Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44959
Title: Основні положення щодо сучасного стану нормативних документів на залізницях України
Other Titles: The main ideas of current state of normative documentations of the Ukrainian railways
Основные положения относительно современного состояния нормативных документов на железных дорогах Украины
Authors: Сикал, С.
Sykal, S.
Сикал, С.
Affiliation: Київський національний університет будівництва та архітектури
Bibliographic description (Ukraine): Сикал С. Основні положення щодо сучасного стану нормативних документів на залізницях України / С. Сикал // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 2 (36). — С. 58–62.
Bibliographic description (International): Sykal S. The main ideas of current state of normative documentations of the Ukrainian railways / S. Sykal // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — Vol 2 (36). — P. 58–62.
Is part of: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць, 2018
Journal/Collection: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць
Volume: 2 (36)
Issue Date: 21-Aug-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 528.48
Keywords: нормативні документи
інфра- структура
швидкісний рух
геометричні параметри залізничної колії
геодезичне забезпечення
Number of pages: 5
Page range: 58-62
Start page: 58
End page: 62
Abstract: Проаналізовано сучасний стан нормативних доку- ментів (інструкцій, технічних вказівок, правил і технологій виконання робіт на залізниці та положень), висвітлено їх суть, основні досягнення та окреслено питання, не вирішені в них.
The article analyzes the current state of the normative documents (instructions, technical instructions, rules and technologies for carrying out works on the railway and the provisions), highlights the state of affairs, main achievements and identified unresolved issues.
Проанализировано современное состояние норма- тивных документов (инструкций, технических ука- заний, правил и технологий выполнения работ на железной дороге и положений), указано недоработки, основные достижения и обозначены нерешенные в них вопросы.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44959
Copyright owner: © Західне геодезичне товариство, 2018
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL for reference material: http://zakon2.rada.gov.ua/
References (Ukraine): 1. Самойленко О. М. Технічні аспекти створення системи координатно-часового забезпечення ро- боти Укрзалізниці / О. М. Самойленко, С. А. Сикал // Залізничний транспорт України. – 2017. – №1. –С. 60–66.
2. Директива 2008/57/Єс Європейського Парла- менту та Ради від 17 червня 2008 року про оперативну сумісність/інтероперабельність заліз- ничних систем у межах Співтовариства (оновлена).
3. Розпорядження: “Про схвалення Концепції реалізації державної політики України у сфері космічної діяльності на період до 2032 року” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/
4. Порядок побудови Державної геодезичної мережі: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. №646.
5. ЦП 0269 / Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України / Міністерство транспорту України. – Київ, 2012. – 456 с.
6. ЦП 0273 / Інструкція із забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт на залізницях України / ВНД УЗ 32.6.03.004-2012ЦП, Міністерство транспорту України. –Київ, 2012. – 110 с.
7. ЦП 0084 / Правила і технологія виконання робіт при поточному утриманні залізничної колії / Міністерство транспорту України. – К., 2002. –160 с.
8. ЦП 0113 / Положення про проведення планово- запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України / Міністерство транспорту України. – К., 2004. – 40 с.
9. ЦП 0020 / Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу від 1.12.2004 р. № 917-ЦЗ) / Міністерство транспорту України. – К., 2005. – 48 с.
10. Полтавська О. С. Світовий досвід розвитку заліз- ничного транспорту та перспективи його розвитку в Україні / Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ). – 2014.
11. Возненко А. Д. Досвід зарубіжних країн в проведенні колієвимірювальних робіт при будівництві та експлуатації швидкісних магістра- лей : зб. наук. праць ДЕТУТ // Серія “Транспортні системи і технологія”. – 2011. –Вип. 19.
12. Шульц Р. В. Мобільні комплекси лазерного сканування залізничних колій // Вісник геодезії та картографії. – 2012. – № 2 (77). – С. 9–14.
