Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45384
Title: Щодо системності подання зворотних віддієслівних прикметників із префіксоїдом само-
Authors: Пнзбург, М.
Левіна, С.
Требульова, І.
Affiliation: НДПІАСУтрансгаз
Bibliographic description (Ukraine): Пнзбург М. Щодо системності подання зворотних віддієслівних прикметників із префіксоїдом само- / М. Пнзбург, С. Левіна, І. Требульова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. — № 503 : Проблеми української термінології. — С. 29–33.
Bibliographic description (International): Pnzburh M. Shchodo systemnosti podannia zvorotnykh viddiieslivnykh prykmetnykiv iz prefiksoidom samo- / M. Pnzburh, S. Levina, I. Trebulova // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2004. — No 503 : Проблеми української термінології. — P. 29–33.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 503 : Проблеми української термінології, 2004
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 503 : Проблеми української термінології
Issue Date: 18-Feb-2004
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place of the edition/event: Львів
UDC: 801.3
001.4
Number of pages: 5
Page range: 29-33
Start page: 29
End page: 33
Abstract: Проаналізовано підходи до подання зворотних віддієслівних прикметників у сучасних словниках та працях з термінознавства і запропоновано систему правил.
Approaches to presentation of reflexive verbal adjectives in modern dictionaries and works on terminology are analyzed and the System of rules is suggested.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45384
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2004
© Гінзбург М., Левіна С., Требульова І., 2004
References (Ukraine): 1. Рицар Б., Семенистый К., Кочан І. Російсько-український та українсько-російський словник з радіоелектроніки. - Львів: Логос, 1995. - 608 с.
2. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). - К.: Вирій, Сталкер, 1997. - 256 с.
3. Російсько-український науково-технічний словник (ЗО 000 слів) / Уклад.: В. Перхач, Б. Кінаш. - Львів, 1997. - 456 с.
4. Англійсько-український словник з програмування і математики: Понад 22 000 термінів / Уклад.: МІ. Кратко, М.1. Кікець, Є.В. Мейнарович та ін. — Луцьк: Надстир'я, 1998. - 640 с.
5. Карачун В.Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Понад ЗО 000 слів. - К: Криниця, 1999. - 524 с.
6. ДСТУ 3966-2000. Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.
7. Кінаш Б.М. Формування науково-технічних термінів з (дієприкметниками. - Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка”, - 2002. - 36 с.
8. ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.
9. ДСТУ 3589-97. Системи та комплекси авіаційного обладнання. Надійність та експлуатація. Терміни та визначення.
10. ДСТУ 2267-93. Вироби електротехнічні. Терміни та визначення.
11. Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування) / За заг. ред. О.О. Тараненка. - 2-ге вид., випр. і доп. -К: Основа, 1999. - 400 с.
12. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко, B. М. Завірюхіна, О.О. Зеленюк та ін. - К: Наук, думка, 1998. - 892 с.
13. ДСТУ 3804-98. Обертові електричні машини. Системи охолодження, види захисту від зовнішнього середовища, випробування та експлуатація. Терміни та визначення.
14. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 543 с.
15. ABBYY Lingvo 9.0. Многоязычный электронный словарь: выпуск 9.0.2.76 // ABBY Software, 2003 (на CD-носії).
16. ДСТУ 3012-95. Підшипники кочення та ковзання. Терміни та визначення.
17. Машиностроение. Терминология: Справочное пособие. - М.: Изд-во стандартов, 1989. - 432 с. - (Вып. 2).
18. ДСТУ 2397-94. Мікропроцесори. Терміни та визначення.
19. Зейденберг В.К., Зимарев А Н., Степанов А.М. Англо-русский словарь по вычислительной технике: Ок. 37000 терминов / Под ред. Е. К. Масловского. - М.: Рус.яз., 1987. - 568 с.
20. Большой англо-русский политехнический словарь: В 2-х т. Около 200000 терминов /Сост.: С. М. Баринов, А. Б. Борковский, В. А. Владимиров и др. - М.: РУССО, 1998. - Т. 1 (A-L) - 701 с., Т. 2 - (M-Z) - 720 с.
21. Українська ділова мова: практичний посібник на щодень / Уклад.: М.Д. Гінзбург, 1.0. Требульова, С.Д. Левіна, ЇМ. Корніловська; За ред. д-ратехн. наук, проф., акад. УНТА М.Д. Гінзбурга. - Харків: Торсінг, 2003. - 592 с.
