Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44825
Title: Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів
Other Titles: Administration systems in the management of enterprises taking into consideration the European integration processes
Системы администрирования в управлении предприятиями с учетом евроинтеграционных процессов
Authors: Овчарук, Вадим Володимирович
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Овчарук В. В. Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вадим Володимирович Овчарук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2019. – 474 с. – Бібліографія: с. 410–447 (358 назв).
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Science degree: доктор економічних наук
Defense council: Д 35.052.03
Supervisor: Кузьмін, Олег Євгенович
Committee members: Батченко, Людмила Вікторівна
Балан, Олександр Сергійович
Ліпич, Любов Григорівна
UDC: 338.4:[658:005.5](043.3)
Keywords: адміністрування
євроінтеграція
підприємство
система
управління
administration
European integration
enterprise
system
management
администрирование
евроинтеграция
предприятие
система
управление
Number of pages: 474
Abstract: Дисертацію присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми розроблення концептуальних, теоретико-методологічних і методико-прикладних засад побудови та використання систем адміністрування на підприємствах з урахуванням євроінтеграційних процесів. Розвинуто сутність поняття адміністрування, що розглядається як вид управлінської діяльності, який на засадах документації, діловодства, інформаційного забезпечення та формалізування управлінських процедур забезпечує цілеспрямований вплив керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технології управління. Розвинуто типологію видів документації у системах адміністрування. Здійснено класифікацію чинників побудови і використання таких систем, розвинуто їхню типологію, а також систематизовано відповідні принципи. Розроблено концепцію побудови і використання систем адміністрування в управлінні підприємствами. Розроблено метод діагностування систем адміністрування в управлінні підприємствами, що дає змогу ідентифікувати рівень їхньої сприятливості щодо досягнення цілей суб’єкта господарювання за різними ланками технології управління. Удосконалено модель формування систем адміністрування в управлінні підприємствами. Удосконалено метод оцінювання рівня сформованості систем адміністрування в управлінні підприємствами. Розроблено модель діагностування стійкості систем адміністрування в управлінні підприємствами, що ґрунтується на врахуванні зовнішніх та внутрішніх чинників і відповідних їм індикаторів з позиції ризику та стабільності. Удосконалено комплекс індикаторів оцінювання систем адміністрування в управлінні підприємствами. Удосконалено науково-методичні положення з формування вартості проекту побудови системи адміністрування в управлінні підприємствами. The thesis is devoted to the solution of the scientific and applied problem of conceptual, theoretical and methodological and methodical-applied basis development for forming and implementation of administration systems at enterprises taking into consideration the European integration processes. The essence of the notion of administration is developed, which, in contrast to existing ones, is considered as a kind of administrative activity, which, on the basis of documentation, record keeping, information provision and management procedures formalization, provides the management subsystem’s purposeful influence on the all stages controlling management technology. The typology of documentation in administrative systems is developed. The factors of such systems construction and use are classified, their typology is developed, and the corresponding principles are systematized. The administrative systems construction and use concept in the management of enterprises is developed. The method of diagnosing administration systems in the management of enterprises is developed. It enables to identify the level of their favorability in achieving the economic entity’s objectives by different levels of management technology. The formation model of administrative systems in the management of enterprises has been improved. The method of estimating the administration systems formation level in the management of enterprises is improved. Stability of administration systems diagnosing model in the management of enterprises is developed, which is based on taking into account external and internal factors and their corresponding indicators from the standpoint of risk and stability. The complex of administrative systems estimation indicators in the management of enterprises is improved. There are improved scientific and methodological provisions on the cost formation for the project on building an administration system in the management of enterprises. Диссертация посвящена решению научно-прикладной проблемы разработки концептуальной, теоретико-методологической и методико-прикладной базы построения и использования систем администрирования на предприятиях с учетом евроинтеграционных процессов. Развито сущность понятия администрирования, которое, в отличие от существующих, рассматривается как вид управленческой деятельности, что на основе документации, делопроизводства, информационного обеспечения и формализации управленческих процедур обеспечивает целенаправленное