Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45357
Title: Основні поняття та класифікація мастильних матеріалів
Authors: Іщук, Ю.
Кобилянський, Є.
Коваленко, С.
Ярмолюк, Б.
Affiliation: УкрНДІНП "МАСМА"
НДПІАСУтрансгаз
Bibliographic description (Ukraine): Основні поняття та класифікація мастильних матеріалів / Ю. Іщук, Є. Кобилянський, С. Коваленко, Б. Ярмолюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. — № 503 : Проблеми української термінології. — С. 118–120.
Bibliographic description (International): Osnovni poniattia ta klasyfikatsiia mastylnykh materialiv / Yu. Ishchuk, Ye. Kobylianskyi, S. Kovalenko, B. Yarmoliuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2004. — No 503 : Проблеми української термінології. — P. 118–120.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 503 : Проблеми української термінології, 2004
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 503 : Проблеми української термінології
Issue Date: 18-Feb-2004
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place of the edition/event: Львів
UDC: 665.765-404
577.115
577.125
547.915.5
665.7 (083.75)
Number of pages: 3
Page range: 118-120
Start page: 118
End page: 120
Abstract: Запропоновано термінологічну класифікацію мастильних матеріалів. Терміни опрацьовано статистико-аналітичним методом, поєднаним з комплексним аналізом фізико- хімічних та споживчих властивостей зазначених матеріалів. Розроблену терміносистему мастильних матеріалів узгоджено з терміносистемою базових нафтохімічних термінів.
Terminological classißcation of lubricants is proposed. Statistical-analytical method of working the terms was taken as a principle being combined with complex analysis of physical-chemical and consumption properties of materials designated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45357
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2004
© Іщук Ю., Кобилянський Є., Коваленко С., Ярмолюк Б., 2004
References (Ukraine): 1. ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ).
2. ДСТУ 3966-2000. Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.
3. Українська ділова мова: практичний посібник на щодень / Уклад.: М.Д. Гінзбург, 1.0. Требульова, С.Д. Лєвіна, І.М. Корніловська; за ред. д-ра техн. наук, проф., акад. УНГА М.Д. Гінзбурга. - Харків: Торгсінг, 2003. - 592 с.
4. Гінзбург М. Десять відомих правил українського ділового та наукового стилю, зведені в систему // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2004. - №2.
5. ДСТУ 3447-96. Системи та пристрої змащувальні. Терміни та визначення.
6. ДСТУ 3437-96. Нафтопродукти. Терміни та визначення.
7. ДСТУ 2823-94. Зносостійкість виробів тертя, зношування та мащення.
8. Покажчик ключових термінів до 6-ої редакції Міжнародної патентної класифікації / Державне патентне відомство України. - Київ, 1997. - Т. 1 - 265 с., Т.2- 251 с.
9. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (7-а редакція). Частина 1. Абетковий перелік товарів і послуг / Державне патентне відомство України. - Київ, 1997. - Т. І - 232 с., Т.2 - 272 с.
10. ДК 004-2003. Український класифікатор нормативних документів (1CS: 2001,IDT);
11. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов, ред. В. Т. Бусел. - К: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2001. - 1440 с.
12. Базелюк І.І., ВеличкоЛ.П., Титаренко Н.В. Довідкові матеріали з хімії. - К: Ірпінь: ВТФ "Перун", 1998. - 244 с.
13. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко, В.М. Завірюхіна, О.О. Зеленюк та ін. - К: Наук, думка, 1998. - 892 с.
14. Російсько-український словник наукової термінології: Біологія, хімія, медицина / С.П. Вассер, І. О. Дудка, В.1. Ермоленко та ін. - К: Наук, думка, 1996. - 660 с.
15. Великий російсько-український політехнічний словник /За ред. О.С. Благовєщенського. - Київ: Чумацький шлях, 2002. - 749 с.
16. Російсько-український словник: 160 000 слів / Уклад.: І.О. Анніна, Г.Н. Горюшина, І. С. Гнатюк та ін.; За ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Жайворонка. - К: Абрис, 2003. - 1404 с.
17. Пономарів ОД. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. - К: Либідь, 1999. -240 с.
18. Лєбєдєв Є.В., ІщукЮ.Л., Братичак М.М. Словник з мастильних матеріалів і техніки мащення. - Львів: Львівська політехніка, 2003. - 564 с.
19. Етимологічний словник / Ред. кол. О.С. Мельничук (гол. ред.) та ін. / ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. - К: Наукова думка, 1989. — Т. З — 552 с.
20. Біорозщеплюваність нафтопродуктів і проблеми біосфери /Ю.Л. Іщук, Є.В. Кобилянський, Б.Ф. Кочірко та ін. //Нафт, і газова пром-сть. - 2004. -№ 1. -С. 57-60.
21. Нова класифікація мастил за експлуатаційними властивостями / Ю.Л. Іщук, Є.В. Кобилянський, О.Р. Кравченко та ін. //Нафт, і газова пром-сть. - 2004. - Nb 2. - С. 53-55.
22. Гінзбург. М., Іщук Ю., Кобилянський Є., Коваленко С., Ярмолюк Б. Українська нафтохімічна терміносистема // Вісник НАН України, у друці.
23. Encyklopedia techniki. Chemia /Red.naczelny mgr. ini. H. Chmelewski //Warszawa: Wyd. naukowo-techn., 1965. - 850 s.
24. Химическая энциклопедия в 5 томах / Гл. ред. И.Л. Кнунянц. - Москва: Сов.энциклопедия / Большая Росс, энциклопедия. - 1988-1998.
