Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44962
Title: Моніторинг планових зміщень русел правобережних приток річки Дністер
Other Titles: Monitoring of planned displacements of the channels of the right bank tributaries of the dniester river
Мониторинг плановых смещений русел правобережных притоков реки Днестр
Authors: Третяк, С.
Tretyak, S.
Третьяк, С.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Третяк С. Моніторинг планових зміщень русел правобережних приток річки Дністер / С. Третяк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 2 (36). — С. 77–86.
Bibliographic description (International): Tretyak S. Monitoring of planned displacements of the channels of the right bank tributaries of the dniester river / S. Tretyak // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — Vol 2 (36). — P. 77–86.
Is part of: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць, 2018
Journal/Collection: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць
Volume: 2 (36)
Issue Date: 21-Aug-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 556.537
Keywords: моніторинг
руслові процеси
зміщення русла
меандрування
алювіальні та делю- віальні відклади
Number of pages: 10
Page range: 77-86
Start page: 77
End page: 86
Abstract: Розглянуто планові зміщення та зміни русла річок Лімниця та Бистриця, які є одними з найбільших приток Дністра. Моніторинг здійснено за 106-літній період на підставі топографічних карт, космічних знімків, карти четвертинних відкладів, карти ґрунтів з різних часових періодів. Дослідження проведено для всієї довжини русел річок Лімниця та Бистриця від витоків річок до їх гирла у місці впадіння у річку Дністер. Виявлено особливості змін для трьох різних частин річок: гірської, горбистої з болотистою рівниною та рівнинної. Для гірської частини русла річок за 106-літній період залишились майже незмінними, для другої частини характерна багато- рукавність та заболоченість, найсуттєвіші планові зміщення русел характерні для третьої рівнинної частини. Ці зміщення спричинені як природними, так і антропогенними чинниками. На цій ділянці річок горизонтальні зміщення досягають 490 м (р. Лімниця), до 579 м (р. Бистриця).
Planned displacements and changes of the rivers Limnitsa and Bystrytsia rivers are considered, which are one of the largest inflows of the Dniester River. The monitoring was carried out during the 106-year period on the basis of topographical maps, space photographs, maps of the Quaternary deposits, maps of soils from different time periods. The research was conducted for the entire length of the rivers Limnitsa and Bystrica from the sources of rivers to their mouth at the confluence with the Dniester River. The features of changes for three different parts of the rivers: mountainous, hilly with marsh plain and plain. For the mountainous part of the river bed for the 106-year-old period are almost unchanged, for the second part is characterized by multinationalness and marshland, the most significant planar displacements of the channels occur for the third plain part. These displacements are caused both by natural and anthropogenic factors. In this section of the rivers, horizontal displacement reaches 490 meters (Limnitsa), up to 579 meters (Bistritsa river).
Рассмотрены плановые смещения и изменения русла рек Лимница и Быстрица, которые являются одними из крупнейших притоков Днестра. Мониторинг осуществлено за 106-летний период на основании топографических карт, космических снимков, карты четвертичных отложений, карты почв с разных временных периодов. Исследование проведено для всей длины русел рек Лимница и Быстрица от истоков рек к их устью при впадении в реку Днестр. Выявлены особенности изменений для трех различных частей рек: горной, холмистой с болотистой равниной и равнинной. Для горной части русла рек за 106-летний период остались почти неизменными, в второй части характерная многорукавнисть и заболоченность, существенные плановые смещения русел происходят для третьей равнинной части. Эти смещения вызваны как природными, так и антропогенными факторами. На этом участке рек горизонтальные смещения достигают от 490 м (р. Лимница), до 579 м (р. Быстрица).
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44962
Copyright owner: © Західне геодезичне товариство, 2018
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL for reference material: http://geography.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/01/07-Klapchuk.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://www.twdb.texas.gov/publications/reports/contracted_reports/doc/0904830968_Brazos.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.sedgeo.2013.06.007
https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/1406028.html
References (Ukraine): 1. Байрак Г. Зміни русел малих рік в контексті змін лісистості їхніх басейнів (на прикладі р. Підбуж Старосамбірського району) / Г. Байрак // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – 2016. – Вип. 1. – С. 18–31.
