Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45164
Title: Концептуальні питання теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів
Other Titles: Концептуальные вопросы теории и практики административно-правового регулирования образования Украины в условиях интеграционных процессов
Conceptual issues of the theory and practice of administrative and legal regulation of education of Ukraine in the conditions of European integration processes
Authors: Хомишин, Ірина Юріївна
Affiliation: Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом
Bibliographic description (Ukraine): Хомишин І. Ю. Концептуальні питання теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ірина Юріївна Хомишин ; Міністерство освіти і науки України, Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом. – Львів, 2019. – 510 с. – Бібліографія: с. 397–472 (665 назв).
Issue Date: 2019
Publisher: Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Science degree: доктор юридичних наук
Defense council: Д 35.052.19
Supervisor: Ортинський, Володимир Львович
Committee members: Гриценко, Володимир Григорович
Тильчик, Ольга Віталіївна
Христинченко, Надія Петрівна
UDC: 342.157.9(477)
Keywords: освіта
адміністративно-правове регулювання освіти
освітня політика
дошкільна освіта
шкільна освіта
інклюзивна освіта
управління освітою
євроінтеграційні процеси
якість освіти
державний нагляд та контроль у сфері освіти
образование
административно-правовое регулирование образования
образовательная политика
дошкольное образование
школьное образование
инклюзивное образование
управление образованием
евроинтеграционные процессы
качество образования
государственный надзор и контроль в сфере образования
education
administrative-legal regulation of education
educational policy
pre-school education
school education
inclusive education
education management
European integration processes
quality of education
state supervision and control in the field of education
Number of pages: 510
Abstract: У дисертації проведено комплексне наукове дослідження концептуальних питань теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів. Розглянуто історіографію проблеми та напрями наукового дослідження, проаналізовано теоретико-методологічні засади наукового дослідження концептуальних питань теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів. Досліджено правові основи формування сучасної державної політики у сфері освіти. З’ясовано зміст і сутність адміністративно-правового регулювання освіти України в контексті державотворчих процесів. Проаналізовано адміністративно-правове регулювання дошкільної освіти, шкільної освіти та інклюзивної освіти в Україні. Проаналізовано формування адміністративно-правового забезпечення вищої освіти. Здійснено аналіз правової політики у сфері освіти у контексті інноваційного розвитку держави. Окреслено основні завдання та принципи формування державної освітньої політики в контексті євроінтеграційних процесів. Визначено правові основи фінансування освіти в Україні як чинник забезпечення конституційних прав на освіту. Проаналізовано зміст та принципи управління освітою. Охарактеризовано адміністративно-правову регламентацію здійснення державного нагляду та контролю в сфері освіти. Окреслено основні тенденції розвитку освіти в умовах європейської інтеграції та глобалізації. Проаналізовано право на освіту в міжнародно-правових актах. В диссертации проведено комплексное научное исследование концептуальных вопросов теории и практики административно-правового регулирования образования Украины в условиях евроинтеграционных процессов. Рассмотрено историографию проблемы и направления научного исследования, проанализированы теоретико-методологические основы научного исследования концептуальных вопросов теории и практики административно-правового регулирования образования Украины в условиях интеграционных процессов. Исследованы правовые основы формирования современной государственной политики в сфере образования. Выяснено содержание и сущность административно-правового регулирования образования Украины в контексте процессов. Проанализированы административно-правовое регулирование дошкольного образования, школьного образования и инклюзивного образования в Украине. Проанализировано формирование админи-стративно-правового обеспечения высшего образования. Сформулирована позиция о том, что административно-правовое регулирование образования в Украине должно задать новые контуры для полноценной реализации государственной стратегии развития образования с учетом мировых и европейских практик и тенденций, в частности: повышение уровня международной включенности в образовательный процесс, развития образовательных информационно-коммуникационных технологий, ориентирования на глобальные рынки образования и партнерство с иностранными учебными заведениями, усиление ориентации на высокие показатели качества образования и в глобальном, и локальном контурах. Административно-правовое регули-рование должно составлять совокупность норм действующего законно-дательства, которыми, в частности, установлены единые принципы, требования и параметры осуществления образовательной деятельности учебных заведений; основания и условия предоставления образователь-ных услуг в рамках образовательного процесса; гарантии обеспечения права на образование; особенности управленческих процедур; основы автономии учебных заведений; стандарты качества образования; ответственность участников образовательного процесса и т.д. Осуществлен анализ правовой политики в сфере образования в контексте инновационного развития государства. Определены основные задачи и принципы формирования государственной образовательной политики в контексте евроинтеграционных процессов; Определены правовые основы финансирования образования в Украине как фактор обеспечения конституционных прав на образование. Проанализировано содержание и принципы управления образованием. Охарактеризованы административно-правовую регламентацию осуществления государственного надзора и контроля в сфере образования. Определены основные тенденции развития образования в условиях европейской интеграции и глобализации. Проанализированы право на образование в международно-правовых актах. Lviv, 2019. In the dissertation the complex scientific research of conceptual questions of theory and practice of administrative-legal regulation of education of Ukraine in the conditions of European integration processes is carried out. The historiography of problems and directions of scientific research is considered, the theoretical and methodological principles of scientific research of conceptual questions of theory and practice of administrative-legal regulation of education of Ukraine in the conditions of European integration processes are analyzed. The legal principles of formation of the modern state policy in the field of education are explored. The content and essence of the administrative-legal regulation of education of Ukraine in the context of state-building processes are determined. The administrative-legal regulation of preschool education, school education and inclusive education in Ukraine is analyzed. The formation of administrative and legal support of higher education is analyzed. The analysis of legal policy in the field of education in the context of innovative development of the state is carried out. The main tasks and principles of formation of state educational policy in the context of European integration processes are outlined; The legal basis for financing education in Ukraine as a factor in ensuring the constitutional rights to education is determined. The content and principles of education management are analyzed. The administrative and legal regulation of the state supervision and control in the field of education is described. The main tendencies of education development in the conditions of European integration and globalization are outlined. The right to education in international legal acts is analyzed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45164
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Khomychyn.pdfАвтореферат дисертації404,04 kBAdobe PDFView/Open
dysertaciyna_robota_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_doktora_yurydychnyh_nauk_homyshyn_i.yu_.pdfДисертаційна робота4,75 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n._prof._grycenka_v.g.pdfВідгук офіційного опонента2,59 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n._prof._hrystynchenko_n.p.pdfВідгук офіційного опонента1,59 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n._prof._tylchyk_o.v.pdfВідгук офіційного опонента1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.