Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45358
Tytuł: Структурне моделювання сучасної терміносистеми українського речового права
Authors: Шевченко, М.
Akcesoria: Одеська національна юридична академія
Cytat: Шевченко М. Структурне моделювання сучасної терміносистеми українського речового права / М. Шевченко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. — № 503 : Проблеми української термінології. — С. 121–125.
Bibliographic description: Shevchenko M. Strukturne modeliuvannia suchasnoi terminosystemy ukrainskoho rechovoho prava / M. Shevchenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2004. — No 503 : Проблеми української термінології. — P. 121–125.
Część publikacji: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 503 : Проблеми української термінології, 2004
Journal/kolekcja: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Release/№ : 503 : Проблеми української термінології
Data wydania: 18-lut-2004
Wydawca: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place edycja: Львів
UDC: 800
Strony: 5
Zakres stron: 121-125
Główna strona: 121
Strona końcowa: 125
Abstract: Статтю присвячено проблемам дослідження термінології речового права. Дається тлумачення терміна “речове право’’. На основі аналізу сучасних законодавчих матеріалів і спеціальної наукової літератури шляхом систематизації здійснено спробу виокремити й охарактеризувати термінологічні одиниці цієї підгалузі цивільного права. Особливу увагу приділено моделям складених за структурою термінів, визначено ступінь їх продуктивності та роль у розбудові української правничої терміносистеми.
The article is devoted to the problems of studying law language. This article gives interpretation of the term “speech law”. Special and modern scientific literature and a number of law digests have been taken as a basis. With that end of view the investigator tried to select and characterize the terminological units in the subbranch of civil law. Special attention has been paid to the patterns formed according to the structure of terminological units. The extent of increasing Ukrainian law language has been deary defined by the investigator.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45358
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2004
© Шевченко М., 2004
Wykaz piśmiennictwa: 1. Конституція України. - К., 1996. - 113 с.
2. Цивільний кодекс України: Коментар. - Харків, 2003. - 856 с.
3. Абрамов Я.В. Сервітут у новому Цивільному кодексі та його аналіз з точки зору римського приватного права // Наукові записки НаУКМА. - К, 2002. - Т. 20. - Юридичні науки. - С.325-327.
4. Артикуца Н. Проблеми і перспективи вивчення юридичної термінології // Право України. -1998. -№4. - С.56-57.
5. Бондар О., Козловська Л. Семантико-граматичні типи терміносполук у галузі екології // Українська термінологія і сучасність: 36. наук, праць. - Bun. V. - К, 2003. - С. 134-139.
6. Зайцев Ю. Методико-організаційні засади опрацювання термінології проекту Цивільного кодексу України//Українське право. -1996. -№2(4). -С. 27-29.
7. Зайцев Ю. Проект Цивільного кодексу України як основа для розбудови української правничої терміносистеми / Проблеми правопису і термінології. - К., 1997. - С.51.
8. Козак Л. Типи відношень у багатокомпонентних словосполученнях в українській електротехнічній термінології// Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка". -Львів, 2002. -№453. - С.250-253.
9. Корж А.В. Юридичне документоведення: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України. - К, 2000. - С.71.
10. Кравченко О. Термінологічна лексика доказового права в давньоруський період // Українська термінологія і сучасність: 36. наук, праць. - К., 1998. - С.72-74.
11. Краснопольська Н. Граматично-структурні особливості української термінології менеджменту // Українська термінологія і сучасність: 36. наук, праць. - Вип.5. - К, 2003. - С. 107-109.
12. Лепеха Т. Лексико-семантичні особливості термінів судово-медичної експертизи // Українська термінологія і сучасність: 36. наук, праць. - К, 1998. - С. 141-145.
13. Лопухіна П., Покровська О. Актуальні процеси в лексиці реклами // Українська термінологія і сучасність: 36. наук, праць. - К, 1998. - С. 145-147.
14. Медведь О. До проблеми вивчення української синтаксичної термінології // Українська термінологія і сучасність: 36. наук, праць. - К, 1998. - С.82-86.
15. Мусіяка В.Л. Проблеми права власності, що випливають із прийняття нового Цивільного кодексу України // Наукові записки НаУКМА. - К., 2002. - Т. 20. - Юридичні науки. - С. 8.
16. Овсейчик С. До проблеми становлення української екологічної термінології // Українська термінологія і сучасність: 36. наук, праць. - Вип.5. - К., 2003. - С. 57-60.
17. Полюга Л.М. Роздуми над правничими термінами в писемних пам’ятках української мови XI—XVII ст. //Наукові записки НаУКМА. - К., 2003. - Т.22. - Юридичні науки. - С.248-249.
18. Словник законодавчих термінів. - К., 2000. - 608 с.
19. Словник юридичних термінів (російсько-український). - К., 1994.
20. Токарька А. Культура ділового мовлення юристів: стан і проблеми //Право України. - 1999. - № 11. - С. 58-60.
