Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44921
Title: Теоретико-правові засади податкового адміністрування в Україні
Other Titles: Теоретико-правовые основы налогового администрирования в Украине
Theoretical and legal bases of tax administration in Ukraine
Authors: Ясько, Ігор Віталійович
Affiliation: Інститут права імені Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом
Bibliographic description (Ukraine): Ясько І. В. Теоретико-правові засади податкового адміністрування в Україні : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ігор Віталійович Ясько ; Міністерство освіти і науки України, Інститут права імені Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом. – Київ, 2019. – 196 с. – Бібліографія: с. 176–194 (199 назв).
Issue Date: 2019
Publisher: Інститут права імені Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Science degree: кандидат юридичних наук
Defense council: Д 35.052.19
Supervisor: Хомишин, Ірина Юріївна
Committee members: Тильчик, Ольга Віталіївна
Мороз, Оксана Богданівна
UDC: 342.951:351.755.61](477)
Keywords: адміністрування податків
податковий контроль
суб’єкти податкового адміністрування
механізм податкового адміністрування
податкова політика
податкове навантаження
фіскальний орган
податки
администрирование налогов
налоговый контроль
субъекты налогового администрирования
механизм налогового администрирования
налоговая политика
налоговая нагрузка
фискальный орган
налоги
tax administration
tax control
subjects of tax administration
tax administration mechanism
tax policy
tax burden
fiscal authority
taxes
Number of pages: 196
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню теоретико-правових засад податкового адміністрування в Україні. З’ясовано наукознавчу та методологічну основи дослідження теоретико-правових засад податкового адміністрування в Україні, визначено поняття та зміст податкового адміністрування в Україні. Окреслено основну мету податкової політики – це формування достатнього державного бюджету та стимулювання економічного зростання. Досліджено принципи адміністрування податків в Україні. Власне принципи оподаткування утворюють основу податкового законодавства, виконують функцію орієнтирів правотворчої і правозастосовної діяльності, показують вирішальний вплив на формування масової і професійної правосвідомості, стають надійним показником досягнутого у державі рівня урегульованості і порядку у суспільних відносинах. Виділено суб’єктів податкового адміністрування та проаналізовано їх правовий статус суб’єктів Серед них виділяють: органи, що відповідають за здійснення податкової політики; органи, які безпосередньо стягують податки і збори, а також ті, що контролюють їх сплату; органи (особи), що наділені окремими повноваженнями в податковій сфері. Основним завданням органів податкового адміністрування є створення ефективної системи оподаткування, а також забезпечення належного рівня виконавчості платників податків. Встановлено особливості податкового контрою, як елемента керування процесом оподатковування. Для з’ясування сутності податкового контролю в ході дослідження визначено його об'єкт і предмет, склад суб'єктів, цілі і завдання, а також зміст. Визначено напрями удосконалення системи податкового адміністрування в умовах трансформаційних процесів. Основною метою модернізації податкової системи є не тільки створення оптимальних умов для процесу податкового адміністрування та підвищення ефективності роботи податкових органів, а й – формування принципово нового типу взаємин з платниками податків. Диссертация посвящена исследованию теоретико-правовых основ налогового администрирования в Украине. Выяснено науковедческую и методологическую основы исследования теоретико-правовых основ налогового администрирования в Украине, определены понятие и содержание налогового администрирования в Украине. Определены основные цели налоговой политики – это формирование достаточного государственного бюджета и стимулирования экономического роста Исследованы принципы администрирования налогов в Украине. Собственно принципы налогообложения образуют основу налогового законодательства, выполняют функцию ориентиров правотворческой и правоприменительной деятельности, показывают решающее влияние на формирование массового и профессионального правосознания, становятся надежным показателем достигнутого в государстве уровня урегулированности и порядка в общественных отношениях. Выделено субъектов налогового администрирования и проанализированы их правовой статус субъектов, среди них выделяют: органы, отвечающие за осуществление налоговой политики; органы, которые непосредственно взимают налоги и сборы, а также те, которые контролируют их уплату; органы (лица), наделенные отдельными полномочиями в налоговой сфере. Основной задачей органов налогового администрирования является создание эффективной системы налогообложения, а также обеспечение надлежащего уровня исполнительности налогоплательщиков. Установлены особенности налогового контролю, как элемента управления процессом налогообложения. Для выяснения сущности налогового контроля в ходе исследования определены его объект и предмет, состав субъектов, цели и задачи, а также содержание. Определены направления совершенствования системы налогового администрирования в условиях трансформационных процессов. Основной целью модернизации налоговой системы является не только создание оптимальных условий для процесса налогового администрирования и повышения эффективности работы налоговых органов, но и – формирование принципиально нового типа взаимоотношений с налогоплательщиками. The dissertation is devoted to the study of the theoretical and legal principles of tax administration in Ukraine. The scientific-methodological and methodological foundations of the theoretical and legal principles of tax administration in Ukraine are determined, the concept and content of tax administration in Ukraine are defined. The main purpose of tax policy is outlined – It is the formation of a sufficient state budget and stimulation of economic growth The principles of tax administration in Ukraine are investigated. Actually, the principles of taxation form the basis of tax legislation, serve as a guide for lawmaking and law-enforcement activities, show a decisive influence on the formation of mass and professional sense of justice, become a reliable indicator of the level of regulation and order in the state achieved in public relations. The subjects of tax administration are distinguished and their legal status is analyzed. Among them there are: bodies responsible for implementation of the tax policy; bodies directly collecting taxes and fees, as well as those who control their payment; bodies (persons) with specific powers in the tax area. The main task of the tax administration is to create an effective tax system, as well as to ensure an adequate level of taxpayer performance. The peculiarities of tax control as a control element of taxation process are established. To clarify the essence of tax control its object and subject, the composition of subjects, goals and objectives, as well as content are determined during the study The directions of perfection of the tax administration system in the conditions of transformation processes are determined. The main objective of modernizing the tax system is not only to create optimal conditions for the process of tax administration and increase the efficiency of tax authorities, but also – the formation of a fundamentally new type of relationship with taxpayers.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44921
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Yasko.pdfАвтореферат дисертації494,73 kBAdobe PDFView/Open
dysertaciyna_robota_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_kandydata_nauk_yaska_igorya_vitaliyovycha-1.pdfДисертаційна робота1,02 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n._profesora_tylchyk_olgy_vitaliyivny.pdfВідгук офіційного опонента6,17 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_k.yu_.n._docenta_moroz_oksany_bogdanivny.pdfВідгук офіційного опонента3,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.