воздействие управляющей подсистемы на управляемую по всем этапам технологии управления. В этом контексте администрирование предложено рассматривать как отдельный вид управленческой деятельности, что проникает все уровни управления. Развито типологию видов документации в системах администрирования, которая отличается от существующих систематизацией их разновидностей по временному интервалу содержательного наполнения, а также по уровню, способу и обязательности формирования, что в сочетании с другими признаками типологии формирует разветвленную информационную базу для выбора и применения такой документации в системах администрирования. Развито классификацию факторов построения и использования систем администрирования в управлении предприятиями, которая, в отличие от существующих, предусматривает выделение факторов прямого (компетентность персонала, развитие системы менеджмента, цели и задачи администрирования, технологическое обеспечение, особенности организации и объемы документально-информационного обеспечения управления) и опосредованного (ресурсное обеспечение производственно-хозяйственной деятельности, корпоративное управления, стабильность среды функционирования, развитие информационной инфраструктуры, централизация управления, евроинтеграционные процессы и електронность документов и документооборота) воздействия. Развито типологию систем администрирования в управлении предприятиями, которая отличается от имеющихся выделением признаков характера целей, уровня индивидуализации, источников происхождения, уровня формализации, а также источников возникновения необходимости в построении и применении. Осуществлено систематизацию принципов построения и использования систем администрирования в управлении организациями, что, в отличие от существующих подходов, предусматривает выделение специфических таких принципов, а именно: балансирование интересов системы администрирования в целом и ее элементов, учет основных направлений управленческих процессов на предприятии, ориентация на конечного пользователя, процессно-ориентированное администрирование, интегрированность с информационными технологиями, рациональное соотношение экономических и социальных аспектов управления в системах администрирования. Разработано концепцию построения и использования систем администрирования в управлении предприятиями с учетом евроинтеграционных процессов в контексте конкретизации места этих систем в деятельности предприятия и его технологии менеджмента, что позволяет раскрыть их глубинную сущность и структуру в условиях информатизации процессов управления, а также обосновать связь этих систем с другими системами организации и со средой ее функционирования. Разработано метод диагностирования систем администрирования в управлении предприятиями, что позволяет идентифицировать уровень их благоприятности по достижению целей предприятия по разным звеньями технологии управления. Предложенный метод обеспечивает возможность установления уровня несоответствия параметров систем администрирования установленным целям, а также дает возможность определить направления ее минимизации. Усовершенствовано модель формирования систем администрирования в управлении предприятиями, которая, в отличие от существующих, предусматривает выделение подготовительной, основной и заключительной стадий и позволяет упорядочить комплекс необходимых работ в контексте развития корпоративной архитектуры предприятия. Усовершенствовано метод оценивания уровня сформированности систем администрирования в управлении предприятиями, который, в отличие от существующих, основывается на многокритериальном подходе и использовании трапециевидных функций принадлежности параметров конфиденциальности, доступности и целостности этих систем к определенным нечетким терм-множествам. Разработано модель диагностирования устойчивости систем администрирования в управлении предприятиями, что основана на учете внешних и внутренних факторов и соответствующих им индикаторов с позиции риска и стабильности. Указанная модель обеспечивает возможность формирования плоскости устойчивости систем администрирования в краткосрочном периоде и идентификации ключевых зон уязвимости таких систем с позиции устойчивости. Усовершенствовано комплекс индикаторов оценки систем администрирования в управлении предприятиями, что отличается от имеющихся их группировкой на основе концепции процессно-ориентированного менеджмента, что позволило выделить индикаторы с позиции заказчиков, инвесторов и разработчиков проектов формирования или совершенствования систем администрирования. Усовершенствовано научно-методические положения по формированию стоимости проекта построения системы администрирования в управлении предприятиями, которые отличаются среди существующих учетом основных и вспомогательных процессов в таких системах, а также процессов управления, что позволяет планировать необходимые финансовые ресурсы и формировать бюджеты.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44825
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Ovcharuk.pdfАвтореферат дисертації822,07 kBAdobe PDFView/Open
dyservak_nova.pdfДисертаційна робота8,82 MBAdobe PDFView/Open
batchenko.pdfВідгук офіційного опонента1,88 MBAdobe PDFView/Open
lipych.pdfВідгук офіційного опонента228,32 kBAdobe PDFView/Open
vidguk_balan_ovcharuk_2.pdfВідгук офіційного опонента6,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.