Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44768
Назва: Оптимізація довговимірних конструкцій за статичною міцністю та частотними характеристиками
Інші назви: Optimization of the structures by the static strength and the frequency characteristics
Автори: Гурський, В. М.
Кузьо, І. В.
Медвідь, А. І.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Гурський В. М. Оптимізація довговимірних конструкцій за статичною міцністю та частотними характеристиками / В. М. Гурський, І. В. Кузьо, А. І. Медвідь // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 51. — С. 33–40.
Bibliographic description: Hurskii V. M. Optimization of the structures by the static strength and the frequency characteristics / V. M. Hurskyi, I. V. Kuzo, A. I. Medvid // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 51. — P. 33–40.
Є частиною видання: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (51), 2017
Журнал/збірник: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 51
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.01
Теми: тонкостінний профіль
власна частота
напруження
метод скінченних елементів
вібраційний конвеєр
оптимізація
thin-walled profile
natural frequency
stress
FEM
vibration conveyor
optimizatio
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 33-40
Початкова сторінка: 33
Кінцева сторінка: 40
Короткий огляд (реферат): Наведено задачі визначення оптимальних геометричних і конструктивних параметрів довговимірних конструкцій. Як приклад, прийнято подовгастий профіль складного перерізу, визначено для нього компоненти напруженого стану та власні частоти коливань. Вибір оптимальних параметрів профілю здійснено для реалізації конструкцій із мінімальними еквівалентними напруженнями, а також для забезпечення максимальної динамічної жорсткості. Встановлено, що для визначення еквівалентних напружень у тонкостінних елементах основну складність являє розрахунок дотичних напружень. Для спрощення задачі оптимізації конструктивних параметрів запропоновано частотно-масовий показник. За ним здійснено уточнену оцінку якості конструкції та можливість досягнення якісних властивостей системи за мінімальної маси та високої динамічної жорсткості. Апробовано використання показника на складнішій конструкції вібраційного конвеєра. Для нього розглянуто розрахунок МСЕ власних частот за різних значень конструктивних параметрів. Вибір остаточного варіанта конструкції здійснено за значенням частотно-масового показника.
Problems of determination of optimal geometric and constructive parameters of long-length structures are presented. For example, a longitudinal profile of a complicated section is adopted, its components of the stress state and its own oscillation frequencies are determined. The choice of optimal profile parameters is made for the implementation of structures with minimum equivalent stresses, as well as for ensuring maximum dynamic stiffness. It is established that for the determination of equivalent stresses in thin-walled elements, the basic complexity is the calculation of tangential stresses. To simplify the task of optimizing the design parameters, a frequency-mass criterion is proposed. He carried out a refined assessment of the quality of the design and the ability to achieve qualitative properties of the system at minimum mass and high dynamic rigidity. The use of the criterion on the more complex design of the vibration conveyor has been tested. For him, the calculation of FEM own frequencies for different values of constructive parameters is considered. The choice of the final variant of the design is carried out by the value of the frequency-mass criterion.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44768
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка“, 2017
©Гурський В. М., Кузьо І. В., Медвідь А. І., 2017
Перелік літератури: 1. Kulcsár T. Mathematical optimization and engineering applications / T. Kulcsár, I. Timár // Mathematical modeling and computing. – 2016. – Vol. 3, No. 1. – P. 59–78.
2. Harris C. M. Harris’ shock and vibration handbook / C. M. Harris, A. G. Piersol. – New York: McGraw-Hill, 2002.
3. Справочник по сопротивлению материалов / Г. С. Писаренко, А. П. Яковлев, В. В. Матвеев; отв. ред. Г. С. Писа- ренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Наук. думка, 1988. – 736 с.
4. Львов М. П. Расчет тонкостенных стержней: учеб. пособ. / М. П. Львов, А. Г. Дибир. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т “Харьк. авиац. ин-т”, 2011. – 101 с.
5. Повидайло В. А. Вибрационные устройства в машиностроении / В. А. Повидайло, Р. И. Силин, В. А. Щигель. – М. – К.: Машгиз, 1962. – 120 с.
6. Шпачук В. П. Методи й установки для випробувань на багатокоординатний зовнішній вібраційний вплив / В. П. Шпачук, В. В. Дудко, І. В. Костенко // Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектура. – 2015. – Вип. 120. – С. 12–20.
7. Гурський В. М. Оптимізація масово-частотних характеристик робочого органа вібраційного стола / В. М. Гурський, Є.М. Махоркін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Оптимізація виробничих процесів і техніч- ний контроль у машинобудуванні”. – 2015. – № 702. – С. 53–59.
8. Michalczyk J. Natural vibrations of long vibratory conveyers. / J. Michalczyk, P. Czubak // Archives of metallurgy and materials. – 2006. – Vol. 51, Issue 1. – Р. 145–154.
References: 1. Kulcsár T. Mathematical optimization and engineering applications, T. Kulcsár, I. Timár, Mathematical modeling and computing, 2016, Vol. 3, No. 1, P. 59–78.
2. Harris C. M. Harris’ shock and vibration handbook, C. M. Harris, A. G. Piersol, New York: McGraw-Hill, 2002.
3. Spravochnik po soprotivleniiu materialov, H. S. Pisarenko, A. P. Iakovlev, V. V. Matveev; otv. red. H. S. Pisa- renko, 2-e izd., pererab. i dop, K., Nauk. dumka, 1988, 736 p.
4. Lvov M. P. Raschet tonkostennykh sterzhnei: tutorial, M. P. Lvov, A. H. Dibir, Kh., Nats. aerokosm. un-t "Khark. aviats. in-t", 2011, 101 p.
5. Povidailo V. A. Vibratsionnye ustroistva v mashinostroenii, V. A. Povidailo, R. I. Silin, V. A. Shchihel, M, K., Mashhiz, 1962, 120 p.
6. Shpachuk V. P. Metody y ustanovky dlia vyprobuvan na bahatokoordynatnyi zovnishnii vibratsiinyi vplyv, V. P. Shpachuk, V. V. Dudko, I. V. Kostenko, Komunalne hospodarstvo mist. Ser., Tekhnichni nauky ta arkhitektura, 2015, Iss. 120, P. 12–20.
7. Hurskyi V. M. Optymizatsiia masovo-chastotnykh kharakterystyk robochoho orhana vibratsiinoho stola, V. M. Hurskyi, Ye.M. Makhorkin, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnich- nyi kontrol u mashynobuduvanni", 2015, No 702, P. 53–59.
8. Michalczyk J. Natural vibrations of long vibratory conveyers., J. Michalczyk, P. Czubak, Archives of metallurgy and materials, 2006, Vol. 51, Issue 1, R. 145–154.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.