Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44759
Назва: Дослідження напружено-деформованого стану заготовок з титанових і нікелевих сплавів на основі реологічного дослідження процесів формоутворення
Інші назви: Research of a stressed-deformed state of potassium and nickel alloy magazes on the basis of the reological study of formation processes
Автори: Ступницький, В. В.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Ступницький В. В. Дослідження напружено-деформованого стану заготовок з титанових і нікелевих сплавів на основі реологічного дослідження процесів формоутворення / В. В. Ступницький // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 51. — С. 92–101.
Bibliographic description: Stupnitskii V. V. Research of a stressed-deformed state of potassium and nickel alloy magazes on the basis of the reological study of formation processes / V. V. Stupnitskii // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 51. — P. 92–101.
Є частиною видання: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (51), 2017
Журнал/збірник: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 51
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.9(075.8)
Теми: механічне оброблення
стружка
залишкове напруження
сила різання
mechanical processing
shaving
residual stress
cutting force
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 92-101
Початкова сторінка: 92
Кінцева сторінка: 101
Короткий огляд (реферат): Описано результати імітаційного моделювання реологічних процесів механічного оброблення заготовок з титанових і нікелевих сплавів. Наведено методику моделювання напружено- деформованого і термодинамічного стану заготовки та інструменту, сили різання в умовах адіабатичного зсуву. Доведено, що процес утворення стружки під час обробки титанових і нікелевих сплавів відбувається в умовах нестійкого різання, яке веде до виникнення макроскопічного залишкового напруження, що виникає синхронно з ростом радіальної складової сили різання, інтенсивного зношування інструменту і динамічної нестабільності в зоні різання.
The results of rheological processes simulation modeling of workpiece mechanical machining made from titanium and nickel alloys describes in the article. The method of simulation of stress-deformed and thermodynamic state of workpiece and tool, cutting forces in conditions of adiabatic shift is given. It is proved that the process of chips formation during the machining of titanium and nickel alloys occurs in conditions of unstable cutting, which leads to the emergence of macroscopic residual stress that occurs synchronously with the growth of the radial component of the cutting force, the intense wear of the tool and the dynamic instability in the cutting zone.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44759
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка“, 2017
©Ступницький В. В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://en.wikipedia.org/wiki/Titanium_alloy
Перелік літератури: 1. Davim J. Paulo. Machining of Hard Materials. London: Springer, 2011. – 225 р.
2. Durul Ulutan, Tugrul Ozel. Machining induced surface integrity in titanium and nickel alloys: Areview International Journal of Machine Tools & Manufacture. – 2011. – № 51. – P. 250–280.
3. Stupnytskyy V. Computer Aided Machine-Building Technological Process Planning by the Methods of Concurrent Engineering // Europaische Fachhochschule: Wissenschaftliche Zeitschrift, ORT Publishing. – Stuttgart (Germany). – 2013 (Maart). – № 3. – Section 1, Vol. 2. – P. 50–53.
4. Stupnytskyy V. New features CAD/CAM/CAE systems in mechanical engineering // EuropaischeFachhochschule: WissenschaftlicheZeitschrift, ORT Publishing. – Stuttgart (Germany). – 2012 – № 1. (November- Dezember). Section 13. – Р. 327–329.
5. Армарего И. Дж. А., Браун P. X. Обработка металлов резанием. – М.: Машиностроение, 1977. – 325 с.
6. Основи 3D-моделювання процесів механічної обробки методом скінченних елементів / Д. В. Криворучко, В. О. Залога, В. Г. Корбач. – Суми: Вид- во СумДУ, 2009. – 208 с.
7. Резников А. Н. Тепловые процессы в технологических системах / А. Н. Резников, Л. А. Резников. – М.: Машиностроение, 1990. – 288 c.
8. Силин С. С. Метод подобия при резании материалов. – М.: Машиностроение, 1979. – 152 с.
9. Ступницький В. В. Аналіз оброблюваності титаномістких сплавів деталей енергетичних установок на основі імітаційного реологічного моделювання процесу різання в системі Deform 3D // Матер. Всеукраїнської наук.- практ. конф. “Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування”, 10–12 жовтня 2012 р. – Херсон: ХДМА, 2012. – С. 205–210.
