Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45435
Назва: Екологічна безпека урбанізованих територій в умовах техногенної трансформації атмосферних опадів
Інші назви: Экологическая безопасность урбанизированных территорий в условиях техногенной трансформации атмосферных осадков
Ecological safety of urbanized territories in conditions of technogenic transformation of atmospheric precipitation
Автори: Герецун, Галина Михайлівна
Приналежність: Чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Бібліографічний опис: Герецун Г. М. Екологічна безпека урбанізованих територій в умовах техногенної трансформації атмосферних опадів : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) : 21.06.01 – екологічна безпека / Галина Михайлівна Герецун ; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2019. – 164 с. – Бібліографія: с. 132–149 (166 назв).
Дата публікації: 2019
Видавництво: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рада захисту: К 35.052.22
Науковий керівник: Масікевич, Юрій Григорович
Члени комітету: Мальований, Мирослав Степанович
Архипова, Людмила Миколаївна
УДК: 504.5:551.577.13
Теми: екологічна безпека
атмосферні опади
забруднення
хімічний склад
урбанізована територія
техногенна трансформація
показник рН
экологическая безопасность
атмосферные осадки
загрязнения
химический состав
урбанистическая территория
техногенная трансформация
показатель рН
ecological safety
atmospheric precipitation
pollution
chemical composition
urbanized area
technogenic transformation
pH index
Кількість сторінок: 164
Короткий огляд (реферат): В дисертаційному дослідженні вирішено науково-практичне завдання по встановленню особливостей формування екологічної небезпеки урбанізованих територій під впливом техногенно-трансформованих опадів. Запропоновано методологію якісної і кількісної оцінки можливих проявів екологічної небезпеки, зумовленої атмосферними опадами. Розглянуто особливості атмосферних опадів, як об’єкту оцінки екологічної безпеки. Проведена ідентифікація джерел екологічної небезпеки, що мають вплив на формування складу опадів. Показано, що за рахунок викидів пересувних джерел формується основна кількість викидів кислототвірних сполук. Здійснено аналіз даних моніторингу атмосферних опадів. Встановлено трансформацію хімічного складу, що супроводжується перерозподілом кількостей основних іонів та закисленням атмосферних опадів. Виявлено утворення локальних осередків підвищеного забруднення атмосферного повітря, що зумовлює трансформацію хімічного складу опадів. Встановлено кореляційні залежності між компонентами. Отримано кінетичні закономірності вимивання сульфатів і нітратів. Встановлено, що найбільш небезпечними з точки зору екологічної безпеки є перші хвилини випадання дощів. Запропоновано кількісну оцінку можливих проявів екологічної небезпеки, зумовленої атмосферними опадами. Розроблено шкалу оцінки екологічної небезпеки. Проведена оцінка рівнів і ступенів екологічної небезпеки атмосферних опадів м. Чернівці. В диссертационном исследовании решено научно-практическая задача по установлению особенностей формирования экологической опасности урбанизированных территорий под влиянием техногенно-трансформированных осадков. Предложена методология качественной и количественной оценки возможных проявлений экологической опасности, обусловленной атмосферными осадками. Рассмотрены особенности атмосферных осадков, как объекта оценки экологической безопасности. Проведена идентификация источников опасности, влияющих на формирование состава осадков. Показано, что за счет выбросов передвижных источников формируется основное количество выбросов кислотообразующих соединений. Осуществлен анализ данных мониторинга атмосферных осадков. Установлено трансформацию химического состава, которая сопровождается перераспределением количеств основных ионов и закисление атмосферных осадков. Обнаружено образование локальных очагов повышенного загрязнения атмосферного воздуха, что приводит к трансформации химического состава осадков. Установлены корреляционные зависимости между компонентами. Получены кинетические закономерности вымывания сульфатов и нитратов. Установлено, что наиболее опасными с точки зрения экологической безопасности являются первые минуты выпадения дождей. Предложено количественную оценку возможных проявлений экологической опасности, обусловленной атмосферными осадками. Разработана шкала оценки экологической опасности. Проведена оценка уровней и степеней опасности атмосферных осадков м. Черновцы. In the dissertation research the scientific and practical task on establishment of features of formation of ecological danger of urbanized territories under the influence of technogenically-transformed sediments is solved. The methodology of qualitative and quantitative estimation of possible manifestations of ecological danger caused by atmospheric precipitation is proposed. The features of atmospheric precipitation as an object of environmental safety assessment are considered. Identification of sources of environmental hazard, which have an influence on the formation of precipitation composition. It is shown that due to emissions of mobile sources, the main amount of emissions of acid-forming compounds is formed. The analysis of data of monitoring of atmospheric precipitation is carried out. The transformation of the chemical composition has been established, which is accompanied by the redistribution of the number of basic ions and acidification of atmospheric precipitation. The formation of local cells of high pollution of atmospheric air, which causes the transformation of the chemical composition of precipitation, is revealed. Correlation dependencies between components are established. The kinetic regularities of washing of sulfates and nitrates are obtained. It is established that the most dangerous from the point of view of environmental safety are the first minutes of rain falls. The quantitative estimation of possible manifestations of ecological danger caused by atmospheric precipitation is proposed. The ecological hazard assessment scale has been developed. The estimation of levels and degrees of environmental hazard of atmospheric precipitation in Chernivtsi is carried out.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45435
Тип вмісту : Dissertation Abstract
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_Heretsun.pdfАвтореферат дисертації1,03 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dis_geretsun.pdfДисертаційна робота3,69 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_geretsun_1.pdfВідгук офіційного опонента1,04 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_gertsun_2.pdfВідгук офіційного опонента2,14 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.