Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44756
Назва: Автоматизація процесу пакування деревного вугілля
Інші назви: Automation of wood charcoal packing process
Автори: Серкіз, О. Р.
Сокіл, Н. І.
Савчин, Б. М.
Шенбор, В. С.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Автоматизація процесу пакування деревного вугілля / О. Р. Серкіз, Н. І. Сокіл, Б. М. Савчин, В. С. Шенбор // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 51. — С. 71–74.
Bibliographic description: Automation of wood charcoal packing process / O. R. Serkiz, N. I. Sokil, B. M. Savchyn, V. S. Shenbor // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 51. — P. 71–74.
Є частиною видання: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (51), 2017
Журнал/збірник: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 51
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.789
Теми: пакування
автоматизація
автомат
деревне вугілля
packaging
automation
automatic machine
wood charcoal
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 71-74
Початкова сторінка: 71
Кінцева сторінка: 74
Короткий огляд (реферат): Розглянуто будову та принцип роботи розробленого автомата для пакування деревного вугілля. Вказано конструктивні особливості, систему керування та переваги розробленого автомата.
The structure and principle of work of the developed machine for packing wood charcoal is considered. Design features, control system and advantages of the developed automaton are specified.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44756
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка“, 2017
©Серкіз О. Р., Сокіл Н. І., Савчин Б. М., Шенбор В. С., 2017
Перелік літератури: 1. Автоматическая загрузка технологических машин: справочник / И. С. Бляхеров, Г. М. Варьяш, А. А. Иванов и др.; под общ. ред. И. А. Клусова. – М.: Машиностроение, 1990. – 400 с.
2. Гавва О. М., Беспалько А. П., Волчко А. І., Кохан О. О. Пакувальне обладнання: підручник. – Л ШФЦ “Упаковка”, 2010. – С. 744.
3. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: навч. посіб. – Львів: Видавництво Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2007. – 624 с.
4. Кодра Ю. В., Стоцько З. А. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання: навч. посіб.; за ред. З. А. Стоцька. – Львів: Бескид Біт, 2004. – 466 с.
5. КодраЮ. В., Стоцько З. А. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання: навч. посіб. / за ред. З. А. Стоцька. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2004. – 468 с.
6. Мирончук В. Г., Гулий І. С., Пушанко М. М. та ін. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості: підруч. / за ред. В. Г. Мирончука. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 648 с.
References: 1. Avtomaticheskaia zahruzka tekhnolohicheskikh mashin: spravochnik, I. S. Bliakherov, H. M. Variash, A. A. Ivanov and other; by gen. ed. I. A. Klusova, M., Mashinostroenie, 1990, 400 p.
2. Havva O. M., Bespalko A. P., Volchko A. I., Kokhan O. O. Pakuvalne obladnannia: pidruchnyk, L ShFTs "Upakovka", 2010, P. 744.
3. Dorozhovets M. Opratsiuvannia rezultativ vymiriuvan: tutorial – Lviv: Vydavnytstvo Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2007, 624 p.
4. Kodra Yu. V., Stotsko Z. A. Tekhnolohichni mashyny. Rozrakhunok i konstruiuvannia: tutorial; ed. Z. A. Stotska, Lviv: Beskyd Bit, 2004, 466 p.
5. KodraIu. V., Stotsko Z. A. Tekhnolohichni mashyny. Rozrakhunok i konstruiuvannia: tutorial, ed. Z. A. Stotska, Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2004, 468 p.
6. Myronchuk V. H., Hulyi I. S., Pushanko M. M. and other Obladnannia pidpryiemstv pererobnoi ta kharchovoi promyslovosti: pidruch., ed. V. H. Myronchuka, Vinnytsia: Nova knyha, 2007, 648 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.