Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44757
Назва: Структура поверхонь та шорсткість електродугових покриттів з порошкових дротів після шліфування
Інші назви: Surface structure and roughness of electric arc coatings from powdered wires after grinding
Автори: Студент, М. М.
Гвоздецький, В. М.
Ступницький, Т. Р.
Дзюбик, А. Р.
Олещук, Ю. П.
Приналежність: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Структура поверхонь та шорсткість електродугових покриттів з порошкових дротів після шліфування / М. М. Студент, В. М. Гвоздецький, Т. Р. Ступницький, А. Р. Дзюбик, Ю. П. Олещук // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 51. — С. 75–82.
Bibliographic description: Surface structure and roughness of electric arc coatings from powdered wires after grinding / M. M. Student, V. M. Hvozdetskii, T. R. Stupnitskii, A. R. Dziubik, Iu. P. Oleshchuk // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 51. — P. 75–82.
Є частиною видання: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (51), 2017
Журнал/збірник: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 51
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.793
Теми: електродугове покриття
шорсткість
порошковий дріт
зварювання
electric arc coating
roughness
powder wire
welding
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 75-82
Початкова сторінка: 75
Кінцева сторінка: 82
Короткий огляд (реферат): Розглянуто особливості формування покриття газотермічним методом під час застосування порошкових дротів. Це зумовлено наявністю пор та твердих включень в отриманому шарі. Тому важливо дослідити вплив параметрів механічної обробки та складу порошкового дроту на шорсткість шліфованої поверхні електродугових покриттів. Покриття завтовшки 1,2–1,5 мм наносили серійним електродуговим металізатором ЭМ-14 на заздалегідь оброблену поверхню як плоских, так і циліндричних зразків. Мікроструктуру та хімічний склад покриттів вивчали на електронному мікроскопі Carl Zeiss EVO XVP 40 з рентгеноспектральним мікроаналізатором INCA Energy 350 (Oxford Instruments). Показано, що поверхня електродугового покриття має типову композитну структуру на відміну від сталі, у якій зустрічаються ламелі з різною мікротвердістю. Об’ємна кількість оксидів у покриттях коливається в межах від 6 до 20 %, залежно від кількості та хімічного складу легувальних елементів. Аналіз одержаних результатів показує, що максимальний вміст оксидів у покритті спостерігається під час додавання у шихту ферофосфору, ферохрому та феротитану. Шорсткість напиленого нешліфованого покриття зменшується з підвищенням тиску розпилу повітряного струменя під час напилення покриття на сталеву основу від Rz 85, за тиску 0,4 до Rz 55–0,65 МПа. Встановлено, що із ростом тиску повітряного струменя розмір структурних складових поверхні покриття зменшується, при цьому його зносостійкість за умов граничного мащення зростає.
The peculiarities of coating formation by the gas-thermal method at application of powder wires are considered. This is due to the presence of pores and solid inclusions in the resulting layer. Therefore, it is important to investigate the influence of the mechanical processing parameters and the composition of the powder wire on the roughness of the polished surface of the electric arc coatings. Coatings in the thickness of 1.2–1.5 mm were applied with a serial electro-arc metalizer EM-14 on a pre-treated surface of both flat and cylindrical specimens. The microstructure and chemical composition of the coatings were studied on an electron microscope of Carl Zeiss EVO XVP 40 with an INCA Energy 350 (Oxford Instruments) X-ray Spectral Microanalysis. It is shown that the surface of the electric arc coating has a typical composite structure, in contrast to the steel, in which there are lamellae with different microhardness. The volumetric amount of oxides in coatings varies from 6 to 20 %. depending on the amount and chemical composition of the doping elements. Analysis of the results shows that the maximum content of oxides in the coating is observed when added to the charge of ferrophosphorus, ferrochrome and ferrotitanium. The roughness of the sprayed non-polished coating decreases with increasing the pressure of the air jet cutting when spraying the coating on the steel base from Rz 85, at a pressure of 0.4MPa, to Rz 55–0.65MPa. It was established that with increasing air pressure, the size of the structural components of the surface of the coating decreases, while its wear resistance in the conditions of limiting lubrication increases.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44757
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка“, 2017
©Студент М. М., Гвоздецький В. М., Ступницький Т. Р., Дзюбик А. Р., Олещук Ю. П., 2017
Перелік літератури: 1. Pokhmurskyi V. Arc-sprayed iron-based coatings for erosion-corrosion protection of boiler tubes at elevated temperatures / V. Pokhmurskyi, M. Student, V. Gvozdeckii, T. Stupnytskyy, O. Student, B. Wielage, H. Pokhmurska // Journal of Thermal Spray Technology. – 2013. – No. 22, Іss.5. – P. 808–819.
