Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45451
Title: Понятійно-категоріальний апарат податкового права України
Other Titles: Понятийно-категориальный аппарат налогового права Украины
Conceptual and categorical apparatus of the tax law of Ukraine
Authors: Баїк, Оксана Іванівна
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Баїк О. І. Понятійно-категоріальний апарат податкового права України : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Оксана Іванівна Баїк ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2019. – 522 с. – Бібліографія: с. 422–493 (775 назв).
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Code and name of the specialty: доктор юридичних наук
Defense council: Д 35.052.19
Supervisor: Остапенко, Олексій Іванович
Committee members: Кравцова, Тетяна Миколаївна
Суббот, Анатолій Іванович
Зьолка, Валентин Леонідович
UDC: [347.73 : 336.22] (477)
Keywords: відповідальність за порушення податкового законодавства України
збір
категорія
платіж
податкове законодавство
податкове право
податкові правовідносини
податково-правові норми
податок
понятійно-категоріальний апарат
поняття
термін
ответственность за нарушение налогового законодательства Украины
сбор
категория
платеж
налоговое законодательство
налоговое право
налоговые правоотношения
налогово-правовые нормы
налог
понятийно-категориальный аппарат
понятие
термин
liability for the violation of the tax legislation of Ukraine
fee
category
payment
tax legislation
tax law
law relations
tax and legal rules
tax
conceptual and categorical apparatus
concept
term
Number of pages: 522
Abstract: У дисертаційному дослідженні в процесі комплексного аналізу понятійно-категоріального апарату податкового права України, а також проблемних питань, які виникають під час правового регулювання податкових правовідносин на основі податково-правових норм та настання відповідальності за порушення податкового законодавства вироблено рекомендації законодавчого і науково-теоретичного змісту щодо вдосконалення податкового права України та його понятійно-категоріального апарату. У дисертації шляхом аналізу логічного, лінгвістичного, семантичного та філософського значення «поняття» і «категорії» визначено їх загальні та особливі ознаки. Поряд з цим зазначено, що у податковому праві для змістовної характеристики його понятійно-категоріального апарату вживаються терміни, що мають податково-правове наповнення, які за допомогою слова чи словосполучення використовуються у податковому законодавстві та вживаються в науці податкового права України. Визначено, що в податковому праві України терміни «поняття» і «категорія» за своїм значенням є такими, що доповнюють один одного, обґрунтовуючи і позначаючи відносини у сфері податків, зборів, платежів, а також є взаємозалежними та взаємодіючими. Вони складають систему, яку можна визначити як понятійно-категоріальний апарат податкового права України. Водночас у дисертації зосереджено увагу на тому, що для врегулювання податкових правовідносин потрібно використовувати терміни, закріплені в нормах податкового законодавства України, яке повинно містити елементи їх узгодженості та єдності з метою використання у ПК України щодо інших норм податкового законодавства. За допомогою методологічних інструментів визначено, що понятійно-категоріальний апарат податкового права є результатом розвитку податкових правовідносин, а також появою з цього приводу нових підходів у розумінні та поясненні змісту і призначення понять та категорій, притаманних податковому законодавству. Визначено, що беззаперечний вплив на понятійно-категоріальний апарат податкового права України мають теорії податків, за допомогою аналізу яких розкрито їх сутність, що містить у собі зміст, поняття, порядок та регулярність сплати, а також розвиток науки оподаткування. Констатовано про зародження податкових відносин у пострадянських країнах на основі досвіду зарубіжних країн, в яких теорії податків активно розвивались впродовж усього часу. Наголошено на тому, що сьогодні в Україні податкове право є одним із нових правових інструментів у регулюванні національних ринкових відносин і разом з тим воно піддається частим змінам, які слід враховувати, видозмінювати та вдосконалювати. У науці права дотепер продовжується обговорення щодо визначення його місця у фінансовому праві України, адже його розглядають і як складний інститут фінансового права, і як його підгалузь, чи то навіть більше, окрему галузь права. Вважаємо, що сьогодні податкове право можна виокремлювати як підгалузь фінансового права. Разом з тим, за своїм предметом правового регулювання податкове право повинно стати в майбутньому окремою галуззю права з належними йому правовими інститутами. Важливе значення водночас має його понятійно-категоріальний апарат, аналізом та дослідженням якого займається наука податкового права. Своєю чергою, саме наука податкового права стосовно норм податкового права, які закріплені у джерелах податкового права, займається формуванням системи його понять та категорій, вивченням особливостей регулювання податкових правовідносин. Зазначено, що відтворення основоположних засад у податковому законодавстві України здійснюється на основі принципів, які будучи закріпленими у Конституції України, відображені у принципах національного податкового законодавства та принципах оподаткування, що сприяє належному врегулюванню податкових правовідносин. Податкові правовідносини, займаючи окреме місце у понятійно-категоріальному апараті податкового права, є достатньо об’ємною його категорією, яка окреслює такі поняття як «об’єкт податкових правовідносин», «предмет податкових правовідносин», «суб’єкт податкових правовідносин», «правовий статус суб’єктів податкових правовідносин», «юридичні факти», «податково-правові норми» та «відповідальність за порушення податкового законодавства». Обов’язковим для врегулювання податкових правовідносин є використання податково-правових норм, які є системним утворенням загальнообов’язкових правил (приписів) поведінки суб’єктів податкових відносин, що діють в межах, дозволених державою, з метою забезпечення і реалізації законних інтересів у податковій сфері. Саме за порушення податково-правових норм, що закріплені у податковому законодавстві, настає юридична відповідальність, яка, як достатньо об’ємне поняття податкового права України, викликає беззаперечний інтерес для дослідження. Зауважено, що підставами настання відповідальності є: 1) порушення податкового законодавства, за яке ПК України передбачає фінансову відповідальність; 2) проступки у сфері податків і зборів, за які відповідно до КУпАП настає адміністративна відповідальність; 3) злочини, що вчиняються шляхом ухилення від сплати податків, зборів, платежів, за які передбачено настання кримінальної відповідальності відповідно до КК України. В диссертационном исследовании в процессе комплексного анализа понятийно-категориального аппарата налогового права Украины, а также проблемных вопросов, возникающих во время правового регулирования налоговых правоотношений на основе налогово-правовых норм и наступления ответственности за нарушение налогового законодательства, выработаны рекомендации законодательного и научно-теоретического содержания по совершенствование налогового права Украины и его понятийно-категориального аппарата. В диссертации путем анализа логического, лингвистического, семантического и философского значения «понятия» и «категории» определены их особенности. Наряду с этим отмечено, что в налоговом праве для содержательной характеристики его понятийно-категориального аппарата используются термины, имеющие налогово-правовое наполнение, которые с помощью слова или словосочетания используются в налоговом законодательстве и применяются в науке налогового права Украины. Определено, что в налоговом праве Украины термины «понятие» и «категория» по своему значению являются дополняющими друг друга, обосновывая и обозначая отношения в сфере налогов, сборов, платежей, а также взаимосвязанными и взаимодействующими. Они составляют систему, которую можно определить как понятийно-категориальный аппарат налогового права Украины. В то же время в диссертации концентрируется внимание на том, что для урегулирования налоговых правоотношений следует использовать термины, закрепленные в нормах налогового законодательства Украины, которое должно содержать элементы согласованности и единства терминов, используемых в НК Украины относительно других норм налогового законодательства. С помощью методологических инструментов определено, что понятийно-категориальный аппарат налогового права является результатом развития налоговых правоотношений, а также появлением по этому поводу новых подходов в понимании и объяснении содержания и назначения понятий и категорий, присущих налоговому законодательству. Определено, что неоспоримое влияние на понятийно-категориальный аппарат налогового права Украины имеют теории налогов, с помощью анализа которых раскрыто их сущность, включая содержание, понятие, порядок и регулярность уплаты, а также развитие науки налогообложения. Констатировано о зарождении налоговых отношений в постсоветских странах на основе опыта зарубежных стран, в которых теории налогов активно развивались на протяжении всего времени. Отмечено, что сегодня в Украине налоговое право является одним из новых правовых инструментов в регулировании национальных рыночных отношений и вместе с тем оно подвергается частым изменениям, которые следует учитывать, видоизменять и совершенствовать. В науке права до сих пор обсуждается определение его места в финансовом праве Украины, ведь его рассматривают и как сложный институт финансового права, и как его подотрасль, и даже больше, отдельную отрасль права. Считаем, что сегодня налоговое право можно выделять как подотрасль финансового права. Вместе с тем, по своему предмету правового регулирования налоговое право должно стать в будущем отдельной отраслью права с принадлежащими ему правовыми институтами. Важное значение в то же время имеет его понятийно-категориальный аппарат, анализом и исследованием которого занимается наука налогового права. В свою очередь, именно наука налогового права относительно норм налогового права, закрепленных в источниках налогового права, занимается формированием системы его понятий и категорий, изучением особенностей регулирования налоговых правоотношений. Указано, что воспроизведение основополагающих принципов в налоговом законодательстве Украины осуществляется на основе принципов, закрепленных в Конституции Украины, которые отражены в принципах национального налогового законодательства и принципах налогообложения, что способствует надлежащему урегулированию налоговых правоотношений. Налоговые правоотношения, занимая особое место в понятийно-категориальном аппарате налогового права, являются достаточно объемной его категорией, которая определяет такие понятия как «объект налоговых правоотношений», «предмет налоговых правоотношений», «субъект налоговых правоотношений», «правовой статус субъектов налоговых правоотно-шений», «юридические факты»,«налогово-правовые нормы» и «ответственность за нарушение налогового законодательства». Обязательным для урегулирования налоговых правоотношений является использование налогово-правовых норм, которые выступают системным образованием общеобязательных правил (предписаний) поведения субъектов налоговых отношений, действующих в пределах, разрешенных государством, с целью обеспечения и реализации законных интересов в налоговой сфере. Именно за нарушение налогово-правовых норм, закрепленных в налоговом законодательстве, наступает юридическая ответственность, которая как достаточно объемное понятие налогового права Украины, вызывает безусловный интерес для исследования. Замечено, что основаниями наступления ответственности являются: 1) нарушение налогового законодательства, за которое НК Украины предусматривает финансовую ответственность; 2) проступки в сфере налогов и сборов, за которые в соответствии с КоАП наступает