Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44778
Название: Influence of petrol and petroleum components’ vapours on human organism
Авторы: Matskiv, Olena
Chaika, Oksana
Babiak, Lyudmyla
Vasiichuk, Viktor
Shuvar, Natalya
Принадлежность: Lviv Polytechnic National University
Lviv Institute of Economics and Tourism
Библиографическое описание: Influence of petrol and petroleum components’ vapours on human organism / Olena Matskiv, Oksana Chaika, Lyudmyla Babiak, Viktor Vasiichuk, Natalya Shuvar // Environmental Problems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 3. — No 2. — P. 85–90.
Bibliographic description: Influence of petrol and petroleum components’ vapours on human organism / Olena Matskiv, Oksana Chaika, Lyudmyla Babiak, Viktor Vasiichuk, Natalya Shuvar // Environmental Problems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 3. — No 2. — P. 85–90.
Является частью издания: Environmental Problems, 2 (3), 2018
Журнал/сборник: Environmental Problems
Выпуск/№ : 2
Том: 3
Дата публикации: 1-фев-2018
Издательство: Lviv Politechnic Publishing House
Место издания, проведения: Lviv
Ключевые слова: sources of pollution
vapours
petrol
hydrocarbons
risk
toxicity
diseases
Количество страниц: 6
Диапазон страниц: 85-90
Начальная страница: 85
Последняя страница: 90
Краткий осмотр (реферат): The work deals with the analysis of sources and ingression of petroleum vapours into environment, as well as with petrol losses and the dependence of the vapours concentration on the tank volume and the ambient temperature. The concentration of petroleum vapours at the petrol station and the individual risk of hazard level have been calculated. The chemical composition of petrol is shown, toxicity of its components and their influence on the human organism as a whole are analyzed.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44778
Владелец авторского права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Matskiv O., Chaika O., Babiak L., Vasiichuk V., Shuvar N., 2018
URL-ссылки связанного материала: http://allref.com.ua/uk/skachaty/Vpliv_zabrudnennya_atmosferi_na_biosistemi
http://www.novaecologia.org/voecos-377-1.html
Список литературы: [1] Vplyv zabrudnennia atmosfery na biosystemy /http://allref.com.ua/uk/skachaty/Vpliv_zabrudnennya_atmosferi_na_biosistemi.
[2] Zhytska L. I. Ekolohichna otsinka vplyvu funktsionuvannia AZS na atmosferu mista Smila / L. I. Zhytska // Visnyk ChDTU– 2014. – No. 1. – S. 74–80.
[3] Boichenko S. V. Osnovni dzherela vykydiv letkykh orhanichnykh spoluk i napriamy yikh zapobihannia na NPZ / Boichenko S. V., Vdovenko S. V. // Naftova i hazova promyslovist. – 2007. – No. 5. – S. 53–55.
[4] Ivasenko V. M. Rozrakhunkova model vyparovuvan avtozapravnykh stantsii [Tekst] / Ivasenko V. M. // Visnyk NTU “KhPI”. – 2014. – No. 40 (1083). – S. 51–59.
[5] Franchuk H. M. Analiz danykh pro toksychnist palyvnomastylnykh materialiv / H. M. Franchuk, M. M. Nykoliak // Visnyk NAU. – 2007. – No. 3–4. – S. 117–121.
[6] Ivasenko V. M. Vdoskonalennia metodiv ta zasobiv vymiriuvannia kontsentratsii shkidlyvykh rechovyn u vykydakh avtozapravnykh stantsii: Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk / V. M. Ivasenko. – Kyiv – 2015. – S. 13.
[7] Antropchenko A. K. Otsiniuvannia potentsiinoho toksychnoho efektu vykydiv vuhlevodniv iz rezervuara typovoi AZS dlia miskoho naselennia / A. K. Antropchenko, M. M. Radomska, L. M. Cherniak, S. V. Boichenko // Naftohazova haluz Ukrainy. – 2016. – No. 2. – S. 40–43.
[8] Obshchye sanytarno-hyhyenycheskye trebovanyia k vozdukhu rabochei zonу: Mezhhosudarstvennуi standart. Systema standartov bezopasnosty truda HOST 12.1.005-88. – [vved. 01.01.89]. – Sb. HOSTov. – M. : YPK Yzdatelstvo standartov, 2002. – 71 s.
[9] Boichenko S. Motorni palyva: vlastyvosti ta yakist [tekst]: pidruchnyk /Serhii Boichenko, Andrii Pushak, Petro Topilnytskyi, Kazymyr Leida; za zah. red. prof. S. Boichenka. – K. : “Tsentr uchbovoi literatury”. –2017. – 324 s.
[10] Shestopalov O. V. Okhorona navkolyshnoho seredovyshcha vid zabrudnennia naftoproduktamy: navch. posib. / Shestopalov O. V., Bakharieva H. Yu., Mamedova O. O. ta in. – Kh. : NTU “KhPI”, 2015. – 116 s.
