Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44758
Назва: Трибологічні характеристики електродугових покриттів із порошкових дротів в технологічних середовищах
Інші назви: Tribological characteristics of electric arc coatings from powdered wires in technological environments
Автори: Студент, М. М.
Ступницький, Т. Р.
Гвоздецький, В. М.
Дзюбик, А. Р.
Хомич, І. Б.
Приналежність: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Трибологічні характеристики електродугових покриттів із порошкових дротів в технологічних середовищах / М. М. Студент, Т. Р. Ступницький, В. М. Гвоздецький, А. Р. Дзюбик, І. Б. Хомич // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 51. — С. 83–91.
Bibliographic description: Tribological characteristics of electric arc coatings from powdered wires in technological environments / M. M. Student, T. R. Stupnytskyi, V. M. Hvozdetskyi, A. R. Dziubyk, I. B. Khomych // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 51. — P. 83–91.
Є частиною видання: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (51), 2017
Журнал/збірник: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 51
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.793
620.198
Теми: електродугове покриття
шорсткість
порошковий дріт
зварювання
electric arc coating
roughness
powder wire
welding
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 83-91
Початкова сторінка: 83
Кінцева сторінка: 91
Короткий огляд (реферат): Проведено дослідження трибологічних характеристик електродугових покриттів із порошкових дротів у технологічних середовищах: за умов граничного мащення у мастилі І-20; в середовищі 3% емульсору марки Hydroway 1060 та мастилі М10В2. Покриття завтовшки 1,2–1,5 мм наносили серійним електродуговим металозатором ФМІ-1 на заздалегідь оброблену дробинноструминним методом поверхню як плоских, так і циліндричних зразків зі сталі Ст.3, розпилюючи порошкові дроти 140Х14Н2Т2Ю та 20Х18Р3Т2Ю діаметром 1,8 мм. Трибологічні характеристики та зносостійкість покриттів вивчали на модернізованій установці СМЦ-2 за схемою диск–колодка (контр-тіло). Коефіцієнт тертя визначали як за умов сухого тертя, так і за граничного мащення у середовищах. Обробку результатів досліджень здійснювали статистичною обробкою даних з використанням коефіцієнта Стьюдента за кількості вимірювань n=5 та з надійністю Р=0,95. Встановлено, що із ростом питомого навантаження у середовищі оливи І-20, а також 3% емульсолу 1060 коефіцієнт тертя у парах тертя електродугове покриття – чавун, електродугове покриття – бронза та електродугове покриття – бабіт зменшується, причому для останньої пари найбільшою мірою. Пара тертя гальванічний хром-бабіт є непрацездатною як в оливі І-20, так і в 3 %-му емульсолі.
The research of tribological logic characteristics of electric arc coatings from powdered wires in technological environments was conducted: under conditions of limit lubrication in lubrication I-20; in the environment of 3 % emulsor of the brand Hydroway 1060 and lubrication M10V2. Coatings in the thickness of 1.2–1.5 mm were applied by serial electro-arc metal with the inhibitor of PMI-1 on a pre-treated spatally-cut surface of both flat and cylindrical specimens from steels of St 3 by spraying powder tubes 140Х14Н2Т2Юand 20Х18Р3Т2Юin diameter of 1,8 mm. Tribological logic characteristics and wear resistance of the coatings were studied at the modernized installation of SMC-2 according to the disk-block scheme (counter-body). The coefficient of friction was determined both in conditions of dry friction and boundary lubrication in the media. The processing of the research results was carried out by statistical data processing using Student’s coefficient with the number of measurements n = 5 and the reliability of P = 0.95. It was established that with the increase in specific load in the environment of I-20 oil and 3 % emulsol 1060, the coefficient of friction in the friction pairs is the electric arc covering – iron, electric arc coating – bronze and electric arc coating – the bubble decreases, and for the most part for the last pair. The friction pair of galvanic chrome-babbit is not working both in I-20 oil and in 3 % emulsol.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44758
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка“, 2017
©Студент М. М., Ступницький Т. Р., Гвоздецький В. М., Дзюбик А. Р., Хомич І. Б., 2017
Перелік літератури: 1. Pokhmurskyi V. Arc-sprayed iron-based coatings for erosion-corrosion protection of boiler tubes at elevated temperatures / V. Pokhmurskyi, M. Student, V. Gvozdeckii, T. Stupnytskyy, O. Student, B. Wielage, H. Pokhmurska // Journal of Thermal Spray Technology. – 2013. – № 22, Іss. 5. – P. 808–819.
2. Wielage B. Iron-based coatings arc-sprayed with cored wires for applications at elevated temperatures / B. Wielage, H. Pokhmurska, M. Student, V. Gvozdeckii, T. Stupnytskyy, V. Pokhmurski // Surface and coating technology. – 2013. – № 220. – P. 27–35.
