Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45003
Title: Зв’язок радонових і магнітних аномалій на території Українського щита та міста Києва
Other Titles: The link of radon and magnetic anomalies on the territory of Ukrainian shield and Kyiv
Связь радоновых и магнитных аномалий на территории Украинского щита и города Киев
Authors: Орлюк, М.
Марченко, А.
Яцевський, П.
Orlyuk, M.
Marchenko, A.
Yatsevskyi, P.
Орлюк, М.
Марченко, А.
Яцевский, П.
Affiliation: Інститут геофізики ім. С. І. Суботіна НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Институт геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины
Киевский национальный университет имени ТарасаШевченко
Bibliographic description (Ukraine): Орлюк М. Зв’язок радонових і магнітних аномалій на території Українського щита та міста Києва / М. Орлюк, А. Марченко, П. Яцевський // Геодинаміка : науковий журнал. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 1 (24). — С. 80–90.
Bibliographic description (International): Orlyuk M. The link of radon and magnetic anomalies on the territory of Ukrainian shield and Kyiv / M. Orlyuk, A. Marchenko, P. Yatsevskyi // Heodynamika : naukovyi zhurnal. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 1 (24). — P. 80–90.
Is part of: Геодинаміка : науковий журнал, 1 (24), 2018
Journal/Collection: Геодинаміка : науковий журнал
Issue: 1 (24)
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 550.38
551.521.2
Keywords: Український щит
Київ
розлом
радон
магнітне поле
Ukrainian shield
Kyiv
faults
radon
magnetic field
Украинский щит
Киев
разлом
радон
магнитное поле
Number of pages: 11
Page range: 80-90
Start page: 80
End page: 90
Abstract: Мета дослідження – виявлення на території України та м. Києва зв’язку між геомагнітними і радоновими аномаліями під час вивчення геоекологічної обстановки території та оцінки її екологічної безпеки. Геомагнітні та радонові аномальні поля є суттєвими геофізичними чинниками навколишнього середовища, які значною мірою визначають його екологічний стан. Спільний аналіз геомагнітних і радонових аномалій дасть змогу обґрунтованіше виділяти екологічно небезпечні зони, які не є такими за одним з цих факторів. Методика дослідження полягає в застосуванні дискримінантного виявлення кореляційно-генетичних зв’язків між даними про радоноактивність порід фундаменту, що отримана за польовими і лабораторними визначенням на невеликій площі, з аномальним магнітним полем та розломами, і подальшого поширення знайденої закономірності на всю територію вивчення. Результати: для території Українського щита виявлено кореляцію радонових і уранових аномалій з від’ємними магнітними аномаліями регіонального і локального класів і з розломами та зонами тріщинуватості, по яких радон надходить на земну поверхню. Максимальна кількість радону встановлена в геодинамічних активних зонах покривних відкладів, які пов’язані з розривними порушеннями в корінних породах. Виконано аналіз природних і техногенних магнітних і радонових аномалій на території Києва, а також у різних спорудах, приміщеннях і у метрополітені. Наукова новизна дослідження визначається тим, що вперше на території України проведено сумісний аналіз магнітного поля з радоновими аномаліями і розломами. Показано, що як на регіональному, так і локальному рівні уранові, радонові аномалії і родовища пов’язані переважно з негативними аномаліями геомагнітного поля різних класів або приурочені до їх градієнтних зон. Практична значущість: запропоновано фізико-мінералогічне і тектонічне обґрунтування такого зв’язку, а також виявлені місця з перевищенням допустимих норм магнітного поля і радіаційного випромінювання.
The aim of this research is to detect the connection between geomagnetic and radon anomalies in the area of Kyiv Ukraine, studying the geoecological situation of the territory, and assessing its ecological safety. Geomagnetic and radon abnormal fields are significant geophysical factors of the environment, which largely determine the ecological state. Used method is based on discriminant detection of correlation-genetic relationships between data of radon activity of basement rocks (determinated in the field and in laboratory) on a small area with magnetic fields and then spreading the found regularity to the entire study area. Results: for the Ukrainian shield territory found a correlation of radon and uranium anomalies with negative regional and local magnetic anomalies, faults and fracture zones, where radon enters to the Earth's surface. The analysis of natural and man-made magnetic and radon anomalies in the territory of Kiev, as well as in various buildings premises, and underground has been carried out. Originality of the research is determined by the fact that for the first time in Ukraine a comparative analysis of the magnetic field with radon anomalies has been conducted. The practical significance: the authors proposed physical, mineralogical, and tectonic justification of this link and found territories with an excess of allowable magnetic field and radiation.
Цель исследования – выявление на территории Украины и в г. Киеве связи между геомагнитными и радоновыми аномалиями при изучении геоэкологической обстановки территории и оценке ее экологической безопасности. Геомагнитные и радоновые аномальные поля являются существенными геофизическими факторами окружающей среды, которые в значительной степени определяют ее экологическое состояние. Совместный анализ геомагнитных и радоновых аномалий позволит более обоснованно выделять экологически опасные зоны, которые не являются таковыми по одному из этих факторов. Методика исследования заключается в применении дискриминантного выявления корреляционно-генетических связей между данными о радоноактивности пород фундамента, полученной по полевым и лабораторным определениям на небольшой площади с аномальным магнитным полем, разломами, и распространения затем найденной закономерности на всю территорию изучения. Результаты: для территории Украинского щита выявлена корреляция радоновых и урановых аномалий с отрицательными магнитными аномалиями регионального и локального классов и с разломами и зонами трещиноватости, по которым радон поступает на земную поверхность. Максимальное количество радона установлено в геодинамических активных зонах покровных отложений, связанных с разрывными нарушениями в коренных породах. Выполнен анализ природных и техногенных магнитных и радоновых аномалий на территории Киева, а также в различных сооружениях, помещениях и метрополитене. Научная новизна исследования определяется тем, что впервые на территории Украины проведен совместимый анализ магнитного поля с радоновыми аномалиями и разломами. Показано, что как на региональном, так и локальном уровне урановые, радоновые аномалии и месторождения связаны в основном с отрицательными аномалиями геомагнитного поля разных классов или приурочены к градиентным зонам. Практическая значимость: предложено физико-минералогическое и тектоническое обоснование такой связи, а также выявлены места с превышением допустимых норм магнитного поля и радиационного излучения.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45003
Copyright owner: © Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2018
© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2018
© Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, 2018
© Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2018
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
© М. І. Орлюк, А. В. Марченко, П. І. Яцевський
References (Ukraine): Алехин В. И. Разломы земной коры как зоны
экологического риска / В. И. Алехин //
Проблемы экологии. – Донецк : Дон НТУ,2004. – № 1. – С. 35–40.
Бекман И. Н. Радиохимия, том I. Радиоактивность
и радиация / И. Н. Бекман. – М. : Онотопринт –2011. – 398 с.
Бекман И. Н. Радон: враг, врач и помощник. /
И. Н. Бекман. – М. : Из-во МГУ – 2000. – 205 с.
Гарецкий Р. Г. Радоновое поле территории
Беларусии его интерпретация / Р. Г. Гарецкий,
А. К. Карабанов, Г. И. Каратаев // Літасфера. –2017. – 1(46). – С. 113–128.
Гарецкий Р. Г. Отражение радоновых аномалий в
магнитном поле и тектонических элементах
Беларуси / Р. Г. Гарецкий, Г. И. Каратаев,
А. В. Матвеев // Геофизический журнал. –2016. – № 5, Т. 38. – С. 40–48.
Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000 – Дніпровсько-Донецька серія –
Аркуш М-36-ХІІІ (Київ). Пояснювальна
записка / О. Б. Ковальов та ін. – К. :
Північукргеологія, 2001.
Диденко П. И. Влияние радона на население
Украины / П. И. Диденко // Техногенно-
екологічна безпека та цивільний захист. –2012. – № 4. – С. 60–67.
Диденко П. И. Экологические аспекты воздейст-
вия радона на население / П. И. Диденко //
Техногенно-екологічна безпека та цивільний
захист. – 2011. – № 6. – С. 72–81.
Діденко П. І. Радон підземних вод України /
П. І. Діденко // Техногенно-екологічна безпека
та цивільний захист. – 2011. – № 3. –С. 123–128.
Добринин В. М. Петрофизика (Физика горных
пород). / В. М. Добринин, Б. Ю. Вен-
дельштейн, Д. А. Кожевников. – М. : Нефть и
газ. – 2004. – 368 с.
Дмитренко К. Э., Попенко Т. А. Геохимические
индикаторы зон экологического риска /
К. Э. Дмитренко, Т. А. Попенко // Пошукова та
екологічна геохімія. – 2014. – № 1–2 (14–15). –С. 53–55.
Іванов Є. А. Радіоекологічні дослідження : навч.-
метод. посіб. / Є. А. Іванов. – Л. : Видавничий
центр Нац. бібліотеки імені Івана Франка –2004. – 149 с.
Евдокимов Д. М. Выделение радоноопасных зон
по данным аэрогамма-спектрометрии /
Евдокимов Д. М., Л. Н. Солодовникова. – Х. :
Метрологія. – 2012. – С. 584–591.
Ентин, В. А. Геофизическая основа тектоничес-
ской карты Украины масштаба 1 : 1 000 000 //
Геофизичесский журнал. – 2005. – Т. 27. –№ 1 – С. 74–85.
Жовинский Э. Я. Радон в окружающей среде
г. Киев и г. Афины / Э. Я. Жовинский,
Н. О. Крюченко // Пошукова та екологічна
геохімія. – 2007. – № 1 (6).
Жовинский Э. Я. Связь гидрогеохимических ано-
малий радона и фтора с участками тектони-
ческих нарушений (на примере г. Киев) /
Э. Я. Жовинский, И. Л. Комов, П. И. Диденко,
Н. Н. Макаренко, Н. O. Крюченко // Пошукова та
екологічна геохімія. – 2004. – №4 – С. 56–60.
Карабанов А. К., Карта радонового риска Респуб-
лики Беларусь / А. К. Карабанов, Л. А.Чунихин,
Д. Н. Дроздов, А. Л. Чеховский, И. В. Жук,
О. И. Ярошевич, М. В. Конопелько //
Природные ресурсы. – 2015. – № 2. – С. 73–79.
Кировоградский рудный район. Глубинное
строение. Тектонофизический анализ. Мес-
торождения рудных полезных ископаемых /
Под. ред. В. И. Старостенко, О. Б. Гинтова. –
К. : Прастыи луды. – 2013. – 500 ст.
Крутиховская З. А. Магнитная модель и структура
земной коры Украинского щита /
З. А. Крутиховская, И. К. Пашкевич,
И. М. Силина. – К. : Наук. думка, 1982. – 216 с.
Орлюк М. І. Магнітне екологічне поле мегаполісу
(на прикладі м. Києва) / М. І. Орлюк,
А. О. Роменець // Екологія і Природокористу-
вання. – 2004. – № 7. – С. 142–147.
Орлюк М. І. Геофізична екологія – основні задачі
та шляхи їх розв’язку / М. І. Орлюк //
Геофизический журнал. – 2001. – Т. 23. –№ 1. – С. 49–59.
Орлюк М. І. Геомагнітне поле України: еколо-
гічний аспект / М. І. Орлюк, А. О. Роменець //
Геолог України. – 2003. – № 1. – С. 64–71
Основные проблемы радоновой безопасности /
колектив авторов – К. : Логос, 2005. – 351 с.
Панаіт Е. В. Особливості розподілу радону в під-
ґрунтовому повітрі / Панаіт Е. В. // Пошукова
та екологічна геохімія. – 2013. – № 1 (13) –
С. 25–29.
Пастернак Н. Д. До питання морфоструктурного
аналізу території міста Києва та його око-
лиць / Н. Д. Пастернак // Міжвідом. наук. зб.
Фізична географія та геоморфологія. – 2009. –№ 56. – С. 221–230.
Перспективи розвитку уранової сировинної бази
ядерної енергетики України / В. Г. Верховцев,
Г. В. Лисиченко, Ю. Л. Забулонов, Д. К. Воз-
няк, П. І. Діденко, В. Б. Коваль, О. О. Крамар,
Б. Ф. Мельниченко, О. В. Ноженко, М. П. Се-
менюк, В. О. Синицин, К. Г. Сущук,
Ю. Є. Тищенко, Ю. О. Фомін, В. Г. Швайко,
Ю. В Юськів., М. О. Ярощук. – К. : Наук.
думка, 2014. – 333 с.
Резинкина М. М. Ослабление геомагнитного поля
в многоквартирных домах различных проек-
тов / М. М. Резинкина, Д. Е. Пелевин,
Ю. Д. Думанский, С. В. Биткин // Гігієна
населених місць. – 2009. – № 54. – С. 209–216.
Старостенко В. И. Киев: геология и геофизика ок-
ружающей среды и факторы, неблагоприятно
на нее влияющие / В. И. Старостенко, П. И.
Баран, Н. Е. Барщевский // Геофизический
журнал. – 2001. – Т. 23. – №4. – С. 3–39.
Фомин Ю. А. Щелочные полевые шпаты урано-
носных альбититов центральной части украинс-
кого щита / Ю. А. Фомин, Е. Е. Лазаренко // Сб.
науч. трудов Института геохимии окружающей
среды. – 2010. – Вып. 18. – С. 57–72.
Garetsky R. G. project 571 Radon, Health and Natural
Hazards (2009–2014). Summary report: From the
National Committee of Belarus on the
International Geological Correlation Program
(IGCP) on the activity in 2010.
IAEA Nuclear energy series publications Advances in
airborne and ground geophysical methods for
uranium exploration. – Vienna, 2013. – 59 р.
Komov I. L. Monitoring of radon in Ukraine. Proceedings
of the 2003 International Radon Symposium –
Vol. II American Association of Radon Scientists
and Technologists, Inc., October 5–8, 2003.
Komov I. L. Methods and Facilities for the
Assessment of the Radon-Hazard Potential. Kyiv,
Logos., 2004. 416 p.
Orlyuk M. Natural and technogenic components of
megalopolis magnetic field / M. Orlyuk,
A. Romenets, I. Orliuk // Geophysical Journal,2016, No. 1, Т. 38, pp.78–85.
Rusov V. D. The peculiarities of cross-correlation
between two secondary precursors – Radon and
magnetic field variations, induced by stress
transfer changes / V. D. Rusov, V. Yu. Maksymchuk,
R. Ilić, V. M. Pavlovych, R. Jaćimović,
V. G. Bakhmutov, O. Kakaev, V. N. Vaschenko,
J. Skvarč, L. Hanžič, J. Vaupotič, M. E.
Beglaryan, E. P. Linnik, D. N. Saranuk, V. P.
Smolyar, A. A. Gudyma. – Radiation
Measurements. – Vol. 64, May 2014, P. 9–22.
Standart of Building Biology Testing methods: SBM-2008, Germany: Institut fur Baubiologie +
Okologie. IBM, 2008, 5 p.
References (International): Alekhin, V. I. (2004). Faults of the Earth’s crust as zones of ecological risk. Problemy ekologii. Doneck: Don NTU, 1, 35–40. (In Russian).
Beckman, I. N. (2011). Radiochemistry, tom 1. Radioactivity and radiation, Moscow: Ontoprint. (In Russian)
Beckman, I. N. (2000). Radon: the enemy, the doctor and the assistant. Radiochemistry. Moscow: MГУ. (In
Russian).
Garetsky, R. G, Karabanov, А. К., Karataev, G. I. (2017). Radon field on the territory of Belarus and its
interpretation. Lítasfera, 1(46), 113–128. (In Russian).
Garetsky, R. G., Karataev, G. I., Matveyev, A. V. (2016). Reflection of radon anomalies in the magnetic field
and tectonic elements of Belarus. Geophysical Journal, 5, 40–48 (In Russian).
State geological map of Ukraine scale 1: 200 000. (2001). Dnieper-Donetsk series. Sheet M-36 XIII, Kyiv,
Pivnichukrgeologhiya. (In Ukrainian).
Didenko, P. I. (2012). Effect of radon on the population of Ukraine. Technogenic-ecological safety and civil
protection, 4, 60–67. (In Russian).
Didenko, P. I. (2011). Environmental aspects of radon exposure on population. Technogenic-ecological safety
and civil protection., 6, 72–81 (In Russian).
Didenko, P. I. (2011). Radon of ground waters of Ukraine. Technogenic-ecological safety and civil protection, 3,123–128 (In Ukrainian).
Dobrynyn, V. M., Vendelshteyn, B. Y. & Kozhevnykov, D. A. (2004). Petrophysics (Physics of rocks). Moscow,
Neft i gaz. (In Russian).
Dmytrenko, K. E., Popenko, T. A. (2014). Geochemical indicators zones of ecological risk. Exploration and
environmental geochemistry, 1–2 (14–15), 53–55 (In Ukrainian).
Ivanov, E. A. (2004). Radioecological research. Lviv, Publishing Center of Ivan Franko National Library. (In
Ukrainian).
Evdokimov, D. M, Solodovnikova, L. N. (2012). Detection of radon-hazardous zones according to aerogammaspectrometry
data. Metrology-2012, 584–591 (In Russian).
Entin, V. A. (2005). Geophysical basis tectonic map of Ukraine, scale 1: 1 000 000. Heofizychnyy zhurnal,27(1), 74–85 (In Russian).
Zhovinsky, E. Y., & Kryuchenko, N. O. (2007). Radon in the environment in Kyiv and Athens. Exploration and
environmental geochemistry, 1, 32–35 (In Russian).
Zhovinsky, E. Y., Komov, I. L., Didenko, P. I., Makarenko, N. N., Kryuchenko, N. 0. (2004). Relationship
between hydrogeochemical anomalies of radon and fluorine with areas of tectonic disturbances (by the
example of Kyiv). Exploration and environmental geochemistry, 4, 56–60. (In Russian).
Karabanov, A. K., Chunikhin, A. A., Drozdov, D. N., Chekhov, A. L., Zhuk, I. V., Yaroshevich, O. I.,
Konopelko, M. V. (2015). The map of radon risk of the Republic of Belarus. Prirodnye resursy, 2, 73–79 (In
Russian).
Starostenko, V. I., Gintov, O. B. (Eds). (2013). The Kirovograd ore area. Deep structure. Tectonophysical
analysis. Ore deposits. Kyiv: Prastiye ludi. (In Russian).
Krutikhovskaya, Z. A., Pashkevich, I. K. & Silina, I. M. (1982). Magnetic model and structure of the Earth's
crust of the Ukrainian Shield]. Kyiv: Nauk. dumka. (In Russian).
Orlyuk, M. I., Romenets А. А. (2004). Magnetic ecological field of a megalopolis (on an example of
Kyiv). zbirnyk Ekologiya i Pryrodokorystuvannya, 142–147 (in Ukrainian).
Orlyuk, М. І. (2001). Geophysical ecology – the main tasks and ways of their solution. Geophysical Journal,23(1), 49–50. (in Ukrainian).
Orlyuk, М. І., & Romenets, А. О. (2003). Geomagnetic field of Ukraine: ecological aspect. Geologist of
Ukraine, 1, 64–70 (In Ukrainian).
The main problems of radon safety. (2005). Kyiv: Logos [in Russian].
Panait, E. V. (2013). Features of the radon distribution in subsurface air. Exploration and environmental
geochemistry, 1(13), 25–29.(In Ukrainian).
Pasternak, N. D. (2009). To the question about morphostructural analysis for Kyiv and region. Physical
geography and geomorphology. Interdepartmental scientific collection, 56, 221–230 (In Ukrainian).
Verhovtsev, V. G., Lisichenko, G. V., Zabulonov, Yu. L., Voznyak, D. K., Didenko, P. I., Koval, V. B. …
Yaroshchuk, M. O. (2014). Prospects for the development of uranium resource base of nuclear power of
Ukraine. Kyiv: Nauk. Dumka. In Ukrainian).
Rezinkina, M., Pelevin, D., Dumanskiy, Yu., Bitkin, S. (2009). Geomagnetic field attenuation in apartment
houses of different structure. Gigiena naselenykh mists, 54, 209–216 (in Russian).
Starostenko, V. I., Baran, P. I., Barshchevskiy, N. Ye. (2001). Geology and geophysics of the environment and
factors that adversely affect it. Heofizychnyy zhurnal, 23, 4, 3–39 (in Russian).
Fomin, Y., Lasarenko, H. (2010). Feldspars of uranium-bearing albitites of the central part of Ukrainian shield.
Collected papers Institute of Environmental Geochemistry, 18, 57–72 (In Russian).
Garetsky, R. G. (2009-2014). project 571 Radon, Health and Natural Hazards. Summary report: From the
National Committee of Belarus on the International Geological Correlation Program (IGCP) on the activity
in 2010.
IAEA Nuclear energy series publications Advances in airborne and ground geophysical methods for uranium
exploration. (2013). Vienna.
Komov I. L. (2003). Monitoring of radon in Ukraine Proceedings of the 2003 International Radon Symposium.
American Association of Radon Scientists and Technologists, Inc., II, October 5–8.
Komov, I. L. (2004). Methods and Facilities for the Assessment of the Radon-Hazard Potential, Kyiv: Logos.
Orlyuk, M., Romenets, A., Orliuk, I. (2016). Natural and technogenic components of megalopolis magnetic
field, Geophysical Journal, .38(1), 78–85.
Rusov, V. D., Maksymchuk, V. Yu., Ilić, R., Pavlovych, V. M., Jaćimović R., Bakhmutov, V. G., …
Gudyma, A. A. (2014). The peculiarities of cross-correlation between two secondary precursors – Radon
and magnetic field variations, induced by stress transfer changes. Radiation Measurements, 64, 9–22.
Standart of Building Biology Testing methods: SBM-2008, Germany: Institut fur Baubiologie + Okologie. IBM.(2008).
Content type: Article
Appears in Collections:Геодинаміка. – 2018. – №1(24)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.