2. Бурштинська Х. В. Моніторинг деформаційних процесів русел рік / Х. В. Бурштинська, О. Маланій, В. Шевчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць Західного геодезичного товариства УТГК. –2010. – Вип. І (19). – С. 216–226.
3. Дубіс Л. Типи русла річки Бистриця Надвір- нянська / Л. Дубіс, Н. Кузьо // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів, 1 (06) 2016. – С. 275–291.
4. Клапчук Т. В. Морфоструктури гірської частини басейну Бистриці Надвірнянської / Т. В. Клапчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://geography.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/01/07-Klapchuk.pdf
5. Кравчук Я. С. Геоморфологія Передкарпаття / Я. С. Кравчук. – Л.: Меркатор, 1999. – 188 c. – (Рельєф України). – Бібліогр.: с. 181–187. – укp.
6. Ободовський О. Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). – К.: Ніка-Центр, 2001. – 274 с.
7. Паланичко О. В. Аналіз природних факторів формування стоку води та наносів в басейні річки Бистриці Солотвинської / О. В. Пала- ничко // Матеріали четвертої Міжнар. наук.-практ. конференції “Сучасні наукові досягнення – 2008” (1–14 лютого 2008 р.). – Т. 15. – Перемишль: Nauka i studia, 2008.
8. Річка Лімниця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
9. Рудько Г. І. Характеристика родовищ валунно- гравійно-піщаних порід у Львівській області та їх вплив на екологічний стан природного сере- довища / Г. І. Рудько, В. Ю. Петришин // Міне- ральні ресурси України. – 2014. – №1. – С. 39–47.
10. Хільчевський В. К. Загальна гідрологія: підручник / В. К. Хільчевський, О. Г. Ободовський, В. В. Гребінь та ін. – К.: Вид.-поліграф. центр “Київський університет”, 2008. – 399 с.
11. Шевчук В. М. Методика моніторингу рік на урбанізованих територіях / В. М. Шевчук, Х. В. Бурштинська // Геодезія, картографія і аерофо- тознімання. – Львів, 2011. – Вип. 75. – С. 73–82.
12. Basin R. Simulating hydrologic and hydraulic processes throughout the Amazon River / Basin R. E. Beighley, K. G. Eggert, T. Dunne, Y. He, V. Gummadil and K. L. Verdin // Hydrological Processes. Hydrol. Process. 23, p. 1221–1235 (2009). (www.interscience. wiley.com) DOI: 10.1002/hyp.7252.
13. Burshtynska K. Monitoring of the riverbeds of rivers Dniester and Tisza of the Carpathian region / Burshtynska K., Shevchuk V., Tretyak S., Vekliuk V. //XXIII ISPRS Congress, Commission VII (Vol. XLI-B7) 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic, p. 177–182, doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B7-177-2016, 2016 (“Copernicus”).
14. Burshtynska K. Monitoring of the riverbed of river Dniester of the Сarpathian Region using GIS technologies / Khrystyna Burshtynska, Maksym Halochkin, Sofia Tretyak, Iryna Zayac // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 29,pp. 25–36. ISSN 2083-2214, eISSN 2391-9477 DOI: 10.14681/afkit.2017.002.
15. Friend P. Braiding and meandering parameters / Friend P. F., Sinha R. // Geological Society, London, Special Publications, vol. 75, issue 1, pp. 105–111.
16. Guneralp I. Channel avulsion processes on the lower Brazos river, Texas / Guneralp I., Billy U. Hales, AnthonyM. Filippi // TWDB Final Report 0904830968,88 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.twdb.texas.gov/publications/reports/contracted_reports/doc/0904830968_Brazos.pdf.
