Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45423
Title: Управління виконавчими механізмами вантажної системи танкера в умовах нестаціонарних збурень
Authors: Кондратенко, Ю.
Підопригора, Д.
Affiliation: Національний університет "Києво-Могилянська Академія"
Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова
Bibliographic description (Ukraine): Кондратенко Ю. Управління виконавчими механізмами вантажної системи танкера в умовах нестаціонарних збурень / Ю. Кондратенко, Д. Підопригора // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 11–16.
Bibliographic description (International): Kondratenko Iu. Upravlinnia vykonavchymy mekhanizmamy vantazhnoi systemy tankera v umovakh nestatsionarnykh zburen / Yu. Kondratenko, D. Pidopryhora // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2002. — No 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — P. 11–16.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології, 2002
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології
Issue Date: 26-Mar-2002
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place of the edition/event: Львів
UDC: 681.5
629.12(075.8)
Number of pages: 6
Page range: 11-16
Start page: 11
End page: 16
Abstract: Розглядається один з аспектів автоматизації технологічного процесу вантажно-розвантажувальних операцій на суднах танкерного флоту, а саме, формування законів управління для виконавчих механізмів вантажної системи танкера на основі апріорно заданих проміжних і кінцевого вантажних планів судна. Задача оптимального розподілу потоків мінімальної " вартості" дозволяє застосувати методи теорії графів у випадку двопозиційного виконавчого механізму та здійснити апаратну реалізацію з використанням VHDL-моделей.
One of the aspects o f technological process loading-unloading operations on the tanker fleet automation is considered. In particular control laws for loading system rs executive mechanisms o f the tanker forming based on a priori set intermediate and final loading plans values. Task is reduced to the minimal cost flows optimal distribution task. This gives possibility to use graphrs theory methods for bi-positional executive mechanism and make hardware realisation using VDHL-models.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45423
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2002
© Ю. Кондратенко, Д. Підопригора
References (Ukraine): 1. Иванов Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2001.-288 с.
2. Кондратенко Ю.П., Тимченко В.Л. Аналіз та шляхи зниження енерговитрат при бункеруванні суден // Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении. Тезисы 2-й международной научно-технической конференции. - 23-25 декабря 1998. - Николаев, 1998. - СС. 80-81.
3. Кондратенко Ю.П., Сидоренко С.А., Підопригора Д.М. Поведінковий синтез цифрових пристроїв в середовищі Active-HDL. - Миколаїв, 2002. - 108 с.
4. Пападимитриу X., Стайглиц К. Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность.- Пер. с англ.- М.: 1985.- 512 с.
5. Плявин Н.И. Эксплуатация морского танкера.- М.: Транспорт, 1968. 531 с.
6. Плявин Н.И., Шаповал М.А., Васильев Ю.В., Казимиров А.Г. Морские перевозки наливных грузов М.:1991. 191 с.
7. Kondratenko Y.P., V.L. Timchenko Increase in Navigation Safety by Developing Distributed Man-Machine Control Systems. Proc. o f the Third Int. Offshore and Polar Engineering Conf. // Singapore. - 1993. - P. 112-119.
8. Roth С. H. Digital systems design using VHDL. - New York: ITPtm, 1998.- 473 p.
References (International): 1. Ivanov B.N. Diskretnaia matematika. Alhoritmy i prohrammy, M., Laboratoriia bazovykh znanii, 2001.-288 p.
2. Kondratenko Iu.P., Timchenko V.L. Analiz ta shliakhi znizhennia enerhovitrat pri bunkeruvanni suden, Problemy enerhosberezheniia i ekolohii v sudostroenii. Tezisy 2-i mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii, 23-25 dekabria 1998, Nikolaev, 1998, SS. 80-81.
3. Kondratenko Yu.P., Sydorenko S.A., Pidopryhora D.M. Povedinkovyi syntez tsyfrovykh prystroiv v seredovyshchi Active-HDL, Mykolaiv, 2002, 108 p.
4. Papadimitriu X., Staihlits K. Kombinatornaia optimizatsiia. Alhoritmy i slozhnost, transl. from English- M., 1985, 512 p.
5. Pliavin N.I. Ekspluatatsiia morskoho tankera, M., Transport, 1968. 531 p.
6. Pliavin N.I., Shapoval M.A., Vasilev Iu.V., Kazimirov A.H. Morskie perevozki nalivnykh hruzov M.:1991. 191 p.
7. Kondratenko Y.P., V.L. Timchenko Increase in Navigation Safety by Developing Distributed Man-Machine Control Systems. Proc. o f the Third Int. Offshore and Polar Engineering Conf., Singapore, 1993, P. 112-119.
8. Roth S. H. Digital systems design using VHDL, New York: ITPtm, 1998, 473 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2002. – №450Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.