Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44767
Назва: Розширення технологічних можливостей зубофрезерних обкочувальних верстатів для нарізання конічних коліс на основі радіально-колового способу
Інші назви: Expansion of technological possibilities of zinc-milling lining machines for cutting of conical wheels on the basis of radial-circular method
Автори: Грицай, І. Є.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Грицай І. Є. Розширення технологічних можливостей зубофрезерних обкочувальних верстатів для нарізання конічних коліс на основі радіально-колового способу / І. Є. Грицай // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 51. — С. 27–32.
Bibliographic description: Hrytsai I. Ye. Expansion of technological possibilities of zinc-milling lining machines for cutting of conical wheels on the basis of radial-circular method / I. Ye. Hrytsai // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 51. — P. 27–32.
Є частиною видання: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (51), 2017
Журнал/збірник: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 51
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.914.5
621.9.015
Теми: конічні зубчасті колеса
дискова фреза
радіально-коловий спосіб
ефективність
bevel gears
mill disc cutter
radial-circular generating gear teeth method
efficiency
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 27-32
Початкова сторінка: 27
Кінцева сторінка: 32
Короткий огляд (реферат): Розроблено новий спосіб нарізання конічних зубчастих коліс дисковою фрезою на зубофрезерному верстаті, що ґрунтується на радіально-коловому способі зубофрезерування. Розраховано параметри налагодження робочих рухів верстата для отримання конічних коліс з заданими параметрами. Показано переваги способу та можливість його широкого використання.
The paper presents a new method bevel gears cutting. It’s based on the radial-circular generating gear teeth method. Gear cutter is a simple thin mill disc and a process implements a gear cutting machine with the gear rotation. The cutting conditions and parameters in bevel gears machining are calculated. The advantages of the method and the possibility of it’s application are proven.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44767
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка“, 2017
©Грицай І. Є., 2017
Перелік літератури: 1. Грицай І. Є., Громнюк С. І. Підвищення ефективності процесу нарізання зубчастих коліс на основі радіально-обертового методу в умовах обкочування [Текст] // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: зб. наук. пр. Донбаської державної машинобудівної академії. –2013. – Вип. 32. – Краматорськ, 2013. – С. 226–229.
2. Грицай І. Є., Литвиняк Я. М. Підвищення техніко-економічної ефективності процесів виробництва зубчастих коліс поєднанням традиційних та нових способів формоутворення [Текст] // Вісник Національного університету “Харківський політехнічний інститут”: зб. наук. пр. – Харків: Вид-во НТУ “ХПІ”, 2010. – № 26. – C. 30–35.
3. Громнюк С. І., Грицай І. Є. Концепція зубофрезерного верстату на основі радіально-колового способу зубонарізання [Текст] // Сучасні технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ “ХПІ”,2014. – С. 142–152.
4. Громнюк С. І., Грицай І. Є. Зміна кінематики зубофрезерного верстата для нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом [Текст] // Вісник НТУ “Харківський політехнічий інститут”. Серія “Проблеми механічного приводу”. – № 34 (1143). – Харків, НТУ “ХПІ”, 2015. – С. 30–34.
5. Громнюк С. І. Розширення технологічних можливостей універсальних зубофрезерних універсальних верстатів введенням керованого приводу головного руху [Текст] / С. І. Громнюк // “Технологічний аудит та резерви виробництва”. – Харків, 2014. – №5/3(19). – С. 23–27.
6. Грицай І. Є., Ступницький В. В. Дослідження синусоїдальних зубчастих передач [Текст] // Підйомно-транспортна техніка – 2007. – № 4(24). – С. 55–64.
7. Грицай І. Є., Литви- няк Я. М. Синусоїдальні зубчасті передачі як альтернатива традиційним передачам та новий метод їх виготовлення [Текст] // Вісник Національного університету “Харківський політехнічний інститут”: зб. наук. пр. Тематичний випуск “Проблеми механічного приводу”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2009. – № 19. – 168 с. – С. 43–53.