22. ДСТУ 3713-98. Апарати фотографічні. Терміни та визначення.
23. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов, ред. В.Т. Бусел. -К: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2001. - 1440 с.
24. Російсько-український словник наукової термінології: Біологія, хімія, медицина / С.П. Вассер,1.0. Дудка, В.1. Єрмоленко та ін. — К.: Наук, думка, 1996. — 660 с.
25. ДСТУ 3006-95. З'єднувачі низькочастотні на напругу до 1500 В і комбіновані. Терміни та визначення.
26. ДСТУ 2160-93. Обладнання лісозаготівельне і для первинної обробки деревини. Терміни та визначення.
27. ДСТУ 2481-94. Системи оброблення інформації. Інтелектуальні інформаційні технології. Терміни та визначення.
28. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки/Й.Ф. Андерш, С.А. Воробйова, М.В. Кравченко та ін. - К.: Наук, думка, 1994,— 600 с.
29. Російсько-український фізичний словник: 16 000 термінів /В.В. Гейченко, 0.3. Жмудський, П.П. Кузьменко, C. Д. Майборода. - Харків: Основа, 1990. -211 с.
30. ДСТУ 2264-93. Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Терміни та визначення.
31. Російсько-український словник фізичних термінів / Уклад.: Ю.В. Караван, Є.С. Клос, О.Б. Лискович та ін.; За ред. О.Б. Лисковича. - К: Вища шк., 1994. — 311 с.
32. ДСТУ 3007-95. Устаткування для виробництва цукру. Терміни та визначення.
33. Новий російсько-українсько- англійський тлумачний словник з інформатики. Основні терміни: близько 3 300 термінів / Уклад. : М.Д. Гінзбург, Л.І. Білоусова, І.М. Корніловська та ін.; За ред. М.Д. Гінзбурга. -Харків: Корвін, 2002. - 656 с.
References (International): 1. Rytsar B., Semenystyi K., Kochan I. Rosiisko-ukrainskyi ta ukrainsko-rosiiskyi slovnyk z radioelektroniky, Lviv: Lohos, 1995, 608 p.
2. Voinalovych O., Morhuniuk V. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk naukovoi i tekhnichnoi movy (terminolohiia protsesovykh poniat), K., Vyrii, Stalker, 1997, 256 p.
3. Rosiisko-ukrainskyi naukovo-tekhnichnyi slovnyk (ZO 000 sliv), Uklad., V. Perkhach, B. Kinash, Lviv, 1997, 456 p.
4. Anhliisko-ukrainskyi slovnyk z prohramuvannia i matematyky: Ponad 22 000 terminiv, Uklad., MI. Kratko, M.1. Kikets, Ye.V. Meinarovych and other - Lutsk: Nadstyria, 1998, 640 p.
5. Karachun V.Ya. Orfohrafichnyi slovnyk naukovykh i tekhnichnykh terminiv: Ponad ZO 000 sliv, K: Krynytsia, 1999, 524 p.
6. DSTU 3966-2000. Terminolohiia. Zasady i pravyla rozroblennia standartiv na terminy ta vyznachennia poniat.
7. Kinash B.M. Formuvannia naukovo-tekhnichnykh terminiv z (diieprykmetnykamy, Lviv: Vyd-vo NU "Lvivska politekhnika", 2002, 36 p.
8. DSTU 1.5:2003. Natsionalna standartyzatsiia. Pravyla pobudovy, vykladannia, oformlennia ta vymohy do zmistu normatyvnykh dokumentiv.
9. DSTU 3589-97. Systemy ta kompleksy aviatsiinoho obladnannia. Nadiinist ta ekspluatatsiia. Terminy ta vyznachennia.
10. DSTU 2267-93. Vyroby elektrotekhnichni. Terminy ta vyznachennia.
11. Taranenko O.O., Brytsyn V.M. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk (sfera dilovoho spilkuvannia), by gen. ed. O.O. Taranenka, 2-he vyd., vypr. i dop. -K: Osnova, 1999, 400 p.
12. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk naukovoi terminolohii: Matematyka. Fizyka. Tekhnika. Nauky pro Zemliu ta Kosmos, V.V. Heichenko, B. M. Zaviriukhina, O.O. Zeleniuk and other - K: Nauk, dumka, 1998, 892 p.
13. DSTU 3804-98. Obertovi elektrychni mashyny. Systemy okholodzhennia, vydy zakhystu vid zovnishnoho seredovyshcha, vyprobuvannia ta ekspluatatsiia. Terminy ta vyznachennia.
14. Pershikov V.I., Savinkov V.M. Tolkovyi slovar po informatike, M., Finansy i statistika, 1991, 543 p.
15. ABBYY Lingvo 9.0. Mnohoiazychnyi elektronnyi slovar: Issue 9.0.2.76, ABBY Software, 2003 (na CD-nosii).
16. DSTU 3012-95. Pidshypnyky kochennia ta kovzannia. Terminy ta vyznachennia.
17. Mashinostroenie. Terminolohiia: Spravochnoe posobie, M., Izd-vo standartov, 1989, 432 p, (Iss. 2).
18. DSTU 2397-94. Mikroprotsesory. Terminy ta vyznachennia.
19. Zeidenberh V.K., Zimarev A N., Stepanov A.M. Anhlo-russkii slovar po vychislitelnoi tekhnike: Ok. 37000 terminov, ed. E. K. Maslovskoho, M., Rus.iaz., 1987, 568 p.
20. Bolshoi anhlo-russkii politekhnicheskii slovar: V 2-kh t. Okolo 200000 terminov /Sost., S. M. Barinov, A. B. Borkovskii, V. A. Vladimirov and other - M., RUSSO, 1998, V. 1 (A-L) - 701 p., V. 2 - (M-Z) - 720 p.
21. Ukrainska dilova mova: praktychnyi posibnyk na shchoden, Uklad., M.D. Hinzburh, 1.0. Trebulova, S.D. Levina, YiM. Kornilovska; ed. d-ratekhn. nauk, prof., akad. UNTA M.D. Hinzburha, Kharkiv: Torsinh, 2003, 592 p.
22. DSTU 3713-98. Aparaty fotohrafichni. Terminy ta vyznachennia.
23. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy, Uklad, i holov, red. V.T. Busel. -K: Irpin: VTF "Perun", 2001, 1440 p.
24. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk naukovoi terminolohii: Biolohiia, khimiia, medytsyna, S.P. Vasser,1.0. Dudka, V.1. Yermolenko and other - K., Nauk, dumka, 1996, 660 p.
25. DSTU 3006-95. Ziednuvachi nyzkochastotni na napruhu do 1500 V i kombinovani. Terminy ta vyznachennia.
26. DSTU 2160-93. Obladnannia lisozahotivelne i dlia pervynnoi obrobky derevyny. Terminy ta vyznachennia.
27. DSTU 2481-94. Systemy obroblennia informatsii. Intelektualni informatsiini tekhnolohii. Terminy ta vyznachennia.
28. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk naukovoi terminolohii: Suspilni nauky/Y.F. Andersh, S.A. Vorobiova, M.V. Kravchenko and other - K., Nauk, dumka, 1994, 600 p.
29. Rosiisko-ukrainskyi fizychnyi slovnyk: 16 000 terminiv /V.V. Heichenko, 0.3. Zhmudskyi, P.P. Kuzmenko, C. D. Maiboroda, Kharkiv: Osnova, 1990. -211 p.
30. DSTU 2264-93. Obladnannia dlia kondytsionuvannia povitria ta ventyliatsii. Terminy ta vyznachennia.
31. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk fizychnykh terminiv, Uklad., Yu.V. Karavan, Ye.S. Klos, O.B. Lyskovych and other; ed. O.B. Lyskovycha, K: Vyshcha shk., 1994, 311 p.
32. DSTU 3007-95. Ustatkuvannia dlia vyrobnytstva tsukru. Terminy ta vyznachennia.
33. Novyi rosiisko-ukrainsko- anhliiskyi tlumachnyi slovnyk z informatyky. Osnovni terminy: blyzko 3 300 terminiv, Uklad. : M.D. Hinzburh, L.I. Bilousova, I.M. Kornilovska and other; ed. M.D. Hinzburha. -Kharkiv: Korvin, 2002, 656 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми української термінології. – 2004. – №503Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.