Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44960
Title: Оцінка шкоди, заподіяної державі унаслідок незаконного видобування бурштину на території Володимирецького району Рівненської області
Other Titles: Damage assessment caused by illegal amber mining for the state in the Volodymyrets district of the Rivne region
Оценка ущерба, нанесенного государству в результате незаконной добычи янтаря на территории Владимирецкого района Ровенской области
Authors: Бухальська, Т.
Дець, Т.
Bukhalska, T.
Dets, T.
Бухальская, Т.
Дец, Т.
Affiliation: Національний університет водного господарства та природокористування
Bibliographic description (Ukraine): Бухальська Т. Оцінка шкоди, заподіяної державі унаслідок незаконного видобування бурштину на території Володимирецького району Рівненської області / Т. Бухальська, Т. Дець // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 2 (36). — С. 63–70.
Bibliographic description (International): Bukhalska T. Damage assessment caused by illegal amber mining for the state in the Volodymyrets district of the Rivne region / T. Bukhalska, T. Dets // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — Vol 2 (36). — P. 63–70.
Is part of: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць, 2018
Journal/Collection: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць
Volume: 2 (36)
Issue Date: 21-Aug-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 332.3
504.9
Keywords: порушені землі
оцінка збитків
бурштин
нелегальний видобуток
Number of pages: 8
Page range: 63-70
Start page: 63
End page: 70
Abstract: Проаналізовано розвиток порушених земель унаслідок несанкціонованого видобування бурштину на території Володимирецького району Рівненської області. Виконано розрахунок збитків, заподіяних державі унаслідок незаконного видобування бурштину та втрат сільськогосподарського виробництва, спри- чинених погіршенням якості земель на землях сільськогосподарського призначення державної власності на території Каноницької сільської ради Володимирецького району.
The development of disturbed lands as a result of illegal amber mining in the Volodymyrets district of Rivne region has been analyzed. The article proposes estimate of damage caused by illegal amber mining for the state on state-owned agricultural land in the Canynytsia rural council of Volodymyrets district. The loss assessment in agriculture caused by land degradation a result of illegal amber mining are determined.
Проанализировано развитие нарушенных земель в результате несанкционированной добычи янтаря на территории Владимирецкого района Ровенской области. Выполнен расчет ущерба, нанесенного государству вследствие незаконной добычи янтаря, потерь сельскохозяйственного производства, ухудше- ния качества земель на землях сельскохозяйственного назначения государственной собственности на территории Каноницкого сельского совета Влади- мирецкого района.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44960
Copyright owner: © Західне геодезичне товариство, 2018
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL for reference material: https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/Rivnenska_dopovid_2016.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/963-2007-%D0%BF/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0285-98
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2246-19
References (Ukraine): 1. Філіпович В. Є. Оперативний контроль поши- рення нелегального видобутку бурштину та оцінка збитків, заподіяних державі, за мате- ріалами багатозональної космічної зйомки / В. Є. Філіпович // Екологічна безпека та природокористування. – 2015. – № 4. – С. 91–97.
2. Надточій П. П. Еколого-економічна оцінка впливу діяльності, пов’язаної із незаконним видобуванням бурштину, на стан довкілля Житомирщини / П. П. Надточій // Загальна екологія та радіоекологія. – 2015. – №1(47),т. 1. – С. 28–50.
3. Доповідь про стан навколишнього середовища в Рівненській області у 2016 році / Департамент екології та природних ресурсів Рівненської області. – 2017. – С. 102–103. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/Rivnenska_dopovid_2016.pdf.
4. Тимочко Т. В. Екологічні наслідки видобування бурштину та шляхи їхнього подолання // Т. В Тимочко // Рекультивація територій, пору- шених внаслідок видобування бурштину: інформаційні матеріали до засідання круглого столу, 4 вересня 2015 р. – Рівне, 2015. – С. 4–5.
5. Філіпович В. Є. Методика і технологія оцінки шкоди, нанесеної Українській державі внаслідок нелегального видобутку бурштину / В. Є. Філіпович, Р. М. Шевчук // Український журнал дистанційного зондування Землі. –2016. – № 11. – С. 15–21.
6. Методика визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок само- вільного користування надрами : наказ Мінпри- роди України, 29 серпня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http : //dei.gov.ua/menyu-4/2012-01-22-11-18-44.html.
7. Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу : постанова КМУ, 25 липня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/963-2007-%D0%BF/page.
8. Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законо- давства : наказ Мінприроди України, 27 жовтня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0285-98.
9. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності на території Каноницької сільської ради Володимирецького району Рівненської області / ДНВП “Рівнегеокадастр”. – Рівне, 2015.
10. Рудько Г. І. Родовища бурштину України та перспективи їх освоєння / Г. І. Рудько // Мінеральні ресурси України. – 2017. – № 2. –С. 18–21.
