Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44983
Title: Geoinformation technology of the master plan geospecial profile data sets development
Other Titles: Геоінформаційна технологія розроблення наборів профільних даних генеральних планів
Authors: Максимова, Ю.
Maksymova, Yu.
Affiliation: Київський національний університет будівництва і архітектури
Kyiv National University of Construction and Architecture
Bibliographic description (Ukraine): Maksymova Yu. Geoinformation technology of the master plan geospecial profile data sets development / Yu. Maksymova // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 87. — С. 75–83.
Bibliographic description (International): Maksymova Yu. Geoinformation technology of the master plan geospecial profile data sets development / Yu. Maksymova // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia : mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — Vol 87. — P. 75–83.
Is part of: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник (87), 2018
Journal/Collection: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник
Volume: 87
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 528.48
Keywords: містобудівна документація
набори профільних геопросторових даних
генеральний план
об’єктно-орієнтована модель
база геопросторових даних
urban planning documentation
geospatial profile data sets
master plan
object-oriented model
geospatial data
Number of pages: 9
Page range: 75-83
Start page: 75
End page: 83
Abstract: Мета. Метою дослідження є розроблення об’єктно-орієнтованої геоінформаційної моделі наборів профільних геопросторових даних генеральних планів населених пунктів. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю задоволення сучасних вимог законодавства щодо розроблення в складі графічної частини документації генерального плану наборів профільних геопросторових даних та нагальністю завдань підвищення рівня автоматизації та рівня якості цифрових даних у складі генерального плану для їх подальшого ефективного використання в системі містобудівного кадастру. Методика. Основу методики розроблення геоінформаційної моделі генерального плану становить традиційний підхід до проектування бази даних (БД), що містить рівні концептуального, логічного та фізичного моделювання. Для концептуального моделювання використано уніфіковану мову моделювання UML (Unified Modeling Language), яку рекомендовано як основний засіб моделювання в комплексі міжнародних стандартів з географічної інформації/геоматики та програмний засіб, що підтримує інтерактивний режим створення UML-діаграм Visio. Для реалізації бази геопросторових даних генерального плану та поведінковий складової геоінформаційної моделі використано розширення стандартної мови SQL99 новим типом даних geometry та вбудованими функціями, що забезпечують зберігання, опрацювання і аналіз геопросторових даних у реляційних системах керування базами даних. Запропоновані моделі в досліджені реалізовано в середовищі об’єктно-реляційної СКБД PostgreSQl/Postgis та геоінформаційної системи QGIS. Результати. Виконано типізацію моделей організації наборів профільних геопросторових даних (НПГД) у ГІС та обґрунтовано переваги застосування об’єктно-реляційної моделі даних для підготовки НПГД у складі генерального плану. Запропоновано та реалізовано технологічну модель формування наборів профільних геопросторових даних на основі бази геопросторових даних об’єктів генерального плану. Наведено приклад реалізації методів для автоматизованої побудови зон обмежень генерального плану з використанням SQL-функції. Наукова новизна. Розроблено модель формування наборів профільних геопросторових даних генеральних планів, яка основується на інтеграції об’єктно-реляційних баз даних та геоінформаційних систем та об’єктно-орієнтовану модель геопросторових даних об’єктів генерального плану, реалізація якої в середовищі ОР СКБД забезпечує незалежність даних від засобів та форматів інструментальних геоінформаційних систем. Практична значущість. Запропонована об’єктно-орієнтована модель геопросторових даних генерального плану забезпечує підвищення ефективності створення і використання наборів профільних геопросторових даних генеральних планів в містобудівному кадастрі.