административная ответственность; 3) преступления, совершаемые путем уклонения от уплаты налогов, сборов, платежей, за которые предусмотрено наступления уголовной ответственности в соответствии с УК Украины. In the dissertation in the process of comprehensive analysis of the conceptual and categorical apparatus of the tax law of Ukraine, as well as issues arising in the legal regulation of tax relations, on the basis of tax norms and liability for violation of tax legislation, the recommendations of normative, scientific and theoretical content concerning the improvement of the tax law of Ukraine and its conceptual and categorical apparatus are developed. The dissertation determines general and specific features of the «concept» and «category» by analyzing their logical, linguistic, semantic and philosophical significance. In addition, it is noted that for a substantive characteristic of its conceptual and categorical apparatus in the tax law the terms with the tax and legal content are used which with the help of words or phrases are used in the tax legislation and in the science of tax law of Ukraine. It is determined that in the tax law of Ukraine the terms «concept» and «category» in their meaning are complementary, interrelated and interacting, justifying and denoting relations in the field of taxes, fees and payments. They constitute a system that can be defined as a conceptual and categorical apparatus of the tax law of Ukraine. At the same time, the dissertation focuses on the fact that in order to regulate tax relations it is necessary to use the terms fixed in the norms of the tax legislation of Ukraine, which should contain elements of their coherence and unity with the aim of using them in the Tax Code of Ukraine regarding other norms of tax legislation. With the help of methodological tools, it is determined that the conceptual and categorical apparatus of tax law is the result of the development of tax relations, as well as the emergence of new approaches in understanding and explaining the content and the purpose of the concepts and categories specific to the tax law. It is determined that the undeniable impact on the conceptual and categorical apparatus of the tax law of Ukraine has the theory of taxes, the analysis of which discloses their essence, incorporating the content, the notion, the order and regularity of payment, as well as the development of taxation science. It is stated about the origin of tax relations in the post-Soviet countries based on the experience of foreign countries in which the theory of taxes has been actively developing throughout the time. It is stressed that today in Ukraine tax law is one of the new legal instruments in the regulation of national market relations and at the same time it is exposed to frequent changes that need to be taken into account, modified and improved. In law science, the determination of its place in the financial law of Ukraine is still under discussion, as it is considered both as a complex institution of financial law, and as its sub-branch, or even more, a separate branch of law. We consider that today tax law can be distinguished as a sub-branch of financial law. At the same time, in the future in its subject of legal regulation, tax law should become a separate branch of law with its relevant legal institutions. Equally important is its conceptual and categorical apparatus, which is studied and analyzed in the science of tax law. In turn, science of tax law deals with the formation of the system of its concepts and categories, as well as studies features of regulation of tax relations. It is noted that reproduction of the fundamental principles in the tax legislation of Ukraine is carried out on the basis of principles fixed in the Ukrainian Constitution and reflected in the principles of the national tax legislation and the principles of taxation, which contributes to the proper regulation of tax relations. Tax relations, occupying a separate place in the conceptual-categorical apparatus of the tax law, are a sufficiently voluminous category, which designates such concepts as «object of tax relations», «subject-matter of tax relations», «subject of tax relations», «legal status of subjects of tax relations», «legal facts», «tax norms» and «liability for violation of tax legislation». For the settlement of tax relations it is necessary to use tax norms which are the systemic establishment of mandatory rules (prescriptions) of the behavior of subjects of tax relations, existing within the limits permitted by the state for the purpose of ensuring and realizing legitimate interests in the tax sphere. Legal liability, as a sufficiently voluminous concept of the tax law of Ukraine which makes an indisputable interest for research, comes for violation of tax regulations, fixed in tax legislation. It is noticed that the grounds for liability are: 1) violation of tax legislation, for which the Tax Code of Ukraine provides financial responsibility; 2) misdemeanors in the field of taxes and fees, involving administrative liability in accordance with Code of Administrative Offenses of Ukraine; 3) crimes committed through evading taxes, fees and payments involving criminal liability in accordance with the Criminal Code of Ukraine.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45451
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Bayik.pdfАвтореферат дисертації517,49 kBAdobe PDFView/Open
dysertaciya_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_doktora_yurydychnyh_nauk_bayik_o.i.pdfДисертаційна робота3,41 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n._docenta_zolky_v.l.pdfВідгук офіційного опонента2,27 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n._profesora_kravcovoyi_t.m.pdfВідгук офіційного опонента2,31 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n._profesora_subbota_a.i.pdfВідгук офіційного опонента3,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.