Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44787
Title: Особлива жорстокість, як ознака злочинів, що вчиняються неповнолітніми: детермінанти та попередження
Other Titles: Особая жестокость, как признак преступлений, совершаемых несовершеннолетними: детерминанты и предупреждение
Special cruelty as a symptom of crimes committed by minors: determinants and warnings
Authors: Бундз, Ростислав Олегович
Affiliation: Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
Bibliographic description (Ukraine): Бундз Р. О. Особлива жорстокість, як ознака злочинів, що вчиняються неповнолітніми: детермінанти та попередження : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ростислав Олегович Бундз ; Міністерство освіти і науки України, Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права». – Львів, 2019. – 216 с. – Бібліографія: с. 201–214 (191 назва).
Issue Date: 2019
Publisher: Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Science degree: кандидат юридичних наук
Defense council: К 35.052.23
Supervisor: Ортинський, Володимир Львович
Committee members: Богатирьов, Іван Григорович
Йосипів, Алла Олексіївна
UDC: 343.62:343.91-053.6](477)(043.3)
Keywords: неповнолітній
злочинність неповнолітніх
формування особистості злочинця
жорстокість
особлива жорстокість
злочини, що здійснюються неповнолітніми з особливою жорстокістю
несовершеннолетний
преступность несовершеннолетних
формирование личности преступника
жестокость
особая жестокость
преступления, совершаемые несовершеннолетними с особой жестокостью
juvenile
juvenile delinquency
formation of the offender’s personality
cruelty
special cruelty crimes committed by minors with particular cruelty
Number of pages: 216
Abstract: У дисертації досліджено особливу жорстокість як ознаку злочинів, що вчиняються неповнолітніми, зроблено теоретичне узагальнення і обґрунтовано практичні рекомендації щодо вирішення комплексу проблемних питань, пов’язаних з детермінантами та заходами попередження злочинів, що вчиняються неповнолітніми з особливою жорстокістю. Запропоновано авторське визначення поняття «жорстокість» як ознаки злочинів, що вчиняються неповнолітніми, під якою ми розуміємо невід’ємну особистісну рису особи, що проявляється в усвідомленому заподіянні фізичних, психічних чи моральних страждань (чи прагненні їх заподіяння) шляхом дії чи бездіяльності та є способом реалізації агресії і насильства. Запропоновано авторське трактування поняття особи неповнолітнього злочинця, що вчиняє злочини з особливою жорстокістю, під якою слід розуміти особу, котрій притаманна жорстокість як невід’ємна особистісна риса, котра вчинила злочин із усвідомленим заподіянням фізичних, психічних чи моральних страждань, в якому виявилась її (особи) антигромадська спрямованість, що виражається в сукупності негативних соціально значущих рис, ознак, властивостей, наявність яких у поєднанні зі зовнішніми умовами та обставинами впливають на характер злочинної поведінки. Під злочинами, що вчиняються з особливою жорстокістю, слід розуміти умисні насильницькі діяння (дію чи бездіяльність), прояв агресивності як особистісної риси особи, що вчиняються з метою (або є способом вчинення інших злочинних діянь) заподіяння фізичної, психічної та моральної шкоди потерпілому. Доведено необхідність прийняття нової Інструкції з організації роботи підрозділів Національної поліції у справах дітей. Аргументовано гостру потребу взаємодії загальноосвітніх закладів з органами поліції з метою сприяння діяльності навчальних закладів щодо профілактики правопорушень серед дітей та забезпечення безпечного навчального середовища, що є одним з дієвих заходів індивідуального попередження злочинності неповнолітніх. Запропоновано створити єдину базу даних про неблагополучні сім’ї та неповнолітніх з відхиленнями у розвитку та поведінці для вдосконалення діяльності, пов’язаної зі запобіганням злочинам, що вчиняються неповнолітніми з особливою жорстокістю. В диссертации исследуются особая жестокость как признак преступлений, совершаемых несовершеннолетними, теоретически обобщаются и обосновываются практические рекомендации по решению комплекса проблемных вопросов, связанных с детерминантами и мерами предупреждения преступлений, совершаемых несовершеннолетними с особой жестокостью. Приводится авторское определение понятия «жестокость» как признака преступлений, совершаемых несовершеннолетними, под которой мы понимаем неотъемлемую личностную черту, проявляющуюся в осознанном причинении физических, психических или нравственных страданий (или стремлении их причинения) путем действия или бездействия и являющуюся способом реализации агрессии и насилия. Предлагается авторская трактовка понятия личности несовершеннолетнего преступника, совершающего преступления с особой жестокостью, под которой следует подразумевать лицо, которому присуща жестокость как неотъемлемая личностная черта, совершившее преступление с осознанным причинением физических, психических или нравственных страданий, в котором проявилась его (лица) антиобщественная направленность, выражающаяся в совокупности негативных социально значимых черт, признаков, свойств, наличие которых в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами влияет на характер преступного поведения. Под преступлениями, совершаемым с особой жестокостью, следует понимать умышленные насильственные действия (действие или бездействие), проявление агрессивности как личностной черты, которые совершаются с целью (или являются способом совершения других преступных деяний) причинения физического, психического и морального вреда потерпевшему. Доказана необходимость принятия новой Инструкции по организации работы подразделений Национальной полиции по делам детей. Аргументируется острая необходимость взаимодействия общеобразовательных учреждений с органами полиции с целью содействия