety of toys has been carried out.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45580
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
URL for reference material: https://www.twirpx.com/file/911047/
https://www.twirpx.com/file/734378/
https://www.libex.ru/detail/book691908.html
http://online.budstandart.com/ua/catalog/docpage.html?id_doc=73962
https://www.en-standard.eu/din-en-71-3-safety-oftoys-part-3-migration-of-certain-elements-includesamendment-a3-2018/?gclid
References (Ukraine): 1. Ю. Бёккер, Спектроскопия. Москва, РФ : Техносфера, 2009. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.twirpx.com/file/911047/
2. J. R. Dean, Practical Inductively Coupled Plasma Spectroscopy. UK: John Wiley & Sons Ltd, 2005. [On-line]. Available: https://www.twirpx.com/file/734378/
3. В. И. Мосичев, Г. И. Николаев, Б. Д. Калинин, Металлы и сплавы. Анализ и исследование. Методы атомной спектроскопии. Атомно-эмиссионный, атомно-абсорб- ционный и рентгенофлуоресцентный анализ: справочник. РФ: СПб.б, НПО “Профессионал”, 2006 [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.libex.ru/detail/book691908.html
4. ДСТУ EN 71-3:2016 (EN 71-3:2013+A1:2014, IDT). Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів [Електронний ресурс]. Доступно: http://online.budstandart.com/ua/catalog/docpage.html?id_doc=73962
References (International): [1] Yu. Bokker, Spektroskopiya.Moscow, RF :Tekhnosfera, 2009. [On-line]. Available: https://www.twirpx.com/file/911047/
2. J. R. Dean. Practical Inductively Coupled Plasma Spectroscopy. UK : John Wiley & Sons Ltd, 2005. [On-line]. Available: https://www.twirpx.com/file/734378/
3. V. I. Mosichev, G. I. Nikolayev, B. D. Kalinin. Metals and alloys. Analysis and research. Atomic spectroscopy methods. Atomic emission, atomic absorption and X-ray fluorescence analysis: a handbook, RF : SPb. Professional, 2007. [On-line]. Available: https://www.libex.ru/detail/book691908.html
4. DIN EN 71-3. Safety of toys – Part 3: Migration of certain elements (includes Amendment A3:2018). [On-line]. Available: https://www.en-standard.eu/din-en-71-3-safety-oftoys-part-3-migration-of-certain-elements-includesamendment-a3-2018/?gclid
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2019. – Випуск 80, №1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.