Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45452
Title: Теорія і практика протидії нелегальній міграції органами Державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект
Other Titles: Теория и практика противодействия нелегальной миграции органами Государственной пограничной службы Украины: административно-правовой аспект
The theory and practice of counteraction illegal migration by bodies of the State Border Guard Service of Ukraine: the administrative-legal aspect
Authors: Мота, Андрій Федорович
Affiliation: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Адміністрації Державної прикордонної служби України
Bibliographic description (Ukraine): Мота А. Ф. Теорія і практика протидії нелегальній міграції органами Державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Андрій Федорович Мота ; Міністерство освіти і науки України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Національний університет «Львівська політехніка». – Хмельницьк, 2019. – 519 с. – Бібліографія: 392–464 (607 назв).
Issue Date: 2019
Publisher: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Science degree: доктор юридичних наук
Defense council: Д 35.052.19
Supervisor: Остапенко, Олексій Іванович
Committee members: Курило, Володимир Іванович
Пєтков, Сергій Валерійович
Ігонін, Руслан Владиславович
UDC: 342.951:351.746.1 (477)
Keywords: нелегальна міграція
прикордонна служба
протидія
адміністративне провадження
примус
іноземці
особи без громадянства
кордон
профілактика
реадмісія
нелегальная миграция
пограничная служба
противодействие
административное производство
принуждение
иностранцы
лица без гражданства
граница
профилактика
реадмиссия
illegal migration
border service
counteraction
administrative proceedings
compulsion
foreigners
stateless persons
border
prevention
read-mission
Number of pages: 519
Abstract: Дисертація присвячена теоретичному дослідженню особливостей протидії нелегальній міграції й науковому пошуку практичного удосконалення діяльності Державної прикордонної служби щодо розв’язання міграційних проблем за сучасних умов охорони державного кордону України. Системно аналізуються доктринальні підходи адміністративного права, положення національного й закордонного законодавства, специфіка його реалізації для обґрунтування пропозицій і опрацювання висновків стосовно правового регулювання у сфері міграції та забезпечення прикордонної безпеки. Розкрито соціальну зумовленість протидії нелегальній міграції в охороні державних кордонів відповідно до ретроспективи становлення прикордонної служби, необхідності і доцільності такої діяльності у різних суспільно-політичних формаціях. Здійснено аналіз правового регулювання протидії нелегальній міграції в Україні. Запропоновано розуміння нелегальної міграції як асоціального явища, що становить об’єкт протидії органами охорони державного кордону. Протидія нелегальній міграції розглядається в право-охоронному, профілактичному і правозахисному значенні. Виокремлено організаційні структури протидії нелегальній міграції у складі Державної прикордонної служби України. Проаналізовано їх взаємодію з іншими суб’єктами протидії нелегальній міграції. З’ясовано особливості застосування адміністративного примусу в діяльності з протидії нелегальній міграції органами Державної прикордонної служби України. Досліджується адміністративно-процесуальна діяльність у справах про адміністративні правопорушення нелегальних мігрантів, провадженні з примусового повернення і видворення іноземців (осіб без громадянства), проведенні реадмісії. Встановлено детермінанти нелегальної міграції, охарактеризовано віктимність і латентність міграційних правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України. Проаналізовано ідентифікацію нелегальних мігрантів, які виявляються в оперативно-службовій діяльності з охорони державного кордону. Здійснено характеристику профілактики нелегальної міграції органами Державної прикордонної служби України. Диссертация посвящена теоретическому исследованию особенностей противодействия нелегальной миграции и научному поиску практического совершенствования деятельности Государственной пограничной службы по решению миграционных проблем в современных условиях охраны государственной границы Украины. Системно анализируются доктринальные подходы административного права, положения национального и зарубежного законодательства, специфика его реализации для обоснования предложений и выводов относительно правового регулирования в сфере миграции и обеспечения пограничной безопасности. Раскрыта социальная обусловленность противодействия нелегальной миграции в охране государственных границ в соответствии с ретроспективой становления пограничной службы, необходимостью и целесообразностью такой деятельности в различных общественно-политических формациях. Осуществлен анализ правового регулирования противодействия нелегальной миграции в Украине. Акцентировано внимание на идеологии интегрированного управления границами, которая является основой адаптация ряда положений европейского опыта в охране государственной границы Украины. Предложено понимание нелегальной миграции как асоциального явления, составляющего объект противодействия органами охраны государственной границы. Противодействие нелегальной миграции рассматривается в правоохранительном, профилактическом и правозащитном смысле. Выделены