Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44977
Title: До питання зняття інформації із “закритих” геодезичних пунктів
Other Titles: To the issue of withdrawal of information from closed geodetic points
К вопросу снятия информации с “закрытых” геодезических пунктов
Authors: Тревого, І.
Ільків, Є.
Галярник, М.
Trevoho, I.
Ilkiv, E.
Galyarnyk, M.
Тревого, И.
Илькив, Е.
Галярник, М.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Bibliographic description (Ukraine): Тревого І. До питання зняття інформації із “закритих” геодезичних пунктів / І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 2 (36). — С. 25–27.
Bibliographic description (International): Trevoho I. To the issue of withdrawal of information from closed geodetic points / I. Trevoho, E. Ilkiv, M. Galyarnyk // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — Vol 2 (36). — P. 25–27.
Is part of: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць, 2018
Journal/Collection: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць
Volume: 2 (36)
Issue Date: 21-Aug-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 528.48
Keywords: геодезична інформація
пункти ДГМ України
геодезичні мережі згущення
Number of pages: 3
Page range: 25-27
Start page: 25
End page: 27
Abstract: Встановлено, що виконання будівельних робіт, зокрема, облицювання й утеплення будівель (споруд), влаштування нових та відновлення доріг та доріжок призвело до закриття багатьох геодезичних пунктів. Ускладнюють цю проблему невирішені юридичні питання користування і власності щодо забезпечення функціонування ДГМ. Для розв’язання цієї задачі запропоновано використати технології мікрогеофізики, а також розробити відповідні юридичні документи.
It was established that the execution of construction works, in particular, facing and insulation of buildings (structures), the installation of new ones and the restoration of roads and lanes led to the closure ofmany geodetic points. This problem is compounded by unresolved legal issues regarding the use and ownership of the provision of the functioning of the SGN. To solve this problem it is proposed to use microgeophysics technologies, as well as to develop relevant legal documents.
Установлено, что выполнение строительных работ, в частности облицовка и утепление зданий (сооружений), устройство новых и восстановление дорог и дорожек привели к закрытию многих геодезических пунктов. Усложняют эту проблему нерешенные юридические вопросы пользования и собственности по обеспечению функционирования ДГМ. Для решения этой задачи предложено использовать технологии микрогеофизики, а также разработать соответствующие юридические документы.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44977
Copyright owner: © Західне геодезичне товариство, 2018
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL for reference material: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1467-14
http://land.gov.ua/icat/nakazy/page/150/
http://economstroy.com.ua/recomendazii/2484-bluzvudutapruznachena.html
References (Ukraine): 1. Технический отчет по обследованию нивелирных знаков по линии нивелирования Ι класса “Львов – Рава-Русская”, 1989 г. Підприємство№ 3.
2. Технічний звіт про нівелювання Ι класу лінії Ковель – Коростень – Тернопіль. 1992–1993 р. Підприємство№ 13.
3. Про затвердження Порядку обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі. Мінагрополітики України; наказ від 03.11.2014 рр.№ 435 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1467-14.
4. Наказ Міністерства аграрної політики та продо- вольства України від 11 лютого 2014 року№ 65 “Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт”, зареєстрований уМіністерстві юстиції України 8 квітня 2014 року за № 395/25172 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://land.gov.ua/icat/nakazy/page/150/
5. Облицювання: види і призначення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://economstroy.com.ua/recomendazii/2484-bluzvudutapruznachena.html
6. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. – М.: Недра, 1990. – 167 с.
7. Алешин В. В. Электросейсмоакустические методы обследования зданий. – М.: Стройиздат, 1982. – 158 с.
References (International): 1. Tekhnycheskyi otchet po obsledovanyiu nyvelyrnykh znakov po lynyy nyvelyrovanyia I klassa "Lvov – Rava-Russkaia", 1989 y. PidpryiemstvoNo 3.
2. Tekhnichnyi zvit pro niveliuvannia I klasu linii Kovel – Korosten – Ternopil. 1992–1993 r. PidpryiemstvoNo 13.
3. Pro zatverdzhennia Poriadku obstezhennia ta onovlennia punktiv Derzhavnoi heodezychnoi merezhi. Minahropolityky Ukrainy; nakaz vid 03.11.2014 rr.No 435 [Electronic resource], Access mode:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1467-14.
4. Nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodo- volstva Ukrainy vid 11 liutoho 2014 rokuNo 65 "Pro zatverdzhennia Vymoh do tekhnichnoho i tekhnolohichnoho zabezpechennia vykonavtsiv topohrafo-heodezychnykh i kartohrafichnykh robit", zareiestrovanyi uMinisterstvi yustytsii Ukrainy 8 kvitnia 2014 roku za No 395/25172 [Electronic resource], Access mode:http://land.gov.ua/icat/nakazy/page/150/
5. Oblytsiuvannia: vydy i pryznachennia. [Electronic resource], Access mode:http://economstroy.com.ua/recomendazii/2484-bluzvudutapruznachena.html
6. Instruktsiia po nivelirovaniiu I, II, III i IV klassov, M., Nedra, 1990, 167 p.
7. Aleshin V. V. Elektroseismoakusticheskie metody obsledovaniia zdanii, M., Stroiizdat, 1982, 158 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2018. – Випуск 2(36)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.