Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45429
Название: Реалізація методу диференційованого часового перетворення мовних сигналів у режимі реального часу
Авторы: Шпак, З.
Ваврук, Є.
Принадлежность: Національний університет "Львівська політехніка"
Библиографическое описание: Шпак З. Реалізація методу диференційованого часового перетворення мовних сигналів у режимі реального часу / З. Шпак, Є. Ваврук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 21–28.
Bibliographic description: Shpak Z. Realizatsiia metodu dyferentsiiovanoho chasovoho peretvorennia movnykh syhnaliv u rezhymi realnoho chasu / Z. Shpak, Ye. Vavruk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2002. — No 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — P. 21–28.
Является частью издания: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології, 2002
Журнал/сборник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Выпуск/№ : 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології
Дата публикации: 26-мар-2002
Издательство: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Место издания, проведения: Львів
УДК: 681.84.087.4
Количество страниц: 8
Диапазон страниц: 21-28
Начальная страница: 21
Последняя страница: 28
Краткий осмотр (реферат): Описано метод відтворення мовних записів у зміненому темпі шляхом диференційованої модифікації часових структур звукових елементів, відповідної до природних процесів. Запропоновано спосіб апаратної реалізації методу в двоканальному перетворювачі на базі програмованих процесорів обробки сигналів.
The time-domain method for the speech playback rate controlling is presented. Timescale modification of the phonemas signal structure is differentiated according to the natural regularities. Two-channel device on the base of DSP for the real-time implementation of the said method is proposed.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45429
Владелец авторского права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2002
© З. Шпак, Є. Ваврук
Список литературы: 1. Шпак 3., Костів Р. Програмний комплекс для апробації методів і алгоритмів часового масштабуваннямовної інформації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка”. 2000. - №413. - С. 69-73.
2. Рашкевич Ю.М. Перетворення часового масштабу мовних сигналів. - Львів, 1997.
3. Шпак З.Я. Модель сповільнення темпу подання мовної інформації // Вісник Державного університету"Львівська політехніка". 2000. -№357. - С. 98-106.
4. Шпак 3. Фіксоване часове масштабування фрагментів мовного потоку на основі адаптивного підходу // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". 1999. - №380. - С. 101-109.
5. Шпак З.Я. Синхронне з основним тоном збільшення часового масштабу мови // Вісник Державногоуніверситету "Львівська політехніка". 1998. - №351. - С. 177-185.
6. Шпак 3., Рашкевич Ю. Визначення звукових ділянок базових темпоральних класів у процесі адаптивногочасового масштабування мовних сигналів // Вісник Державного університету "Львівська політехніка".2000. - №392. - С. 112-118.
7. Бондарев В.Н., Трестер Г., Чернега В.С. Цифровая обработка сигналов: методы и средства. - Харьков. 2001.
References: 1. Shpak 3., Kostiv R. Prohramnyi kompleks dlia aprobatsii metodiv i alhorytmiv chasovoho masshtabuvanniamovnoi informatsii, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". 2000, No 413, P. 69-73.
2. Rashkevych Yu.M. Peretvorennia chasovoho masshtabu movnykh syhnaliv, Lviv, 1997.
3. Shpak Z.Ya. Model spovilnennia tempu podannia movnoi informatsii, Visnyk Derzhavnoho universytetu"Lvivska politekhnika". 2000. -No 357, P. 98-106.
4. Shpak 3. Fiksovane chasove masshtabuvannia frahmentiv movnoho potoku na osnovi adaptyvnoho pidkhodu, Visnyk Derzhavnoho universytetu "Lvivska politekhnika". 1999, No 380, P. 101-109.
5. Shpak Z.Ya. Synkhronne z osnovnym tonom zbilshennia chasovoho masshtabu movy, Visnyk Derzhavnohouniversytetu "Lvivska politekhnika". 1998, No 351, P. 177-185.
6. Shpak 3., Rashkevych Yu. Vyznachennia zvukovykh dilianok bazovykh temporalnykh klasiv u protsesi adaptyvnohochasovoho masshtabuvannia movnykh syhnaliv, Visnyk Derzhavnoho universytetu "Lvivska politekhnika".2000, No 392, P. 112-118.
7. Bondarev V.N., Trester H., Cherneha V.S. Tsifrovaia obrabotka sihnalov: metody i sredstva, Kharkov. 2001.
Тип содержания: Article
Располагается в коллекциях:Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2002. – №450Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.