Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45381
Title: Поліпшення якості нормативних документів - головний чинник зміцнення державного статусу української мови
Authors: Гінзбург, М.
Ганжа, А.
Affiliation: НДПІАСУтрансгаз
НАК “Нафтогаз України”
Bibliographic description (Ukraine): Гінзбург М. Поліпшення якості нормативних документів - головний чинник зміцнення державного статусу української мови / М. Гінзбург, А. Ганжа // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. — № 503 : Проблеми української термінології. — С. 20–23.
Bibliographic description (International): Hinzburh M. Polipshennia yakosti normatyvnykh dokumentiv - holovnyi chynnyk zmitsnennia derzhavnoho statusu ukrainskoi movy / M. Hinzburh, A. Hanzha // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2004. — No 503 : Проблеми української термінології. — P. 20–23.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 503 : Проблеми української термінології, 2004
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 503 : Проблеми української термінології
Issue Date: 18-Feb-2004
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place of the edition/event: Львів
UDC: (800
001.4)
083.74
Number of pages: 4
Page range: 20-23
Start page: 20
End page: 23
Abstract: Проаналізовано вплив якості викладу нормативних документів на функціювання української мови як державної і запропоновано заходи щодо поліпшення їхньої якості та взаємоузгодженості.
Impact of quality for normative documents on functioning of the Ukrainian language as official one is analyzed and the ways to improve their quality and mutual coordination are suggested.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45381
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2004
© Гінзбург М., Ганжа А., 2004
References (Ukraine): 1. Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки: Зате. пост. КМ України від 2003.10.02 Ns 1546.
2. Гінзбург М. Як зробити українську мову державною де-факто? //Дзеркало тижня, 10.04.2004. - Ns 14 - С. 14.
3. Сербенська О. Сучасна українська термінографія і проблеми екології мови. //Вісник: Проблеми української термінології. - Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - Ns 453. - С. 17-20.
4. Закон України "Про енергозбереження”: Зате. 1994.07.01 Ns 74/94-ВР.
5. Перхач В., Іванків Б. Дія - діяння // Науково-технічне слово. - 1995. - Ns 1 (4). - С. 88-118.
6. Дикий Н. Почему в Украине не учитывают отечественные энергосохраняющие технологии? // Зеркало недели, 2001. - Ns 45. - С. 9.
7. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища": Зате. 1991.06.25 Ns 1264-XU.
8. ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення.
9. ДСТУ 1.2:2003. Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів.
10. ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.
11. ДБН А.1.1-1- 93. ССНБ. Основні положення.
12. ДБН А. 1.1-2-93. ССНБ. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів.
13. ДБН А. 1.1-3-93. ССНБ. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів;
14. ДНАОП 0.00- 4.13-94. Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці;
15. ДНАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.
16. Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки: Зате. нак. МНС України від 23.09.2003 - Ns 355.
17. Указ Президента України "Про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики”: Зате. 2002.10.01 Ns 887/2002.
18. ДСТУ 3966-2000. Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.
19. Курило О. Б. Уваги до сучасної української літературної мови. - 5-те вид. - Торонто, вид-во “Нові дні", 1960. - 199 с.
20. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. - К.: Вид. дім "КМ Academia", 1994. -254 с.
21. Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови // Українська термінологія і сучасність: 36. наук, праць. Bun. IV - К.: КНЕУ, 2001. - С. 11—14.
22. Непийвода Н.Ф. Сам собі редактор: Порадник з української мови. - К: Українська книга, 1998. - 240 с;
23. Пономарів ОД. Культура слова: Мовностилістичні поради. - К: Либідь, 1999. - 240 с.
24. Сербенська О., Редько Ю., Федик О. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. ред. О. Сербенської. - Львів: Світ, 1994. - 152 с.
25. Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв'ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей.- К: Вид. центр “Просвіта”, 2001. - 204 с.
26. Ярема С. На теми української наукової мови. - Львів: Наук. тов. ім. Шевченка, 2002. - 44 с.
27. Рицарь Б. Технічному комітетові стандартизації науково- технічної термінології - 10 років: здобутки, проблеми, перспективи // Вісник: Проблеми української термінології. - Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002.-Ns 453. - С. 3—11.
References (International): 1. Derzhavna prohrama rozvytku i funktsionuvannia ukrainskoi movy na 2004-2010 roky: Zate. post. KM Ukrainy vid 2003.10.02 Ns 1546.
2. Hinzburh M. Yak zrobyty ukrainsku movu derzhavnoiu de-fakto? //Dzerkalo Tyzhnia, 10.04.2004, Ns 14 - P. 14.
3. Serbenska O. Suchasna ukrainska terminohrafiia i problemy ekolohii movy. //Visnyk: Problemy ukrainskoi terminolohii, Lviv: Vyd-vo NU "Lvivska politekhnika", 2002, Ns 453, P. 17-20.