17. Grenfell M. C., 2013: Mediative adjustment of river dynamics: The role of chute channels in tropical sand–bed meandering rivers. Sedimentary Geology, http://dx.doi.org/10.1016/j.sedgeo.2013.06.007.
18. Janicke S. Stream channel processes / S. Janicke // Fluvial Geomorphology. WATER & Rivers Commission report no. rr6. july 2000. Р. 1–12.
19. John M. Fluvial Processes in Puget Sound Rivers and the Pacific Northwest / John M. Buffington, Richard D. Woodsmith, Derek B. Booth, and David R. Montgomery // 2014. P. 46–78.
20. Legg N. Channel Migration Processes and Patterns in Western Washington: A Synthesis for Floodplain Management and Restoration / Legg, N. T., and Olson, P. O. // Ecology Publication 14-06-028. 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/1406028.html
21. Miller J. Influence of late Holocene hillslope processes and landforms on modern channel dynamics in upland watersheds of central Nevada / Miller J., Germanoski D., Waltman K., Tausch R., Chambers J. // Geomorphology, 2001, Vol. 38,Issue 3, P. 373–391.
22. Pirmez C. Morphology and structure of Amazon channel / Pirmez C., Flood R. D., Piper, D.J.W., Klaus, A., et al. // Proceedings of the Ocean Drilling Program, Initial Reports, Vol. 155. 1995. P. 23–45.
23. Watson A. Stream bank erosion: a review of processes of bank failure, measurement and assessment techniques, and modelling approaches / Watson A. J., Basher L. R. // Integrated Catchment Management Programme Report Series: Bank erosion review. 32 p. Landcare ICMReport No. 2005–2006/01.
References (International): 1. Bairak H. Zminy rusel malykh rik v konteksti zmin lisystosti yikhnikh baseiniv (na prykladi r. Pidbuzh Starosambirskoho raionu), H. Bairak, Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii, 2016, Iss. 1, P. 18–31.
2. Burshtynska Kh. V. Monitorynh deformatsiinykh protsesiv rusel rik, Kh. V. Burshtynska, O. Malanii, V. Shevchuk, Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva: zb. nauk. prats Zakhidnoho heodezychnoho tovarystva UTHK. –2010, Vyp. I (19), P. 216–226.
3. Dubis L. Typy rusla richky Bystrytsia Nadvir- nianska, L. Dubis, N. Kuzo, Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii, Lviv, 1 (06) 2016, P. 275–291.
4. Klapchuk T. V. Morfostruktury hirskoi chastyny baseinu Bystrytsi Nadvirnianskoi, T. V. Klapchuk [Electronic resource], Access mode:http://geography.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/01/07-Klapchuk.pdf
5. Kravchuk Ya. S. Heomorfolohiia Peredkarpattia, Ya. S. Kravchuk, L., Merkator, 1999, 188 c, (Relief Ukrainy), Bibliohr., P. 181–187, ukp.
6. Obodovskyi O. H. Hidroloho-ekolohichna otsinka ruslovykh protsesiv (na prykladi richok Ukrainy), K., Nika-Tsentr, 2001, 274 p.
7. Palanychko O. V. Analiz pryrodnykh faktoriv formuvannia stoku vody ta nanosiv v baseini richky Bystrytsi Solotvynskoi, O. V. Pala- nychko, Materialy chetvertoi Mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii "Suchasni naukovi dosiahnennia – 2008" (1–14 liutoho 2008 y.), V. 15, Peremyshl: Nauka i studia, 2008.
8. Richka Limnytsia [Electronic resource], Access mode: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
9. Rudko H. I. Kharakterystyka rodovyshch valunno- hraviino-pishchanykh porid u Lvivskii oblasti ta yikh vplyv na ekolohichnyi stan pryrodnoho sere- dovyshcha, H. I. Rudko, V. Yu. Petryshyn, Mine- ralni resursy Ukrainy, 2014, No 1, P. 39–47.
