Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44778
Title: Influence of petrol and petroleum components’ vapours on human organism
Authors: Matskiv, Olena
Chaika, Oksana
Babiak, Lyudmyla
Vasiichuk, Viktor
Shuvar, Natalya
Affiliation: Lviv Polytechnic National University
Lviv Institute of Economics and Tourism
Bibliographic description (Ukraine): Influence of petrol and petroleum components’ vapours on human organism / Olena Matskiv, Oksana Chaika, Lyudmyla Babiak, Viktor Vasiichuk, Natalya Shuvar // Environmental Problems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 3. — No 2. — P. 85–90.
Bibliographic description (International): Influence of petrol and petroleum components’ vapours on human organism / Olena Matskiv, Oksana Chaika, Lyudmyla Babiak, Viktor Vasiichuk, Natalya Shuvar // Environmental Problems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 3. — No 2. — P. 85–90.
Is part of: Environmental Problems, 2 (3), 2018
Journal/Collection: Environmental Problems
Issue: 2
Volume: 3
Issue Date: 1-Feb-2018
Publisher: Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Lviv
Keywords: sources of pollution
vapours
petrol
hydrocarbons
risk
toxicity
diseases
Number of pages: 6
Page range: 85-90
Start page: 85
End page: 90
Abstract: The work deals with the analysis of sources and ingression of petroleum vapours into environment, as well as with petrol losses and the dependence of the vapours concentration on the tank volume and the ambient temperature. The concentration of petroleum vapours at the petrol station and the individual risk of hazard level have been calculated. The chemical composition of petrol is shown, toxicity of its components and their influence on the human organism as a whole are analyzed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44778
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Matskiv O., Chaika O., Babiak L., Vasiichuk V., Shuvar N., 2018
URL for reference material: http://allref.com.ua/uk/skachaty/Vpliv_zabrudnennya_atmosferi_na_biosistemi
http://www.novaecologia.org/voecos-377-1.html
References (Ukraine): [1] Vplyv zabrudnennia atmosfery na biosystemy /http://allref.com.ua/uk/skachaty/Vpliv_zabrudnennya_atmosferi_na_biosistemi.
[2] Zhytska L. I. Ekolohichna otsinka vplyvu funktsionuvannia AZS na atmosferu mista Smila / L. I. Zhytska // Visnyk ChDTU– 2014. – No. 1. – S. 74–80.
[3] Boichenko S. V. Osnovni dzherela vykydiv letkykh orhanichnykh spoluk i napriamy yikh zapobihannia na NPZ / Boichenko S. V., Vdovenko S. V. // Naftova i hazova promyslovist. – 2007. – No. 5. – S. 53–55.
[4] Ivasenko V. M. Rozrakhunkova model vyparovuvan avtozapravnykh stantsii [Tekst] / Ivasenko V. M. // Visnyk NTU “KhPI”. – 2014. – No. 40 (1083). – S. 51–59.
[5] Franchuk H. M. Analiz danykh pro toksychnist palyvnomastylnykh materialiv / H. M. Franchuk, M. M. Nykoliak // Visnyk NAU. – 2007. – No. 3–4. – S. 117–121.
[6] Ivasenko V. M. Vdoskonalennia metodiv ta zasobiv vymiriuvannia kontsentratsii shkidlyvykh rechovyn u vykydakh avtozapravnykh stantsii: Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk / V. M. Ivasenko. – Kyiv – 2015. – S. 13.
[7] Antropchenko A. K. Otsiniuvannia potentsiinoho toksychnoho efektu vykydiv vuhlevodniv iz rezervuara typovoi AZS dlia miskoho naselennia / A. K. Antropchenko, M. M. Radomska, L. M. Cherniak, S. V. Boichenko // Naftohazova haluz Ukrainy. – 2016. – No. 2. – S. 40–43.
[8] Obshchye sanytarno-hyhyenycheskye trebovanyia k vozdukhu rabochei zonу: Mezhhosudarstvennуi standart. Systema standartov bezopasnosty truda HOST 12.1.005-88. – [vved. 01.01.89]. – Sb. HOSTov. – M. : YPK Yzdatelstvo standartov, 2002. – 71 s.
[9] Boichenko S. Motorni palyva: vlastyvosti ta yakist [tekst]: pidruchnyk /Serhii Boichenko, Andrii Pushak, Petro Topilnytskyi, Kazymyr Leida; za zah. red. prof. S. Boichenka. – K. : “Tsentr uchbovoi literatury”. –2017. – 324 s.
[10] Shestopalov O. V. Okhorona navkolyshnoho seredovyshcha vid zabrudnennia naftoproduktamy: navch. posib. / Shestopalov O. V., Bakharieva H. Yu., Mamedova O. O. ta in. – Kh. : NTU “KhPI”, 2015. – 116 s.