3. Pokhmurskyi V. Electrochemical properties of arc sprayed coatings from cored wires on the basis of cheap ferroalloys / V. Pokhmurskyi, M. Student, N. Chervinska, T. Stupnytskyy // Оchrona przed korozja. – 2013. – № 11. – Р. 516–518. 3. Похмурський В. Газоабразивная износостойкость при повышенных температурах покрытий, полученных дуговой металлизацией / В. Похмурский, М. Студент, А. Похмурская, И. Рябцев, В. Гвоздецкий, Т. Ступницкий // Автоматическая сварка. – 2013. – № 6. – С. 16–23.
4. Похмурський В. Структура, механічні та електрохімічні характеристики корозійностійких електродугових покриттів із порошкових дротів / В. Похмурський, М. Студент, Т. Ступницький, Н. Червінська // Наукові нотатки. – 2013. – 2, № 41. – С. 127–132.
5. Похмурський В. Засади створення корозійностійких електродугових покриттів із порошкових дротів / В. Похмурський, М. Студент, Т. Ступницький, Н. Червінська, А. Кондир // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2012. – Спецвип. № 9, Т. 2. –С. 600–606.
6. Похмурський В. Вплив складу шихти порошкових дротів на механічні властивості електродугових покриттів / В. Похмурський, М. Студент, В. Гвоздецький, Т. Ступницький, О. Мажейка, С. Маркович // Зб. наук. пр. Кіровоградського національного технічного університету “Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація”. –2012. – 2, № 25. – С. 323–333.
7. Похмурський В. Трибологічна поведінка електродугових покриттів із порошкових дротів системи Fe–Cr–B–Al за робочих умов штоків запірних вентилів ТЕС / В. Похмурський, М. Студент, Т. Ступницький, В. Гвоздецький, Я. Сірак // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. – № 3(67). – С. 81–91.
References: 1. Pokhmurskyi V. Arc-sprayed iron-based coatings for erosion-corrosion protection of boiler tubes at elevated temperatures, V. Pokhmurskyi, M. Student, V. Gvozdeckii, T. Stupnytskyy, O. Student, B. Wielage, H. Pokhmurska, Journal of Thermal Spray Technology, 2013, No 22, Iss. 5, P. 808–819.
2. Wielage B. Iron-based coatings arc-sprayed with cored wires for applications at elevated temperatures, B. Wielage, H. Pokhmurska, M. Student, V. Gvozdeckii, T. Stupnytskyy, V. Pokhmurski, Surface and coating technology, 2013, No 220, P. 27–35.
3. Pokhmurskyi V. Electrochemical properties of arc sprayed coatings from cored wires on the basis of cheap ferroalloys, V. Pokhmurskyi, M. Student, N. Chervinska, T. Stupnytskyy, Ochrona przed korozja, 2013, No 11, R. 516–518. 3. Pokhmurskii V. Hazoabrazivnaia iznosostoikost pri povyshennykh temperaturakh pokrytii, poluchennykh duhovoi metallizatsiei, V. Pokhmurskii, M. Student, A. Pokhmurskaia, I. Riabtsev, V. Hvozdetskii, T. Stupnitskii, Avtomaticheskaia svarka, 2013, No 6, P. 16–23.
4. Pokhmurskyi V. Struktura, mekhanichni ta elektrokhimichni kharakterystyky koroziinostiikykh elektroduhovykh pokryttiv iz poroshkovykh drotiv, V. Pokhmurskyi, M. Student, T. Stupnytskyi, N. Chervinska, Naukovi notatky, 2013, 2, No 41, P. 127–132.
5. Pokhmurskyi V. Zasady stvorennia koroziinostiikykh elektroduhovykh pokryttiv iz poroshkovykh drotiv, V. Pokhmurskyi, M. Student, T. Stupnytskyi, N. Chervinska, A. Kondyr, Fizyko-khimichna mekhanika materialiv, 2012, Spetsvyp. No 9, V. 2. –P. 600–606.
6. Pokhmurskyi V. Vplyv skladu shykhty poroshkovykh drotiv na mekhanichni vlastyvosti elektroduhovykh pokryttiv, V. Pokhmurskyi, M. Student, V. Hvozdetskyi, T. Stupnytskyi, O. Mazheika, S. Markovych, Zb. nauk. pr. Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "Tekhnika v silskohospodarskomu vyrobnytstvi, haluzeve mashynobuduvannia, avtomatyzatsiia". –2012, 2, No 25, P. 323–333.
7. Pokhmurskyi V. Trybolohichna povedinka elektroduhovykh pokryttiv iz poroshkovykh drotiv systemy Fe–Cr–B–Al za robochykh umov shtokiv zapirnykh ventyliv TES, V. Pokhmurskyi, M. Student, T. Stupnytskyi, V. Hvozdetskyi, Ya. Sirak, Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, 2012, No 3(67), P. 81–91.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.