[11] Medvedeva T. V. Cpoluky sirky u skladi motornykh palyv. Vplyv na navkolyshnie seredovyshche pid chas ekspluatatsii transportnykh zasobiv / T. V. Medvedeva, C. B. Ivanov, C. B. Boichenko // Aktualnуe problemу transportnoi medytsynу. – 2005. – No. 2. – S. 63–65.
[12] Toksykolohichna kharakterystyka khimichnykh rechovyn [Elektronnyi resurs] // Hihiiena: medychnyi dovidnyk – Data dostupu: 5.11.2017. – Rezhym dostupu: medical-enc.com.ua/benzol-2.htm.
[13] Vplyv dioksydu azotu na orhanizm liudyny ta NPS [Elektronnyi resurs] // Nova ekolohiia. – Data dostupu: 15.11.2017. – Rezhym dostupu: http://www.novaecologia.org/voecos-377-1.html.
References: [1] Vplyv zabrudnennia atmosfery na biosystemy /http://allref.com.ua/uk/skachaty/Vpliv_zabrudnennya_atmosferi_na_biosistemi.
[2] Zhytska L. I. Ekolohichna otsinka vplyvu funktsionuvannia AZS na atmosferu mista Smila, L. I. Zhytska, Visnyk ChDTU– 2014, No. 1, S. 74–80.
[3] Boichenko S. V. Osnovni dzherela vykydiv letkykh orhanichnykh spoluk i napriamy yikh zapobihannia na NPZ, Boichenko S. V., Vdovenko S. V., Naftova i hazova promyslovist, 2007, No. 5, S. 53–55.
[4] Ivasenko V. M. Rozrakhunkova model vyparovuvan avtozapravnykh stantsii [Tekst], Ivasenko V. M., Visnyk NTU "KhPI", 2014, No. 40 (1083), S. 51–59.
[5] Franchuk H. M. Analiz danykh pro toksychnist palyvnomastylnykh materialiv, H. M. Franchuk, M. M. Nykoliak, Visnyk NAU, 2007, No. 3–4, S. 117–121.
[6] Ivasenko V. M. Vdoskonalennia metodiv ta zasobiv vymiriuvannia kontsentratsii shkidlyvykh rechovyn u vykydakh avtozapravnykh stantsii: Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk, V. M. Ivasenko, Kyiv – 2015, S. 13.
[7] Antropchenko A. K. Otsiniuvannia potentsiinoho toksychnoho efektu vykydiv vuhlevodniv iz rezervuara typovoi AZS dlia miskoho naselennia, A. K. Antropchenko, M. M. Radomska, L. M. Cherniak, S. V. Boichenko, Naftohazova haluz Ukrainy, 2016, No. 2, S. 40–43.
[8] Obshchye sanytarno-hyhyenycheskye trebovanyia k vozdukhu rabochei zonu: Mezhhosudarstvennui standart. Systema standartov bezopasnosty truda HOST 12.1.005-88, [vved. 01.01.89], Sb. HOSTov, M. : YPK Yzdatelstvo standartov, 2002, 71 s.
[9] Boichenko S. Motorni palyva: vlastyvosti ta yakist [tekst]: pidruchnyk /Serhii Boichenko, Andrii Pushak, Petro Topilnytskyi, Kazymyr Leida; za zah. red. prof. S. Boichenka, K. : "Tsentr uchbovoi literatury". –2017, 324 s.
[10] Shestopalov O. V. Okhorona navkolyshnoho seredovyshcha vid zabrudnennia naftoproduktamy: navch. posib., Shestopalov O. V., Bakharieva H. Yu., Mamedova O. O. ta in, Kh. : NTU "KhPI", 2015, 116 s.
[11] Medvedeva T. V. Cpoluky sirky u skladi motornykh palyv. Vplyv na navkolyshnie seredovyshche pid chas ekspluatatsii transportnykh zasobiv, T. V. Medvedeva, C. B. Ivanov, C. B. Boichenko, Aktualnue problemu transportnoi medytsynu, 2005, No. 2, S. 63–65.
[12] Toksykolohichna kharakterystyka khimichnykh rechovyn [Elektronnyi resurs], Hihiiena: medychnyi dovidnyk – Data dostupu: 5.11.2017, Rezhym dostupu: medical-enc.com.ua/benzol-2.htm.
[13] Vplyv dioksydu azotu na orhanizm liudyny ta NPS [Elektronnyi resurs], Nova ekolohiia, Data dostupu: 15.11.2017, Rezhym dostupu: http://www.novaecologia.org/voecos-377-1.html.
Тип содержания: Article
Располагается в коллекциях:Environmental Problems. – 2018. – Vol. 3, No. 2Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.