[11] Medvedeva T. V. Cpoluky sirky u skladi motornykh palyv. Vplyv na navkolyshnie seredovyshche pid chas ekspluatatsii transportnykh zasobiv / T. V. Medvedeva, C. B. Ivanov, C. B. Boichenko // Aktualnуe problemу transportnoi medytsynу. – 2005. – No. 2. – S. 63–65.
[12] Toksykolohichna kharakterystyka khimichnykh rechovyn [Elektronnyi resurs] // Hihiiena: medychnyi dovidnyk – Data dostupu: 5.11.2017. – Rezhym dostupu: medical-enc.com.ua/benzol-2.htm.
[13] Vplyv dioksydu azotu na orhanizm liudyny ta NPS [Elektronnyi resurs] // Nova ekolohiia. – Data dostupu: 15.11.2017. – Rezhym dostupu: http://www.novaecologia.org/voecos-377-1.html.
References (International): [1] Vplyv zabrudnennia atmosfery na biosystemy /http://allref.com.ua/uk/skachaty/Vpliv_zabrudnennya_atmosferi_na_biosistemi.
[2] Zhytska L. I. Ekolohichna otsinka vplyvu funktsionuvannia AZS na atmosferu mista Smila, L. I. Zhytska, Visnyk ChDTU– 2014, No. 1, S. 74–80.
[3] Boichenko S. V. Osnovni dzherela vykydiv letkykh orhanichnykh spoluk i napriamy yikh zapobihannia na NPZ, Boichenko S. V., Vdovenko S. V., Naftova i hazova promyslovist, 2007, No. 5, S. 53–55.
[4] Ivasenko V. M. Rozrakhunkova model vyparovuvan avtozapravnykh stantsii [Tekst], Ivasenko V. M., Visnyk NTU "KhPI", 2014, No. 40 (1083), S. 51–59.
[5] Franchuk H. M. Analiz danykh pro toksychnist palyvnomastylnykh materialiv, H. M. Franchuk, M. M. Nykoliak, Visnyk NAU, 2007, No. 3–4, S. 117–121.
[6] Ivasenko V. M. Vdoskonalennia metodiv ta zasobiv vymiriuvannia kontsentratsii shkidlyvykh rechovyn u vykydakh avtozapravnykh stantsii: Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk, V. M. Ivasenko, Kyiv – 2015, S. 13.
[7] Antropchenko A. K. Otsiniuvannia potentsiinoho toksychnoho efektu vykydiv vuhlevodniv iz rezervuara typovoi AZS dlia miskoho naselennia, A. K. Antropchenko, M. M. Radomska, L. M. Cherniak, S. V. Boichenko, Naftohazova haluz Ukrainy, 2016, No. 2, S. 40–43.
[8] Obshchye sanytarno-hyhyenycheskye trebovanyia k vozdukhu rabochei zonu: Mezhhosudarstvennui standart. Systema standartov bezopasnosty truda HOST 12.1.005-88, [vved. 01.01.89], Sb. HOSTov, M. : YPK Yzdatelstvo standartov, 2002, 71 s.
[9] Boichenko S. Motorni palyva: vlastyvosti ta yakist [tekst]: pidruchnyk /Serhii Boichenko, Andrii Pushak, Petro Topilnytskyi, Kazymyr Leida; za zah. red. prof. S. Boichenka, K. : "Tsentr uchbovoi literatury". –2017, 324 s.
[10] Shestopalov O. V. Okhorona navkolyshnoho seredovyshcha vid zabrudnennia naftoproduktamy: navch. posib., Shestopalov O. V., Bakharieva H. Yu., Mamedova O. O. ta in, Kh. : NTU "KhPI", 2015, 116 s.
[11] Medvedeva T. V. Cpoluky sirky u skladi motornykh palyv. Vplyv na navkolyshnie seredovyshche pid chas ekspluatatsii transportnykh zasobiv, T. V. Medvedeva, C. B. Ivanov, C. B. Boichenko, Aktualnue problemu transportnoi medytsynu, 2005, No. 2, S. 63–65.
[12] Toksykolohichna kharakterystyka khimichnykh rechovyn [Elektronnyi resurs], Hihiiena: medychnyi dovidnyk – Data dostupu: 5.11.2017, Rezhym dostupu: medical-enc.com.ua/benzol-2.htm.
[13] Vplyv dioksydu azotu na orhanizm liudyny ta NPS [Elektronnyi resurs], Nova ekolohiia, Data dostupu: 15.11.2017, Rezhym dostupu: http://www.novaecologia.org/voecos-377-1.html.
Content type: Article
Appears in Collections:Environmental Problems. – 2018. – Vol. 3, No. 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.