21. Українська мова. Енциклопедія. - К, 2000. - 630 с.
22. Харитонов Є.О., Калітенко О.М., Зубар В.М. Цивільне і сімейне право України: Навчально- практичний посібник. - Харків, 2004. - 640 с.
23. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України: Підручник. - К, 2003. - С. 250.
24. Юридичний словник-довідник / За ред. Ю.С.Шемшученка. - К, 1996. - С.572.
References: 1. Konstytutsiia Ukrainy, K., 1996, 113 p.
2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Komentar, Kharkiv, 2003, 856 p.
3. Abramov Ya.V. Servitut u novomu Tsyvilnomu kodeksi ta yoho analiz z tochky zoru rymskoho pryvatnoho prava, Naukovi zapysky NaUKMA, K, 2002, V. 20, Yurydychni nauky, P.325-327.
4. Artykutsa N. Problemy i perspektyvy vyvchennia yurydychnoi terminolohii, Pravo Ukrainy. -1998. -No 4, P.56-57.
5. Bondar O., Kozlovska L. Semantyko-hramatychni typy terminospoluk u haluzi ekolohii, Ukrainska terminolohiia i suchasnist: 36. nauk, prats, Bun. V, K, 2003, P. 134-139.
6. Zaitsev Yu. Metodyko-orhanizatsiini zasady opratsiuvannia terminolohii proektu Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy//Ukrainske pravo. -1996. -No 2(4). -P. 27-29.
7. Zaitsev Yu. Proekt Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy yak osnova dlia rozbudovy ukrainskoi pravnychoi terminosystemy, Problemy pravopysu i terminolohii, K., 1997, P.51.
8. Kozak L. Typy vidnoshen u bahatokomponentnykh slovospoluchenniakh v ukrainskii elektrotekhnichnii terminolohii// Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika". -Lviv, 2002. -No 453, P.250-253.
9. Korzh A.V. Yurydychne dokumentovedennia: Navch. posibnyk dlia studentiv vyshchykh zakladiv osvity Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy, K, 2000, P.71.
10. Kravchenko O. Terminolohichna leksyka dokazovoho prava v davnoruskyi period, Ukrainska terminolohiia i suchasnist: 36. nauk, prats, K., 1998, P.72-74.
11. Krasnopolska N. Hramatychno-strukturni osoblyvosti ukrainskoi terminolohii menedzhmentu, Ukrainska terminolohiia i suchasnist: 36. nauk, prats, Iss.5, K, 2003, P. 107-109.
12. Lepekha T. Leksyko-semantychni osoblyvosti terminiv sudovo-medychnoi ekspertyzy, Ukrainska terminolohiia i suchasnist: 36. nauk, prats, K, 1998, P. 141-145.
13. Lopukhina P., Pokrovska O. Aktualni protsesy v leksytsi reklamy, Ukrainska terminolohiia i suchasnist: 36. nauk, prats, K, 1998, P. 145-147.
14. Medved O. Do problemy vyvchennia ukrainskoi syntaksychnoi terminolohii, Ukrainska terminolohiia i suchasnist: 36. nauk, prats, K, 1998, P.82-86.
15. Musiiaka V.L. Problemy prava vlasnosti, shcho vyplyvaiut iz pryiniattia novoho Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy, Naukovi zapysky NaUKMA, K., 2002, V. 20, Yurydychni nauky, P. 8.
16. Ovseichyk S. Do problemy stanovlennia ukrainskoi ekolohichnoi terminolohii, Ukrainska terminolohiia i suchasnist: 36. nauk, prats, Iss.5, K., 2003, P. 57-60.
17. Poliuha L.M. Rozdumy nad pravnychymy terminamy v pysemnykh pamiatkakh ukrainskoi movy XI-XVII st. //Naukovi zapysky NaUKMA, K., 2003, V.22, Yurydychni nauky, P.248-249.
18. Slovnyk zakonodavchykh terminiv, K., 2000, 608 p.
19. Slovnyk yurydychnykh terminiv (rosiisko-ukrainskyi), K., 1994.
20. Tokarka A. Kultura dilovoho movlennia yurystiv: stan i problemy //Pravo Ukrainy, 1999, No 11, P. 58-60.
21. Ukrainska mova. Entsyklopediia, K, 2000, 630 p.
22. Kharytonov Ye.O., Kalitenko O.M., Zubar V.M. Tsyvilne i simeine pravo Ukrainy: Navchalno- praktychnyi posibnyk, Kharkiv, 2004, 640 p.
23. Kharytonov Ye.O., Saniakhmetova N.O. Tsyvilne pravo Ukrainy: Pidruchnyk, K, 2003, P. 250.
24. Yurydychnyi slovnyk-dovidnyk, ed. Yu.S.Shemshuchenka, K, 1996, P.572.
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми української термінології. – 2004. – №503Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi