Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44987
Title: A study of devices used for geometric parameter measurement of engineering building construction
Other Titles: Дослідження приладів для вимірювання геометричних параметрів конструкцій інженерних споруд
Authors: Віват, А.
Церклевич, А.
Смірнова, О.
Vivat, A.
Tserklevych, A.
Smirnova, O.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Vivat A. A study of devices used for geometric parameter measurement of engineering building construction / A. Vivat, A. Tserklevych, O. Smirnova // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 87. — С. 21–29.
Bibliographic description (International): Vivat A. A study of devices used for geometric parameter measurement of engineering building construction / A. Vivat, A. Tserklevych, O. Smirnova // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia : mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — Vol 87. — P. 21–29.
Is part of: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник (87), 2018
Journal/Collection: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник
Volume: 87
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 528.4
Keywords: технічні і високоточні вимірювання
еталонний лінійний базис
дослідження електронних тахеометрів
приладова поправка
лінійно-кутові виміри
оптимізація геодезичних вимірювань
technical measurements
precision measurements
standard linear basis
study of electronic tacheometers
instrument correction
linear angular measurements
optimization of geodetic measurements
Number of pages: 9
Page range: 21-29
Start page: 21
End page: 29
Abstract: Мета. Виконати дослідження можливостей електронних тахеометрів щодо контролю ними геометричних параметрів інженерних конструкцій. Методика. Проаналізовано нормативну літературу на виконання геодезичних робіт у промисловому виробництві та будівництві. Досліджено методи та прилади, які застосовують для цього. Результати. Запропоновано використовувати для таких задач електронний тахеометр та спеціальну методику. Для цього проведено дослідження віддалеміра електронного тахеометра. Для контролю виміру віддалей безпосередньо на будівельному майданчику розроблено установку з десятиметрового інварного дроту, яку попередньо повірено на еталоні 1-го розряду у науково дослідному інституті метрології з точністю, що не перевищувала 0,01 мм. Розроблено методику передачі еталонної віддалі, в якій використано спеціальні сфери та геодезичні пункти закріплені отвором. Для прямих вимірів відрізків досліджено методику натягу інварного дроту, а також виконано механічне врівноваження гирьової системи. Контроль кутових величин приладу здійснено на метрологічній установці вищого порядку. Встановлено вплив неперпендикулярності осей та ексцентриситету на точність виміру кутів. Для оптимізації наведення на світловідбивну марку проведено дослідження рисунка марки та спеціального кронштейна, що дало можливість з точністю в межах 10º зорієнтувати марку перпендикулярно до світлового променя електронного тахеометра. Також досліджено трипельпризму і встановлено залежність між висотою, діаметром та центром відбиття. Розроблено конструкцію сферичного відбивача та підставки для прокладання ходів з компенсацією похибок центрування, редукції та виміру висот для приладу і відбивача. Розроблено конструкцію кронштейна (вектора) з двома відбивачами для виконання обмірних робіт. Розроблено тримірну модель промислового об’єкта для оптимального планування місць для закріплення геодезичної основи та перехідних точок для встановлення електронного тахеометра. Наукова новизна Метод врівноваження сил у геодезичному штативі можна розглядати як основу для започаткування автоматизації центрування приладу. Оптичний розрахунок трипельпризми можна застосувати для визначення постійної поправки геодезичного приладу без вимірів на базисі. Розрахунок оптимального зображення геодезичної марки забезпечує однозначність візування та підвищує точність кутових вимірювань. Практична значущість. Користуючись розробленою методикою, можна будь-яким електронним тахеометром визначити просторові координати інженерної конструкції з контролем вимірів та оптимальною їхньою точністю.
To study the abilities of electronic tacheometers to control geometric parameters of engineering constructions. Methods. The analysis of standard-setting documents for conducting geodetic works in industrial production and construction was carried out. The methods and devices used for this purpose were explored. Results. It is proposed to use electronic tacheometer and special methodology for such tasks. For this purpose, the research of a distance-measuring theodolite of an electronic tacheometer was conducted. In order to control the measurement of distances directly on the construction site, a 10-meter invar wire stand was developed, which was previously tested at the 1st-grade standard in the research institute of metrology with an accuracy of no greater than 0.01 mm. The method of transmission of reference distances, where special spheres and geodetic points are fixed by an aperture were developed. For direct measurements of the sections, the method of invar wire tensing was investigated, and mechanical balancing of the weighing system was performed. The control of the instrument's angular values was fulfilled on a higher-order metrological installation. The influence of non-perpendicular axes and eccentricity on the accuracy of angles measurement was established. To optimize pointing at a reflective mark, the design of the mark and the special bracket, which with the accuracy of not worse than 100, orientates the mark perpendicularly to the light beam of an electronic tachometer, was researched. The triple prism was also investigated, the relationship between height, diameter and reflection center was established. The design of a spherical reflector and a stand for laying runs with compensation of centering, reduction, and heights measurement of a device-reflector was developed. The construction of a bracket (vector) with two reflectors for the measurement work was developed. A threedimensional model of an industrial object for optimal planning of places for fixing a geodetic basis and transition points of an electronic tacheometer was elaborated. Scientific novelty. The method of balancing forces in a geodetic tripod can be considered as the basis for the initiation of an automated centering of a device. Optical calculation of a triple prism can be used to determine a permanent of a geodetic device without measurements on the basis. The calculation of the optimal geodetic mark image provides unambiguous visibility and increases the accuracy of angular measurements. Practical significance. Using the developed method, it is possible with the help of any tacheometer to determine the spatial coordinates of an engineering construction with control and optimal accuracy.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44987
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL for reference material: https://metrology
References (Ukraine): Baran P. I. Inzhenerna heodeziia. Kyiv: PAT “VIPOL”,2012, P. 618.