11. Волненко С. О. Геологічний звіт 64866 Пошуково-оцінювальні роботи на бурштин в межах ділянки “Каноничі” Володимирецького р- ну Рівненської обл. / “Київ – КОМІ”. – Київ,2016.
12. Про Державний бюджет України на 2018 рік : закон України, 7 грудня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2246-19
13. Порядок визначення втрат сільськогоспо- дарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню : постанова КМУ, 17 листоп. 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http:zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1279-97-%D0%BF
References (International): 1. Filipovych V. Ye. Operatyvnyi kontrol poshy- rennia nelehalnoho vydobutku burshtynu ta otsinka zbytkiv, zapodiianykh derzhavi, za mate- rialamy bahatozonalnoi kosmichnoi ziomky, V. Ye. Filipovych, Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia, 2015, No 4, P. 91–97.
2. Nadtochii P. P. Ekoloho-ekonomichna otsinka vplyvu diialnosti, poviazanoi iz nezakonnym vydobuvanniam burshtynu, na stan dovkillia Zhytomyrshchyny, P. P. Nadtochii, Zahalna ekolohiia ta radioekolohiia, 2015, No 1(47),V. 1, P. 28–50.
3. Dopovid pro stan navkolyshnoho seredovyshcha v Rivnenskii oblasti u 2016 rotsi, Departament ekolohii ta pryrodnykh resursiv Rivnenskoi oblasti, 2017, P. 102–103. [Electronic resource], Access mode: https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/Rivnenska_dopovid_2016.pdf.
4. Tymochko T. V. Ekolohichni naslidky vydobuvannia burshtynu ta shliakhy yikhnoho podolannia, T. V Tymochko, Rekultyvatsiia terytorii, poru- shenykh vnaslidok vydobuvannia burshtynu: informatsiini materialy do zasidannia kruhloho stolu, 4 veresnia 2015 y, Rivne, 2015, P. 4–5.
5. Filipovych V. Ye. Metodyka i tekhnolohiia otsinky shkody, nanesenoi Ukrainskii derzhavi vnaslidok nelehalnoho vydobutku burshtynu, V. Ye. Filipovych, R. M. Shevchuk, Ukrainskyi zhurnal dystantsiinoho zonduvannia Zemli. –2016, No 11, P. 15–21.
6. Metodyka vyznachennia rozmiriv vidshkoduvannia zbytkiv, zapodiianykh derzhavi vnaslidok samo- vilnoho korystuvannia nadramy : nakaz Minpry- rody Ukrainy, 29 serpnia 2011 y. [Electronic resource], Access mode: http : //dei.gov.ua/menyu-4/2012-01-22-11-18-44.html.
7. Metodyka vyznachennia rozmiru shkody, zapodiianoi vnaslidok samovilnoho zainiattia zemelnykh dilianok, vykorystannia zemelnykh dilianok ne za tsilovym pryznachenniam, zniattia gruntovoho pokryvu (rodiuchoho sharu gruntu) bez spetsialnoho dozvolu : postanova KMU, 25 lypnia 2007 y. [Electronic resource], Access mode:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/963-2007-%D0%BF/page.
8. Metodyka vyznachennia rozmiriv shkody, zumovlenoi zabrudnenniam i zasmichenniam zemelnykh resursiv cherez porushennia pryrodookhoronnoho zakono- davstva : nakaz Minpryrody Ukrainy, 27 zhovtnia 1997 y. [Electronic resource], Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0285-98.
9. Tekhnichna dokumentatsiia iz zemleustroiu shchodo inventaryzatsii zemel silskohospodarskoho pryznachennia derzhavnoi vlasnosti na terytorii Kanonytskoi silskoi rady Volodymyretskoho raionu Rivnenskoi oblasti, DNVP "Rivneheokadastr", Rivne, 2015.
10. Rudko H. I. Rodovyshcha burshtynu Ukrainy ta perspektyvy yikh osvoiennia, H. I. Rudko, Mineralni resursy Ukrainy, 2017, No 2. –P. 18–21.
11. Volnenko S. O. Heolohichnyi zvit 64866 Poshukovo-otsiniuvalni roboty na burshtyn v mezhakh dilianky "Kanonychi" Volodymyretskoho r- nu Rivnenskoi obl., "Kyiv – KOMI", Kyiv,2016.
12. Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2018 year : zakon Ukrainy, 7 hrudnia 2017 y. [Electronic resource], Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2246-19
13. Poriadok vyznachennia vtrat silskohospo- darskoho i lisohospodarskoho vyrobnytstva, yaki pidliahaiut vidshkoduvanniu : postanova KMU, 17 lystop. 1997 y. [Electronic resource], Access mode:, http:zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1279-97-%D0%BF
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2018. – Випуск 2(36)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.