Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44764
Назва: Оптимізація параметрів плазмового зварювання закладних елементів прес-форм
Інші назви: Optimization of plasma welding parameters of embedded elements of press forms
Автори: Білобородченко, В. І.
Забранський, А. Є.
Свищ, Р. Ю.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Білобородченко В. І. Оптимізація параметрів плазмового зварювання закладних елементів прес-форм / В. І. Білобородченко, А. Є. Забранський, Р. Ю. Свищ // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 51. — С. 9–16.
Bibliographic description: Biloborodchenko V. I. Optimization of plasma welding parameters of embedded elements of press forms / V. I. Biloborodchenko, A. Ye. Zabranskyi, R. Yu. Svyshch // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 51. — P. 9–16.
Є частиною видання: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (51), 2017
Журнал/збірник: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 51
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.791.05
621.791.755
Теми: прес-форма
плазмове зварювання
нормативні вимоги на складання під зварювання
форма геометрії шва
режими зварювання
press - form
plasma welding
standard requirements for welding under welding
seam geometry
welding conditions
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 9-16
Початкова сторінка: 9
Кінцева сторінка: 16
Короткий огляд (реферат): Прес-форми для відливання пластмас можуть мати складну розвинену геометрію, що значно ускладнює виготовлення їх робочої зони. Оптимальним рішенням є їх виготовлення з окремих елементів із застосуванням зварювальних технологій, які забезпечують, крім комплексу фізико-механічних властивостей виробу, також і чіткі вимоги до геометрії виробу. Таким вимогам відповідає плазмове зварювання. Проте його особливості, зокрема висока локалізація теплової енергії, що сприяє мінімізації рівня залишкових напружень та деформацій у зоні зварювання і формуванню не типового для дугового зварювання перерізу шва, не враховані у стандартних нормативах до виконання зварних з’єднань. Застосування сучасного математичного статистичного моделювання до вибірки нормативної геометрії та умов складання під зварювання деталей зі стандартними швами дало змогу з імовірністю 95% встановити їх базовий установчий параметр (складальний зазор), придатний для плазмового зварювання різних типів зварних швів для розглянутого діапазону товщини деталей та оптимізувати технологічні параметри плазмового зварювання.
Molds for casting plastics can have complicated developed geometry, which greatly complicates the fabrication of their working area. The optimum solution, in this case, is their manufacture from individual elements using welding technologies, which, in addition to the complex of physical and mechanical properties of the product, also provide strict requirements for the geometry of the product. Such requirements corresponds to plasma welding. However, its features, in particular, the high localization of thermal energy, which helps to minimize the level of residual stresses and deformations in the welding zone and the formation of a weld cross-section not typical for arc welding, are not taken into account in standard standards for the implementation of welded joints. The application of modern mathematical statistical modeling to the sample of standard geometry and the conditions of assembly with welding of details with standard seams allowed them to establish their basic installation parameter (assembly gap), suitable for plasma welding of different types of welds for the considered range of thickness of parts and to optimize technological parameters with a probability of 95 % plasma welding
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44764
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка“, 2017
©Білобородченко В. І., Забранський А. Є., Свищ Р. Ю., 2017
Перелік літератури: 1. www. Harlab. Com/.
2. http:// pereosnastka.ru/.
3. www. implast.ru.
4. Сварка, резка, контроль: справочник: у 2-х т.; под ред. Н. П. Алешина. – М.: Машиностроение, 2004.
5. Соснин Н. А., Ермаков С. А., Тополянский П. А. Плазменные технологии. Сварка, нанесение покрытий, упрочнение. – М.: Машиностроение, 2008. – 406 с.
6. Лебедев Б. Д., Перемитько В. В. Расчетные методы в сварке плавленим. – Днепродзержинск: ДГТУ, 1998. – 285 с.
References: 1. www. Harlab. Com/.
2. http:// pereosnastka.ru/.
3. www. implast.ru.
4. Svarka, rezka, kontrol: spravochnik: u 2-kh t.; ed. N. P. Aleshina, M., Mashinostroenie, 2004.
5. Sosnin N. A., Ermakov S. A., Topolianskii P. A. Plazmennye tekhnolohii. Svarka, nanesenie pokrytii, uprochnenie, M., Mashinostroenie, 2008, 406 p.
6. Lebedev B. D., Peremitko V. V. Raschetnye metody v svarke plavlenim, Dneprodzerzhinsk: DHTU, 1998, 285 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.