Bihter Erol. Evaluation of High-Precision Sensors in
Structural Monitoring. Sensors. 2010,DOI:10.3390/s101210803.
Bolshakov V., Vasiutynskyi Y. Yu., Kliushyn E. B. y
dr.]. Metody y prybory vysokotochnykh
heodezycheskykh yzmerenyi v stroytelstve. Moscow:
Nedra, 1976, P. 335.
Borovyi V. O., Burachek V. Vysokotochni inzhenernoheodezychni
vymiriuvannia. Vinnytsia: TOV “Nilan-
LTD”, 2017, P. 236.
Burak. K. Tekhnolohiia rozplanuvalnykh robit i
vykonavchykh zniman z vykorystanniam TPS
[Technology of lay-out works and executive survey
using TPS]. Geodesy, Cartography, and Aerial
Photography. 2011, issue 75, pp. 53–57.
Chyzh I., Tymchyk H. S., Shysh T. O., Afonchyn
N. B. Aberometriia optychnoi systemy oka liudyny.
Kyiv: NTUU KPI, 2013, P. 292.
DBN V.1.3-2:2010. Systema zabezpechennia tochnosti
heometrychnykh parametriv u budivnytstvi.
Heodezychni roboty u budivnytstvi, Chynnyi vid 01.09.2010. Kyiv: Minrehionbud Ukrainy, 2010,P. 49.
DSTU-N B V.1.3-1:2009. Vykonannia vymiriuvan,
rozrakhunok ta kontrol tochnosti heometrychnykh
parametriv, Chynnyi vid 01.10.2010. Kyiv:
Minrehionbud Ukrainy, 2010, P. 71.
ISO 17123-1. Optics and optical instruments. Field
procedures of testing geodetic and surveying
instruments. Part 1: Teory. 2014.
ISO 17123-5. Optics and optical instruments. Field
procedures for testing geodetic and surveying
instruments. Part 5: Total stations. 2018.
Lambyn V. Yssledovanye osobennostei yzmerenyia
rasstoianyi pry nabliudenyiakh na plenochnye
otrazhately. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi
nauky ta vyrobnytstva [Modern achievements in
geodetic science and industry]. 2011, no. 2 (22),pp. 119–123.
Litynskyi V. O., Vivat A., Perii S., Litynskyi S. Sposib
vymiriuvannia vzirtsevoho bazysa 2-ho rozriadu dlia
etalonuvannia elektronnykh takheometriv. Geodesy,
Cartography, and Aerial Photography. Lviv 2015,
issue 81, pp. 59–65.
LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960 2014.
Available at: https://metrology. leica-geosystems.
com/downloads123/m1/metrology/general/brochures/Leica%20AT960 %20brochure_ru. pdf.
Perii S. S. et al. Vyznachennia intervaliv etalonnoho
Berezhanskoho bazysa metodom fotofiksatsii.
Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. issue 3. Seriia heohrafiia i zemleustrii.
Pryrodokorystuvannia. 2014, p. 93–95.
Romanyshyn I., Malitskyi A., Lozynskyi
V. Klasyfikatsiia ta osnovni kharakterystyky
nazemnykh 3D-skaneriv. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva [Modern
achievements in geodetic science and industry]. 2012,
issue II (24), pp. 69–74.
Rusynom M. M. Habarytnye raschety optycheskykh
system. Moscow: HOSHEOLTEKhYZDAT, 1963,P. 397.
Vivat. A. I., Litynskyi V., Litynskyi S. Tochnist
vyznachennia polozhennia tochok metodom
obernenoi zasichky. Mizhnarodna naukova
konferentsiia “Inowacyjne technologie geodezyjne”.
Zheshuv, Poland, 10–12 June 2015.
Vivat. A. I., Litynskyi V., Litynskyi S. Metodyka
stvorennia opornoi merezhi dlia zabezpechennia
budivnytstva sporud ta sposterezhen za yikhnimy
deformatsiiamy. Mizhnarodna naukovo-tekhnichna
konferentsiia Heoforum. Zb. nauk. pr. Lviv, 2016.
Voitenko S., Shults R., Voitenko S. Heodezychne
zabezpechennia vlashtuvannia pokrivli NSK
“Olimpiiskyi, Suchasni dosiahnennia heodezychnoi
nauky ta vyrobnytstva [Modern achievements in
geodetic science and industry]. 2010, no. 1 (19,pp. 185–192.