деятельности учебных заведений по профилактике правонарушений среди детей и обеспечению безопасной учебной среды, что является одним из действенных мер индивидуального предупреждения преступности несовершеннолетних. Рекомендуется создать единую базу данных о неблагополучных семьях и несовершеннолетних с отклонениями в развитии и поведении с целью совершенствования деятельности, связанной с предотвращением преступлений, совершаемых несовершеннолетними с особой жестокостью. Установлено, что жестокость часто рассматривается как свойство личности несовершеннолетнего преступника. В связи с жестокостью возникает особый тип поведения, появляется и особый тип личности, характерными чертами которого выступают насилие, агрессия и жестокость. Несовершеннолетние, относящиеся к такому типу личности, насаждают среди своих сверстников стереотипы агрессивно насильственного поведения. Представляется, что в комплексе причин и условий преступлений несовершеннолетних, сопряженных с жестокостью и сопровождаемых агрессией, доминирует соответствующая личность со всеми присущими ей качествами, спецификой процесса формирования и особенностями поведения. Доказано, что у несовершеннолетних, совершаемых указанные деяния, все мотивы (зависть, ненависть, месть, ревность и т.п.) аккумулируются в двух основных направлениях: стремлении к реализации мотива преступления и достижению уголовной цели; стремлении в связи с этим к удовлетворению потребности в насилии, сопровождающимся жестокостью. У таких несовершеннолетних мотивация поведения базируется на исходной цели преступления и конкретно направлена на насильственное подавление потерпевшего с помощью жестокости, проявляемой к нему. Она сосредоточена на насилии, которое провоцирует агрессию и жестокость. Часто эта жестокость выходит за пределы действия и затрагивает интересы лиц, не имеющих отношения к преступлению. Предлагается к имеющимся типологиям личности несовершеннолетнего преступника, совершающего преступления с особой жестокостью, добавить так называемый акцентуированный тип – тип личности, в котором чрезмерно выражена жестокость как личностная черта характера. Положительно сказаться на преступности несовершеннолетних может создание на государственном уровне системы психолого-психиатрической помощи, раннего выявлений и диагностики отклонения в психическом развитии личности (в учебных заведениях). Огромную роль в предупреждении преступности несовершеннолетних играет пропагирование досуга и формирования здорового образа жизни, культуры отдыха, постепенное искоренение порочных традиций, жестко связывающих отдых с употреблением спиртного. С целью совершенствования предупредительной деятельности относительно преступлений, совершаемых несовершеннолетними с особой жестокостью, необходимым является улучшение организации работы по выявлению и постановке на учет родителей и лиц, их заменяющих, отрицательно влияющих на несовершеннолетних. Недостаточная эффективность профилактических мероприятий значительно обусловлена сегодня несвоевременным выявлением подростков с антиобщественным поведением. The dissertation investigates special cruelty as a sign of crimes committed by minors: determinants and warnings, theoretical generalization and practical recommendations for solving a complex of problem issues related to determinants and measures for the prevention of crimes committed by minors with special cruelty have been substantiated. The author’s definition of the concept of cruelty is suggested as signs of crimes committed by minors, under which we understand the inalienable personality trait of an individual, manifested in the deliberate infliction of physical, mental or moral suffering (or the pursuit of causing it), by action or inaction, and is a way the realization of aggression and violence. The author’s concept is proposed to be the person of a juvenile offender who commits crimes with special cruelty, which should mean a person who has cruelty as an integral personality trait who committed a crime with a deliberate infliction of physical, mental or moral suffering, in which it was manifested (persons ) anti-social orientation, expressed in a combination of negative socially significant features, signs, properties, the presence of which, in conjunction with external conditions and circumstances, affect the nature of criminal behavior. For crimes committed with particular cruelty, it is necessary to mean intentional violent acts (action or inaction), manifestation of aggressiveness as a personality trait of an individual committed for the purpose (or is a way of committing other criminal acts) causing physical, mental and moral harm to the victim. The necessity of adopting a new Instruction on the organization of work of the units of the National Police on Children’s Affairs has been proved. The necessity of interaction of general educational establishments with the police authorities with the purpose of promoting the activity of educational institutions on prevention of offenses among children and ensuring a safe educational environment, which is one of the effective measures of individual prevention of juvenile delinquency, is established. It is proposed to create a single database of dysfunctional families and minors with deviations in development and behavior to improve the activities related to the prevention of crimes committed by minors with particular cruelty.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44787
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Bundz.pdfАвтореферат дисертації832,78 kBAdobe PDFView/Open
dis_mukan_o.v.pdfДисертаційна робота4,12 MBAdobe PDFView/Open
vidguk1_mukan_o.v.pdfВідгук офіційного опонента318,87 kBAdobe PDFView/Open
vidguk2_mukan_o.v.pdfВідгук офіційного опонента455,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.