Purpose. The purpose of the research is development of an object-oriented geoformation model of settlements master plans geospatial profile data sets. The topicality of the research is due to the need to meet the current requirements of the legislation on the development of geospatial profile data sets as, considering the importance part of master plan documentation of increasing the level of automation and level of master plan digital data quality for their further effective use in the urban cadastre system. Methodology. The basis of the master plan geoinformation model development methodology is a traditional approach to database (DB) design, which includes levels of conceptual, logical, and physical modeling. For conceptual modeling UML (Unified Modeling Language) is used, which is recommended as the main modeling tool in the geographic information/geomatics complex of international standards. A software tool that supports the interactive mode of creating UML diagrams Visio is used. For implementation of the master plan geospatial data base and the behavioral component of the geoinformation model, the expansion of the standard language SQL99 with the new geometry data type and built-in functions that provide storage, processing, and analysis of geospatial data in relational database management systems are used. The proposed models in the research is realized in the object-relational DBMS PostgreSQl/postgis and geographic information system QGIS. Results. The typization of the geospatial profile data sets’ organization models is done in GIS. The advantages of object-relational data model for the preparation of geospatial profile data sets in the framework of the master plan were substantiated. A technological model for the formation of geospatial profile data sets based on the geospatial data base of the master plan objects data base was proposed and implemented. An example of the implementation of methods for the master plan restrictions zones automated construction using SQL-function is given. Scientific novelty. The master plans geospatial profile data sets formation model was developed, based on the integration of object-relational databases and geographic information systems and master plan’s geospatial profile data sets object-oriented model was developed. Implementation of which in the object-relational DBMS ensures data independence from means and formats of instrumental geographic information systems. Practical significance. The proposed master plans’ geospatial profile data sets object-oriented model provides for an efficient increase of creation and use of master plans geospatial profile data sets in the urban cadastre.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44983
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL for reference material: http://www.geos.ed.ac.uk/~gisteac/gis_book_abridge
http://www.amrut.gov.in/writereaddata/designandStandards_AMRUT.pdf
https://www.postgresql.org/.Retrieved
https://www.postgresql.org/
http://qgis.org/ru/site
References (Ukraine): A G-O Yeh. Urban planning and GIS. Geographical
Information Systems, 62, 2005. Retrieved from:http://www.geos.ed.ac.uk/~gisteac/gis_book_abridge d/files/ch62.pdf
Allen, S. Points and Lines: Diagrams and Projectsfor the
City. / S. Allen– New York: Princeton Architecturalpress, 2009
Bretagnolle, A., Daude, E., Pumain. D.: From Theory To
Modeling: Urban Systems As Complex Systems.
CyberGe: European Journal of Geography, 2005,355, 1–17 .
Formulation of gis based master plans for amrut cities.
Design and Standards Ministry of Urban
Development, 2016. Retrieved from:http://www.amrut.gov.in/writereaddata/designandStandards_AMRUT.pdf
Handbook of Applied Spatial Analysis Software Tools,
Methods and Applications. Springer-Verlag Berlin
Heidelberg 2010, p. 828. Manfred M. Fischer •
Arthur Getis.
Horkovchuk, D. V. Rozroblennia geoіnformatsiinoi
modelі zonuvannia mіskih teritorіi dlia vykorystannia
v systemah mіstobudіvnogo kadastru
[Development of geoinformation model of urban
territories zoning for use in urban planning cadastre
systems]. ScienceRise – ScienceRise, 2016, no. 2(29) [in Ukrainian].
Integrating geographic information systems and agentbased
modeling techniques for simulating social
and ecological processes /editor, H. Randy
Gimblett p. cm — (Santa Fe Institute studies in the
sciences of complexity) Includes bibliographical
references and index. ISBN 0-19-514336-1; ISBN 0-19-514337-X (pbk.). p. 342, 2002 by Oxford University Press, Inc.ISO/IEC 13249-3:2011 – Information technology–Database languages. SQL Multimedia and
Application Packages. Part 3: Spatial, 2012.
Lyashchenko A. A. Systemnі vymogy do suchasnogo
mіstobudіvnogo kadastru ta mіstobudіvnoї
dokumentatsiї [System requirements for urban
cadastre and urban planning documentation].
Mіstobuduvannia ta teritorіalne planuvannia −
Urban and territorial planning, 2013, no. 47, 397–405 [in Ukrainian].
Maksymova, Yu. S. Analіz modelei naborіv profіlnyh
geoprostorovyh danyh generalnyh planyv [Analysis
of master plans profile geospatial data sets models].
ScienceRise, 2017, no. 7, 48–53 [in Ukrainian].
Maksymova, Yu. S. Obyektno-orіientovana model
heoprostorovyh danyh heneralnoho planu. [Objectoriented
model of master plan geospatial data].
Upravlіnnia rozvytkom skladnyh system −
Management of Development of Complex Systems,2017, 31, 92100 [in Ukrainian].
OpenGIS Implementation Specification for Geographic
information. Simple feature access. Part 2: SQL
option.
Sait prohramnoho zasobu PostgreSQL. [Site of
PostgreSQL software]. https://www.postgresql.org/.Retrieved from: https://www.postgresql.org/ [in Russian].