Werner Lienhart. Geotechnical monitoring using total
stations and laser scanners. J Civil Struct Health
Monit, 7, 2017, pp. 315–324, DOI 10.1007/s13349-017-0228-5.
References (International): Baran P. I. Inzhenerna heodeziia. Kyiv: PAT "VIPOL",2012, P. 618.
Bihter Erol. Evaluation of High-Precision Sensors in
Structural Monitoring. Sensors. 2010,DOI:10.3390/s101210803.
Bolshakov V., Vasiutynskyi Y. Yu., Kliushyn E. B. y
dr.]. Metody y prybory vysokotochnykh
heodezycheskykh yzmerenyi v stroytelstve. Moscow:
Nedra, 1976, P. 335.
Borovyi V. O., Burachek V. Vysokotochni inzhenernoheodezychni
vymiriuvannia. Vinnytsia: TOV "Nilan-
LTD", 2017, P. 236.
Burak. K. Tekhnolohiia rozplanuvalnykh robit i
vykonavchykh zniman z vykorystanniam TPS
[Technology of lay-out works and executive survey
using TPS]. Geodesy, Cartography, and Aerial
Photography. 2011, issue 75, pp. 53–57.
Chyzh I., Tymchyk H. S., Shysh T. O., Afonchyn
N. B. Aberometriia optychnoi systemy oka liudyny.
Kyiv: NTUU KPI, 2013, P. 292.
DBN V.1.3-2:2010. Systema zabezpechennia tochnosti
heometrychnykh parametriv u budivnytstvi.
Heodezychni roboty u budivnytstvi, Chynnyi vid 01.09.2010. Kyiv: Minrehionbud Ukrainy, 2010,P. 49.
DSTU-N B V.1.3-1:2009. Vykonannia vymiriuvan,
rozrakhunok ta kontrol tochnosti heometrychnykh
parametriv, Chynnyi vid 01.10.2010. Kyiv:
Minrehionbud Ukrainy, 2010, P. 71.
ISO 17123-1. Optics and optical instruments. Field
procedures of testing geodetic and surveying
instruments. Part 1: Teory. 2014.
ISO 17123-5. Optics and optical instruments. Field
procedures for testing geodetic and surveying
instruments. Part 5: Total stations. 2018.
Lambyn V. Yssledovanye osobennostei yzmerenyia
rasstoianyi pry nabliudenyiakh na plenochnye
otrazhately. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi
nauky ta vyrobnytstva [Modern achievements in
geodetic science and industry]. 2011, no. 2 (22),pp. 119–123.
Litynskyi V. O., Vivat A., Perii S., Litynskyi S. Sposib
vymiriuvannia vzirtsevoho bazysa 2-ho rozriadu dlia
etalonuvannia elektronnykh takheometriv. Geodesy,
Cartography, and Aerial Photography. Lviv 2015,
issue 81, pp. 59–65.
LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960 2014.
Available at: https://metrology. leica-geosystems.
com/downloads123/m1/metrology/general/brochures/Leica%20AT960 %20brochure_ru. pdf.
Perii S. S. et al. Vyznachennia intervaliv etalonnoho
Berezhanskoho bazysa metodom fotofiksatsii.
Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. issue 3. Seriia heohrafiia i zemleustrii.
Pryrodokorystuvannia. 2014, p. 93–95.
Romanyshyn I., Malitskyi A., Lozynskyi
V. Klasyfikatsiia ta osnovni kharakterystyky
nazemnykh 3D-skaneriv. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva [Modern
achievements in geodetic science and industry]. 2012,
issue II (24), pp. 69–74.
Rusynom M. M. Habarytnye raschety optycheskykh
system. Moscow: HOSHEOLTEKhYZDAT, 1963,P. 397.
Vivat. A. I., Litynskyi V., Litynskyi S. Tochnist
vyznachennia polozhennia tochok metodom
obernenoi zasichky. Mizhnarodna naukova
konferentsiia "Inowacyjne technologie geodezyjne".
Zheshuv, Poland, 10–12 June 2015.
Vivat. A. I., Litynskyi V., Litynskyi S. Metodyka
stvorennia opornoi merezhi dlia zabezpechennia
budivnytstva sporud ta sposterezhen za yikhnimy
deformatsiiamy. Mizhnarodna naukovo-tekhnichna
konferentsiia Heoforum. Zb. nauk. pr. Lviv, 2016.
Voitenko S., Shults R., Voitenko S. Heodezychne
zabezpechennia vlashtuvannia pokrivli NSK
"Olimpiiskyi, Suchasni dosiahnennia heodezychnoi
nauky ta vyrobnytstva [Modern achievements in
geodetic science and industry]. 2010, no. 1 (19,pp. 185–192.
Werner Lienhart. Geotechnical monitoring using total
stations and laser scanners. J Civil Struct Health
Monit, 7, 2017, pp. 315–324, DOI 10.1007/s13349-017-0228-5.
Content type: Article
Appears in Collections:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2018. – Випуск 87Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.