Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45373
Назва: Лексичні запозичення в українській мові: історико-соціолінгвістичний аспект
Автори: Сімонок, В.
Приналежність: Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого
Бібліографічний опис: Сімонок В. Лексичні запозичення в українській мові: історико-соціолінгвістичний аспект / В. Сімонок // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. — № 503 : Проблеми української термінології. — С. 167–172.
Bibliographic description: Simonok V. Leksychni zapozychennia v ukrainskii movi: istoryko-sotsiolinhvistychnyi aspekt / V. Simonok // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2004. — No 503 : Проблеми української термінології. — P. 167–172.
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 503 : Проблеми української термінології, 2004
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Випуск/№ : 503 : Проблеми української термінології
Дата публікації: 18-лют-2004
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 811.161.2’37
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 167-172
Початкова сторінка: 167
Кінцева сторінка: 172
Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено взаємодії української мови з англійською, французькою та німецькою мовами в процесі їх контактування. Ці мови обрано для дослідження через їх розповсюдженість і вплив на інші мови світу. Незважаючи на відмінності їх мовних картин світу, загальним залишається аспект логіко-психологічного мислення людини. У статті проаналізовано основні закономірності еволюції мови, встановлено шляхи, засоби і причини запозичування, визначено функції запозичених слів та розглянуто історичні процеси, пов’язані з ними.
The article is devoted to analyze of the interaction of the Ukrainian language with the Roman and German languages in the course of their contact. These languages are chosen for the research because they are widely spread and because of their influence on other languages of the world. Despite the differences in their language world picture - the common is the aspect of logical and psychological human being’s thinking. The article analyzes the main laws of language evolution, states the ways, methods and reasons of borrowing, finds out the functions of borrowed words and besides it looks upon the historical processes that are connected with them.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45373
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2004
© Сімонок В., 2004
Перелік літератури: 1. Russel В. Logical positivism //Revue Internationale de philosophie. -1950. - V.4. - N.18. - P. 2-14.
2. Якобсон P. Избранные работы. - M.: Прогресс, 1985. - 455 с.
3. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. - М.: Наука, 1984. - 310 с.
4. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. - 2-е изд. - Л.: Учпедгиз, 1941. - 620 с.
5. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка: В 2т. - М.: Тип. Г. Лиснера, Д. Собко, 1910-1914. - Вып. 2. - С. 57-136;
6. Пелепейченко Л.Н. Переходные типы значений слое (наматериалерусского языка). -Харьков: ХГПУ, 1994. -120 с.
References: 1. Russel V. Logical positivism //Revue Internationale de philosophie. -1950, V.4, N.18, P. 2-14.
2. Iakobson P. Izbrannye raboty, M., Prohress, 1985, 455 p.
3. Kolshanskii H.V. Kommunikativnaia funktsiia i struktura iazyka, M., Nauka, 1984, 310 p.
4. Shakhmatov A.A. Sintaksis russkoho iazyka, 2-e izd, L., Uchpedhiz, 1941, 620 p.
5. Preobrazhenskii A.H. Etimolohicheskii slovar russkoho iazyka: V 2t, M., Tip. H. Lisnera, D. Sobko, 1910-1914, Iss. 2, P. 57-136;
6. Pelepeichenko L.N. Perekhodnye tipy znachenii sloe (namaterialerusskoho iazyka). -Kharkov: KhHPU, 1994. -120 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Проблеми української термінології. – 2004. – №503Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.