25. Химический словарь на 6 языках. Англо-немецко-испанско-французко-польско-русский / Под ред. С. Собецкой, В. Хоинского и П. Майорок. - Warszawa: Wyd.naukowo-techn., 1966. - 1325 s.
References (International): 1. DSTU 1.5:2003. Natsionalna standartyzatsiia. Pravyla pobudovy, vykladennia, oformlennia ta vymohy do zmistu normatyvnykh dokumentiv (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ).
2. DSTU 3966-2000. Terminolohiia. Zasady i pravyla rozroblennia standartiv na terminy ta vyznachennia poniat.
3. Ukrainska dilova mova: praktychnyi posibnyk na shchoden, Uklad., M.D. Hinzburh, 1.0. Trebulova, S.D. Lievina, I.M. Kornilovska; ed. d-ra tekhn. nauk, prof., akad. UNHA M.D. Hinzburha, Kharkiv: Torhsinh, 2003, 592 p.
4. Hinzburh M. Desiat vidomykh pravyl ukrainskoho dilovoho ta naukovoho styliu, zvedeni v systemu, Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, 2004, No 2.
5. DSTU 3447-96. Systemy ta prystroi zmashchuvalni. Terminy ta vyznachennia.
6. DSTU 3437-96. Naftoprodukty. Terminy ta vyznachennia.
7. DSTU 2823-94. Znosostiikist vyrobiv tertia, znoshuvannia ta mashchennia.
8. Pokazhchyk kliuchovykh terminiv do 6-oi redaktsii Mizhnarodnoi patentnoi klasyfikatsii, Derzhavne patentne vidomstvo Ukrainy, Kyiv, 1997, V. 1 - 265 p., V.2- 251 p.
9. Mizhnarodna klasyfikatsiia tovariv i posluh dlia reiestratsii znakiv (7-a redaktsiia). Part 1. Abetkovyi perelik tovariv i posluh, Derzhavne patentne vidomstvo Ukrainy, Kyiv, 1997, T. I - 232 p., V.2 - 272 p.
10. DK 004-2003. Ukrainskyi klasyfikator normatyvnykh dokumentiv (1CS: 2001,IDT);
11. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy, Uklad, i holov, red. V. T. Busel, K: Irpin: VTF "Perun", 2001, 1440 p.
12. Bazeliuk I.I., VelychkoL.P., Tytarenko N.V. Dovidkovi materialy z khimii, K: Irpin: VTF "Perun", 1998, 244 p.
13. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk naukovoi terminolohii: Matematyka. Fizyka. Tekhnika. Nauky pro Zemliu ta Kosmos, V.V. Heichenko, V.M. Zaviriukhina, O.O. Zeleniuk and other - K: Nauk, dumka, 1998, 892 p.
14. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk naukovoi terminolohii: Biolohiia, khimiia, medytsyna, S.P. Vasser, I. O. Dudka, V.1. Ermolenko and other - K: Nauk, dumka, 1996, 660 p.
15. Velykyi rosiisko-ukrainskyi politekhnichnyi slovnyk /ed. O.S. Blahovieshchenskoho, Kyiv: Chumatskyi shliakh, 2002, 749 p.
16. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk: 160 000 sliv, Uklad., I.O. Annina, H.N. Horiushyna, I. S. Hnatiuk and other; ed. d-ra filol. nauk, prof. V.V. Zhaivoronka, K: Abrys, 2003, 1404 p.
17. Ponomariv OD. Kultura slova: Movnostylistychni porady: Navch. posibnyk, K: Lybid, 1999. -240 p.
18. Liebiediev Ye.V., IshchukIu.L., Bratychak M.M. Slovnyk z mastylnykh materialiv i tekhniky mashchennia, Lviv: Lvivska politekhnika, 2003, 564 p.
19. Etymolohichnyi slovnyk, Red. kol. O.S. Melnychuk (hol. red.) and other, in-t movoznavstva im. O.O. Potebni, K: Naukova dumka, 1989, T. Z - 552 p.
20. Biorozshchepliuvanist naftoproduktiv i problemy biosfery /Yu.L. Ishchuk, Ye.V. Kobylianskyi, B.F. Kochirko and other //Naft, i hazova prom-st, 2004. -No 1. -P. 57-60.
21. Nova klasyfikatsiia mastyl za ekspluatatsiinymy vlastyvostiamy, Yu.L. Ishchuk, Ye.V. Kobylianskyi, O.R. Kravchenko and other //Naft, i hazova prom-st, 2004, Nb 2, P. 53-55.
22. Hinzburh. M., Ishchuk Yu., Kobylianskyi Ye., Kovalenko S., Yarmoliuk B. Ukrainska naftokhimichna terminosystema, Visnyk NAN Ukrainy, u drutsi.
23. Encyklopedia techniki. Chemia /Red.naczelny mgr. ini. H. Chmelewski //Warszawa: Wyd. naukowo-techn., 1965, 850 s.
24. Khimicheskaia entsiklopediia v 5 tomakh, Hl. red. I.L. Knuniants, Moskva: Sov.entsiklopediia, Bolshaia Ross, entsiklopediia, 1988-1998.
25. Khimicheskii slovar na 6 iazykakh. Anhlo-nemetsko-ispansko-frantsuzko-polsko-russkii, ed. S. Sobetskoi, V. Khoinskoho i P. Maiorok, Warszawa: Wyd.naukowo-techn., 1966, 1325 s.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми української термінології. – 2004. – №503Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.