13. Впровадження прискореного і швидкісного руху поїздів на залізницях України потребує розробки і застосування нових нормативних допусків по ширині рейкової колії в прямих і кривих / Е. І. Даніленко, В. М. Молчанов, Р. М. Йосифович // Залізничний транспорт України. – 2017. – № 2. –С. 45–54.
References (International): 1. Samoilenko O. M. Tekhnichni aspekty stvorennia systemy koordynatno-chasovoho zabezpechennia ro- boty Ukrzaliznytsi, O. M. Samoilenko, S. A. Sykal, Zaliznychnyi transport Ukrainy, 2017, No 1. –P. 60–66.
2. Dyrektyva 2008/57/Yes Yevropeiskoho Parla- mentu ta Rady vid 17 chervnia 2008 roku pro operatyvnu sumisnist/interoperabelnist zaliz- nychnykh system u mezhakh Spivtovarystva (onovlena).
3. Rozporiadzhennia: "Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky Ukrainy u sferi kosmichnoi diialnosti na period do 2032 roku" [Electronic resource], Access mode:http://zakon2.rada.gov.ua/
4. Poriadok pobudovy Derzhavnoi heodezychnoi merezhi: zatverdzheno Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 serpnia 2013 y. No 646.
5. TsP 0269, Instruktsiia z ulashtuvannia ta utrymannia kolii zaliznyts Ukrainy, Ministerstvo transportu Ukrainy, Kyiv, 2012, 456 p.
6. TsP 0273, Instruktsiia iz zabezpechennia bezpeky rukhu poizdiv pry vykonanni koliinykh robit na zaliznytsiakh Ukrainy, VND UZ 32.6.03.004-2012TsP, Ministerstvo transportu Ukrainy. –Kyiv, 2012, 110 p.
7. TsP 0084, Pravyla i tekhnolohiia vykonannia robit pry potochnomu utrymanni zaliznychnoi kolii, Ministerstvo transportu Ukrainy, K., 2002. –160 p.
8. TsP 0113, Polozhennia pro provedennia planovo- zapobizhnykh remontno-koliinykh robit na zaliznytsiakh Ukrainy, Ministerstvo transportu Ukrainy, K., 2004, 40 p.
9. TsP 0020, Tekhnichni vkazivky shchodo otsinky stanu reikovoi kolii za pokaznykamy koliievymiriuvalnykh vahoniv ta zabezpechennia bezpeky rukhu poizdiv pry vidstupakh vid norm utrymannia reikovoi kolii (zi zminamy ta dopovnenniamy vidpovidno do nakazu vid 1.12.2004 y. No 917-TsZ), Ministerstvo transportu Ukrainy, K., 2005, 48 p.
10. Poltavska O. S. Svitovyi dosvid rozvytku zaliz- nychnoho transportu ta perspektyvy yoho rozvytku v Ukraini, Ukrainska derzhavna akademiia zaliznychnoho transportu (UkrDAZT), 2014.
11. Voznenko A. D. Dosvid zarubizhnykh krain v provedenni koliievymiriuvalnykh robit pry budivnytstvi ta ekspluatatsii shvydkisnykh mahistra- lei : zb. nauk. prats DETUT, Seriia "Transportni systemy i tekhnolohiia", 2011. –Iss. 19.
12. Shults R. V. Mobilni kompleksy lazernoho skanuvannia zaliznychnykh kolii, Visnyk heodezii ta kartohrafii, 2012, No 2 (77), P. 9–14.
13. Vprovadzhennia pryskorenoho i shvydkisnoho rukhu poizdiv na zaliznytsiakh Ukrainy potrebuie rozrobky i zastosuvannia novykh normatyvnykh dopuskiv po shyryni reikovoi kolii v priamykh i kryvykh, E. I. Danilenko, V. M. Molchanov, R. M. Yosyfovych, Zaliznychnyi transport Ukrainy, 2017, No 2. –P. 45–54.
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2018. – Випуск 2(36)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.