2. Wielage B. Iron-based coatings arc-sprayed with cored wires for applications at elevated temperatures / B. Wielage, H. Pokhmurska, M. Student, V. Gvozdeckii, T. Stupnytskyy, V. Pokhmurski // Surface and coating technology. – 2013. – No. 220. – P. 27–35.
3. Pokhmurskyi V. Electrochemical properties of arc sprayed coatings from cored wires on the basis of cheap ferroalloys / V. Pokhmurskyi, M. Student, N. Chervinska, T. Stupnytskyy // Оchrona przed korozja. – 2013. – No. 11. – Р. 516–518.
4. Похмурський В. Газоабразивная износостойкость при повышенных температурах покрытий, полученных дуговой металлизацией / В. Похмурский, М. Студент, А. Похмурская, И. Рябцев, В. Гвоздецкий, Т. Ступницкий // Автоматическая сварка. – 2013. – №6. – С. 16–23.
5. Похмурський В. Структура, механічні та електрохімічні характеристики корозійностійких електродугових покриттів із порошкових дротів / В. Похмурський, М. Студент, Т. Ступницький, Н. Червінська // Наукові нотатки. – 2013. – 2, № 41. – С. 127–132.
6. Похмурський В. Засади створення корозійностійких електродугових покриттів із порошкових дротів / В. Похмурський, М. Студент,Т. Ступницький, Н. Червінська, А. Кондир // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2012. – Спецвип.№ 9, Т. 2. – С. 600–606.
References: 1. Pokhmurskyi V. Arc-sprayed iron-based coatings for erosion-corrosion protection of boiler tubes at elevated temperatures, V. Pokhmurskyi, M. Student, V. Gvozdeckii, T. Stupnytskyy, O. Student, B. Wielage, H. Pokhmurska, Journal of Thermal Spray Technology, 2013, No. 22, Iss.5, P. 808–819.
2. Wielage B. Iron-based coatings arc-sprayed with cored wires for applications at elevated temperatures, B. Wielage, H. Pokhmurska, M. Student, V. Gvozdeckii, T. Stupnytskyy, V. Pokhmurski, Surface and coating technology, 2013, No. 220, P. 27–35.
3. Pokhmurskyi V. Electrochemical properties of arc sprayed coatings from cored wires on the basis of cheap ferroalloys, V. Pokhmurskyi, M. Student, N. Chervinska, T. Stupnytskyy, Ochrona przed korozja, 2013, No. 11, R. 516–518.
4. Pokhmurskii V. Hazoabrazivnaia iznosostoikost pri povyshennykh temperaturakh pokrytii, poluchennykh duhovoi metallizatsiei, V. Pokhmurskii, M. Student, A. Pokhmurskaia, I. Riabtsev, V. Hvozdetskii, T. Stupnitskii, Avtomaticheskaia svarka, 2013, No 6, P. 16–23.
5. Pokhmurskyi V. Struktura, mekhanichni ta elektrokhimichni kharakterystyky koroziinostiikykh elektroduhovykh pokryttiv iz poroshkovykh drotiv, V. Pokhmurskyi, M. Student, T. Stupnytskyi, N. Chervinska, Naukovi notatky, 2013, 2, No 41, P. 127–132.
6. Pokhmurskyi V. Zasady stvorennia koroziinostiikykh elektroduhovykh pokryttiv iz poroshkovykh drotiv, V. Pokhmurskyi, M. Student,T. Stupnytskyi, N. Chervinska, A. Kondyr, Fizyko-khimichna mekhanika materialiv, 2012, Spetsvyp.No 9, V. 2, P. 600–606.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.