10. Ступницький В. В. Аналіз та вибір критерію локального руйнування під час імітаційного моделювання процесів різання у системі Deform 2D // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль в машинобудуванні і приладобудуванні”. – 2012. – № 729. –С. 107–115.
11. Ступницький В. В., Магерус Б. Р. Використання автоматизованого програмного комплексу DEFORM для дослідження температурних та деформаційних параметрів під час різання металів // Український міжвідомчий науково-технічний збірник “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні”. – Львів, 2012. – № 46. – С. 145–152.
12. Ящерицин П. И. Теория резания / П. И. Ящерицин, Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич. – Минск: Новое знание, 2006. – 512 с.
13. Titanium alloys. – Режим доступа:https://en.wikipedia.org/wiki/Titanium_alloy.
References: 1. Davim J. Paulo. Machining of Hard Materials. London: Springer, 2011, 225 r.
2. Durul Ulutan, Tugrul Ozel. Machining induced surface integrity in titanium and nickel alloys: Areview International Journal of Machine Tools & Manufacture, 2011, No 51, P. 250–280.
3. Stupnytskyy V. Computer Aided Machine-Building Technological Process Planning by the Methods of Concurrent Engineering, Europaische Fachhochschule: Wissenschaftliche Zeitschrift, ORT Publishing, Stuttgart (Germany), 2013 (Maart), No 3, Section 1, Vol. 2, P. 50–53.
4. Stupnytskyy V. New features CAD/CAM/CAE systems in mechanical engineering, EuropaischeFachhochschule: WissenschaftlicheZeitschrift, ORT Publishing, Stuttgart (Germany), 2012 – No 1. (November- Dezember). Section 13, R. 327–329.
5. Armareho I. Dzh. A., Braun P. X. Obrabotka metallov rezaniem, M., Mashinostroenie, 1977, 325 p.
6. Osnovy 3D-modeliuvannia protsesiv mekhanichnoi obrobky metodom skinchennykh elementiv, D. V. Kryvoruchko, V. O. Zaloha, V. H. Korbach, Sumy: Vyd- vo SumDU, 2009, 208 p.
7. Reznikov A. N. Teplovye protsessy v tekhnolohicheskikh sistemakh, A. N. Reznikov, L. A. Reznikov, M., Mashinostroenie, 1990, 288 c.
8. Silin S. S. Metod podobiia pri rezanii materialov, M., Mashinostroenie, 1979, 152 p.
9. Stupnytskyi V. V. Analiz obrobliuvanosti tytanomistkykh splaviv detalei enerhetychnykh ustanovok na osnovi imitatsiinoho reolohichnoho modeliuvannia protsesu rizannia v systemi Deform 3D, Mater. Vseukrainskoi nauk, prakt. konf. "Suchasni enerhetychni ustanovky na transporti i tekhnolohii ta obladnannia dlia yikh obsluhovuvannia", 10–12 zhovtnia 2012 y, Kherson: KhDMA, 2012, P. 205–210.
10. Stupnytskyi V. V. Analiz ta vybir kryteriiu lokalnoho ruinuvannia pid chas imitatsiinoho modeliuvannia protsesiv rizannia u systemi Deform 2D, Visnyk NU "Lvivska politekhnika" "Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol v mashynobuduvanni i pryladobuduvanni", 2012, No 729. –P. 107–115.
11. Stupnytskyi V. V., Maherus B. R. Vykorystannia avtomatyzovanoho prohramnoho kompleksu DEFORM dlia doslidzhennia temperaturnykh ta deformatsiinykh parametriv pid chas rizannia metaliv, Ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk "Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni", Lviv, 2012, No 46, P. 145–152.
12. Iashcheritsin P. I. Teoriia rezaniia, P. I. Iashcheritsin, E. E. Feldshtein, M. A. Kornievich, Minsk: Novoe znanie, 2006, 512 p.
13. Titanium alloys, Access mode:https://en.wikipedia.org/wiki/Titanium_alloy.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.