Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44761
Назва: Аналіз витікання дрібнодисперсного сипкого матеріалу з конічної лунки бункера
Інші назви: Analysis of leakage of finely dispersed bulk material from the conical well of the bunker
Автори: Шоловій, Ю. П.
Магерус, Н. І.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Шоловій Ю. П. Аналіз витікання дрібнодисперсного сипкого матеріалу з конічної лунки бункера / Ю. П. Шоловій, Н. І. Магерус // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 51. — С. 108–116.
Bibliographic description: Sholovii Yu. P. Analysis of leakage of finely dispersed bulk material from the conical well of the bunker / Yu. P. Sholovii, N. I. Maherus // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 51. — P. 108–116.
Є частиною видання: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (51), 2017
Журнал/збірник: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 51
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.929.7
Теми: сипкий матеріал
склепіння
модель Лоренца
бункер
bulk material
arches
Lorentz model
bunker
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 108-116
Початкова сторінка: 108
Кінцева сторінка: 116
Короткий огляд (реферат): Проведено аналіз теоретичного дослідження процесу витікання дрібнодисперсного сипкого матеріалу з конічної розвантажувальної лунки бункера під дією сил гравітації та за вібраційного збурення потоку конічним днищем. Математична модель гравітаційного витікання ґрунтувалась на дослідженні силових факторів, що призводять до формування стійкого склепіння над випускним отвором. Модель витікання під дією вібрації побудована на основі моделі Лоренца, яка описує поведінку сипкого продукту під впливом механічних коливань. Досліджено вплив параметрів лунки та режимів вібрації на ефективність процесу.
An analysis of the theoretical study of the process of leakage of finely dispersed bulk material from the conical discharge bunker hole under the influence of gravitational forces and the vibrational perturbation of the flow by the conical bottom is carried out. The mathematical model of gravitational leakage was based on the study of force factors, which lead to the formation of a stable vault above the outlet. The vibrational leakage model is based on the Lorentz model, which allows us to describe the behavior of a loose product under the influence of mechanical vibrations. The influence of hole parameters and vibration modes on the efficiency of the process is investigated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44761
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка“, 2017
©ШоловійЮ. П., Магерус Н. І., 2017
Перелік літератури: 1. Членов В. А. Виброкипящий слой / В. А. Членов, Н. В. Михайлов. – М.: Наука, 1972. – 343 с.
2. Дженикс Э. В. Складирование и выпуск сыпучих материалов / Э. В. Дженикс. – М.: Мир, 1968. –164 с.
3. Урьев Н. Б. Исследование реологических свойств высокодисперсных порошков в процессе вибраций / Н. Б. Урьев, Н. В. Михайлов, П. А. Ребиндер // Доклады АН СССР. – 1969. – Т. 184, № 2. –С. 387–390.
4. Шоловій Ю. П. Моделювання поведінки дрібнодисперсного сипкого матеріалу під дією вібрації у конічній лунці дозатора за допомогою системи Лоренца / Ю. П. Шоловій, Н. М. Тимошенко, Н. І. Магерус // Технологічні комплекси. – 2014. – № 1. – С. 109–117.
5. Каталымов А. В. Дозирование сыпучих и вязких материалов / А. В. Каталымов, В. А. Любартович; за ред. Ю. К. Кузнецова. – Л.: Химия, 1990. – 240 с.
References: 1. Chlenov V. A. Vibrokipiashchii sloi, V. A. Chlenov, N. V. Mikhailov, M., Nauka, 1972, 343 p.
2. Dzheniks E. V. Skladirovanie i vypusk sypuchikh materialov, E. V. Dzheniks, M., Mir, 1968. –164 p.
3. Urev N. B. Issledovanie reolohicheskikh svoistv vysokodispersnykh poroshkov v protsesse vibratsii, N. B. Urev, N. V. Mikhailov, P. A. Rebinder, Doklady AN SSSR, 1969, V. 184, No 2. –P. 387–390.
4. Sholovii Yu. P. Modeliuvannia povedinky dribnodyspersnoho sypkoho materialu pid diieiu vibratsii u konichnii luntsi dozatora za dopomohoiu systemy Lorentsa, Yu. P. Sholovii, N. M. Tymoshenko, N. I. Maherus, Tekhnolohichni kompleksy, 2014, No 1, P. 109–117.
5. Katalymov A. V. Dozirovanie sypuchikh i viazkikh materialov, A. V. Katalymov, V. A. Liubartovich; ed. Iu. K. Kuznetsova, L., Khimiia, 1990, 240 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.