10. Khilchevskyi V. K. Zahalna hidrolohiia: pidruchnyk, V. K. Khilchevskyi, O. H. Obodovskyi, V. V. Hrebin and other – K., Vyd.-polihraf. tsentr "Kyivskyi universytet", 2008, 399 p.
11. Shevchuk V. M. Metodyka monitorynhu rik na urbanizovanykh terytoriiakh, V. M. Shevchuk, Kh. V. Burshtynska, Heodeziia, kartohrafiia i aerofo- toznimannia, Lviv, 2011, Iss. 75, P. 73–82.
12. Basin R. Simulating hydrologic and hydraulic processes throughout the Amazon River, Basin R. E. Beighley, K. G. Eggert, T. Dunne, Y. He, V. Gummadil and K. L. Verdin, Hydrological Processes. Hydrol. Process. 23, p. 1221–1235 (2009). (www.interscience. wiley.com) DOI: 10.1002/hyp.7252.
13. Burshtynska K. Monitoring of the riverbeds of rivers Dniester and Tisza of the Carpathian region, Burshtynska K., Shevchuk V., Tretyak S., Vekliuk V. //XXIII ISPRS Congress, Commission VII (Vol. XLI-B7) 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic, p. 177–182, doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B7-177-2016, 2016 ("Copernicus").
14. Burshtynska K. Monitoring of the riverbed of river Dniester of the Sarpathian Region using GIS technologies, Khrystyna Burshtynska, Maksym Halochkin, Sofia Tretyak, Iryna Zayac, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 29,pp. 25–36. ISSN 2083-2214, eISSN 2391-9477 DOI: 10.14681/afkit.2017.002.
15. Friend P. Braiding and meandering parameters, Friend P. F., Sinha R., Geological Society, London, Special Publications, vol. 75, issue 1, pp. 105–111.
16. Guneralp I. Channel avulsion processes on the lower Brazos river, Texas, Guneralp I., Billy U. Hales, AnthonyM. Filippi, TWDB Final Report 0904830968,88 p. [Electronic resource], Access mode: https://www.twdb.texas.gov/publications/reports/contracted_reports/doc/0904830968_Brazos.pdf.
17. Grenfell M. C., 2013: Mediative adjustment of river dynamics: The role of chute channels in tropical sand–bed meandering rivers. Sedimentary Geology, http://dx.doi.org/10.1016/j.sedgeo.2013.06.007.
18. Janicke S. Stream channel processes, S. Janicke, Fluvial Geomorphology. WATER & Rivers Commission report no. rr6. july 2000. R. 1–12.
19. John M. Fluvial Processes in Puget Sound Rivers and the Pacific Northwest, John M. Buffington, Richard D. Woodsmith, Derek B. Booth, and David R. Montgomery, 2014. P. 46–78.
20. Legg N. Channel Migration Processes and Patterns in Western Washington: A Synthesis for Floodplain Management and Restoration, Legg, N. T., and Olson, P. O., Ecology Publication 14-06-028. 2014. [Electronic resource], Access mode:https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/1406028.html
21. Miller J. Influence of late Holocene hillslope processes and landforms on modern channel dynamics in upland watersheds of central Nevada, Miller J., Germanoski D., Waltman K., Tausch R., Chambers J., Geomorphology, 2001, Vol. 38,Issue 3, P. 373–391.
22. Pirmez C. Morphology and structure of Amazon channel, Pirmez C., Flood R. D., Piper, D.J.W., Klaus, A., et al., Proceedings of the Ocean Drilling Program, Initial Reports, Vol. 155. 1995. P. 23–45.
23. Watson A. Stream bank erosion: a review of processes of bank failure, measurement and assessment techniques, and modelling approaches, Watson A. J., Basher L. R., Integrated Catchment Management Programme Report Series: Bank erosion review. 32 p. Landcare ICMReport No. 2005–2006/01.
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2018. – Випуск 2(36)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.