4. Zakon Ukrainy "Pro enerhozberezhennia": Zate. 1994.07.01 Ns 74/94-VR.
5. Perkhach V., Ivankiv B. Diia - diiannia, Naukovo-tekhnichne slovo, 1995, Ns 1 (4), P. 88-118.
6. Dikii N. Pochemu v Ukraine ne uchityvaiut otechestvennye enerhosokhraniaiushchie tekhnolohii?, Zerkalo nedeli, 2001, Ns 45, P. 9.
7. Zakon Ukrainy "Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha": Zate. 1991.06.25 Ns 1264-XU.
8. DSTU 1.0:2003. Natsionalna standartyzatsiia. Osnovni polozhennia.
9. DSTU 1.2:2003. Natsionalna standartyzatsiia. Pravyla rozroblennia natsionalnykh normatyvnykh dokumentiv.
10. DSTU 1.5:2003. Natsionalna standartyzatsiia. Pravyla pobudovy, vykladannia, oformlennia ta vymohy do zmistu normatyvnykh dokumentiv.
11. DBN A.1.1-1- 93. SSNB. Osnovni polozhennia.
12. DBN A. 1.1-2-93. SSNB. Poriadok rozrobky, vymohy do pobudovy, vykladu ta oformlennia normatyvnykh dokumentiv.
13. DBN A. 1.1-3-93. SSNB. Poriadok provedennia ekspertyzy, uzghodzhennia, zatverdzhennia, reiestratsii, vydannia ta skasuvannia normatyvnykh dokumentiv;
14. DNAOP 0.00- 4.13-94. Polozhennia pro poriadok pobudovy, vykladu ta oformlennia derzhavnykh normatyvnykh aktiv pro okhoronu pratsi;
15. DNAOP 0.00-4.14-94. Polozhennia pro opratsiuvannia, pryiniattia, perehliad ta skasuvannia derzhavnykh mizhhaluzevykh i haluzevykh normatyvnykh aktiv pro okhoronu pratsi.
16. Polozhennia pro poriadok rozroblennia, zatverdzhennia, perehliadu, skasuvannia ta reiestratsii normatyvno-pravovykh aktiv z pytan pozhezhnoi bezpeky: Zate. nak. MNS Ukrainy vid 23.09.2003 - Ns 355.
17. Ukaz Prezydenta Ukrainy "Pro Derzhavnyi komitet Ukrainy z pytan tekhnichnoho rehuliuvannia ta spozhyvchoi polityky": Zate. 2002.10.01 Ns 887/2002.
18. DSTU 3966-2000. Terminolohiia. Zasady i pravyla rozroblennia standartiv na terminy ta vyznachennia poniat.
19. Kurylo O. B. Uvahy do suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy, 5-te vyd, Toronto, vyd-vo "Novi dni", 1960, 199 p.
20. Antonenko-Davydovych B. D. Yak my hovorymo, K., Vyd. dim "KM Academia", 1994. -254 p.
21. Horodenska K. Syntaksychna spetsyfika ukrainskoi naukovoi movy, Ukrainska terminolohiia i suchasnist: 36. nauk, prats. Bun. IV - K., KNEU, 2001, P. 11-14.
22. Nepyivoda N.F. Sam sobi redaktor: Poradnyk z ukrainskoi movy, K: Ukrainska knyha, 1998, 240 s;
23. Ponomariv OD. Kultura slova: Movnostylistychni porady, K: Lybid, 1999, 240 p.
24. Serbenska O., Redko Yu., Fedyk O. Antysurzhyk. Vchymosia vvichlyvo povodytys i pravylno hovoryty, by gen. ed. O. Serbenskoi, Lviv: Svit, 1994, 152 p.
25. Serbenska O.A., Voloshchak M.Y. Aktualne interviu z movoznavtsem: 140 zapytan i vidpovidei, K: Vyd. tsentr "Prosvita", 2001, 204 p.
26. Yarema S. Na temy ukrainskoi naukovoi movy, Lviv: Nauk. tov. im. Shevchenka, 2002, 44 p.
27. Rytsar B. Tekhnichnomu komitetovi standartyzatsii naukovo- tekhnichnoi terminolohii - 10 rokiv: zdobutky, problemy, perspektyvy, Visnyk: Problemy ukrainskoi terminolohii, Lviv: Vyd-vo NU "Lvivska politekhnika", 2002.-Ns 453, P. 3-11.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми української термінології. – 2004. – №503Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.