организационные структуры противодействия нелегальной миграции в составе Государственной пограничной службы Украины и проанализировано их взаимодействие с другими субъектами. Осуществлен анализ системы мест временного содержания в Государственной пограничной службе Украины, предназначенных для административного задержания нелегальных мигрантов. Режим содержания нелегальных мигрантов рассматривается как составляющая миграционного режима, введенного в местах временного содержания для безопасности содержания задержанных лиц, исходя из необходимости их локализации. Установлены особенности применения административного принуждения в деятельности по противодействию нелегальной миграции органами Государственной пограничной службы Украины. Охарактеризованы понимание и назначение регистрации в регулировании миграционных процессов. Предложен термин «административно-миграционное принуждение» для обозначения мер, направленных на устранение возможности пребывания на территории государства нежелательного лица. Исследуется процессуальная деятельность органов Государственной пограничной службы Украины по делам об административных правонарушениях нелегальных мигрантов. Рассматриваются порядок и условия применения принудительного возвращения и принудительного выдворения иностранцев (лиц без гражданства). Практическое воплощение соглашений о реадмиссии связывается с осуществлением органами (подразделениями) охраны государственной границы взаимодействия, юрисдикционных и обеспечивающих полномочий. Установлено детерминанты нелегальной миграции и ее значение как специального фонового явления для общественно опасных правонарушений. Охарактеризованы виктимность и латентность миграционных правонарушений, противодействие которым отнесено к компетенции Государственной пограничной службы Украины. Проанализирована деятельность по идентификации нелегальных мигрантов, которые выявлены в процессе охраны государственной границы. Установлены виды идентификационной деятельности Государственной пограничной службы Украины. Осуществлено характеристику профилактики нелегальной миграции органами Государственной пограничной службы Украины. Обоснована система форм профилактики правонарушений по противодействию нелегальной миграции, которая предусматривает процессуальный и оперативно-служебный блоки. The dissertation is devoted to theoretical research of peculiarities of coun-teraction to illegal migration and scientific search for practical improvement of activity of the State Border Guard Service in solving migration problems under the current conditions of protection of the state border of Ukraine. The doctrinal ap-proaches of administrative law, the provisions of national and foreign legislation, the specifics of its implementation to substantiate the proposals and elaborate conclusions on legal regulation in the field of migration and the provision of bor-der security are systematically analyzed. The social precondition of counteraction to illegal migration in the protection of state borders in accordance with the retro-spective of the establishment of the border service, the necessity and expediency of such activities in various socio-political formations is disclosed. Legal regulation of counteraction to illegal migration in Ukraine has been analyzed. Understanding illegal migration as an antisocial phenomenon, which is an object of counteraction to the authorities of the state border guard is proposed. Counteraction to illegal migration is considered in the law-enforcement, preventive and humanrights meanings. Organizational structures for counteraction to illegal migration are identified as part of the State Border Guard Service of Ukraine. Their interaction with other actors to counteract illegal migration has been analyzed. The features of the application of administrative compulsion in counteraction to illegal migration by the bodies of the State Border Guard Service of Ukraine have been clarified. Administrative-procedural activity in cases on administrative offences of illegal migrants, proceedings for the forced return and expulsion of foreigners (stateless persons), conduct of readmission investigated. Determinants of illegal migration have been established, victimization and latency of migratory offences, the counteraction of which is attributed to the competence of the State Border Guard Service of Ukraine is characterized. The identification of illegal migrants, which are detected in operational-service activities on the protection of the state border, has been analyzed. Characteristics of the prevention of illegal migration by the bodies of the State Border Guard Service of Ukraine are carried out.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45452
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Mota.pdfАвтореферат дисертації573,09 kBAdobe PDFView/Open
dysertaciya_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_doktora_yurydychnyh_nauk_moty_a.f.pdfДисертаційна робота8,3 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n._profesora_kuryla_v.i.pdfВідгук офіційного опонента1,47 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n._profesora_pyetkova_s.v.pdfВідгук офіційного опонента1,75 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n_docenta_igonina_r.v.pdfВідгук офіційного опонента1,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.