Sait prohramnoho zasobu QGIS. [Site of QGIS software]. http://qgis.org/ru/site. Retrieved from: http://qgis.org/ru/site [in Russian].
Sklad ta zmіst heneralnoho plany naselenoho pynkty:DBN B.1.1-15:2012 від 2012.07.13. [DBN B.1.1-15:2012. Composition and content of the settlement master plan from 2012.07.13]. (2012). Mіnіsterstvo
rehіonalnoho rozvytku budіvnitstva ta zhitlovoho
komunalnoho hospodarstva − Ministry of Regional
Development of Construction and Housing Utilities.
[in Ukrainian].
References (International): A G-O Yeh. Urban planning and GIS. Geographical
Information Systems, 62, 2005. Retrieved from:http://www.geos.ed.ac.uk/~gisteac/gis_book_abridge d/files/ch62.pdf
Allen, S. Points and Lines: Diagrams and Projectsfor the
City., S. Allen– New York: Princeton Architecturalpress, 2009
Bretagnolle, A., Daude, E., Pumain. D., From Theory To
Modeling: Urban Systems As Complex Systems.
CyberGe: European Journal of Geography, 2005,355, 1–17 .
Formulation of gis based master plans for amrut cities.
Design and Standards Ministry of Urban
Development, 2016. Retrieved from:http://www.amrut.gov.in/writereaddata/designandStandards_AMRUT.pdf
Handbook of Applied Spatial Analysis Software Tools,
Methods and Applications. Springer-Verlag Berlin
Heidelberg 2010, p. 828. Manfred M. Fischer •
Arthur Getis.
Horkovchuk, D. V. Rozroblennia geoinformatsiinoi
modeli zonuvannia miskih teritorii dlia vykorystannia
v systemah mistobudivnogo kadastru
[Development of geoinformation model of urban
territories zoning for use in urban planning cadastre
systems]. ScienceRise – ScienceRise, 2016, no. 2(29) [in Ukrainian].
Integrating geographic information systems and agentbased
modeling techniques for simulating social
and ecological processes /editor, H. Randy
Gimblett p. cm - (Santa Fe Institute studies in the
sciences of complexity) Includes bibliographical
references and index. ISBN 0-19-514336-1; ISBN 0-19-514337-X (pbk.). p. 342, 2002 by Oxford University Press, Inc.ISO/IEC 13249-3:2011 – Information technology–Database languages. SQL Multimedia and
Application Packages. Part 3: Spatial, 2012.
Lyashchenko A. A. Systemni vymogy do suchasnogo
mistobudivnogo kadastru ta mistobudivnoi
dokumentatsii [System requirements for urban
cadastre and urban planning documentation].
Mistobuduvannia ta teritorialne planuvannia −
Urban and territorial planning, 2013, no. 47, 397–405 [in Ukrainian].
Maksymova, Yu. S. Analiz modelei naboriv profilnyh
geoprostorovyh danyh generalnyh planyv [Analysis
of master plans profile geospatial data sets models].
ScienceRise, 2017, no. 7, 48–53 [in Ukrainian].
Maksymova, Yu. S. Obyektno-oriientovana model
heoprostorovyh danyh heneralnoho planu. [Objectoriented
model of master plan geospatial data].
Upravlinnia rozvytkom skladnyh system −
Management of Development of Complex Systems,2017, 31, 92100 [in Ukrainian].
OpenGIS Implementation Specification for Geographic
information. Simple feature access. Part 2: SQL
option.
Sait prohramnoho zasobu PostgreSQL. [Site of
PostgreSQL software]. https://www.postgresql.org/.Retrieved from: https://www.postgresql.org/ [in Russian].
Sait prohramnoho zasobu QGIS. [Site of QGIS software]. http://qgis.org/ru/site. Retrieved from: http://qgis.org/ru/site [in Russian].
Sklad ta zmist heneralnoho plany naselenoho pynkty:DBN B.1.1-15:2012 vid 2012.07.13. [DBN B.1.1-15:2012. Composition and content of the settlement master plan from 2012.07.13]. (2012). Ministerstvo
rehionalnoho rozvytku budivnitstva ta zhitlovoho
komunalnoho hospodarstva − Ministry of Regional
Development of Construction and Housing Utilities.
[in Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2018. – Випуск 87Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.