8. Грицай І. Є. Обкочувально-радіальний спосіб нарізання зубчастих коліс та його перспективи для виготовлення приводів підйомно-транспортних машин: Підйомно-транспортна техніка. – 2013. – № 3 (39). – С. 35–39.
9. Грицай І. Є., Громнюк С. І. Підвищення ефективності процесу нарізання зубчастих коліс на основі радіально-обертового методу в умовах обкочування. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: зб. наук. пр. Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2013. – Вип. 32. – С. 226–229.
References: 1. Hrytsai I. Ye., Hromniuk S. I. Pidvyshchennia efektyvnosti protsesu narizannia zubchastykh kolis na osnovi radialno-obertovoho metodu v umovakh obkochuvannia [Text], Nadiinist instrumentu ta optymizatsiia tekhnolohichnykh system: zb. nauk. pr. Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii. –2013, Iss. 32, Kramatorsk, 2013, P. 226–229.
2. Hrytsai I. Ye., Lytvyniak Ya. M. Pidvyshchennia tekhniko-ekonomichnoi efektyvnosti protsesiv vyrobnytstva zubchastykh kolis poiednanniam tradytsiinykh ta novykh sposobiv formoutvorennia [Text], Visnyk Natsionalnoho universytetu "Kharkivskyi politekhnichnyi instytut": zb. nauk. pr, Kharkiv: Vyd-vo NTU "KhPI", 2010, No 26, P. 30–35.
3. Hromniuk S. I., Hrytsai I. Ye. Kontseptsiia zubofrezernoho verstatu na osnovi radialno-kolovoho sposobu zubonarizannia [Text], Suchasni tekhnolohii v mashynobuduvanni, Kharkiv: NTU "KhPI",2014, P. 142–152.
4. Hromniuk S. I., Hrytsai I. Ye. Zmina kinematyky zubofrezernoho verstata dlia narizannia zubchastykh kolis radialno-kolovym sposobom [Text], Visnyk NTU "Kharkivskyi politekhnichyi instytut". Seriia "Problemy mekhanichnoho pryvodu", No 34 (1143), Kharkiv, NTU "KhPI", 2015, P. 30–34.
5. Hromniuk S. I. Rozshyrennia tekhnolohichnykh mozhlyvostei universalnykh zubofrezernykh universalnykh verstativ vvedenniam kerovanoho pryvodu holovnoho rukhu [Text], S. I. Hromniuk, "Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva", Kharkiv, 2014, No 5/3(19), P. 23–27.
6. Hrytsai I. Ye., Stupnytskyi V. V. Doslidzhennia synusoidalnykh zubchastykh peredach [Text], Pidiomno-transportna tekhnika – 2007, No 4(24), P. 55–64.
7. Hrytsai I. Ye., Lytvy- niak Ya. M. Synusoidalni zubchasti peredachi yak alternatyva tradytsiinym peredacham ta novyi metod yikh vyhotovlennia [Text], Visnyk Natsionalnoho universytetu "Kharkivskyi politekhnichnyi instytut": zb. nauk. pr. Tematychnyi vypusk "Problemy mekhanichnoho pryvodu", Kharkiv: NTU "KhPI", 2009, No 19, 168 p, P. 43–53.
8. Hrytsai I. Ye. Obkochuvalno-radialnyi sposib narizannia zubchastykh kolis ta yoho perspektyvy dlia vyhotovlennia pryvodiv pidiomno-transportnykh mashyn: Pidiomno-transportna tekhnika, 2013, No 3 (39), P. 35–39.
9. Hrytsai I. Ye., Hromniuk S. I. Pidvyshchennia efektyvnosti protsesu narizannia zubchastykh kolis na osnovi radialno-obertovoho metodu v umovakh obkochuvannia. Nadiinist instrumentu ta optymizatsiia tekhnolohichnykh system: zb. nauk. pr. Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii, Kramatorsk, 2013, Iss. 32, P. 226–229.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.