Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45574
Title: Аналіз вимог до обладнання та методик за ISO/IEC 17025:2017
Other Titles: Analysis of requirements for equipment and techniques according to ISO/IEC 17025:2017
Authors: Мельниченко, О. А.
Хорошилов, О. М.
Малецька, О. Є.
Melnichenko, Oleg
Horoshilov, Oleg
Maletska, Olga
Affiliation: Українська інженерно-педагогічна академія
Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy
Bibliographic description (Ukraine): Мельниченко О. А. Аналіз вимог до обладнання та методик за ISO/IEC 17025:2017 / О. А. Мельниченко, О. М. Хорошилов, О. Є. Малецька // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 80. — № 1. — С. 67–74.
Bibliographic description (International): Melnichenko O. Analysis of requirements for equipment and techniques according to ISO/IEC 17025:2017 / Oleg Melnichenko, Oleg Horoshilov, Olga Maletska // Measuring equipment and metrology : scientific journal. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — Vol 80. — No 1. — P. 67–74.
Is part of: Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник, 1 (80), 2019
Measuring equipment and metrology : scientific journal, 1 (80), 2019
Journal/Collection: Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник
Issue: 1
Volume: 80
Issue Date: 26-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Keywords: вимірювання
вимірювальне обладнання
випробування
засоби вимірювальної техніки
методики вимірювань
характеристики точності
Measurement
Measuring equipment
Tests
Measuring Means
Techniques of test and measurement
Accuracy characteristics
Number of pages: 8
Page range: 67-74
Start page: 67
End page: 74
Abstract: Для одержання достовірних результатів вимірювання під час проведення оцінки відповідності продукції важливо забезпечити метрологічне підтвердження застосованого вимірювального обладнання. Оцінка метрологічного підтвердження вимірювального обладнання свідчить про його відповідність поставленому вимірювальному завданню. Для правильного виконання цього завдання необхідна відповідна методика вимірювань. Під час виконання вимірювань згідно із визначеною методикою важливо чітко виконувати ті вимоги, які ставлять до вимірювального обладнання, умов проведення, послідовності операцій вимірювання, до фахівців. Виконання цих вимог дає можливість одержати достовірний результат з необхідною точністю. Впровадження ISO/IEC 17025:2017 є важливим кроком для встановлення вимог до проведення вимірювань з урахуванням вимог багатьох міжнародних документів, які містять вимоги до обладнання та методик випробувань (вимірювань). Ця редакція стандарту пропонує нормувати та оцінювати точність результату вимірювань не тільки за невизначеністю вимірювань, а й за іншими показниками точності. Проаналізовано міжнародні вимоги до обладнання, зокрема до вимірювального, методик випробувань (вимірювань) та нормування цих вимог обговорюваного стандарту. Важливим фактором впровадження стандарту в Україні є те, що все ще немає національних стандартів, які б регламентували загальні вимоги до використання засобів вимірювальної техніки та оцінювання точності результатів вимірювання. У стандарті, що розглядається, якраз викладено загальні підходи до використання обладнання та характеристик точності результатів, одержаних за відповідними методиками.
It is important to carry out metrological confirmation of the used measuring equipment in order to obtain reliable measurement results during the conformity assessment of products. Assessment of the metrological confirmation of the measuring equipment confirms its conformity with the given measuring task. For proper performance of this task it is necessary to have an appropriate measurement technique. When performing measurements in accordance with a specified method, it is important to clearly comply with the requirements contained in the measuring equipment, the conditions of conducting, the sequence of measurement operations, and the requirements for specialists. The fulfillment of these requirements makes it possible to obtain a reliable result with the necessary accuracy. The implementation of ISO/IEC 17025:2017 is an important step in setting requirements for measurements. This edition of the standard proposes to standardize and evaluate the accuracy of the measurement result not only in uncertainty of measurements, but also in other indicators of accuracy. The analysis of international requirements for equipment, including measurement, techniques of test and measurement, and standardization of requirements of the discussed standard have been carried out. An important factor in the implementation of the standard in Ukraine is the absence of the national standards which could regulate the general requirements for measuring equipment application and assess the obtained results accuracy. In the standard under consideration, the general approaches to the use of equipment and to accuracy of the received results obtained by appropriate techniques are provided.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45574
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
URL for reference material: http://www.aviator.nau.edu.ua/metrology/npd/DSTU_ISOIEC-17025_2017.pdf
References (Ukraine): 1. ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
2. Система управління НААУ “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабо- раторій (відповідно до ISO/IEC 17025:2017)”. Available: http://www.aviator.nau.edu.ua/metrology/npd/DSTU_ISOIEC-17025_2017.pdf
3. ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
4. ISO/IEC 17000:2004. Conformity assessment – Vocabulary and general principles
5. ISO 10012:2003. Measurement management systems – Requirements for measurement processes and measuring equipment.
6. ISO/IEC Guide 99:2007. International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM).
7. OIML R 34. Recommendation. Edition 1979 (E). Accuracy classes of measuring instruments
8. EA-4/02 M: 2013. Evaluation of the Uncertainty of Measurement іn Calibration.
9. ILAC-G 24/OIML D 10:2010. Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments.
10. ISO 5725-1:1998. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 1: General principles and definitions.
11. ISO 5725-2:1998. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method.
12. ISO 5725-3:1998. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method.
13. ISO 5725-4:1998. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method.
14. ISO 5725-5:1998. Part Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method.
15. ISO 5725-6:1998. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 6: Use in practice of accuracy values.
16. JCGM 100:2008. Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM).
17. JCGM 101:2008. Evaluation of measurement data – Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” – Propagation of distributions using a Monte Carlo method.
18. JCGM 102. Evaluation of measurement data – Supplement 2 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” –Models with any number of output quantities.
19. JCGM 103. Evaluation of measurement data – Supplement 3 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” –Modeling”.
20. JCGM 104. Evaluation of measurement data – An introduction to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” and related documents [this document].
21. JCGM 105. Evaluation of measurement data – Concepts and basic principles.
22. JCGM 106. Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in conformity assessment.
23. JCGM 107. Evaluation of measurement data – Applications of the least-squares method.
24. V. Motalo, А. Chereshnevska, “Аналіз показників якості вимірювань”, Вимірювальна техніка та метрологія, том 79, ном. 2, с. 35–41, 2018.
References (International): 1. ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
2. NAAU Management System “General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (in accordance with ISO/IEC 17025:2017)”. [On-line]. Available: http://www.aviator.nau.edu.ua/metrology/npd/DSTU_ISOIEC-17025_2017.pdf
3. ISO/IEC 17025:2005. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
4. ISO/IEC 17000:2004. Conformity assessment – Vocabulary and general principles.
5. ISO 10012:2003. Measurement management systems – Requirements for measurement processes and measuring equipment.
6. ISO/IEC Guide 99:2007. International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM).
7. OIML R 34. Recommendation. Edition 1979 (E). Accuracy classes of measuring instruments.
8. EA-4/02 M: 2013. Evaluation of the Uncertainty of Measurement іn Calibration.
9. ILAC-G 24/OIML D 10:2010. Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments.
10. ISO 5725-1:1998. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 1: General principles and definitions.
11. ISO 5725-2:1998. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method.
12. ISO 5725-3:1998. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method.
13. ISO 5725-4:1998. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method.
14. ISO 5725-5:1998. Part Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method.
15. ISO 5725-6:1998. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 6: Use in practice of accuracy values.
16. JCGM 100:2008. Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM).
17. JCGM 101:2008. Evaluation of measurement data – Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” – Propagation of distributions using a Monte Carlo method.
18. JCGM 102. Evaluation of measurement data – Supplement 2 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” –Models with any number of output quantities.
19. JCGM 103. Evaluation of measurement data – Supplement 3 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” –Modeling.
20. JCGM 104. Evaluation of measurement data – An introduction to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” and related documents [this document].
21. JCGM 105. Evaluation of measurement data – Concepts and basic principles.
22. JCGM 106. Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in conformity assessment.
23. JCGM 107. Evaluation of measurement data – Applications of the least-squares method.
24. V. Motalo, A.Chereshnevska, “Analysis of indicators of quality of measurements”, Measuring Equipment and Metrology, vol. 79, No. 2, p. 35–41, 2018.
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2019. – Випуск 80, №1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.